Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 17. 5. 2011 10:03:30
Garant obsahu:
Vlastimil Válek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 537
Přístupů: 6792
Vytvořeno: 3. 4. 2007 16:23:53

Doktorské studium - Radiologie

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Cíle studia: Radiologie- zobrazovací metody jsou obor, který zahrnuje lékařské obory radiologie a nukleární medicínu. Vedle diagnostiky pokrývá tento obor i problematiku intervenční radiologie a fyzikálních principů těchto metod, oblast PACSU a problematiku týkající se technické i organizační práce s RTG dokumentací. Nedílnou součástí oboru je i problematika RTG záření. Cílem doktorského studijního programu je prohloubit teoretické základy oboru a aplikovat je při vědeckém řešení konkrétních úkolů v radiologii a nukleární medicíně.

Profil absolventa: odborník v oboru radiologie - zobrazovací metody s užší znalostí radiologie nebo nukleární medicíny a s podrobnými znalostmi speciálních diagnostických, vyšetřovacích či diagnostických postupů dle témat disertační práce.

Absolventi doktorandského studijního programu jsou schopni samostatné vědecké práce, osvojí si dovednosti v nových oborech radiologie a nukleární medicíny. Úspěšné ukončení doktorského studia je dobrým základem pro habilitační řízení.


Vstupní požadavky

Ukončení univerzitního vzdělání v oboru medicína nebo přírodovědní vědy se specifikací zaměření, u vybraných teoretických oborů i jiných VŠ (doklad o vysokoškolském studiu – diplom).
Uchazeči jsou přijímáni k doktorskému studiu na základě přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení je uvedení tématu disertační práce. Při zkoušce musí uchazeč prokázat schopnosti pro úspěšné absolvování doktorského studijního programu. Při přijímacím pohovoru uvede uchazeč obor a zaměření doktorského studia, téma disertační práce, kterou bude řešit, jméno školitele a školící pracoviště.
U přijímací zkoušky prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Studijní předměty

 1. Studijní předměty společné:
  Povinné:
  • Anglický jazyk
  • Matematická statistika a analýza dat
  • Získávání vědeckých informací, organizace a metody práce vědeckých knihoven
  Povinně volitelné: Nejméně 2
  • Nové trendy v patologické fyziologii
  • Organizace experimentu v teoretických a klinických oborech
  • Výpočetní technika v metodice výzkumné práce
  • Základy rétoriky
  • Etika vědecké experimentální práce a klinické práce s nemocným
  Výuka se uskutečňuje podle jednotného postgraduálního vědeckého studia na odborných pracovištích LF
 2. Studijní předměty povinně volitelné: Nejméně 3
  • Nukleární medicína
  • Základy PACS a zpracování digitální dokumentace (3D rekonstrukce, virtuální radiologie)
  • Kontrastní látky v radiologických zobrazovacích metodách a ultrazvuku – přehled a nové trendy
  • Základy MR techniky
  • Lékařská a zdravotnická biofyzika
  • Zobrazovací metody v pediatrii
  • Intervenční vaskulární radiologie
  • Ultrazvuk
  • Molekulární zobrazování a patologicko-radiologické korelace v onkologii.
  • Příprava prezentace v radiologii
  Pro studenty doktorského studia budou na Radiologické klinice, Klinice nukleární medicíny a klinice Zobrazovacích metod Lékařské fakulty Masarykovy university organizovány samostatné přednášky a semináře, které se budou týkat aktuální problematiky oboru. Tyto samostatné přednášky budou vedeny renomovanými odborníky v oboru a účast na nich bude povinná.
  Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře Radiologické společnosti ČLS JEP. Zároveň jim bude umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace. Z povinných či povinně volitelných studijních předmětů skládá doktorand zkoušky před komisí. Výukové kurzy jsou zakončeny kolokviem. Obsahem rigorózní zkoušky jsou vědní základy oboru radiologie nebo nukleární medicína se zaměřením na téma disertační práce. Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou.

Další povinnosti

Studenti jsou aktivně zapojováni do pregraduální výuky, přípravy odborných seminářů a vědeckých dní pořádaných pracovištěm, na kterém jejich studium probíhá. K jejich dalším povinnostem patří:

 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace musí proběhnout na veřejném semináři organizovaném oborovou radou.
 • Pedagogická činnost v rozsahu nejméně 100 hodin za standardní dobu studia
 • Pravidelná prezentace průběžných vlastních výsledků na seminářích pracoviště, na kterých jejich výuka probíhá.
 • Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia) nebo zahraniční stáž (nad 2 týdny) na renomovaném pracovišti.
 • Aktivní účast na českých odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování (nejméně 2x během studia).
 • Nejméně jedna prvoautorská originální publikace v mezinárodním vědeckém časopise s IF nebo nejméně dvě prvoautorské práce publikované ve vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze medline, scopus apod. Abstrakta nebo kompilační práce nejsou počítány stejně jako práce, ve kterých není student uvedený jmenovitě jako první autor. V případě prvoautorské publikace s IF vyšším než 4 je možné prominout některá z povinných kriterií.
 • Aplikace na studentský grant (FRVŠ, univerzitní GA atd.) či jiný grant jako řešitel či spoluřešitel.
 • Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF)

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem rigorózní zkoušky jsou vědní základy oboru radiologie nebo nukleární medicíny či radiologická fyziky se zaměřením na téma disertační práce.
Dále prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.

Návrh témat prací

 • Molekulární zobrazení patologických procesů s využitím či bez využití kontrastních látek
 • Funkční MR vyšetření
 • Intervenční výkon v experimentu na zvířeti.
 • Volumetrie či rekonstrukční algoritmy.
 • Fyzikální principy ochrany před zářením.
 • Porovnání metod z pohledu radiační zátěže.

Úvod

Odborně diferencovaná příprava v doktorském postgraduálním studiu "Radiologie" je založena především na iniciativě doktorandů a jejich spolupráci a dohodě se školitelem, resp. oborovou radou. Ve všech dílčích ustanoveních, povinnostech a právech doktorandů odkazujeme na studijní a zkušební řád DPS na LF MU 2006/2007 - kreditní systém, 5. verze (internetové stránky LF MU).
Programované oborové přednášky a semináře jsou vodítkem studia, termíny jsou stanovovány přednášejícími, jsou zařazované do studijních plánů doktorandů ve zvolených semestrech studia, a to na základě domluvy se školiteli a jejich souhlasu. Oborově diferencovaná příprava doktorandského studia nemá ráz klasické programované a termínované výuky. Je založena na tématických nabídkách oborové rady (školitele) a volbě doktoranda. Vyhledávání, volba a absolvování nabízených vzdělávacích aktivit je součástí doktorandské přípravy a promítá se do předmětu DPS "Odborná příprava I-VI" (kredity jsou dány příslušnou legislativou).

Odborná příprava

 1. Studium odborné literatury (po domluvě se školitelem) 
 2. Doporučené odborné akce
  Informace na www.crs.cz nebo dotazem na sekretariátu RDK jhalouzkova@fnbrno.cz
   
 3. Odborné stáže na specializovaných pracovištích
  (na návrh školitele a výběru doktoranda - na základě domluvy s příslušným pracovištěm). K zahraničním stážím je možné využít podpory agentur. Informace na internetových stránkách med.muni.
   
 4. Podíl na výuce studentů (posluchačů LF MU a radiologických laborantů)
 5. Vedení "Přehledu o studiu" ("Portfolio doktoranda")
  se záznamy o všech absolvovaných studijních aktivitách (dle úvahy a pokynů školitele).prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
předseda Oborové rady
 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT