Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 11. 2017 7:52:22
Garant obsahu:
Ivan Rektor
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 366
Přístupů: 8957
Vytvořeno: 14. 2. 2006 11:31:37

Doktorské studium - Neurologie

Informace oborové rady

Termín pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu: 11. 12. 2017 od 11.00 hod

Uchazeči se přihlásí e-mailem s vědomím svého školitele předsedovi oborové rady a v kopii Odd. kvalifikačního rozvoje LF MU (wolfova@med.muni.cz)

Státní doktorská zkouška bude provedena formou pohovoru o širší oblasti výzkumu doktoranda, včetně jejich klinických aspektů

 Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Cílem neurologického doktorského studijního programu je uvést studenty do problematiky klinického výzkumu v oboru neurologie a umožnit jim realizovat vlastní výzkumné projekty pod vedením zkušených školitelů. Hlavní důvod je kladen na vysokou kvalitu výuky i vlastních výzkumných projektů, aplikovaný výzkum a interdisciplinární spolupráci s ostatními neurovědními obory.
Po ukončení studia by absolvent měl:

 • být schopen samostatné vědecké práce
 • být schopen orientace v současných trendech oboru a anticipace dalšího vývoje
 • poznat a definovat klinický problém a aplikovat získané poznatky do praxe
 • být schopen sběru, přípravy, statistického zpracování a interpretace dat
 • být schopen prezentace znalostí a výsledků
 • být schopen předávat a vést pracovní tým

Vstupní požadavky

Ukončené magisterské vzdělání v oboru všeobecné lékařství.
Složení přijímací zkoušky
Schválení projektu dizertační práce

Povinné předměty:

Anglický jazyk
Analýza klinických dat
Etika biomedicínského výzkumu

Povinně volitelné předměty (nejméně 2 dle výběru doktoranda):

Získávání vědeckých informací
Molekulární biologie a genetika
Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
Plánování, organizace a hodnocení klinických studií

Specializovaná výuka – Povinné:

Neurologie

Volitelné předměty:

Klinická neurofyziologie

Další povinnosti

Zapojení do pregraduální výuky v rozsahu nejvýše 100 hodin za standardní dobu studi (ve shodě se studijním řádem LF MU)
Aktivní účast na odborných sjezdech v ČR a zahraničí s prezentací samostatně získaných výsledků své výzkumné činnosti
Publikace v zahraničních impaktovaných odborných periodicích
Příprava a úspěšná obhajoba dizertační práce

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Zvládnutí základního oboru Neurologie
Detailní znalost dílčí problematiky oboru dle zvolené práce

Návrh témat prací

 1. rTMS v epilepsii – Vysokofrekvenční rytmické aktivity v epileptologii a kognitivních funkcích
 2. Iktální semiologie epileptických záchvatů
 3. Rozhodovací procesy a jejich bioelektrické koreláty
 4. Monitorování efektu rekanalizační terapie pomoci transkraniálního ultrazvuku u pacientů s akutním mozkovým infarktem
 5. Reorganizace fatických a motorických funkcí jako důsledek neurologických onemocnění.

31. 7. 2009 upřesněno s platností při předkládání disertací k obhajobě od 1. 7. 2010:

Minimálně 2 práce v časopise s IF (IF > 1,0), z toho u jedné první autor,
nebo
Minimálně 2 práce v časopise s IF, z toho jedna s IF nad 2,0 (1. autor), celkový IF > 3,0.
Pokud jsou ke splnění tohoto kritéria nutné více než 2 práce s IF, musí být minimálně 2 impaktované práce s prvoautorstvím.
 
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT