Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 11. 10. 2012 9:42:03
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 490
Přístupů: 8226
Vytvořeno: 11. 1. 2008 10:37:45

Doktorské studium - Rétorika - Kultura mezilidské komunikace

Sylabus předmětu

Rozsah kurzu: 12 hodin; ukončení: kolokvium.

 1. Obsah - cíl
  Prohloubení dosavadních znalostí a zkušeností s realizací mluveného a psaného projevu jako součásti mezilidské komunikace se zvláštním zřetelem ke specifickým potřebám lékaře, lékaře - učitele a výzkumného pracovníka. Včetně celkové kultury mezilidské komunikace. K tomuto cíli směřují komplexně pojaté přednášky, doplňovány seminární formou a cvičeními.
   
 2. Stručná anotace předmětu Rétorika. Kultura lidského projevu. Komunikace jako základní projev lidského chování a existování.
   
 1. Zdroje komunikace - mluvčí, symboly, artefakty. Komunikační prostředí, komunikační cíle (vysílač = člověk = složitá psych. osobnost), komunikační kanály, příjemce = člověk = složitá psych. osobnost. Role příkladu.

  Psychologie osobnosti. Činitelé, procesy utváření osobnosti, vnitřní a vnější obraz osobnosti. Biologická osobnostní dynamika. Síla prvního kontaktu. Zdroje lidského duševního zdraví. Význam pozitivního myšlení. Adaptace člověka v náročných situacích (psychologie nemocného, bolest, strach, lékař v roli duševního utěšitele). Stres a jeho vliv na výkon. Význam "psychické bubliny". Smyslové osvojování světa.
   
 2. Komunikace verbální. Prvky komunikačního procesu, cíle a prostředky. Člověk a řeč, řečové dovednosti. Technické vynálezy a produkty, psychologie a patologie reklamy, kulturní znaky a symboly. Kultura verbální komunikace.
   
 3. Neverbální komunikace. Řeč těla a obličeje, ikony, gesta, pohyb a postoj těla, haptické projevy. Mimika jako speciální gesto, efektivnost a účinnost neverbální komunikace. Kultura neverbální komunikace (parazitní gestikulace, tiky, mimika, obsah gest a pohybů). Komunikace lidských uměleckých výtvorů - využití v léčbě.
   
 4. Jazyk jako specifický nástroj dorozumívání. Jazyk jako nástroj myšlení a jednání. Jednota verbálního a neverbálního chování. Sémantická, syntaktická a pragmatická stránka jazyka (řeči). Význam slova, věty, textu. Role kontextu v komunikaci. Rozdíly mluveného a psaného projevu, zásady, znalost gramatické a pravopisné normy, formy psaného a mluveného projevu. Kreativní myšlení se projevuje v mluvě (melodický průběh výpovědi, jazykové panely, parazitní slova, fráze...). Odpovědnost v komunikaci (etika mluveného i psaného slova).
   
 5. Příprava na veřejné vystoupení. Struktura mluveného projevu. Kultura vyjadřování.
   
 6. Komunikace s pacientem. Vztah lékař a pacient. Přímá komunikace. Komunikace s handicapovaným pacientem (mentálně, tělesně a smyslově postiženým, komunikace s neslyšícími, nevidomými a hluchoslepými).
   

Studijní literatura:
 

Wernerová I., Komunikace pro každého, Media print, 2010
Linhartová Věra, Praktická komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2007.
Venglářová Martina, Mahrová Gabriela, Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2006.
Honzák Radkin., Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén, 1999.
Buchtová Božena, Rétorika. Praha: Grada, 2006.
Wage, Jan L., Řeč těla jako účinný nástroj prodeje. Praha: Menagement Press, 1997.
Wirth Bernard, P. Poznej sám sebe i druhé. Praha: IKAR, 2002.
Lewis David, Tajná řeč těla. Praha: Viktoria Publishing, 1995.
Kočka Miloš, Okřídlená slova. Štíty: VEDUTA, 1994.
Just Vladimír, Slovník floskulí. Praha: Academia, 2003.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT