Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 30. 10. 2008 17:32:35
Garant obsahu:
Filip Růžička
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 388
Přístupů: 8025
Vytvořeno: 22. 3. 2006 11:52:05

Doktorské studium - Lékařská mikrobiologie a imunologie

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Profil absolventa: odborník v oblastech lékařská mikrobiologie a imunologie schopný samostatné vědecké práce v uvedeném oboru.

Cílem studia je získat:

Výborné znalosti metodologie tvůrčí vědecké práce.
Hluboké znalosti v oboru mikrobiologie a imunologie
Dostatečný přehled současných vědomostí v oborech molekulární biologie a genetiky.
Schopnost zvládat diagnostické laboratorní metody v oborech molekulární lékařská mikrobiologie a imunologie.
Schopnost dokonalé orientace v klinických souvislostech mikrobiologie a imunologie.
Výborné schopnosti odborného ústního i písemného projevu se zaměřením na psaní vědeckých a odborných publikací a žádostí o udělení grantů.


Vstupní požadavky

Absolvování magisterského studia lékařských a biologických oborů. Žadatelé musí u přijímacího pohovoru prokázat dostatečnou úroveň odborných znalostí, stejně jako způsobilost k samostatné vědecké práci.
U přijímací zkoušky prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Studijní předměty

Povinné:

 • Angličtina / English
 • Nové trendy v lékařské imunologii / New trends in medical imunology
 • Analýza klinických dat / Clinical data analysis
 • Lékařská mikrobiologie / Medical microbiology

Povinně volitelné (student má povinnost si během studia zapsat minimálně 3):

 • Etika vědecké a experimentální práce / The ethics of scientific clinical and experimental work
 • Molekulární biologie a genetika / Molecular biology and Genetics
 • Nové trendy v patologické fyziologii / New trends in pathophysiology
 • Získávání vědeckých informací / Acquisition of scientific information
 • Klinická genetika / Clinical genetics
 • Molekulární biologie nádorů / Molecular biology of tumors
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií / Design and analyses of clinical trials

Další povinnosti

 • Průběžná příprava dizertační práce
 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia na odborném semináři.
 • Pedagogická činnost v rozsahu minimálně 120 hodin za standardní dobu studia
 • Prezentace průběžných vlastních výsledků na odborném semináři.
 • Účast na konferenci s mezinárodní účastí spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia)
 • Nejméně jedna prvoautorská originální publikace in-extenso v mezinárodním vědeckém časopise s impaktovým faktorem.
 • Pravidelná účast na odborných seminářích v oboru.

Doporučené

 • Úspěšná žádost o studentský grant (např. FRVŠ.)
 • Zahraniční stáž (nad 2 týdny) na renomovaném pracovišti

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Přehledné znalosti z teoretické i klinické imunologie
Přehledné znalosti z obecné a speciální lékařské mikrobiologie
Dokonalé znalosti v oblasti týkající se tématu disertační práce.

Návrh témat prací

Analýza lymfocytárních subpopulací u nemocných s primárními imunodeficity
Analýza faktorů nespecifické imunity u nemocných s imunodeficity
Faktory predikce vzplanutí CMV infekce u pacientů s imunosupresí
Klinický význam průkazu tvorby biofilmu
Tvorba biofilmu jako faktor virulence mikrobiálního kmene
Moderní postupy laboratorního průkazu infekce Treponema pallidum

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT