Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 4. 2018 14:07:10
Garant obsahu:
Petr Dubový
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 688
Přístupů: 6023
Vytvořeno: 4. 11. 2008 10:25:25

Doktorské studium - Anatomie, histologie a embryologie

Informace oborové rady

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Profil absolventa: kvalifikovaný vysokoškolský učitel LF se znalostmi v morfologických oborech, schopný samostatné vědecké práce v oboru, se znalostí metodických přístupů moderní morfologie, se schopností publikovat své výsledky v renomovaných časopisech.
Cílem studia je připravit absolventa pro vykonávání výzkumné práce, vybavit jej potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi, schopností kritického hodnocení výsledků v konfrontaci se současným stavem poznání zkoumané problematiky. Absolvent by měl být schopen samostatně publikovat vědecké práce.


Vstupní požadavky

Ukončení magisterského vzdělání v oboru medicíny, přírodních věd nebo oborů blízkých medicíně a absolvování přijímací zkoušky

 • absolvent VŠ – lékařská fakulta (obor všeobecné lékařství, zubní lékařství)
  nebo
 • absolvent VŠ - fakulta veterinárního lékařství nebo
 • absolvent VŠ - fakulta farmaceutická nebo
 • absolvent VŠ – fakulta přírodovědecká (obory obecná a molekulární biologie, antropologie)

Studijní předměty

 1. Studijní předměty obecné: celkem k absolvování 3
  Společný předmět povinný:
  • Anglický jazyk
  • Molekulární biologie - DSMBz01
  • Nové trendy v patologické fyziologii - DSNTz01
 2. Studijní předměty odborné
  Další volitelné předměty navrhované Oborovou radou (v rámci odborné přípravy 5 PV a 2V)
  • Anatomie I, II, III (PV)
  • Základy somatometrie (PV)
  • Metody zpracování kosterního materiálu (PV)
  • Základy srovnávací anatomie laboratorních zvířat (V)
  • Imunohistochemické techniky v morfologii (PV)
  • Regenerační procesy v nervové soustavě (V)
  • Histologie a embryologie I, II (PV)
  • Základy EM a SEM techniky (PV)
  • Ultrastruktura kloubní chrupavky a synoviální membrány vybraných druhů savců (V)
  • Metody morfologického výzkumu – fluorescenční a konfokální mikroskopie (PV)
  • Metody morfologického výzkumu – elektronová mikroskopie (PV)
  • Klinická embryologie závažných vývojových vad (V)
  • Histochemické techniky v morfologii (PV)
  • Časná embryogeneze (V)
  • Experimentální embryologie a základy teratologie (V)
  • Kmenové buňky a regenerativní medicína (V) 
  • Makroskopické preparační techniky (V)

Další povinnosti

 • Zapojení do výuky příslušného ústavu (nejvíce 4hod/týden)
 • Zapojení do výzkumného programu příslušného ústavu
 • Aktivní účast na českých nebo zahraničních odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků (nejméně 1x během studia)
 • Zapojení do přípravy odborných seminářů a vědeckých konferencí pořádaných zúčastněnými ústavy
 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace musí proběhnout na veřejném semináři příslušného ústavu.
 • Pravidelná prezentace průběžných vlastních výsledků na seminářích ústavu.
 • Nejméně jedna originální publikace v mezinárodním vědeckém časopise s IF, kde bude školenec prvním autorem a nejméně jedna práce publikovaná ve vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze Medline, Scopus apod.
 • Alespoň 60% účast na seminářové sérii MU Life Sciences Seminars kód: DSCC060

Doporučené

 • Zahraniční stáž (nad 2 týdny) na renomovaném odborném pracovišti.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

 • státní doktorskou zkoušku složit do konce třetího roku studia
 • dobrá orientace v morfologických oborech se znalostí současných rozvojových trendů
 • podrobná znalost a orientace v oblasti související s doktorskou prací
 • znalost metodologických přístupů v morfologii

Návrh témat prací

Téma dizertační práce:
Modulace neuroimunitních reakcí v supraspinálních strukturách při neuropatické bolestí po chronickém poškození míchy
Školitel: Prof. RNDr. P. Dubový, CSc.

Téma dizertační práce:
Reakce hematolikvorové bariéry na poškození nervové soustavy
Školitel: MUDr. M: Joukal, PhD.

Téma dizertační práce:
Větvící morfogeneze epitelu mléčné žlázy indukovaná FGF2: Studium signálních a buněčných mechanizmů
Školitel: Mgr. Zuzana Koledová, PhD.

Téma dizertační práce:
Větvící morfogeneze epitelu mléčné žlázy indukovaná fibroblasty: Mechanizmus indukce sekundárního větvení epitelu
Školitel: Mgr. Zuzana Koledová, PhD.

Téma dizertační práce:
Úloha mikroRNA a protein-kódujících genů v neurální diferenciaci lidských embryonálních kmenových buněk
Školitel: Mgr. Dáša Bohačiaková (Doležalová), PhD.

Téma dizertační práce:
Studium patogeneze Alzheimerovy choroby s využitím lidských pluripotentních kmenových buněk a modelu neurální diferenciace in vitro.
Školitel: Mgr. Dáša Bohačiaková (Doležalová), PhD.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT