Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 19. 3. 2018 14:22:13
Garant obsahu:
Vladimír Šrámek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 52
Přístupů: 11243
Vytvořeno: 5. 4. 2005 17:05:45

Doktorské studium - Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Informace oborové rady

NOVÉ:

Pro studenty, kteří zahájí studium v akademickém roce 2017/2018, vyžaduje oborová rada jako nutné minimum před přistoupením k obhajobě dizertační práce 1 originální práci vztahující se k tématu disertační práce, publikovanou v časopise s IF. Student musí být uveden jako první autor, práce musí mít vztah k tématu studia a být publikovaná po zahájení studia. Dále je nutný  1 přehledový článek vztahující se k tématu studia v časopise excerpovaném v mezinárodních databázích (Medline, Scopus), kde bude student uveden jako první autor.

V Brně 22. června 2009

Věc: Podmínky pro předložení dizertační práce

Vážení studenti doktorského programu D-AL4 Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie,

na schůzi v květnu 2009 se oborová rada - ve shodě se studijním a zkušebním řádem LF MU - dohodla, že jako minimum k obhajobě dizertační práce bude od 1. září 2009 vyžadovat publikaci výzkumu formou originální práce v českém nebo slovenském recenzovaném časopise, ve které bude student uveden jako první autor.
Za  dostatečné považujeme také potvrzení vedoucího redaktora časopisu o přijetí práce k publikaci.

Žádáme Vás, abyste bez splnění této podmínky dizertační práce na děkanát nepodávali. Cílem tohoto opatření je zkvalitnění výzkumu v našem oboru a dodržování podmínek doktorského studia.

Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
předseda oborové rady

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
místopředseda  oborové rady

Pro studenty, kteří nastoupí ke studiu počínaje ak. rokem 2011/2012:
Od roku 2011 zvyšuje OR nároky na minimální publikační aktivitu nutnou k obhájení disertační práce. K obhajobě budeme vyžadovat:
Jednu publikaci originálních výsledků disertační práce v časopise s IF jako první autor nebo spoluautor. V případě spoluautorství bude nutná ještě jedna publikace originálních výsledků v časopise bez IF.


Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Profil absolventa: Výstupní znalosti a dovednosti:

 • znalosti a dovednosti v navrhování výzkumných témat a projektů
 • znalosti a dovednosti ve sběru a zpracování dat z oblasti anesteziologie, intenzivní medicíny a algeziologie
 • schopnost mezioborové spolupráce
 • schopnost publikovat zpracovaná data v naší i zahraniční literatuře
 • schopnost prezentovat získané údaje na odborných kongresech v ČR i v zahraničí

Charakteristika profesí a možnosti uplatnění:
Anesteziologové, intenzivisté a algeziologové s absolvovaným postgraduálním studijním programem a titulem Ph.D. mohou uplatnit své znalosti a dovednosti jako členové vědeckých a pedagogických týmů anesteziologicko-resuscitačních klinik, po splnění dalších podmínek jako vedoucí pracovníci anesteziologicko-resuscitačních pracovišť, pracovišť intenzivní medicíny, center léčby bolesti. Úspěšné ukončení doktorského studia je dobrým základem pro habilitační řízení.

Cíl studia: Cílem doktorského studijního programu Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie je postgraduální vědecká výchova spojená s výzkumem a publikační činností v problematice především aplikovaného výzkumu v oblasti anesteziologie, péče o kriticky nemocné i o pacienty trpící závažnou bolestí. Některá témata umožňují spolupráci se základním výzkumem.


Vstupní požadavky

 • Ukončené vzdělání magisterského studia na lékařské fakultě, obor všeobecné lékařství
 • Absolvování přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení je uvedení tématu disertační práce.
   
 • Definované téma
 • Definice cílů a metodiky výzkumu (toto vzniká ve spolupráci školitel – budoucí student).
 • Požadavky na budoucího studenta: znalost studované problematiky, součástí posouzení žádosti je jako doplňující kritérium zhodnocení dosavadních vědeckých aktivit uchazeče. Část přijímacího pohovoru bude vedena v angličtině.
 • Přítomnost školitele, který vypisuje téma, je u přijímacího pohovoru nutná.

Studijní předměty

 1. Studijní předměty obecné: celkem k absolvování 5
   
  Povinné
  • Anglický jazyk
  • Analýza klinických dat
  • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
    
  Studijní předměty povinně volitelné:
  2 povinně volitelné předměty dle dohody se školitelem
   
  Povinně volitelné:
  • Molekulární biologie a genetika
  • Imunologie
  • Nové trendy v patologické fyziologii
  • Etika vědecké experimentální práce a klinické práce s nemocným.
  • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace.
  • Získávání vědeckých informací.
  Výuka se uskutečňuje podle jednotného postgraduálního vědeckého studia na odborných pracovištích LF MU
   
 2. Studijní předměty odborné (celkem k absolvování 1)
   
  1 povinně volitelný – výběr dle zaměření práce možný ze tří:
  Povinně volitelné:
  • Nové trendy v anesteziologii
  • Nové trendy v léčbě bolesti
  • Nové trendy v intenzivní medicíně

Pro studenty doktorského studia budou na KARIM, ARK, |KDAR Lékařské fakulty Masarykovy university organizovány samostatné přednášky a semináře, které se budou týkat aktuální problematiky oboru. Tyto samostatné přednášky budou vedeny renomovanými odborníky v oboru a účast na jednom z nich bude povinná:

 • Pediatrická problematika v AR a IM
 • Krevní péče, autotrasfúzní techniky a život ohrožující krvácení
 • Eliminační metody v IM

Studentům doktorského studijního programu bude umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace. Ze závazných studijních předmětů (světový jazyk, molekulární biologie a genetika, patologická fyziologie a imunologie) skládá doktorand zkoušky před komisí. Závazné výukové kurzy jsou zakončeny kolokviem. Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru anesteziologie, algeziologie a intenzivní medicíny se zaměřením na téma disertační práce. Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou.

Další povinnosti

Studenti jsou aktivně zapojováni do pregraduální výuky, přípravy odborných seminářů a vědeckých akcí pořádaných KARIM, ARK a KDAR LF MU Brno.

 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace musí proběhnout na veřejném semináři kliniky
 • Pedagogická činnost v rozsahu nejvýše 100 hodin za standardní dobu studia
 • Pravidelná prezentace průběžných vlastních výsledků na seminářích kliniky
 • Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia)
 • Aktivní účast na národní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia)
 • Za minimum považuje OR publikaci originálních výsledků vztahujících se k dizertační práci v editovaném českém nebo slovenském časopise

Doporučené

 • Úspěšná aplikace na grantový projekt (FRVŠ, grantové agentury)
 • Zahraniční stáž na renomovaném pracovišti

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie se zaměřením na téma disertační práce.
Dále prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.

Návrh témat prací

 • Bezkrevní medicína, tromboelastografie
 • Neurointenzivní péče (TCD, tkáňová oxymetrie, model subarachnoidálního krvácení a stanovení buněčné smrti neuronů na praseti)
 • Sepse (myokardiální dysfunkce v sepsi, sepse u dětí)
 • Poruchy imunity u kriticky nemocných, oxidační stres
 • Mikrocirkulace u kriticky nemocných
 • Mechanická ventilace u kriticky nemocných, HFOV u dětí
 • Eliminační metody v intenzivní péči, ARF, renální funkce při transplantaci jater
 • Maligní hypertermie
 • Lokální anestetika v experimentu
 • Skórovaní systémy v IM
 • Genetika v anesteziologii, algeziologii a IM
 • Problematika IM a styčné obory
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT