Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 1. 2013 17:37:24
Garant obsahu:
Anna Vašků
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 671
Přístupů: 5781
Vytvořeno: 9. 10. 2008 12:33:32

Doktorské studium - Fyziologie a patologická fyziologie

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Profil absolventa: Schopen vědecky pracovat v oboru fyziologie a patologická fyziologie.

Cíle studia: Seznámit se s oborem fyziologie a patologická fyziologie a s jeho experimentálními metodami tak, aby mohl absolvent samostatně vědecky pracovat.


Vstupní požadavky

Podmínky k přijetí ke studiu

Uchazeči jsou přijímáni k doktorskému studiu na základě přijímací zkoušky. Předpokladem je ukončené magisterské studium na lékařské fakultě nebo na Vysoké škole veterinární, nebo na přírodovědecké fakultě – biologicky orientované, nebo oboru psychologie na filosofické fakultě, nebo oboru biomedicínské inženýrství na Vysokém učení technickém. Při přijímacím pohovoru uvede uchazeč obor a zaměření doktorského studia, téma disertační práce, kterou bude řešit, jméno školitele a školící pracoviště.
U přijímací zkoušky prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Studijní předměty

 1. Výuka společná pro všechny obory doktorského studia LF MU
  Z předepsaných společných předmětů a kurzů absolvuje student minimálně 5 kurzů, z toho jeden předmět je anglický jazyk.
  Výběr předmětů provede student pod vedením školitele a k výuce se přihlásí předepsaným způsobem.
   
 2. Studijní předměty odborné - kreditově jsou zahrnuty pod předmět Odborná příprava I - VIII)
  Povinně volitelné (výběr předmětů - minimálně 1 - provede student pod vedením školitele a k výuce se přihlásí přímým kontaktem na garanta předmětu - viz sylabus předmětu)
  1. Fyziologie - krevní oběh a endokrinologie
  2. Neurofyziologie
  3. Buněčná fyziologie
  4. Fyziologie – metabolismus, trávení, výživa a respirační fyziologie
  5. Nové trendy v patologické fyziologii
  6. Molekulární endokrinologie a metabolismus
  7. Molekulární patofyziologie

Další povinnosti

Studenti jsou aktivně zapojováni do pregraduální výuky a přípravy odborných seminářů.

 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia.
 • Pedagogická činnost v rozsahu max. 20% pracovní doby podle pokynů vedoucích ústavů.
 • Pravidelná prezentace průběžných vlastních výsledků na seminářích ústavů.
 • Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia).
 • Nejméně jedna originální publikace in extenso v mezinárodním vědeckém časopise s IF jako první autor.  Abstrakta nebo kompilační práce nejsou počítány.

Doporučené

 • Zahraniční stáž na renomovaném pracovišti.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Znalost fyziologie a patologické fyziologie včetně experimentálních metod a nových trendů.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT