Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 3. 11. 2017 10:05:59
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 74021
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoby doktorských disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a podle Studijního a zkušebního řádu MU oznamuji, že

ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v 9.00, 10.00 a 11.00 hod.

se konají v zasedací místnosti děkanátu LF MU (pavilon A17, 4. p., místnost 432), Kamenice 5, Univerzitní kampus Brno - Bohunice, obhajoby disertačních prací:

MVDr. Veronika Olejníčková, doktorandka Fyziologického ústavu LF MU

Téma: Myocardial ischemia/reperfusion injury in heart transplantation with donation after circulatory death

Oponenti:
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA, 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D., IKEM Praha

Mgr. Zbyněk Šplíchal, doktorand Ústavu patologické fyziologie LF MU

Téma: Role omentinu-1 v patofyziologii komplexních onemocnění

Oponenti:
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., LF MU
MUDr. Marek Bužga, Ph.D., LF OU Ostrava

RNDr. Jan Balvan, asistent Ústavu patologické fyziologie LF MU

Téma: Nové trendy v detekci apoptózy a autofágie u vybraných solidních nádorů

Oponenti:
prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc., 1. LF UK Praha
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., FEKT VUT Brno
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D., PřF MU

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj, Kamenice 5, Brno-Bohunice, kde je možno se s ní seznámit.

Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby
doktorských disertací v oboru
Fyziologie a patologická fyziologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 21. 11. 2017 od 12.30 hod.

se koná ve výukové místnosti Oční kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, v 16. poschodí obhajoba disertační práce v DSP Oftalmologie:

MUDr. Hana Kocová, doktorandka Oční kliniky LF a FN Brno

Téma: Implantace zadněkomorové fakické nitrooční čočky ICL – dlouhodobé sledování

Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, Oční klinika LF UK a FN Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, Oční klinika LF UP a FN v Olomouci

Státní doktorská zkouška v DSP Oftalmologie:

MUDr. Markéta Zemanová doktorandka Oční kliniky LF a FN Brno

Školitel:
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., přednostka Oční kliniky LF a FN Brno

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Oftalmologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní závěrečné doktorské zkoušky a obhajoba disertace

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

23. 11. 2017 od 9.00 se konají na Stomatologické klinice LF MU, knihovna 5. patro státní závěrečné doktorské zkoušky:
MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová
MDDr. MUDr. Jiří Zelinka
MUDr. Kristína Musilová

23. 11. 2017 v 11.00 se dále koná na Stomatologické klinice LF MU, knihovna 5. patro obhajoba disertační práce:

MUDr. Oldřich Res

Téma: Hodnocení chirurgické léčby zlomenin zygomatikomaxilárního komplexu

Oponenti:
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Olomouc
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Brno

prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby
disertací v DSP Stomatologie - Zubní lékařství

Za správnost: Mgr. Tomáš Navrátil
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 5. 12. 2017 od 13.30 hod.

se koná v zasedací místnosti děkana LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 3. podlaží, místnost č. 334, obhajoba disertační práce v DSP Dermatovenerologie:

MUDr. Eva Březinová, doktorandka I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN USA v Brně

Téma: Kvalita života pacientů s atopickou dermatitidou

Oponenti:
doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D.
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

MUDr. Jan Šternberský, doktorand I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN USA v Brně

Téma: Infračervená termografie a kapilaroskopie v diagnostice poruch akrálního prokrvení

Oponenti:
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Dermatovenerologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta - Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne 15. 12. 2017 v 13.00 hod., Výuková a demonstrační místnost Kliniky radiologie a nukleární medicíny, výšková budova L (2.NP)

koná obhajoba disertační práce:

MUDr. Ivana Červinková

Téma: Možnosti zlepšení obrazu a redukce dávky při CT vyšetření

Oponenti:
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (Radiologická klinika FN Olomouc)
MUDr. Pavel Rejtar, Ph.D. (Radiologická klinika FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (Klinika radiologie a nukleární medicíny, Brno)

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR v. r.
předseda komise pro SZZ a obhajoby
disertací v DSP Radiologie - zobrazovací metody

Za správnost: Mgr. Tomáš Navrátil
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.