Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 1. 2018 14:17:59
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 214
Přístupů: 55726
Vytvořeno: 24. 6. 2005 21:11:51

Obecné a základní informace k přijímacímu řízení

  1. Doktorské (= postgraduální) studium (dále jen DSP) na Lékařské fakultě MU probíhá podle zásad "Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity" v akreditovaných oborech. Standardní délka prezenční formy studia je 4 roky.
  2. V oborech akreditovaných na Lékařské fakultě MU jsou každoročně vypisována témata pro doktorské studium zejména podle kapacity školitelů a řešených výzkumných projektů (grantů). V praxi to znamená, že v některém z oborů nemusí být pro daný akademický rok přijímací řízení vypsáno. Podmínky přijetí a témata disertačních prací u jednotlivých oborů se aktualizují v každém roce dle požadavků oborových rad DSP. Přijímací pohovor se skládá ze dvou částí: 1. individuální pohovor na téma dizertace s přijímací (pohovorovou) komisí a 2. pohovor z angličtiny (pohovor se zkoušejícím volnou formou).
  3. Vypsání témat na žádost studenta je možné po konzultaci s potenciálním školitelem a následném schválení oborovou radou.
    Pro kombinovanou formu studia (při zaměstnání) jsou témata formulována zpravidla až v předběžném přímém kontaktu uchazeče s potencionálním školitelem.
  4. Do doby než příslušná oborová rada DSP předloží požadavky na vyhlášení přijímacího řízení, není možné podat aktuální konkrétní informaci. Doporučujeme, aby uchazeč projevili svůj zájem osobně u přednostů ústavů a klinik LF MU.
  5. Přijímací řízení k DSP na následující akademický rok je vyhlašováno po projednání a schválení požadavků oborových rad s termínem podávání přihlášek nejpozději do 30. dubna (el.přihláška je přístupná vždy od 1.února). Konkrétní informace k tématům disertačních prací v jednotlivých oborech, včetně seznamu potřebných dokladů jsou v té době zveřejněny v e-přihlášce a také v sekci Přijímací řízení DSP
  6. Přijímací pohovory se konají 1x ročně: ústní pohovory probíhají cca v průběhu června. Náhradní termín pak cca na začátku září; tento termín je však výhradně určen pro uchazeče, kteří měli podanou kompletní přihlášku v hlavním běhu přijímacího řízení, kterého se však nemohli zúčastnit ze zvlášť závažných zdravotních nebo pracovních důvodů.
  7. Pro jednotlivé obory a specializace DSP nejsou k dispozici jednotné sylaby, neboť odborná výuka se provádí na základě individuálních studijních plánů s ohledem na řešená témata a vědeckou způsobilost studentů.
  8. Cizí státní příslušníci hradí náklady za studium v anglickém jazyce ročně ve výši 2.000,- EURO podle náročnosti oboru, přičemž náklady na ubytování, stravování, stipendium ap. nejsou v této částce zahrnuty a budou řešeny zvlášť na základě dohody. Podmínkou je nostrifikace VŠ diplomu (vyřizuje Studijní odbor Masarykovy univerzity). I když na naší fakultě je možné doktorské studium v angličtině, u studentů na klinických pracovištích je z důvodu komunikace s pacienty nutná základní znalost češtiny a získání pracovního povolení, které nemůže fakulta zajistit. V případě potřeby kontaktujte Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT