Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 19. 3. 2018 15:25:40
Garant obsahu:
Eva Vlková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 293
Přístupů: 13485
Vytvořeno: 25. 11. 2005 13:58:08

Doktorské studium - Oftalmologie

Informace oborové rady

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Kvalita lidského života závisí na stavu celého organismu a funkci smyslových orgánů. Očima je vnímáno více než 90% okolního světa.
Oftalmologie je chirurgický lékařský obor, který se zabývá vývojem, strukturou a funkcí oka a očních adnex ve zdraví a nemoci. Zraková analýza vjemů a jejich zpracování s určením preklinického stadia onemocnění je základním úkolem oboru v současné době. Náplní studijního programu je zkoumání psychofyzikálních faktorů zabývajících se vzájemným vztahem mezi intenzitou podnětu a vjemu při postižení smyslového zrakového orgánu.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Cíl studia: Cílem doktorského studijního programu je prohloubit teoretické základy oboru (faktografické, metodologické a organizační), navázat spolupráci s a aplikovat je při vědeckém řešení konkrétního úkolu v očním lékařství.

Profil absolventa: odborník v oboru očního lékařství s užší znalostí speciálních vyšetřovacích, diagnostických a terapeutických postupů dle témat disertační práce.

Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni samostatné vědecké práce, osvojí si dovednosti v nových oborech oftalmologie. Úspěšné ukončení doktorského studia je dobrým základem pro habilitační řízení.

Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace)

Zvýšení nároků na publikační činnost (nejméně l vědecká práce v časopise s IF) a přednáškovou ( aktivní účast na mezinárodní odborné konferenci s prezentací výsledků své vědecké práce formou ústního sdělení nebo posteru) činnost doktorandů.


Vstupní požadavky

Vstupní požadavky

Podmínky k přijetí ke studiu

Ukončené univerzitní vzdělání v oboru medicíny a absolvování přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení je uvedení tématu disertační práce.

Uchazeči jsou přijímáni k doktorskému studiu na základě přijímací zkoušky. Předpokladem přijetí je atestace prvního stupně z očního lékařství nebo obdobná specializační zkouška. Při zkoušce má uchazeč ukázat odborné schopnosti pro doktorský studijní program. Při přijímacím pohovoru uvede uchazeč obor a zaměření doktorského studia, téma disertační práce, kterou bude řešit, jméno školitele a školící pracoviště.
U přijímací zkoušky prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Studijní předměty

 1. Studijní předměty obecné: celkem k absolvování 5
  Povinné:

  • Cizí jazyky - aktivní znalost angličtiny.
    
  Povinně volitelné:
  • Molekulární biologie a genetika
  • Trendy v lékařské imunologii
  • Oční optika a optometrie
  • Nové trendy v patologické fyziologii
  • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
  • Analýza klinických dat
  • Uživatel počítačové sítě.
  • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace.
  • Získávání vědeckých informací.
  • Etika biomedicínckého výzkumu.
  Výuka se uskutečňuje podle jednotného doktorského studia na odborných pracovištích LF MU
   
 2. Studijní předměty
  Povinné:
  • obecná oftalmologie
  • klinická oftalmologie
  Pro studenty doktorského studia budou na oční klinice Lékařské fakulty Masarykovy university organizovány samostatné přednášky a semináře, které se budou týkat aktuální problematiky oboru. Tyto samostatné přednášky budou vedeny renomovanými odborníky v oboru a účast na nich bude povinná:
  • katarakta,
  • glaukom
  • chirurgická korekce refrakčních vad,
  • pedooftalmologie
  • transplantologie
  • vitreoretinální chirurgie.
  Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře České oftalmologické společnosti. Zároveň jim bude umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace. Ze závazných studijních předmětů (světový jazyk, molekulární biologie a genetika, patologická fyziologie a imunologie) skládá doktorand zkoušky před komisí. Závazné výukové kurzy jsou zakončeny kolokviem. Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru oftalmologie se zaměřením na téma disertační práce. Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou.

Další povinnosti

Studenti jsou aktivně zapojováni do pregraduální výuky, přípravy odborných seminářů a vědeckých dní pořádaných oční klinikou.

 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace musí proběhnout na veřejném semináři kliniky
 • Pedagogická činnost v rozsahu nejvýše 100 hodin za standardní dobu studia
 • Pravidelná prezentace průběžných vlastních výsledků na seminářích kliniky
 • Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia)
 • Nejméně jedna prvoautorská originální publikace v mezinárodním vědeckém časopise s IF.

Doporučené

 • Úspěšná aplikace na studentský grant (FRVŠ, univerzitní GA atd.)
 • IF prvoautorské publikace nad 2 (v případě IF vyšších než 4 je možné prominout některá z povinných kriterií)
 • Zahraniční stáž (nad 2 týdny) na renomovaném pracovišti

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru oftalmologie se zaměřením na téma disertační práce.
Dále prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.

Návrh témat prací

 • genetika očních onemocnění
 • transplantace rohovky – imunologické
 • transplantace amniové membrány
 • diagnostika a léčba chorob zadního segmentu oka se zaměřením na VPMD (konzervativní, chirurgická);
 • diagnostika a léčba chorob předního i zadního segmentu oka (konzervativní, chirurgická)
 • diagnostika a léčba nemocí adnex a očnice (konzervativní, chirurgická)
 • onemocnění oka u systémových chorob
 • oční problematika a styčné obory (hematologie, mikrobiologie, imunologie, neurologie, otorhinolaryngologie, stomatologie , patologie, aj.)
 • refrakční vady a jejich řešení
 • úrazy oka (diagnostika, léčba)

Zápis ze schůze oborové rady doktorandského studia oboru oftalmologie konané dne 20. 6. 2006

Přítomni byli:
Prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
Prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.
Doc. MUDr. S. Synek, CSc.
Doc. MUDr. R. Autrata, CSc.
Doc. MUDr. B. Kalvodová, CSc.
Doc. MUDr. D. Hejcmanová, CSc.
As. MUDr. Z. Hlinomazová, Ph.D.

Přijímací pohovory do DS
V první části schůze probíhala přijímací řízení doktorského studia oboru oftalmologie.
Z 11 přihlášených uchazečů se dostavilo 10, z nichž bylo 8 uchazečů, kteří splnili kriteria stanovená oborovou radou.
MUDr. S. Čermáková, MUDr. S. Bazalová, MUDr. E. Žampachová na Kliniku nemocí očních a optometrie do interního studia, MUDr. M. Karkanová na oční kliniku FN Bohunice do interního studia,
MUDr. P. Strnad, MUDr. J. Slepánek, MUDr. I. Lihneová, MUDr. R. Girgle, MUDr. R. Čech na oční kliniku FN Bohunice do kombinovaného studia.
Nebyli přijati: MUDr. K. Borkovcová a MUDr. Š. Přerostová.

Státní doktorské zkoušky
V další programu schůze oborové rady bylo konání státní doktorské zkoušky u následujících doktorandů:
MUDr. P. Hlaváčová, MUDr. K. Vodičková, MUDr. K. Šenková.
V tajném hlasování všechny tři doktorandky prospěly /viz zápisy o státní doktorské zkoušce/.

V dalším průběhu byla zhodnocena práce doktorandů v jednotlivých ročnících a bylo konstatováno, že průběh probíhá podle plánu.
Dále oborová rada projednala žádost MUDr. P. Hlaváčové o prodloužení doktorandského studia o 1 rok z důvodu možnosti zhodnocení delší sledovací doby ve studii. S touto změnou oborová rada souhlasila.


Zápis ze schůze oborové rady doktorandského studijního oboru oftalmologie

Schůze oborové rady se konala dne 5. 10. 2005 v 11,30 hodin ve výukové místnosti oční kliniky FN Brno Bohunice.
Přítomni:
Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
As. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

Oborová rada projednala současný stav prezenčního i kombinovaného doktorského studijního oboru oftalmologie a uložila jednotlivým školitelům, aby na příští schůzi referovali o stavu přípravy jednotlivých studentů ke státní zkoušce a disertačnímu řízení.
OR projednala žádost MUDr. Tomáše Jurečky, jejímž školitelem je Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., o změnu tématu disertační práce. Na místo původního názvu "Možnosti elektrofyziologické diagnostiky v oftalmologii - oční ischemický syndrom" na název "Časné sítnicové změny indukované chirurgickým zákrokem na čočce". Oborová rada žádosti vyhověla.
OR informoval MUDr. Petr Kus, jejímž školitelem je Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., že po přerušení studia zahájil pokračování doktorandského studia.
MUDr. M. Fajnorová, jejíž školitelkou je Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., přerušila v roce 2003 studium na 1 rok a dosud nezahájila pokračování doktorandského studia. Proto Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. navrhuje doporučit tuto studentku k vyřazení. OR žádosti vyhověla.

Prof. MUDr. Vlková, CSc. informovala, že vzhledem k negativnímu posudku doktorské disertační práce MUDr. Skorkovské neproběhne disertační řízení jmenované lékařky.
MUDr. Skorkovské bylo doporučeno přepracovat disertační spis podle připomínek oponenta.

Pro lepší průchodnost projednávané problematiky navrhla vedoucí oborové rady rozšířit oborovou radu o následující členy:
Doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.
Doc. MUDr. Dagmar Hejcmanová, CSc.
Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
Návrh byl jednoznačně odsouhlasen.


Zápis z dodatkového přijímacího pohovoru do DSP

Dne 21. 9. 2005 se konala schůze oborové rady doktorandského studijního oboru oftalmologie za účelem dodatkového přijímacího řízení do DPS

Přítomni byli:
Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
As. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

Na dodatkové přijímací řízení byly přihlášeny dvě studentky:
MUDr. Mária Velkánová, která se nedostavila k přijímacímu řízení

MUDr. Kateřina Dokoupilová, která nesplnila podmínky pro doktorské interní studium.
Vybrané téma: "Optická kompenzace a rehabilitace snížené kvality zraku".
T.č. je na mateřské dovolené a nemůže se denně dostavovat na kliniku k plnění povinností doktoranda. Doktorandské studium klinického oboru nelze absolvovat bez kontaktu s odbornou praxí a doktorskou práci teoreticky zpracovávat bez kontaktu s pacienty.
MUDr. Kateřině Dokoupilové byla doporučena možnost přijetí do postgraduálního studia po ukončení mateřské dovolené.


Zápis ze schůze oborové rady doktorandského studijního oboru oftalmologie

Schůze se konala dne 21.6.2005 ve 14 hod. na oční klinice FN Brno Bohunice.

Přítomni byli:

Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. - předsedkyně oborové rady
Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc.
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
As. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

Na schůzi bylo konstatováno, že výuka a příprava doktorandů probíhá v jednotlivých ročnících dle plánu.
Současně proběhly přijímací pohovory doktorandského studia pro školní rok 2005/2006. Bylo přihlášeno 5 uchazečů. Všichni splnili kriteria stanovená oborovou radou a byli přijati:
Do prezenčního studia:
MUDr. Helmanová Inka
Téma práce: Dětský glaukom
Školitel: Doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.

MUDr. Soňa Pyrochtová
Téma práce: Optimalizace léčby katarakty dětského věku
Školitel: Doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.

Do kombinované formy studia:
MUDr. Lubomír Hanák
Téma práce: Oftalmologické aspekty endokrinní orbitopatie
Školitel: Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

MUDr. Daniela Vysloužilová
Téma práce: Sekundární katarakta
Školitel: Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

MUDr. Věra Loukotová
Téma práce: Vliv chirurgie předního segmentu oka na aberace vyšších řádů
Školitel: Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.


Zápis ze schůze oborové rady doktorandského studijního oboru oftalmologie

Schůze se konala dne 24. 2. 2005 ve 14,30 hod. na oční klinice FN Brno Bohunice.

Přítomni byli:
Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
As. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

Oborová rada projednala současný stav prezenčního i kombinovaného doktorského studijního oboru oftalmologie.
Projednala žádost MUDr. Faridy Bachresi Mahfoodh, jejímž školitelem je Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., o změnu tématu dizertační práce. Na místo původního názvu "Biomechanické aspekty změn rohovky indukované operací katarakty" na název "Biometrické aspekty změn rohovky indukované operací katarakty". Oborová rada žádosti vyhověla.

Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. informovala, že MUDr. Monika Horáčková, MUDr. Petr Kolář a MUDr. Hana Došková předložili doktorské dizertační práce a v současné době probíhá oponentské řízení. O termínu obhajoby budou členové oborové rady včas seznámeni.


Státní doktorské zkoušky v doktorandském studijním oboru oftalmologie

Státní doktorské zkoušky se konaly dne 24. 2. 2005 na oční klinice FN Brno Bohunice.

Doktorské zkoušky skládali:
MUDr. Markéta Hejcmanová
MUDr. Robert Kaňovský
MUDr. Karolína Skorkovská

V tajném hlasování všichni tři doktorandi jednomyslně prospěli /viz zápisy o státní doktorské zkoušce/.

Předsedou komise byla u MUDr. R. Kaňovského a MUDr. K. Skorkovské Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., u MUDr. M. Hejcmanové byl předsedou komise Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.


Termín státní doktorské zkoušky v doktorand. studijním oboru oftalmologie:

24. 2. 2005 ve 14,30 hod. na oční klinice LF MU v Brně Bohunicích

Uchazeči se registrují na adrese: bukacova@med.muni.cz

Srdečně zdraví

Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.


Zápis o schůzi oborové rady doktorandského studijního oboru oftalmologie

Schůze se konala 22. 6. 2004 ve 14,00 hod. na oční klinice FN Brno, pracoviště Bohunice.

Přítomni byli:

prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. - předsedkyně oborové rady

Členové oborové rady:
Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc.
Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
As. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

Na schůzi bylo konstatováno, že výuka a příprava doktorandů v jednotlivých ročnících probíhá podle plánu.
Současně proběhly přijímací pohovory doktorandského studia pro školní rok 2004/2005.
Bylo přihlášeno 7 uchazečů, z nichž 4 se dostavili k přijímacímu řízení:
MUDr. Polanská Veronika
MUDr. Čížková Elena
MUDr. Hřebcová Jana
MUDr. Bachresa Mahfoodh Farida (Jemen)

Všichni uchazeči splnili kriteria stanovená oborovou radou a byli přijati do prezenčního studia - MUDr. Polanská V. a MUDr. Čížková E. na oční kliniku FN Brno Bohunice, MUDr. Hřebcová J. a MUDr. Bachresa Mahfoodh Farida na Kliniku nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny Brno. Poslední jmenovaná splnila též zkoušku z českého jazyka.

Seznámení o průběhu státních doktorských zkoušek v doktorandském studijního oboru oftalmologie
Dne 19. 5. 2004 ve 14,30 hodin se na oční klinice FN Brno konaly státní doktorské zkoušky v doktorandském studijním oboru oftalmologie.

Doktorské zkoušky skládali: MUDr. Hana Došková
MUDr. Monika Horáčková
MUDr. Petr Kolář

Všichni doktorandi jsou zařazeni do kombinovaného studia a jejich školitelem je Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
V tajném hlasování všichni tři doktorandi jednomyslně prospěli /viz zápisy o státní doktorské zkoušce/.

Předsedou komise byl : Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Členové komise: Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc.
Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
As. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.


Zápis o schůze oborové rady doktorandského studijního oboru oftalmologie
Schůze se konala dne 19. 5. 2004 v 16,30 hodin na oční klinice FN Brno.

Přítomni byli: Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc.
Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
As. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

Oborová rada byla seznámena s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu Všeobecné lékaoství se studijním programem Oftalmologie do 10. 5. 2008. Forma studia je prezenční a kombinovaná.

Oborová rada projednala současný stav prezenčního i kombinovaného doktorského studijního oboru oftalmologie.
Projednala žádost MUDr. Petry Hlaváčové o změnu tématu dizertační práce postgraduálního studia. Na místo původního tématu "Oční hypertenze" žádá nové téma "Analýza vrstvy nervových vláken pomocí laserové polarimetrie u pacientů s vyšším stupněm refrakčních vad". Oborová rada žádosti vyhověla.

Oborová rada projednala vypsání termínu přijímací odborné zkoušky z oftalmologie a stanovila termín na 22. 6. 2004 ve 13,30 hodin na oční klinice FN Brno.


Termín státní doktorské zkoušky: 19. 5. 2004 ve 14.30 hod. na Oftalmologické klinice LF Mu v Brně-Bohunicích
Uchazeči se registrují s předstihem na adrese sekretářky kliniky: bukacova@med.muni.cz

Dne 26. 6. 2003 proběhla schůze oborové rady doktorandského studia oboru oftalmologie, které se zúčastnili Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc., as. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. a Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. a bylo konstatováno:
- příprava doktorandů v jednotlivých ročnících studia probíhá podle plánu
- projednána žádost as. MUDr. Hany Doškové o změnu tématu dizertační práce PGS z původního „Vliv biomechanických vlastností oka na dráhu letu cizího nitroočního tělesa při perforujícím poranění“ na „Korelace vstupní rány a výsledného umístění kovového cizího nitroočního tělesa“. Oborová rada se změnou práce doktorandky souhlasí. Důvodem je nadměrný rozsah původně zamýšlené práce.
- současně proběhly přijímací pohovory doktorandského studia v roce 2003.

Přijati byli:

MUDr. Petra Hlaváčová
MUDr. Kristina Vodičková
MUDr. Igor Vícha
MUDr. Kateřina Šenková

Elektronickou formou proběhla další schůze oborové rady dne 29. 9. 2003, kdy byl upřesněn program odborné výuky.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT