Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 17. 5. 2018 9:10:27
Garant obsahu:
Ivan Rektor
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 366
Přístupů: 9547
Vytvořeno: 14. 2. 2006 11:31:37

Doktorské studium - Neurologie

Informace oborové rady

Zápisy z oborových rad dostupné v IS.MUNI.CZ [vyžaduje přihlášení]

Aktuální termín státní doktorské zkoušky a obhajoby:
Uchazeči se přihlásí e-mailem s vědomím svého školitele předsedovi oborové rady a v kopii Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU (wolfova@med.muni.cz)

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Cílem neurologického doktorského studijního programu je uvést studenty do problematiky klinického výzkumu v oboru neurologie a umožnit jim realizovat vlastní výzkumné projekty pod vedením zkušených školitelů. Hlavní důvod je kladen na vysokou kvalitu výuky i vlastních výzkumných projektů, aplikovaný výzkum a interdisciplinární spolupráci s ostatními neurovědními obory.

Po ukončení studia by absolvent měl:

  • být schopen samostatné vědecké práce
  • být schopen orientace v současných trendech oboru a anticipace dalšího vývoje
  • poznat a definovat klinický problém a aplikovat získané poznatky do praxe
  • být schopen sběru, přípravy, statistického zpracování a interpretace dat
  • být schopen prezentace znalostí a výsledků
  • být schopen předávat a vést pracovní tým

Vstupní požadavky

Ukončené magisterské vzdělání v oboru všeobecné lékařství.
Složení přijímací zkoušky
Schválení projektu dizertační práce

Povinné předměty:
Anglický jazyk
Analýza klinických dat
Etika biomedicínského výzkumu

Povinně volitelné předměty (nejméně 2 dle výběru doktoranda):
Získávání vědeckých informací
Molekulární biologie a genetika
Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
Plánování, organizace a hodnocení klinických studií

Specializovaná výuka - Povinné:
Neurologie

Volitelné předměty:
Klinická neurofyziologie

Další povinnosti
Zapojení do pregraduální výuky v rozsahu nejvýše 100 hodin za standardní dobu studi (ve shodě se studijním řádem LF MU)
Aktivní účast na odborných sjezdech v ČR a zahraničí s prezentací samostatně získaných výsledků své výzkumné činnosti
Publikace v zahraničních impaktovaných odborných periodicích
Příprava a úspěšná obhajoba dizertační práce

Státní doktorská zkouška bude provedena formou pohovoru o širší oblasti výzkumu doktoranda, včetně jejich klinických aspektů.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

  • zvládnutí základního oboru Neurologie
  • detailní znalost dílčí problematiky oboru dle zvolené práce

ZMĚNY

Publikační minimum pro přistoupení k obhajobě

Od 1. 7. 2018 - plná implementace nových minimálních kritérií pro obhajobu -  dvě publikace v Q1-3, nejméně jedna jako první autor.

Práce publikované před tímto datem budou uznány podle starých pravidel (IF 1), po tomto datu podle pravidel nových.

Od 1. 1. 2019 - disertační práce budou povinně v jazyce anglickém.
Obhajoby v anglickém nebo českém jazyce.


Podmínky platné od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2018

Minimálně 2 práce v časopise s IF (IF > 1,0), z toho u jedné první autor,
nebo
Minimálně 2 práce v časopise s IF, z toho jedna s IF nad 2,0 (1. autor), celkový IF > 3,0.
Pokud jsou ke splnění tohoto kritéria nutné více než 2 práce s IF, musí být minimálně 2 impaktované práce s prvoautorstvím.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT