Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 3. 11. 2005 15:09:42
Garant obsahu:
Marie Nováková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 274
Přístupů: 5443
Vytvořeno: 3. 11. 2005 15:09:42

Zápis ze VII. schůzky Zahraniční komise LF, 26. 10. 2005

Přítomní členové Zahraniční komise: S. Bartáková, J. Lata, J. Michálek, M. Nováková, P. Piskač, V. Woznicová.

Hosté: proděkanka E. Táborská, H. Melicharová.

Omluveni: K. Kaňková, Z. Kala, M. Smrčka, V. Šrámek, P. Štourač, A. Šulcová, V. Unzeitig.

  1. Předseda ZK doc.Lata přivítal proděkanku prof.Táborskou, která přišla na schůzku ZK představit paní Helenu Melicharovou, která byla v rámci svého pracovního úvazku pověřena administrativní činností spojenou se Zahraniční komisí LF. Paní Melicharová se bude účastnit schůzek ZK a postupně se seznámí s jejími aktivitami (částečně již začala v uplynulých dnech vyřizovat některou agendu). Kontakt: hvachova@med.muni.cz, tel. 549498188.
  2. Členové komise dále diskutovali téma, které již otevřeli na minulé schůzce - budoucnost ZK. Doc.Lata informoval o tom, že většina členů komise vyjádřila svůj názor písemnou formou k rukám pana předsedy (viz. minulý zápis). Doc.Lata zpracoval tyto názory do stručného přehledu, který v nejbližším možném termínu předá při osobním setkání panu děkanovi LF.
  3. Doc.Šrámek informoval dopisem členy ZK a pana předsedu, že vzhledem ke svým novým pracovním povinnostem rezignuje na členství v ZK.
  4. Paní Melicharová informovala o žádosti CZS MU o aktualizaci seznamu fungujících meziuniversitních a mezifakultních smluv o spolupráci. V součinnosti s dr.Woznicovou a doc.Novákovou byl materiál odeslán.
  5. Doc.Lata předložil materiál týkající se akce "Veletrh - Studovat ve Francii", která se uskuteční 9.listopadu 2005 v Praze. Nikdo z přítomných členů ZK se bohužel nemůže zúčastnit. Pan předseda vyzývá ostatní členy, aby se pokud možno někdo z nich této akce zúčastnil.
  6. Paní Melicharová se dne 21.října 2005 zúčastnila semináře zaměřeného na program CEEPUS. Informovala členy ZK o možnostech využití tohoto programu pro LF - bohužel se zdá, že tento program není pro naše podmínky vhodný.
  7. Doc.Michálek se zúčastní akce "Den vědy - Rakousko", který se bude konat 3.listopadu.
  8. Blíží se termín pro výběr uchazečů na stáž v Dallasu. Všechny informace jsou vystavené na webu Zahraniční komise. V předstihu byl rozeslán informační e-mail všem zaměstnancům (prof.Šulcová). Příští schůzku ZK bude nutné udělat hned po uzávěrce přihlášek.
  9. Blíží se termín uzávěrek na stipendijní pobyty pro akademické pracovníky organizované AIA v několika oblastech. Členové ZK se dohodli, že výběr uchazečů o tato místa (do celouniversitní soutěže) bude proveden na příští schůzce ZK na základě došlých přihlášek.
  10. Doc.Nováková předala paní Melicharové materiály týkající se rakouské agentury na podporu vědy AKTION (zpráva o činnosti za rok 2004, informační materiály). Pro příště budou všechny materiály týkající se zahraničních vztahů LF shromažďovány u paní Melicharové, kde budou zájemcům k dispozici. Dále bylo dohodnuto, že všechny e-mailové informace budou také směrovány na p.Melicharovou a jednou týdně je odpovědný člen ZK protřídí.

Další schůzka ZK bude ve středu 16.11.2005 v 13:30 hod na Fyziologickém ústavu LF.

V Brně 2. 11. 2005

Zapsala: M. Nováková

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT