Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 6. 2018 13:37:08
Garant obsahu:
Petr Dvořák
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 355
Přístupů: 10692
Vytvořeno: 18. 1. 2006 10:18:38

Doktorské studium - Lékařská biologie

Informace oborové rady

Cíle studia

Program Lékařská biologie má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Biologického ústavu LF MU. Současně dává svým absolventům dostatečně široký metodický základ, že nejsou ve svých pokračujících kariérách omezeni pouze na oblast, ve které získali doktorát. Absolventi by měli být nejen připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění je také ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a jako odborní lektoři.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována a vyžadována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. PhD kandidáti jsou metodicky velmi dobře připraveni, zvládají nové náročné metody, jsou schopni klást si podstatné vědecké otázky, samostatně plánovat, navrhovat a realizovat složité experimenty, interpretovat a obhajovat slovem i písmem výsledky a zasazovat je do širokého kontextu vědního oboru. PhD kandidáti jsou také systematicky motivování a připravováni pro uplatňování vědeckých poznatků v praxi.

V současné době jsou v rámci Biologického ústavu LF MU a v oblasti působnosti oborové rady Lékařská biologie řešena témata doktorských dizertačních prací, jejichž odborné zaměření souvisí se strukturou ústavu. Ústav je od roku 2016 rozdělen dle výkonu a kvality na 4 kategorie samostatných laboratoří s vlastním výzkumným programem - nízkorozpočtová (Yuh-Man Wadeley), juniorská (Vladimír Rotrekl, Stjepan Uldrijan), seniorská (David Šmajs, Pavel Krejčí) a výjimečná (Lumír Krejčí).

Jednotlivé laboratoře pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

 • Rekombinace a oprava DNA (Lumír Krejčí)
 • Buněčná signalizace (Pavel Krejčí)
 • Bakteriální genetika a genomika (David Šmajs)
 • Biologie pluripotentních kmenových buněk (Vladimír Rotrekl)
 • Nádorová biologie (Stjepan Uldrijan)
 • Neurodiferenciace kmenových buněk (Yuh-Man Wadeley)

Jednotlivé laboratoře garantují příslušné části výuky PhD kandidátů v souvislosti s řešenými vědeckými projekty. Spojovacím prvkem mezi laboratořemi jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, výroční konference PhD kandidátů a vzájemné mentorování PhD kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

Profil absolventa oboru

Absolvent je po úspěšném ukončení studia oboru schopen:

 • Má dokonalý přehled o současné úrovni poznání ve svém specifickém oboru
 • Dokáže se orientovat v příbuzných oborech, případně změnit relativně rychle svoje zaměření
 • Ovládá široké teoretické a metodické základy vědecké práce
 • Je metodicky vybaven tak, že může ihned nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka ve špičkové zahraniční laboratoři bez nutnosti delší metodické přípravy
 • Je velmi dobře poučen v oblasti etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů své specializace
 • Je schopen odborně vést studenty
 • Je schopen samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích
 • Dokáže interpretovat výsledky až do fáze orálního vystoupení na mezinárodní konferenci nebo přípravy publikace do mezinárodního vědeckého časopisu
 • Dokáže připravit kompetitivní grantovou aplikaci

Vstupní požadavky

Přijímáni jsou absolventi magisterského studia lékařských a biologických oborů, kteří u přijímacího pohovoru prokáží požadovanou úroveň znalostí a způsobilost k samostatnému tvůrčímu myšlení a samostatné vědecké práci.

Standardní doba vědecké výchovy je 4 roky. V mimořádných případech, kdy PhD kandidát dosahuje vynikajících výsledků a splní všechna předepsaná kritéria, je možné ukončit výchovu obhajobou dizertační práce dříve. Maximální povolená doba studia je 7 let, což je v programu Lékařská biologie zcela výjimečné.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studijní předměty společné výuky

Student Lékařské biologie má povinnost zapsat si během studia 2 povinné předměty (Angličtina, MU Life Science Seminar), minimálně 3 volitelné předměty (přičemž předměty Příprava disertační práce a Odborná příprava se do tohoto počtu nezapočítávají).

Povinné:

 • Angličtina
 • MU Life Science Seminar DSCB060 (podzim) a DSCC060 (jaro) - povinné zapisovat každý semestr studia

Povinně volitelné (nejméně 3 za dobu trvání studia):

 • Získávání vědeckých informací
 • Analýza klinických dat
 • Etika vědecké a experimentální práce
 • Molekulární biologie a genetika
 • Nové trendy v lékařské imunologii
 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Odborná příprava I-VIII
 • Příprava disertační práce I-VIII
 • Zahraniční stáž

Volitelné (nejméně 1 za dobu trvání studia):

 • Biochemie buněčných signalizací
 • Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií
 • Klinická genetika
 • Molekulární biologie nádorů
 • Neurovědy
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Protein-RNA interactions
 • Regulace metabolických drah
 • Teoretické základy onkologie

Další povinnosti

 • Pedagogická činnost v rozsahu 100 - 250 hodin za standardní dobu studia
 • Pravidelná prezentace průběžných vlastních výsledků na seminářích laboratoře školitele
 • Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia)
 • Nejméně jedna prvoautorská originální publikace v mezinárodním vědeckém časopise s IF. Abstrakta nebo kompilační práce nejsou počítány

Doporučené

 • Úspěšná aplikace na studentský grant (GAMU, atd.)
 • IF prvoautorské publikace nad 2 (v případě IF vyšších než 4 je možné prominout některá z povinných kritérií)
 • Dvě a více originálních publikací v časopisech s IF (jako první autor a/nebo spoluautor)
 • Zahraniční stáž (nad 2 týdny) na renomovaném pracovišti

Každému studentovi jsou přiděleni dva mentoři z členů OR, s kterými student alespoň jednou za rok konzultuje své studijní a vědecké pokroky, případné problémy, obavy, atd.

Podmínky studia studentů externích školitelů

Program Lékařská biologie umožňuje v omezené míře také vedení PhD kandidátů externím školitelům. A to v souladu s následujícími pravidly:

 • Oborová rada Lékařské biologie pro každý akademický rok nastaví početní limity pro PhD kandidáty externích školitelů (maximálně cca. 20% z celkového počtu);
 • Oborová rada odsouhlasí témata disertačních prací školitelů;
 • Externí školitel si zvolí školitele-specialistu z řad interních školitelů Lékařské Biologie a poté budou oba schváleni oborovou i vědeckou radou fakulty;
 • Školitel-specialista bude jedním ze dvou mentorů PhD kandidáta externího školitele; druhým mentorem bude další člen oborové rady Lékařské biologie;
 • Školitel-specialista bude přítomen na přijímacích pohovorech uchazečů externího školitele;
 • Školitel-specialista bude monitorovat průběh vzniku disertační práce PhD kandidáta externího školitele tak, aby byl na konci výchovy schopen posoudit kvality této práce;
 • Na přijímacích pohovorech PhD kandidáti externích školitelů představí krátkou prezentaci o svém tématu;
 • Oborová rada bude o přijetí uchazeče rozhodovat kromě jiného také na základě kompatibility témat se zaměřením výzkumu na Biologickém ústavu.

Podmínky pro řádné ukončení studia

 • Standardní obhajoba dizertační práce v programu Lékařská biologie vyžaduje bezpodmínečné splnění všech kritérií, včetně publikační činnosti.
   
 • Jedinou výjimkou je případ, kdy je možné připustit k obhajobě i PhD kandidáta, jehož zásadní prvoautorský článek je v době konání obhajoby do vědeckého časopisu těsně před předložení do recenzního řízení nebo v recenzním řízení. Tato výjimka platí jenom pro případy, kdy se jedná o práci mimořádného významu a kvality. Samozřejmě nadále platí podmínka dalších spoluautorských článků nebo souhrnných publikací.

  Za těchto výjimečných podmínek:

  • Mentoři a školitelé specialisti (v případě studentů s externími školiteli) posoudí meritum/kvalitu disertační práce a shledají-li ji výjimečně kvalitní s mimořádným potenciálem, doporučí zakončení studia typem obhajoby „viva voce“ (dále jen „viva“).
  • Zpravidla jde o články mířící na 1. decil oboru nebo podobně vysokou kvalitu (toto bude podrobeno pečlivému zvážení všech členů oborové rady).
  • Forma obhajoby je v takovém případě modifikována. PhD kandidát prezentuje teze disertační práce 30 minut místo standardních 15 minut a v jiné struktuře (podrobnější metodika, negativní data, důraz na skutečný vklad kandidáta atd.).
  • Následuje minimálně hodinová odborná rozprava, které se zúčastní především oba oponenti, případně mentoři. Dotazy jsou kladeny v celém rozsahu disertační práce a velmi podrobně, od metod až po výsledky. Diskuse není řízená a dotazy jsou kladeny libovolně. Dotazy nejsou kandidátovi z převážné části (kromě dotazů formulovaných v písemném posudku) předem známy. Obhajoba je uzavřena veřejnou diskuzí a standardním hodnocením.

  Důraz je kladen na prověření:

  • Metodické připravenosti;
  • Schopnosti kandidátů designovat a provádět experimenty;
  • Schopnosti kandidátů interpretovat výsledky a vykládat si je v kontextu;
  • Intelektuální a manuální podíl kandidátů na experimentech;
  • Schopnosti kandidátů vyjadřovat se slovem i písmem (publikace);
  • Motivace kandidátů pro vědeckou práci nebo jinou práci v oboru;
  • Celkovou připravenost a zralost kandidátů pro pokračující kariéru.

  Oponentské posudky v případě obhajoby typu „viva“ mohou být méně obsáhlé, v podstatě znamenající jenom souhlas k provedení obhajoby formou „viva“ a obsahující klíčové dotazy. V posudku musí být uvedeno, že většina dotazů oponentů bude obsahem zápisu z obhajoby a celkové hodnocení, tj. že doporučují po úspěšné obhajobě udělit titul PhD nebo nedoporučují. Další připomínky a dotazy na PhD kandidáta budou kladeny až na místě a nebudou známy dopředu. V případě, že nedoporučí dizertační práci k obhajobě, řízení se nezahájí.

  V posudku se oponenti vyjadřují explicitně a velice stručně k:

  • Aktuálnosti zvoleného tématu;
  • Zda disertace splnila sledovaný cíl;
  • Ke zvoleným metodám zpracování;
  • K výsledkům disertace s uvedením, jaké nové poznatky přinesla, k významu v širším kontextu a pro další rozvoj vědy;
  • K významu pro společenskou praxi nebo další rozvoj vědy.
    
 • Součásti programu Lékařská biologie je povinná třídenní konference, které se aktivně účastní všichni PhD kandidáti programu. Pro kandidáty druhých ročníků půjde o postupovou zkoušku formou zjednodušené prezentace a následné diskuse. Pro studenty třetích ročníků půjde o odbornou část státní závěrečné zkoušky formou extenzivní prezentace a komplexní odborné diskuse.
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT