Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 3. 2017 8:34:26
Garant obsahu:
Vladimír Vašků
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 697
Přístupů: 9158
Vytvořeno: 12. 11. 2008 10:35:40

Doktorské studium - Dermatovenerologie

Informace oborové rady

zápisy ze schůze OR: is.muni.cz/auth/do/med/zapisy_obor_rad/DEVE/

[zápis umístěn v IS.MUNI.CZ - vyžaduje přihlášení]


Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Cíl studia: Dermatovenerologie se zabývá prevencí, diagnostikou, léčením, dispenzarizací, posudkovou činností a výzkumem nemocí kůže, kožních adnex, podkoží a přechodných orificiálních sliznic. Cílem doktorského studijního programu je prohloubit teoretické znalosti oboru a aplikovat je při vědeckém řešení konkrétního úkolu.

Profil absolventa: Absolvent doktorského studia dermatovenerologie má potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti diagnostiky, léčby a prevence dermatóz a chorob přenášených pohlavním stykem.
Osvojil si základní metody vědecké práce, zpracování a hodnocení získaných výsledků včetně statistického zpracování. Chápe vztah kůže k ostatním systémům organismu a je schopen dobré interdisciplinární spolupráce. Umí citlivě komunikovat s pacientem. Úspěšné ukončení doktorského studia je základem pro habilitační řízení.


Vstupní požadavky

Podmínky přijetí ke studiu

Ukončené magisterské vzdělání všeobecného lékařství s velmi dobrým prospěchem a absolvování přijímací zkoušky.

Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat velmi dobré znalosti z dermatovenerologie na úrovni pregraduální výuky a schopnost analytického myšlení. Přednost mají uchazeči s aktivní účastí na konferenci SVOČ. Při přijímacím pohovoru uvede uchazeč zaměření dizertační práce, jméno školitele a školicí pracoviště. Před přijímací zkouškou je nezbytná domluva se školitelem o tématu dizertační práce.
Před komisí musí uchazeč předložit rámcový plán práce a vymezit cíl, kterého chce dosáhnout. Musí prokázat teoretické znalosti problematiky, kterou se bude práce zabývat.
Přítomnost školitele u přijímacího pohovoru je vhodná.

Aktuální informace o přijímacím řízení DSP jsou zveřejněny na webových stránkách LF MU (Doktorské studium - Přijímací řízení do DSP: www.med.muni.cz/index.php ).

Studijní předměty

Předměty společné výuky (popis předmětů na společné příloze)
Povinné
Anglický jazyk
Nové trendy v lékařské imunologii
Molekulární biologie a genetika

Povinně volitelné (nejméně 2):
Analýza klinických dat
Nové trendy v patologické fyziologii
Získávání vědeckých informací
Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
Etika vědecké a experimentální práce
Uživatel počítačové sítě

Studijní předměty odborné:
Povinné:

Dermatologie
Venerologie

Povinně volitelné (nejméně 3)
Dermatologická farmakoterapie
Dermatologická imunologie
Dermatologická alergologie
Fotobiologie
Dermatologická flebologie a lymfologie
Dermatologická histopatologie

Další povinnosti

 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace musí proběhnout na veřejném semináři kliniky
 • Účast studenta v dostupných formách výuky - příprava elektronických výukových materiálů pod dohledem školitele (2 témata)
 • Prezentace průběžných vlastních výsledků na odborných seminářích
 • Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia)
 • Nejméně jedna prvoautorská originální publikace v mezinárodním vědeckém časopise s IF nebo nejméně dvě práce publikované ve vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze Medline, Scopus apod. Abstrakta nebo kompilační práce nejsou počítány

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem státní zkoušky jsou vědní základy oboru všeobecné a speciální dermatologie a venerologie se zaměřením na téma disertační práce.
Dále prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.

Návrh témat prací

 • Hodnocení působení fyzikálních a chemických vlivů na bariérové systémy kůže metodou TEWL
 • Fotodynamická terapie v onkologických a dalších indikacích
 • Kvalita života u pacientů s psoriázou, léčených biologiky
 • Lokalizovaná sklerodermie - etiopatogenetické souvislosti a léčba
 • Sledování kožních nežádoucích projevů blokátorů epidermálních růstových faktorů v léčbě maligních nádorů
 • Etiopatogenetické faktory a léčebné aspekty vybraných obličejových dermatóz
 • Rozpracování etiopatogenetických faktorů z dermatologického a interního hlediska u nemocných s rosaceiformní dermatitidou
 • Zaměření na komplikované příčinné faktory u periorální dermatitidy a zpracování metodiky nejefektivnější terapie
 • Rozbor příčinných zevních a vnitřních faktorů včetně mechanismu vzniku akneiformních erupcí, diferenciální diagnostika a léčebné přístupy

Minimální požadavky na publikační aktivitu v průběhu doktorského studia:

 1. Prezentace nejméně 1 odborné práce na mezinárodním fóru (první autor) nebo nejméně 1 publikace in extenso v recenzovaném zahraničním časopise (jeden z prvních tří spoluautorů)
 2. Nejméně 1 samostatná přednáška na celostátní odborné konferenci (první autor)
 3. Nejméně 1 samostatná publikace v českém recenzovaném časopise
 4. 1 publikace ve Scripta medica
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT