Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 29. 11. 2017 7:42:26
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 74411
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 5. 12. 2017 od 13.30 hod.

se koná v zasedací místnosti děkana LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 3. podlaží, místnost č. 334, obhajoba disertační práce v DSP Dermatovenerologie:

MUDr. Eva Březinová, doktorandka I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN USA v Brně

Téma: Kvalita života pacientů s atopickou dermatitidou

Oponenti:
doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D.
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

MUDr. Jan Šternberský, doktorand I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN USA v Brně

Téma: Infračervená termografie a kapilaroskopie v diagnostice poruch akrálního prokrvení

Oponenti:
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Dermatovenerologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5
625 00 Brno - Bohunice

Obhajoba doktorské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a podle Studijního a zkušebního řádu MU oznamuji, že

ve středu 6. prosince 2017 v 13.00 a 14.30 hod.

se koná v zasedací místnosti Anatomického ústavu LF MU, Kamenice 5, Univerzitní kampus Brno - Bohunice, obhajoba disertační práce:

13.00 MUDr. Petr Handlos, zástupce přednosty ÚSL FN Ostrava a odborný asistent LF OU

Téma: Multifaktoriální určování stáří lidských kosterních pozůstatků

Oponenti:
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, ÚSL LF UK a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc., Ústav normální anatomie LF UP

14.30 Mgr. Zuzana Garlíková, odborná pracovnice Ústavu histologie a embryologie LF MU

Téma: Development of artificial tissues for disease modelling - application of tissue engineering methods

Oponenti:
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D., ÚFŽG AV ČR Brno; PřF MU
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR Praha

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj, Kamenice 5, Brno-Bohunice, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. v. r.
předseda komise pro obhajoby
doktorských disertací v oboru
Anatomie, histologie a embryologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5
625 00 Brno - Bohunice

Obhajoba doktorské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a podle Studijního a zkušebního řádu MU oznamuji, že

v pondělí 11. prosince 2017 v 9.00 hod.

se koná v zasedací místnosti děkanátu LF MU (pavilon A17, 4. p., místnost 432), Kamenice 5, Univerzitní kampus Brno - Bohunice, obhajoba disertační práce:

Mgr. Katarína Ondrušová, doktorandka Fyziologického ústavu LF MU

Téma: Reakce kardiovaskulárního systému při změnách polohy těla u pacientů s poraněním krční míchy

Oponenti:
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., Katedra fyzioterapie a RHB LF MU
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., Klinika RHB a tělových. lékařství 2. LF UK

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj, Kamenice 5, Brno-Bohunice, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby
doktorských disertací v oboru
Fyziologie a patologická fyziologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v pondělí 11. 12. 2017 od 11.00 hod.

se koná v zasedací místnosti budovy CEITEC, blok A35, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, Kamenice 753/5, Brno, v prvním podzemním podlaží, místnost č. 2S087 státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Neurologie:

MUDr. Ivana Kovaľová, doktorandka Neurologické kliniky LF MU a FN Brno

Téma: Nové metody diagnostiky polyneuropatie tenkých nervových vláken

Oponenti:
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Neurologická klinika Nemocnice Pardubického kraje a.s.)
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., FESO (Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin)
doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D. (Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava)

MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, doktorandka I. neurologické kliniky FN USA v Brně a LF MU

Téma: Neuroepidemiologie cévních mozkových příhod v České republice

Oponenti:
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D. (Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. (Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava)
doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D. (Neurologická klinika FN Olomouc)

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Neurologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno – Bohunice

Státní doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

ve středu 13. prosince 2017 v 9:15 hod.

se koná v zasedací místnosti Farmakologického ústavu LF MU, Univerzitní kampus Brno – Bohunice, Kamenice 5, pav. A19, (3. NP, místnost 308) státní doktorská zkouška:

Mgr. Tibor Štark, doktorand Farmakologického LF MU

školitel: Dr. Vincenzo Micale, Ph.D.

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. v. r.
předseda komise pro státní doktorské zkoušky
v DSP Lékařská farmakologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné AUV externím členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta - Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne 15. 12. 2017 v 13.00 hod., Výuková a demonstrační místnost Kliniky radiologie a nukleární medicíny, výšková budova L (2.NP)

koná obhajoba disertační práce:

MUDr. Ivana Červinková

Téma: Možnosti zlepšení obrazu a redukce dávky při CT vyšetření

Oponenti:
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (Radiologická klinika FN Olomouc)
MUDr. Pavel Rejtar, Ph.D. (Radiologická klinika FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (Klinika radiologie a nukleární medicíny, Brno)

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR v. r.
předseda komise pro SZZ a obhajoby
disertací v DSP Radiologie - zobrazovací metody

Za správnost: Mgr. Tomáš Navrátil
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT