Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 10. 2005 19:09:49
Garant obsahu:
Michal Koščík
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 255
Přístupů: 5191
Vytvořeno: 20. 10. 2005 19:07:59

Zápis z jednání dne 24. 5. 2005

Zápis z jednání Akademického senátu LF MU ze dne 24. 5. 2005

Předseda AS LF MU, prof. Šlapák, přivítal přítomné senátory (n = 25), zástupce vedení LF MU (proděkany prof. Dubového, prof. Špinara, prof. Vaňka, tajemnici ing. Sochorovou a JUDr. Starkovou), omluvil nepřítomnost pana děkana (jednání s děkany lékařských fakult) a ostatních proděkanů (služební cesty). Konstatoval, že všechny materiály pro jednání byly zaslány v dostatečném předstihu všem členům AS LF MU. Program jednání i zápis z minulé schůze byly jednomyslně schváleny.

Prof. Šlapák přednesl výsledky výběrových řízení a vyzval přítomné k případným dotazům. V tajném hlasování, v němž bylo odevzdáno pro každého kandidáta 24 platných hlasů, byly všechny návrhy schváleny nadpoloviční většinou:
Doc. MUDr. Jana Skřičková,CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních a TBC, od 1.11.2005 na dobu 5 let - 23 kladných hlasů
Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., přednostka Kliniky interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství, od 1.6.2005, na dobu 5 let - 24 kladných hlasů
Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., přednosta Chirurgické kliniky, od 1.9.2005, na dobu 2 let - 22 kladných hlasů
Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., přednosta I. dermatovenerologické kliniky, od 1.7.2005 na dobu 5 let - 23 kladných hlasů
Doc. MUDr. Martin Smrčka, PhD., přednosta Neurochirurgické kliniky FN Brno, na dobu 5 let - 23 kladných hlasů
Doc. PhDr. Marcela Bendová, PhD., přednostka Ústavu psychologie, na dobu 3 let - 22 kladných hlasů.
Komise skrutátorů, zvolená jednomyslně, pracovala ve složení: doc. Chaloupka, L. Streit, T. Andrašina

Definitivní znění přílohy č. 2 Statutu LF MU, obsahující organizační strukturu na LF, bylo připraveno vedením LF MU po opakované diskusi v dřívějších jednáních AS LF, a po konzultacích na MŠMT ČR a MZ ČR. Předložený návrh organizační struktury LF byl schválen jednomyslně.

Úplné znění Stipendijního řádu LF MU uvedla JUDr. Starková připomenutím, že součástí je i změna ubytovacího stipendia, na kterou nemá LF žádný vliv, neboť se jedná o celouniverzitní předpis. V současné době se diskutuje o formě doručení studentům do vlastních rukou. V diskusi zástupci studentů potvrdili, že studenti nemají k návrhu stipendijního řádu připravenému vedením LF připomínky. Návrh byl schválen jednomyslně.

Aktuální informaci o výstavbě Kampusu podal prof. Šlapák: sdělil, že existuje příslib MŠMT a MF na úhradu 1,2 mld z celkového deficitu 1,6 mld Kč: konečné stanovisko musí schválit vláda ČR na jednání začátkem června. Za těchto okolností bude možno zahájit další etapu výstavby.

Shromáždění akademické obce, které se konalo 4.5.2005 za účasti menšího počtu pracovníků LF MU (cca 35 osob), získalo aktuální informace vedení LF o stavu výuky, včetně postgraduálního vzdělávání podle zák. 95/2004 Sb., výzkumu a výstavby Kampusu. Průběh shromáždění potvrdil, že na LF se nevyskytují větší problémy.

V diskusi se projednávala vhodnost a účelnost přijímání prospěchově vynikajících studentů bez přijímacích zkoušek, které se vztahuje i na studenty ze Slovenska: na LF v Olomouci a v Praze jsou nově vyžadovány maturitní zkoušky z českého jazyka, kterými tito zahraniční studenti prokazují znalost jazyka, v němž budou studovat (obdobně je tomu v zahraničí, konkrétně v Německu). Na Slovensku zatím nebyla přijat zákon o placení vysokoškolského studia: v případě přijetí tohoto opatření by bylo možno očekávat velký zájem studentů ze SR o bezplatné studium v ČR. Z občanského pohledu je skutečnost, že z daní českých pracovníků se hradí bezplatné studium zahraničním studentům, diskutabilní, ovšem odpovídá zásadám Evropské unie.

Příští jednání AS LF MU bude nejspíše v říjnu, pokud se do prázdnin nevyskytnou naléhavé potřeby senátory svolat.

V Brně, 25.5.2005

Zapsala: D. Hrubá,
Ověřil a schválil: prof. MUDr. I. Šlapák, CSc.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT