Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 21. 2. 2018 9:02:25
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 75569
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v pondělí 12. 2. 2018 od 11.00 hod.

se koná v knihovně I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53, Brno, budova C1, 6. patro, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Neurologie:

MUDr. Pavlína Danhofer, doktorandka Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno

Téma: Vliv spánkových epileptiformních výbojů v EEG na výskyt jádrových příznaků ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) u dětí s benigní epilepsií s centrotemporálními hroty

Oponenti:
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. (Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole Praha)
MUDr. Miriam Kolníková, PhD. (Klinika detskej neurológie LF UK a DFNSP Bratislava)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno)

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Neurologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v pondělí 12. 2. 2018 od 11.00 hod.

se koná v knihovně I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53, Brno, budova C1, 6. patro, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Neurologie:

MUDr. Michal Haršány, doktorand I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Školitel - doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Neurologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5
625 00 Brno - Bohunice

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a podle Studijního a zkušebního řádu MU oznamuji, že

ve čtvrtek 15. února 2018

se konají v zasedací místnosti Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, pavilon O1, 2. NP, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací:

13.15 - Mgr. Ondřej Zuščich, klinický perfuziolog, Kardiochirurgická klinika FN Olomouc - reobhajoba disertační práce:

Téma: Vliv kontinuálních eliminačních metod na hemostatický profil kardiochirurgického pacienta monitorovaný pomocí tromboelastografie

Oponenti:
MUDr. Aleš Březina, CSc., IKEM Praha
MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, Kardiochirurgické centrum FN Ostrava

14.15 - MUDr. Viktor Kubricht, lékař Oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny Oblastní nemocnice Příbram - státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

Téma: Vliv služby pro léčbu akutní bolesti (Acute Pain Service) na incidenci chronické pooperační bolesti

Oponenti:
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., KDAR LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., KAR 3. LF UK a FNKV Praha

15.15 - MUDr. Martina Kosinová, lékařka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU - státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

Téma: Optimalizace postupu aplikace a zvratu nervosvalové blokády u rizikových skupin pacientů ve vztahu k bezpečnosti v perioperačním období

Oponenti:
doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., KARIM LF UK a FN Plzeň
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., KARIM 1. LF UK a VFN Praha
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., ARO, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj, Kamenice 5, Brno-Bohunice, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

ve středu 21. 2. 2018 od 14.00 hod.

se koná v zasedací síni LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 4. podlaží, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Vnitřní nemoci:

MUDr. Kristián Brat, doktorand Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU

Téma: Vliv pobytu v polárních podmínkách na lidský organizmus

Oponenti:
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Vnitřní nemoci

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoby disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

v pátek 23. 2. 2018 v Masarykově onkologickém ústavu, ve 14 hod., zasedací místnost Kliniky radiační onkologie, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

konají obhajoby disertačních prací:

Mgr. Kateřina Pilátová

Téma: Systémové aspekty nádorové angiogeneze: regulace a biomarkery

Oponenti:
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

a

MUDr. Viera Sandecká

Téma: Vytvoření prognostiského panelu u nově diagnostikovaných monoklonálních gamapatií

Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. v. r.
předseda komise pro SZZ a obhajoby
disertací v DSP Onkologie

Za správnost: Mgr. Tomáš Navrátil
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba disertační práce a státní závěrečná doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 13. 3. 2018 od 13.00 hod.

se koná v knihovně I. dermatovenerologické kliniky FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, budova D3, 2. patro státní doktorská zkouška v DSP Dermatovenerologie:

MUDr. Eliška Langerová, doktorandka I. dermatovenerologická kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Školitel: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Dermatovenerologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba disertační práce a státní závěrečná doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

dne 14. 3. 2018 v 14.00 a v 15.00 hodin

se koná v seminární místnosti IKAK- 6NP budovy C1, FN USA, Pekařská 53, Brno státní závěrečná doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

14.00: MUDr. Petr Kubena

Téma: Prognostický význam biomarkerů u akutního koronárního syndromu

Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (LF MU)
doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (FN Olomouc)

a

15.00: MUDr. Martin Tesák

Téma: Riziková stratifikace pacientů s akutní infarktem myokardu na základě dat získaných v průběhu katetrizačního vyšetření

Oponenti:
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (LF MU)
doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D. (FN Plzeň)

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. FESC v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby
disertací v DSP VL-Kardiologie

Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.