Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 2. 2017 7:42:39
Garant obsahu:
Pavel Ventruba
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 368
Přístupů: 11929
Vytvořeno: 24. 2. 2006 13:34:22

Doktorské studium - Gynekologie a porodnictví

Informace oborové rady

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní program zahrnuje gynekologii a porodnictví včetně podoborů v celé šíři, je zaměřen na aktuální světové trendy výzkumu a terapie v chirurgických oborech. Program je zaměřen na komplexní studium metodologie vědecké práce, etiku experimentálního výzkumu a klinických studií. Studijní program je veden snahou o budování personální základny gynekologů s vědeckou erudicí, kteří budou schopni smysluplné vědecké produkce a jejichž publikační aktivita bude akceptována nejen na evropské úrovni.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Profil absolventa: vysokoškolsky vzdělaný odborník s prohloubenou specializací zaměřenou na významné a perspektivní oblasti k v oboru gynekologie a porodnictví s cílenou znalostí speciálních vyšetřovacích, diagnostických a terapeutických postupů dle témat disertační práce. Absolventi doktorského studijního programu budou schopni samostatné vědecko- výzkumné práce, presentace výsledků a aktivní účasti ve vzdělávacích programech.

Cíl studia: Cílem doktorského studijního programu v oboru gynekologie a porodnictví je získání specializované vědecko- výzkumné způsobilosti osvojením potřebných, komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v návaznosti na aktuální potřeby oboru v oblasti prevence, diagnostiky a léčby v jednotlivých subspecializacích – perinatologii, reprodukční medicíně, onkogynekologii, urogynekologii a dětské gynekologii.

Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace)

Náročnější požadavky na publikační aktivitu (viz Bb: Další povinnosti) jako podmínka předložení disertace k obhajobě.


Vstupní požadavky

Podmínky k přijetí ke studiu
Ukončené univerzitní vzdělání v oboru medicíny a absolvování přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení je uvedení tématu disertační práce.
Uchazeči jsou přijímáni k doktorskému studiu na základě přijímací zkoušky. Při zkoušce má uchazeč prokázat odborné schopnosti pro doktorský studijní program. Při přijímacím pohovoru uvede uchazeč obor a zaměření doktorského studia, téma disertační práce, kterou bude řešit, jméno školitele a školící pracoviště.
U přijímací zkoušky prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Studijní předměty

 1. Studijní předměty obecné: celkem k absolvování 5
  Povinné:
  • Anglický jazyk
  • Získávání vědeckých informací
  Povinně volitelné – nejméně 3 vybere doktorand:
  • Molekulární biologie a genetika
  • Trendy v lékařské imunologii
  • Nové trendy v patologické fyziologii
  • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
  • Analýza klinických dat
  • Uživatel počítačové sítě
  • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
  • Etika biomedicínského výzkumu
  Výuka se uskutečňuje podle jednotného doktorského studia na odborných pracovištích LF MU.
   
 2. Studijní předměty odborné – celkem k absolvování 5
  Povinné
  • Perinatologie
  • Reprodukční gynekologie

   Povinně volitelné – nejméně 3 vybere doktorand:
  • Gynekologická endokrinologie
  • Prenatální diagnostika v gynekologii a porodnictví
  • Asistovaná reprodukce
  • Operativa v gynekologii
  • Onkogynekologie
  • Senologie
  • Urogynekologie
  • Dětská gynekologie
  Pro studenty doktorského studia jsou na Gynekologicko-porodnické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity organizovány samostatné přednášky a semináře, které se týkají aktuální problematiky oboru. Tyto samostatné přednášky jsou vedeny renomovanými odborníky v oboru a účast na nich je povinná.

  Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře a další vzdělávací akce Gynekologicko-porodnické kliniky. Zároveň je umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace. Ze závazných studijních předmětů (světový jazyk, molekulární biologie a genetika, patologická fyziologie a imunologie) skládá doktorand zkoušky před komisí. Závazné výukové kurzy jsou zakončeny kolokviem. Obsahem státní doktorské zkoušky jsou základy oboru gynekologie a porodnictví se zaměřením na téma disertační práce. Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou.

Další povinnosti

Studenti jsou aktivně zapojováni do pregraduální výuky, přípravy odborných seminářů, vzdělávacích akcí a konferencí pořádaných Gynekologicko-porodnickou klinikou.

 • Pedagogická činnost v pregraduální i postgraduálním vzdělávání v rozsahu minimálně 80 hodin/ tj. 25 hod.ročně za standardní dobu studia na školícím pracovišti Gyn.-por.kliniky LF MU
 • Pravidelná prezentace průběžných vlastních výsledků na seminářích kliniky
 • Aktivní účast na domácích a mezinárodních konferencích spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru
 • Nejméně jedna originální publikace ve vědeckém časopise s IF 0,5 jako první autor nebo korespondující autor a nejméně dvě práce publikované ve vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze Medline, Scopus apod. - bez splnění tohoto kritéria není možno obhajovat. Abstrakta nebo kompilační práce nejsou počítány.
 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace musí proběhnout na veřejném semináři kliniky.
 • Podání žádosti o grantový projekt s tématem disertační práce.

Doporučené

 • Rozšíření mezioborové spolupráce
 • Zahraniční stáž (nejméně na 2 týdny) na renomovaném pracovišti

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru gynekologie a porodnictví -perinatologie, reprodukční medicína, onkogynekologie, dětská gynekologie, urogynekologie.
se zaměřením na téma disertační práce. Prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.

Podmínkou pro dokončení kombinnované formy studia je absolvování nadstavbové specializace.

Návrh témat prací 2016/2017

 • Vliv porodu na funkci pánevního dna (školitel doc Huser)
 • Kontinuální monitoring vývoje embryí in vitro (doc. J. Žáková)
 • Analýza metobolomu časného embrya (školitel doc. Crha)
 • Intrapartální monitorování plodu (školitel prim Janků)
 • Endometrióza / adhezivní stavy a jejich vliv na fertilitu (prim. Hudeček)

Požadavky na vzdělání uchazeče

Prezenční forma:

 • Oborová rada požaduje u zahraničních uchazečů o DSP zkoušku z jazyka českého
 • ukončené vysokoškolské vzdělání (všeobecné lékařství)

Kombinovaná forma:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (všeobecné lékařství)
 • ukončená specializační příprava v oboru gynekologie a porodnictví
 • zapojení do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti, nejméně 5 publikací

U obou forem DSP studia je možné ucházet se ve výběrovém řízení pouze o studium na témata vypsaná školícím pracovištěm a schválená oborovou radou.

V každém školním roce je vypisováno vždy jedno školící místo pro prezenční formu studia a dvě školící místa pro kombinovanou formu studia.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT