Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 7. 8. 2008 12:30:27
Garant obsahu:
Hana Bochořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 359
Přístupů: 9169
Vytvořeno: 26. 1. 2006 10:54:10

Kolektivní smlouva Lékařské fakulty MU v Brně na rok 2005-2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA LÉKAŘSKÉ FAKULTY MU v Brně
na rok 2005-2006

Podle ustanovení zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání a zákona č. 65/1965 Sb. v platném znění

smluvní strany:
Lékařská fakulta MU v Brně zastoupená děkanem fakulty prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc.

a

Základní organizace lékařské fakulty MU v Brně č. 1423 Vysokoškolského odborového svazu zastoupená předsedkyní jejího výboru RNDr. Hanou Bochořákovou

uzavírají dnešního dne tuto

K o l e k t i v n í   s m l o u v u

 1. Základní ustanovení
   
  1. Účelem a obsahem kolektivní smlouvy (dále jen KS) je úprava individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnavatelem Lékařskou fakultou MU v Brně ( dále jen LF MU) a jejími zaměstnanci.
  2. Na základě dohody mezi odborovými organizacemi fakultních nemocnic v Brně (LOK-SČL-FNsP Bohunice, LOK-SČL-FNsP Sv.Anna a LOK-SČL -.FNsP Černá Pole) a fakultním výborem základní organizace lékařské fakulty vysokoškolského odborového svazu ( dále jen VOS ) platí tato KS pro všechny zaměstnance LF MU v Brně.
  3. Smluvní strany zajistí plnění přijatých závazků v rámci své působnosti tak, aby se práva a povinnosti vztahovaly jak na zaměstnavatele tak na zaměstnance.

   
 2. Platové a pracovně právní závazky
   
  1. Platové a pracovně právní nároky zaměstnanců se řídí kolektivní smlouvou Masarykovy univerzity v Brně (dále jen KS MU).
  2. V případě projednávání otázek týkajících se rozdělení celkového objemu mzdových prostředků bude na zasedání kolegia děkana přizván zástupce fakultního výboru odborové organizace ( dále jen FV OO ). Vedení LF MU projedná s FV OO metodiku rozdělování mzdových prostředků na jednotlivá pracoviště fakulty. Podklady pro jednání budou FV OO poskytnuty 14 dní před stanovením termínu společného zasedání. Vedení LF MU přizve k jednání o rozdělení odměn z celofakultních zdrojů zástupce FV OO. V případě vyplácení těchto odměn bude celková přidělená částka rozdělena do fondu děkana a do fondu vedoucích pracovišť na základě dohody mezi vedením fakulty a odborovou organizací.
  3. Zaměstnavatel předloží FV OO na požádání přehled o čerpání prostředků na mzdy a odměny.
  4. Mzdu zasílá zaměstnavatel na účet zaměstnance u peněžního ústavu v ČR.

   
 3. Vznik pracovního poměru
   
  1. Pokud byla v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba ( v maximální délce 3 měsíce, lze zrušit pracovní poměr písemným oznámením zaměstnavatele, nebo zaměstnancem, pokud možno 5 pracovních dnů před jeho ukončením. Zaměstnanec má právo dozvědět se důvod ukončení pracovního poměru ve zkušební době.
  2. Zaměstnavatel je povinen předkládat FV OO čtvrtletně zprávy o sjednaných nových pracovních poměrech a rozvázaných pracovních poměrech.

   
 4. Ukončení pracovního poměru
   
  1. Pracovní poměr lze ukončit pouze způsobem stanoveným zákonem. Výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, převádění a překládání zaměstnanců musí být předkládány k projednání FV odborové organizace podle § 59 odst. 1 ZP.
  2. Při rozvázání pracovního poměru z důvodů organizační změny, informuje zaměstnavatel o zamýšlené organizační změně FV OO s odůvodněním a návrhem na řešení dalšího pracovního zařazení pracovníků nejpozději 2 měsíce před uplatněním uvažovaných změn. Po vzájemném projednání lze tuto lhůtu zkrátit.
  3. Při rozhodování o výběru pracovníků, u kterých má dojít k rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn, budou brány v úvahu tyto okolnosti:
   1. celková pracovní morálka,
   2. dosažená kvalifikace,
   3. délka nepřetržitého pracovního poměru v organizaci,
   4. změněná pracovní schopnost.
  4. Uvážlivě bude postupováno u pracovníků po dosažení 53. roku věku u žen, 56. roku u mužů, u samoživitelů a v případě, že by se rozvázání pracovního poměru týkalo obou manželů zaměstnaných na LF.
  5. Pracovníci, vykonávající funkci ve FV OO budou po dobu výkonu a ještě následujících 12 měsíců po ukončení této funkce požívat ochranu v souvislosti s možnou výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Tato ochrana spočívá v ustanovení § 59 odst. 2 ZP , kterým se zaměstnavateli ukládá, že neukončí tomuto okruhu pracovníků pracovní poměr výpovědí, příp. okamžitým zrušením pracovního poměru bez předchozího souhlasu FV OO.
  6. Zaměstnanci, kterému byla dána výpověď z pracovního poměru v souvislosti s prováděním organizačních změn nebo racionalizačních opatření podle §46 odst. 1 písm. a) až c) ZP, nebo u něhož došlo z těchto důvodů k rozvázání pracovního poměru dohodou, vyplatí organizace odstupné ve výši dle článku 9a. KS MU.
  7. Obě smluvní strany konstatují, že zaměstnanci, kteří nevykonávají dobře svoji práci, závažně nebo opakovaně méně závažně porušují pracovní kázeň, ohrožují tím společné zájmy zaměstnanců a fakulty a je tedy v oboustranném zájmu je nezaměstnávat.
  8. Pokud zaměstnanec po písemném upozornění na nedostatky nebude dosahovat požadovaných výsledků v práci nebo bude dále porušovat pracovní kázeň, bude tato skutečnost považována odborovou organizací za dostatečný důvod zaměstnavatele k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem podle §46, odst. 1, písm. e,f ZP.
  9. Každý zaměstnanec má možnost ucházet se o volné místo na fakultě ještě předtím, než bude nabídnuto novému pracovníkovi.

   
 5. Dovolená na zotavenou a režim pracovní doby
   
  1. Způsob čerpání dovolené stanoví vedení fakulty po projednání s FV OO. Čerpání dovolené se řídí příkazem děkana a plánem dovolených. Vedoucí pracoviště schvaluje plán dovolených a její skutečné čerpání tak, aby byl na pracovišti zajištěn nezbytně nutný provoz.
  2. Vedení fakulty umožní v nezbytném rozsahu čerpání pracovního volna bez náhrady mzdy i před vyčerpáním řádné dovolené z důležitých osobních důvodů . Podmínkou je souhlas vedoucího pracoviště.
  3. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci oznámit alespoň 14 dní předem; tato doba může být výjimečně zkrácena, dá-li k tomu souhlas příslušný odborový orgán.
  4. Zaměstnavatel umožní pokud to provoz pracoviště dovoluje,využití pružné pracovní doby, tedy pružný pracovní týden při rovnoměrně rozvržené pracovní době. Základní pracovní doba je od 9 do 15 hodin. Podmínkou realizace pružné pracovní doby je řádná evidence docházky na pracovišti.

   
 6. Součinnost vedení LF a odborové organizace
   
  1. V případě projednávání pracovně právních vztahů, organizačních změn a otázek týkajících se rozdělení celkového objemu mzdových prostředků bude na zasedání kolegia děkana pozván zástupce FV OO LF MU.
  2. Vedení fakulty bude projednávat s odborovou organizací:
   1. zásadní otázky rozvoje organizace a její perspektivy
   2. otázky organizačních změn, týkající se většího počtu zaměstnanců /více než 3/; připravované organizační změny projedná s FV OO v dostatečném předstihu, t.j. nejméně 3 měsíce předem.
   3. otázky péče o pracující.
  3. Zaměstnavatel se zavazuje respektovat pravomoci odborů vyplývající z právních předpisů a této KS.
  4. K projednání dílčí problematiky je příslušným odborovým orgánem úsekový výbor odborové organizace na jednotlivých pracovištích.
  5. Zaměstnavatel se zavazuje:
   1. respektovat právo každého zaměstnance být odborově organizován,
   2. vytvářet pro činnost odborové organizace materiální a organizační podmínky uvedené v této KS,
   3. spolurozhodovat, projednávat a informovat o věcech vymezených obecně závaznými předpisy a touto KS,
   4. nediskriminovat jakýmkoliv způsobem pracovně, funkčně a platově ( vč. pohyblivé složky mzdy) zaměstnance pro členství nebo činnost v odborech a tato činnost jim bude na pracovišti fakultou umožněna,
   5. poskytovat pověřeným orgánům odborové organizace informace, konzultace a doklady nutné pro uplatňování práv odborové organizace podle §§18-22 ZP a této KS,
   6. podávat odborové organizaci nebo jejímu zástupci požadované vysvětlení, přihlížet k jejím stanoviskům, návrhům a sdělovat, jaká případná opatření učinil na základě těchto návrhů,
   7. jednat s odborovou organizací o uzavření i jiných dohod, pokud je k tomu vyzve VOS,
   8. seznámit FV OO s rozhodujícími informacemi, předpisy, směrnicemi a vyhláškami týkajícími se mzdové, personální a pracovně-právní agendy, které budou vydány v roce 2005 a dále po dobu platnosti smlouvy kterýmkoliv nadřízeným orgánem.
  6. Odborová organizace se zavazuje respektovat záměry zaměstnavatele pro zkvalitnění výuky, vědecko-výzkumné práce, zvýšení úrovně řízení ekonomického a technického rozvoje, pokud nebudou v rozporu s příslušnými zákony a touto KS.
  7. Zaměstnavateli budou písemně sdělena jména odborových funkcionářů, včetně jejich zástupců a jakékoliv změny. Zaměstnavatel také uzná a bude jednat s osobami, které budou k tomu zmocněni odborovou organizací, i když nejsou pracovníky organizace. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit účast funkcionáře FV OO při řešení podnětů, stížností a oznámení zaměstnanců.
  8. Zaměstnavatel poskytne funkcionářům FV OO pracovní volno a náhradu mzdy k zabezpečení úkolů vyplývajících z činnosti odborů, k umožnění účasti na sjezdu, školení.

   
 7. Předcházení pracovním sporům a řešení stížností zaměstnanců
   
  1. Stížnosti zaměstnanců budou řešeny v rámci fakulty takto:
   1. na úrovni ústavů a klinik řeší stížnosti vedoucí pracoviště a úsekový důvěrník odborové organizace na pracovišti. Jednání o vyřešení stížnosti vyvolá příjemce podnětu zaměstnance přizváním druhé strany. Lhůta k vyřízení stížnosti je 10 pracovních dnů ode dne doručení podnětu zaměstnance.
   2. na úrovni fakulty řeší stížnosti komise jmenovaná pro jednotlivé případy děkanem fakulty a předsedou FV OO. Na této úrovni se řeší stížnosti nevyřešené na úrovni ústavů v uvedené lhůtě. Lhůta k vyřízení stížnosti je 15 pracovních dnů.
   3. při řešení sporů o plnění závazků vyplývajících z KS, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, ustaví smluvní strany smírčí orgán, který bude o sporu jednat.
   4. smírčí orgán bude ustaven do 15 pracovních dnů od dohody o ustavení.
   5. nebude-li stížnost vyřešena ve smírčím ogánu do 30 pracovních dnů ode dne jeho ustavení, bude spor předložen k řešení prostřednictvím zprostředkovatele a rozhodce ve smyslu ustanovení §10a a násl. Zák. č. 2/1991 Sb.

   
 8. Kvalifikace, rekvalifikace
   
  1. Zaměstnavatel umožní zaměstnanci studium nebo kurzy za účelem zvýšení kvalifikace a uzavře s ním písemnou dohodu v těchto případech:
   1. jedná-li se o zvýšení kvalifikace zaměstnance nutnou pro potřebu zaměstnavatele,
   2. jedná-li se o zvýšení kvalifikace pro potřebu zaměstnance, nebrání-li v tom provozní důvody na straně zaměstnavatele,
   3. jedná-li se o změnu kvalifikace zaměstnance z důvodu změny pracovního poměru v důsledku nemoci z povolání nebo pracovního úrazu zaměstnance.
   V případě bodu 1) 3) poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy a ostatních dohodnutých nákladů spojených se studiem nebo kurzem. V případě bodu 2) zaměstnavatel uvolní zaměstnance na dobu nezbytně nutnou bez nároku na mzdu. Výdaje spojené se studiem nebo kurzem si hradí zaměstnanec sám.

   
 9. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
   
  1. Za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí přísluší zaměstnancům dosažená mzda a zvláštní příplatek. Výše příplatku se řídí Přílohou č.1 této KS.
  2. Zaměstnavatel bude zabezpečovat provádění pravidelných školení všech zaměstnanců LF v oblasti BOZP a PO a provádění veřejných prověrek stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v budovách LF MU. Bude zajišťovat odstranění všech závad a nedostatků. K prověrkám bude přizvána komise BOZP a o výsledku a závěrech bude informován FV odborové organizace.
  3. Zaměstnavatel zajistí na požádání FV OO přizvání odborníků ( IBP, MHS ) k posouzení stavu bezpečnosti a hygieny práce a pracovního prostředí na pracovištích LF.
  4. Zaměstnavatel bude dbát na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance dle platných předpisů a bude zajišťovat jejich pravidelnou údržbu a obnovu.
  5. V ostatním se řídí kolektivní smlouvou Masarykovy univerzity.
  6. Zabezpečení lékařské péče ( závodní preventivní péče, stomatologické péče ) se řídí čl.16 KS MU.

   
 10. Rekreace
   
  1. Zaměstnaneckou rekreaci upravuje čl.18 KS MU.

   
 11. Kultura a sport
   
  1. Zaměstnavatel podporuje kulturní a sportovní činnost v souladu a rozsahu čl.22 KS MU.

   
 12. Stravování
   
  1. Zaměstnavatel poskytuje stravování v rozsahu a za podmínek uvedených v čl.17 KS MU.

   
 13. Další dohodnuté závazky
   
  1. Vedení LF MU poskytne FV OO VOS LF bezplatně jednu zařízenou místnost pro administrativní práce a odborovou knihovnu.
  2. Zaměstnavatel umožní FV OO práce spojené s rozmnožováním písemných materiálů.

   
 14. Všeobecná a závěrečná ustanovení
   
  1. Veškeré kolektivní spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci budou řešeny kolektivním vyjednáváním. V případě jeho neúspěšnosti se řešení sporu řídí ustanovením zákona o kolektivním vyjednávání a touto KS.
  2. Tato KS je závazná pro strany, které ji uzavřely, i pro jejich případné právní nástupce.
  3. Plnění KS bude kontrolováno nejméně 1x ročně na společném jednání pověřeného člena FV OO a zástupce vedení fakulty. Kterákoliv ze stran může navrhnout písemně změny, o kterých je druhá strana povinna jednat.
  4. Doplňky a změny KS mohou být přijaty na návrh kteréhokoliv ze smluvní strany. Jsou přijímány stejným způsobem jako tato kolektivní smlouva a tvoří její přílohy. Přílohy KS jsou její nedílnou součástí a mají stejný právní režim jako KS sama.
  5. KS se stává pro smluvní strany závaznou podpisem zástupců obou smluvních stran.
  6. Kolektivní smlouva se uzavírá na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006.
  7. Smluvní strany jsou povinny nejméně 60 dnů před skončením platnosti stávající KS zahájit jednání o uzavření nové KS.

   

V Brně dne 1. 7. 2005

ZO VOS LF MU
RNDr. Hana Bochořáková          
Předsedkyně FV OO
Lékařská fakulta MU
Prof. MUDr.Jan Žaloudík, CSc.
děkan LF MU

Příloha: Zvláštní příplatky za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Strana 11
Strana 12

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT