Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 10. 2005 19:45:05
Garant obsahu:
Michal Koščík
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 256
Přístupů: 5623
Vytvořeno: 20. 10. 2005 19:45:05

Zápis z jednání dne 18. 10. 2005

Zápis z jednání Akademického senátu LF MU, dne 18. října 2005

Na jednání bylo přítomno 27 senátorů (při hlasování 24), za vedení LF MU pan děkan prof. Žaloudík, proděkani prof. Špinar a prof. Vaněk, paní tajemnice ing. Sochorová, JUDr. Stárková. Hosté: zástupci dětské radiologie a anesteziologického odd.

Prof. Šlapák přivítal přítomné, požádal o schválení programu s navrženými přesuny některých bodů - jednomyslný souhlas.

Po zvolení volební komise ve složení doc. Blaha, dr. Jurajda a T. Andrašina byly schváleny v tajném hlasování výsledky výběrových řízení (z 27.6., 11.7., 31.8. 2005), ve všech případech nadpoloviční většinou nejen přítomných, ale všech členů AS LF MU:
doc. MUDr. Igor Crha, CSc., přednosta Katedry porodní asistence - 5 let
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., přednosta Katedry laboratorních metod - 5 let
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., přednosta Kliniky úrazové chirurgie - 5 let
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., přednostka Katedry ošetřovatelství - 5 let
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc., přednosta Kliniky nukleární medicíny - 5 let
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., přednostka Katedry fyzioterapie a RHB - 5 let
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., přednosta Katedry optometrie - 5 let
doc. MUDr. Vladimír Šrámek, PhD., přednosta AR kliniky FN USA - 5 let
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., přednosta Katedry radiologických metod - 5 let

Senátoři jednomyslně schválili ustanovení nové Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny KARIM ve FN Brno: informace k návrhu byly předneseny na schůzi AS LF MU 4. 10.

Pro přípravu voleb nového Akademického senátu LF MU na období 2005-2008 byl jednomyslně schválen návrh na předsedu volební komise, prof. MUDr. Zdeňka Doležela, CSc., a další 3 členy - JUDr. Martu Stárkovou, RNDr. Jiřího Totuška, CSc. a Libora Machatu (posluchač 5. roč. všeob. směru). Všichni navržení vyslovili s prací ve volební komisi svůj souhlas.

Rovněž bylo schváleno složení komise pro přípravu volby děkana LF MU: doc. MUDr. M. Nováková, PhD. (předsedkyně), doc. MUDr. M. Mašek, CSc., Rudolf Hlubek.
Pan děkan, prof. Žaloudík informoval, že se chce ucházet o funkci děkana i v příštím volebním období, po konzultaci se stávajícími proděkany. Motivací k tomuto rozhodnutí jsou zejména významné rozpracované úkoly, které pokládá za prioritní: dostavba Kampusu, oprava zákona o atestacích lékařů, výraznější profilace pediatrického směru, restrukturalizace chirurgických oborů na LF MU a další, z nichž některé byly zmíněny v jeho prohlášení pracovníkům LF MU na začátku nového školního roku.

K návrhu na sloučení Kliniky dětské radiologie a Radiologické kliniky FN Brno byla zaslána písemná stanoviska navrhovatele (prof. Válka) a přednostů pracovišť dětské medicíny všem členům AS LF MU předem.
Pan děkan projednávání návrhu uvedl informací, že byl podán po cca půlročním jednání s ředitelem Burianem, který návrh podporuje. Stanovisko děkana je ovlivněno 3 okolnostmi: zajištění výuky (splňuje současný stav), pohoda na pracovištích a personální zajištění habilitovanými pracovníky. V tomto posledním ohledu patří dětská radiologie k cca 30 pracovištím LF MU, kde pracuje jediný habilitovaný odborník, resp. k osmi pracovištím, kde je personální stav vedoucích pracovníků ještě tísněn věkovou strukturou. Příznivou okolností naopak je, že habilitační řízení dr. Skotákové je v závěrečné fázi. Odborné názory radiologů, s nimiž návrh sloučení konzultoval i s ohledem na předpokládanou fúzi různých specializací (uvedených v zák. 95/2004 Sb.), umožňují obě varianty. Pro zachování status quo hovoří naopak zájem vedení LF MU o větší profilaci pediatrických oborů.
V obsáhlé diskusi, v níž odpovídali na dotazy senátorů i zástupci Kliniky dětské radiologie, bylo zřejmé, že argumenty proti sloučení obou klinik převládají. Je skutečností, že samostatné kliniky dětské radiologie mají svá odborná opodstatnění (je i samostatná sekce v rámci radiologické Společnosti ČLS JEP, která organizuje i samostatné odborné akce) a v současné době jsou tyto specializace jen na 2 pracovištích v ČR: Motol a Brno. Specializovaných dětských radiologů je v ČR cca 3-4/ 1 milion obyvatel, v zahraničí je tento počet odborníků dvojnásobný. V zemích EU i v USA existují samostatná dětská radiologická zařízení, další nově vznikají. Pracoviště Kliniky dětské radiologie v Brně má vysoký odborný kredit, dlouholetou tradici, bylo by chybou jej ztratit. Mezi radiologickými pracovišti v rámci LF existuje velmi dobrá spolupráce v oblasti výukové i při naplňování potřeb zdravotnictví. I když současný zákon o atestacích lékařů má značné nedostatky, shodují se odborníci na struktuře dalšího vzdělávání lékařů formou 3 letého studia společného základu a navazujících specializací, z jichž jednou je obor dětské radiologie.
AS LF MU neschválil návrh na sloučení obou radiologických klinik většinou 23 hlasů (4 se zdrželi hlasování). Pan děkan poděkoval za úspěšnou diskusi, bude informovat vedení nemocnice.

Proděkan prof. Vaněk připomenul termín evaluace, která na LF MU v Brně proběhne ve dnech 2. a 3. listopadu 2005 a spolu s předsedou AS prof. Šlapákem vyzval členy AS LF MU, aby se zúčastnili jednání se členy hodnotící komise, které se bude konat 2. 11. od 14 hodin se zástupci studentské komory a od 15 hodin se zástupci zaměstnanecké komory AS LF MU v zasedací místnosti děkanátu na Komenského nám. 2. Podrobnější informace jsou uvedeny v zápise ze dne 4. 10. 2005.

Paní tajemnice ing. Sochorová požádala o schválení výše poplatků za výuku zahraničních samoplátců v anglickém jazyce pro školní rok 2005/6:
roční poplatek za magisterský studijní program (Všeob. lékařství) - 8.000 euro
roční poplatek za PhD. program - 8.000 euro
náhrada praktického cvičení - 30 euro
samostatná mimořádná zkouška - 100 euro
samostatná státní rigorózní zkouška - 300 euro
Návrh byl jednomyslně schválen.

Příští řádná schůze AS LF MU bude 8. listopadu 2005

Zapsala: prof. MUDr. D. Hrubá, CSc.
Ověřil: prof. MUDr. I. Šlapák, CSc.

V Brně, 19.10.2005

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT