Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 17. 7. 2012 12:37:15
Garant obsahu:
Eva Táborská
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 686
Přístupů: 5316
Vytvořeno: 30. 10. 2008 17:13:51

Doktorské studium - Lékařská chemie a biochemie

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Cílem doktorského studijního programu Lékařská chemie a biochemie je příprava odborníků pro vědeckou práci v oblasti chemických a biochemických věd.
V průběhu studia se doktorand naučí plánovat a sestavovat pokusy, vyhodnocovat a statisticky zpracovávat jejich výsledky a interpretovat je v širších souvislostech. Je směřován k tomu, aby průběžně sledoval vědeckou literaturu a využíval informace z ní získané k rozvíjení vlastní práce. Měl by být schopen orientovat se metodicky v oblasti, kterou se zabývá a navrhovat a samostatně zavádět nové postupy a metody. Absolvování odborných teoretických předmětů prohlubuje jeho schopnost orientovat se v hraničních biochemicko-biologicko zaměřených oborech. Je veden k tomu, aby dokázal formulovat nové vědecké problémy a byl schopen připravit návrhy na jejich řešení formou grantových projektů. Je stimulován k vyhledávání mezioborové spolupráce.
Naučí se připravit publikaci do tisku a odbornou přednášku na konferenci, zdokonalí se ve schopnosti odborné komunikace v českém i anglické jazyce. Součástí jeho přípravy je pedagogická činnost. Zapojí se do výuky a osvojí si základní pedagogické návyky.
Absolventi oboru jsou stimulováni k pokračování ve vědecko-pedagogické kariéře na vysoké škole nebo se uplatní v laboratořích výzkumných ústavů zaměřených na biochemii, fyziologii a příbuzné vědy, jako samostatní nebo vývojoví pracovníci..

Charakteristika změny

Nová akreditace v ČJ i AN


Vstupní požadavky

Do studijního programu jsou přijímání absolventi, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání na lékařské nebo farmaceutické fakultě, a na přírodovědecké fakultě se zaměřením na chemické, biochemické nebo biologické vědy. Předpokládá se předchozí zkušenost se samostatnou studentskou vědeckou prací v laboratoři v rámci vypracování diplomové (PřF, FarmF) nebo samostatné práce (LF).

Studijní předměty

Povinné předměty:
Biochemie/P
Lékařská fyziologie /P (Předmět je povinný pro doktorandy s nelékařským vzděláním)
Molekulární biologie a genetika/P
Anglický jazyk/P
Získávání vědeckých informací/P

Povinně volitelné předměty
Nové trendy v patologické fyziologii/PV
Trendy v lékařské imunologii/PV
Analýza klinických dat/PV
Etika biomedicínského výzkumu/PV
Rétorika. Kultura mezilidské komunikace/PV
Plánování, organizace a hodnocení klinických studií/PV
Uživatel počítačové sítě/PV

Klinická biochemie/PV (tento předmět je doporučen jako PV oborovou radou)
 

Minimální počet povinně volitelných předmětů je 4

Další povinnosti

Účast na specializovaných seminářích doporučených školitelem
Účast na odborných seminářích Biochemického ústavu, 3x do roka prezentace vlastních výsledků.
Přednášková činnost k tématu práce na domácích a zahraničních konferencích.
Minimálně dva semestry účasti na výuce.
Studium odborné literatury k tématu práce.
Minimálně jedna originální práce v časopise s impakt faktorem a další publikační aktivita v rozsahu nejméně 10 bodů (abstrakt v neimpaktovaném časopise – 1 bod, souhrnná práce česky 2 body, souhrnná práce v cizojazyčném časopise bez IF – 3 body, abstrakt v časopise s IF -3 body, originální práce v českém nebo slovenském časopise bez IF - 4 body, originální práce v zahraničním časopise bez IF - 5 bodů)

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Státní doktorská zkouška probíhá podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31., a čl. 33. Koná se před 5-7 člennou komisí a je ústní. Uchazeč má prokázat systematické a hluboké znalosti v oboru Biochemie se zaměřením na metabolismus lidského organismu, jeho fyziologické a patobiochemické aspekty. Musí být rovněž obeznámen s nejnovějšími poznatky v oblasti molekulární biologie.

 

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT