Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 3. 2018 18:40:20
Garant obsahu:
Jan Juřica
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 672
Přístupů: 7350
Vytvořeno: 9. 10. 2008 12:48:47

Doktorské studium - Lékařská farmakologie

Profil absolventa oboru (SP) a cíle studia

 • samostatně pracující farmakolog v oblasti experimentálního výzkumu i výuky oboru
 • výsledky disertační práce publikované v excerpovaných časopisech a prezentované na odborných fórech

Vstupní požadavky

Ukončené magisterské vzdělání v oborech souvisejících s farmakologickým výzkumem na:
Lékařské fakultě – obory všeobecného nebo zubního lékařství
nebo
Farmaceutická fakultě
nebo
Veterinární fakultě
nebo
univerzitních oborech: Biochemie nebo Psychologie nebo Zoologie - s povinností doplňujícího studia zakončeného zkouškou z fyziologie a patologické fyziologie člověka

Složení přijímací zkoušky

Schválení projektu dizertační práce

Studijní předměty

Povinný předmět:

 • Farmakologie
 • Anglický jazyk – viz. též níže: DSAJz01 - Volitelné společné předměty a kurzy platné na LF MU

Povinně volitelné předměty (nutno zapsat minimálně 3):

 • Neuropsychofarmakologie
 • Behaviorální farmakologie
 • Animální modely poruch CNS
 • Biochemie
 • Xenobiochemie
 • Specializovaná farmakokinetika
 • Farmakoekonomika

Volitelné společné předměty a kurzy platné na LF MU (nutno zapsat minimálně 5):
– podrobné informace s anotací, přednášejícími, harmonogramem a doporučenou literaturou dostupné na oficiální webové stránce LF MU: http://www.med.muni.cz/index.php?id=124

 • Molekulární biologie a genetika - DSMBz01
 • Nové trendy v patologické fyziologii - DSNTz01
 • Trendy v lékařské imunologii - DSTIz01
 • Analýza klinických dat - DSAK051 (kurz)
 • Etika biomedicínského výzkumu - DSETz01
 • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace - DSREz01
 • Získávání vědeckých informací - DSVIz01 (kurz)
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií - DSAM051 (kurz)
 • Uživatel počítačové sítě - DSUP031 (kurz)
 • Anglický jazyk - DSAJz01 (pro Lékařskou farmakologii – povinný)

Další povinnosti

 • Do 1 roku od přijetí do DSP ve spolupráci se školitelem student prezentuje OR a ostatním studentům a akademickým pracovníkům Farmakologického ústavu svůj projekt - teze dizertační práce. OR poté s doktorandem prodiskutuje teze a způsob řešení projektu, popř. navrhuje změny v metodice řešení projektu.
 • V průběhu studia bude doktorand referovat dílčí výsledky své disertační práce formou sdělení na domácích I zahraničních konferencích (bude za tím účelem předkládat žádosti o udělení finančních podpor na LF MU nebo dle jiných dostupných nabídek).
 • V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia ke krátkodobým odborným stážím relevantním k tématu disertace.
 • Do 2 let od přijetí do DSP předloží student školiteli a OR rukopis vlastního článku (může být i přehledový), který odešle k publikaci do odborného periodika (recenzované, minimálně české/slovenské odborné periodikum)
 • Nejpozději ve 4. roce studia bude OR Lékařská farmakologie od studenta DSP požadovat předložení experimentálních výsledků k publikaci v časopise s IF.
 • K obhajobě budou OR doporučeny pouze práce, u nichž byly výsledky vlastního originálního výzkumu publikovány nebo přijaty k publikaci v odborném periodiku s IF nad mediánem oboru (dle Journal Citation reports) , přičemž student DSP byl nejméně 1x prvním autorem tohoto originálního článku.
 • V případě, že student nedodrží v přibližném časovém horizontu výše nastavená pravidla, OR navrhne po diskusi se školitelem ukončení studia DSP Lékařská farmakologie.
 • Příprava a úspěšná obhajoba disertační práce v posledním roce studia
 • Výukové povinnosti v rámci předmětu Farmakologie vyučované na jednotlivých oborech na LF MU (max. 150 výukových hodin na celou dobu studia; ve shodě se studijním řádem LF MU)

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Ústní obhájení znalostí v rozsahu poznatků současné farmakologie (dle doporučené literatury) před nejméně 5 člennou zkušební komisí složenou z odborníků MU a minimálně 2 členů z jiných pracovišť.

Návrh témat prací

 • Stanovení exprese mozkových receptorů pro neurotransmitery u zvířecího modelu závislosti na psychotropních látkách
 • Změny receptorových systémů mozku pod vlivem látek vyvolávajích závislost
 • Reakce neurotransmiterových systémů mozku na látky vyvolávající závislost
 • Reakce neurotransmiterových systémů mozku na vybraná antidepresiva.
 • Účinky vybraných antipsychotik v behaviorálních zvířecích modelech
 • Význam genetického polymorfismu cytochromů P450 v psychofarmakoterapii
 • Modulace funkce cytochromů P450 a endokanabinoidní systém.
 • Vliv farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost léčby psychotropiky
 • Farmakoekonomika léčby bipolárních poruch antidepresivy
 • Farmakoekonomika léčby hypertenze
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT