Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 10. 2017 15:23:31
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 73464
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

ve středu 18. 10. 2017 od 14.00 hod.

se koná v zasedací místnosti děkana LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 3. podlaží, místnost č. 334, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Chirurgie:

MUDr. Anna Loskotová, doktorandka Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno a LF

Téma: Sekundární funkční lymfedém u popáleninoého traumatu a jeho terapeutické ovlivnění: Myofasciální manuální lymfodrenáž /M-MLD/

Oponenti:
doc. MUDr. Dobroslava Jandová
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.

Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. v. r.

předseda komise pro SDZ a obhajoby             
disertací v DSP Chirurgie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoby doktorských disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a podle Studijního a zkušebního řádu MU oznamuji, že

ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v 9.00, 10.00 a 11.00 hod.

se konají v zasedací místnosti děkanátu LF MU (pavilon A17, 4. p., místnost 432), Kamenice 5, Univerzitní kampus Brno - Bohunice, obhajoby disertačních prací:

MVDr. Veronika Olejníčková, doktorandka Fyziologického ústavu LF MU

Téma: Myocardial ischemia/reperfusion injury in heart transplantation with donation after circulatory death

Oponenti:
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA, 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D., IKEM Praha

Mgr. Zbyněk Šplíchal, doktorand Ústavu patologické fyziologie LF MU

Téma: Role omentinu-1 v patofyziologii komplexních onemocnění

Oponenti:
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., LF MU
MUDr. Marek Bužga, Ph.D., LF OU Ostrava

RNDr. Jan Balvan, asistent Ústavu patologické fyziologie LF MU

Téma: Nové trendy v detekci apoptózy a autofágie u vybraných solidních nádorů

Oponenti:
prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc., 1. LF UK Praha
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., FEKT VUT Brno
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D., PřF MU

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj, Kamenice 5, Brno-Bohunice, kde je možno se s ní seznámit.

Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby
doktorských disertací v oboru
Fyziologie a patologická fyziologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy..

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT