Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 12. 9. 2016 14:32:52
Garant obsahu:
Markéta Hermanová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 721
Přístupů: 7279
Vytvořeno: 2. 2. 2009 16:59:06

Doktorské studium - Patologie

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Absolvent v rámci SP absolvuje vybrané kurzy dle nabídky (doporučuje se zejména molekulární biologie a genetika, imunologie, etiky, statistické analýzy dat, získávání vědeckých informací, vybrané kapitoly z výpočetní techniky).
V průběhu SP by student měl být v daném oboru publikačně aktivní a aktivně se účastnit odborných sjezdů.
SP končí státní zkouškou z oboru patologie.
V průběhu SP připravuje doktorandskou disertační práci, kterou na závěr SP obhajuje.

Absolvent je odborně vzdělaný patolog, orientovaný na vybranou výzkumnou problematiku.

Patologie je základní medicínský obor, zabývající se makroskopickou i histologickou diagnostikou, výukou a výzkumem. V rámci doktorského studijního programu se doktorandi zaměří na studium diagnostických metod patologie, klasifikace chorob a korelaci histologické diagnostiky s dalšími klinickými metodami.


Vstupní požadavky

Absolvent lékařské fakulty s titulem MUDr.
Absolvování vstupního pohovoru, spojeného s odbornou zkouškou (patologie).
Znalost alespoň jednoho světového jazyka.
Oborovou radou schválené téma a školitel.

Studijní předměty

Odborný studijní program - patologie (povinné předměty):

 • Obecná patologie
 • Speciální patologie 1, 2 - (teoretická příprava, dle orgánových systémů)
 • Praktická patologie 1 - pat. anatomická pitva, provedení, interpretace výsledků, korelace s klinickým nálezem, nekroptické vyšetření
 • Praktická patologie 2 - bioptická část: příjem, popis a zpracování materiálu, interpretace nálezu
 • Základní histopatologické metody: speciální barvení, histochemie, imunohistochemie
 • Molekulární patologie

Odborný studijní program - patologie (volitelné předměty), nejméně jeden:

 • Histologie a embryologie
 • Morfometrie, dokumentace (makro- a mikrofotografie), Analýza mikroskopického obrazu)

Společná výuka, povinné předměty:

 • Angličtina
 • Molekulární biologie a genetika

Společná výuka, volitelné předměty: fakulta nabízí řadu předmětů společné výuky, z nich si doktorand vybírá nejméně 3, doporučené jsou například tyto:

 • Analýza klinických dat
 • Získávání vědeckých informací
 • Uživatel počítačové sítě

Další povinnosti

 • Účast na dalších vybraných kursech dle nabídky (doporučuje se zejména molekulární biologie a genetika, imunologie, statistická analýza dat, získávání vědeckých informací, vybrané kapitoly z výpočetní techniky).
 • Publikační aktivita:
  Publikace výsledků dizertační práce v recenzovaném časopise s impact faktorem (IF), celkově minimálně dvě práce v recenzovaném časopise s IF, z toho minimálně jedna prvoautorská.
 • Aktivní účast na odborných sjezdech.
 • Zapojení do výuky (teoretická nebo praktická výuka studentů lékařských fakult nebo výuky bakalářů), v rozsahu 2 hodiny týdně po 2 semestry za dobu studia.
 • Podíl na řešení grantové problematiky pracovišť

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Teoretická znalost v oboru obecná a speciální patologie (pro patology), dále praktické znalosti (dle obsahu předmětů Praktická patologie I. a II.).
Zkouška bude dále zaměřena na téma disertační práce a prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat.

Návrh témat prací

 • Uplatnění imunohistochemických a molekulárně biologických metod v diagnostice (obecné téma, nutné upřesnit - orgán, tumor, metodiky)
 • Prognostické a prediktivní faktory u (různých typů) neoplazií a jiných chorob
 • Diagnostická schemata, expertní systémy, obrazové sbírky a jejich uplatnění v diagnostice
 • Srovnání nálezů fetální autopsie s výsledky klinické prenatální diagnostiky

Obecně: vztah morfologie nebo výsledků metodik k lepší (rychlejší, přesnější, levnější) diagnostice, vztah mezi morfologií a prognózou, mezioborové korelace morfologie a kliniky.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT