Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 7. 4. 2017 11:59:09
Garant obsahu:
Ivan Čapov
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 724
Přístupů: 10827
Vytvořeno: 3. 2. 2009 17:08:02

Doktorské studium - Chirurgie

Informace oborové rady

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní program zahrnuje všeobecnou chirurgii včetně chirurgických podoborů v celé šíři, je zaměřen na aktuální světové trendy výzkumu a terapie v chirurgických oborech. Program je zaměřen na komplexní studium metodologie vědecké práce, etiku experimentálního výzkumu a klinických studií. Studijní program je veden snahou o budování personální základny chirurgů s vědeckou erudicí, kteří budou schopni smysluplné vědecké produkce a jejichž publikační aktivita bude akceptována na evropské či světové úrovni.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Absolvent studijního oboru by měl být schopen se do hloubky orientovat v mateřském oboru včetně příslušných mezioborových souvislostí, měl by mít hlubokou znalost a orientaci v literatuře svého oboru, měl by zvládat metodiku vědecké práce včetně způsobu vedení experimentu laboratorního i klinického, měl by ovládat statistické metody v rozsahu nezbytném ke stanovení optimálního designu studií, schopnosti analyzovat vědecké práce a studie. Absolvent studijního programu by měl mít povědomí o všech etických a společenských dopadech biomedicínského výzkumu se schopností aplikovat tyto znalosti na vlastní výzkum a klinickou práci. Disertační práce doktoranda by měla splňovat standardní evropská kvalitativní kriteria umožňující publikaci výsledků vědecké práce v časopise s „impact faktorem“.

Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace)

Ve srovnání s předchozí akreditací je kladen zvýšený akcent na publikační výstupy doktorandů, na aktuálnost a smysluplnost zvolených témat, na redukci formálních aspektů náplně studia


Vstupní požadavky

 • ukončené studium na Lékařské fakultě získáním titulu MUDr.
 • úspěšné složení přijímacího pohovoru před komisí oborové rady chirurgie
 • schválení projektu disertační práce a příslušného školitele
 • prokazatelný zájem studenta o specializaci

Studijní předměty

Povinné předměty:

 • anglický jazyk
 • analýza klinických dat
 • rétorika, kultura mezilidské komunikace

Povinně volitelné předměty společné výuky – nejméně 2 dle výběru doktoranda

 • molekulární biologie a genetika
 • nové trendy v patologické fyziologii
 • trendy v lékařské imunologii
 • etika vědecké a experimentální práce
 • získávání vědeckých informací
 • plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • uživatel počítačové sítě

Studijní předměty odborné:
Povinné:
Chirurgie v plném rozsahu
Povinně volitelné (povinně jeden z níže uvedených k povinnému předmětu chirurgie )

 • nejnovější trendy:
 • v hrudní chirurgii
 • v urgentní medicíně
 • v cévní chirurgii vč.endovaskulárních metod
 • v neurochirurgii vč. endoskopických a steretaktických metod
 • pankreatobiliární chirurgie vč.nejnovějších detekčních a zobrazovacích metod
 • uroonkologie, endoskopická vyšetřování i zákroky v urologii
 • problematika osteoporózy, léčby pokročilých artróz, alloplastiky všeho druhu, endoskopická vyšetření všech dostupných kloubů
 • onkologická problematika v ortopedii
 • problematika replantací
 • moderní metody léčby kritických popálenin
 • traumatologie dětského věku
 • problematika chirurgické léčby vrozených vad digestivního traktu v ranném dětském věku
 • závažná poranění páteře a centrálního nervstva
 • algoritmus ošetřování polytraumatizovaných
 • léčba ischemické choroby srdeční a jejich závažných komplikací
 • pokročilá miniinvazivní chirurgie vč. chirurgie robotické a bariatrické

Další povinnosti

 • Aktivní účast na vzdělávacích akcích 3x ročně
 • Systematické studium odborné literatury vč.pravidelného vykazování
 • Pedagogická činnost v rozsahu nejvýše 100 hodin za standardní dobu studia
 • Příprava disertační práce
 • Příprava teoretických podkladů k disertační práci v publikační formě
 • Pravidelné konzultace průběhu vypracování disertační práce se školitelem (4x ročně)
 • Prezentace dílčích výsledků disertační práce na odborných seminářich (s garantem kvality, školitelem)
   

NEPODKROČITELNÉ PUBLIKAČNÍ MINIMUM PRO PŘISTOUPENÍ K OBHAJOBĚ

Podmínky platné do 30. 9. 2013:
První autor minimálně 3 originálních článků (z toho 2 k problematice disertační práce, 1 mimo téma) v recenzovaných časopisech.
Podaří-li se studentovi práce v časopise s IF, pak stačí publikace pouze 2 (vždy jako 1. autor a články se musí týkat problematiky disertační práce).
Abstrakta či kompilační práce nejsou počítány.


S platností od 1. 10. 2013 dochází ke zpřísnění kritérií při posuzování publikačních výstupů:
Nepodkročitelné publikační minimum týkající se problematiky disertační práce:
a) První autor nebo korespondující autor originálního článku v časopise s IF
b) První autor minimálně 1 článku v recenzovaném časopise

Abstrakta či kompilační práce nejsou počítány.

Formální náležitosti disertační práce

Směrnice o formálních náležitostech disertační práce (příloha zápisu z Porady proděkanů ze dne 27. 5. 2013 - Nařízení děkana LF MU 3/2013 s platností od 1. 10. 2013 is.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2013/3-2013-smerniceLFMU_disertacni_prace_final.pdf

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Zvládnutí základního oboru chirurgie v plném rozsahu s důrazem na zaměření ve specializovaném předmětu
Podrobná znalost dílčí problematiky oboru dle zvolené práce

Návrh témat prací

 • Srovnání stagingu karcinomu rekta pomocí TRUS a MRI
 • Vliv biologické léčby na výsledky resekčních výkonů u IBD
 • Posouzení efektu ischemické přípravy žaludku před ezofagektomií
 • Posouzení morbidity a mortality metod RFA a IRE u neresekabilních nádorů pankreatu
 • Zhodnocení sekundární resekability po neoadjuvantní terapii u primárně neresekabilních nádorů pankreatu
 • Vliv použitého šicího materiálu a techniky sutury na pevnost anastomózy na slinivku břišní
 • Význam systematické lymfadenektomie hepatoduodenálního ligamenta a truncus coeliacus u pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu
 • Privilegované nádorové buňky – jejich detekce a základní vlastnosti s implikací pro léčbu pacientů s kolorektálním karcinomem
 • Význam neoadjuvantní radioterapie u karcinomu slinivky v závislosti na předoperač-ním stagingu (přežití, perioperační komplikace, pozdní komplikace typu diabetu)
 • Význam měření vzduchové netěsnosti plicního parenchymu po plicních resekcích či u pneumotoraxu ve vztahu k terapeutickým možnostem
 • Hodnocení kvality života při operační léčbě dysfunkce pánevního dna
 • Využití metod tkáňového inženýrství pro vhojování homoštěpu u chirurgického řešení kostních nádorů
 • Anatomická a neurofyziologická korelace cílových struktur hluboké mozkové stimulace.
 • Endoskopický odběr žilního štěpu pro periferní bypass
 • Inzulinová rezistence jako marker stresu v pooperační péči
 • Počítačová modelace napětí stěny AAA jako prediktor jeho ruptury
 • Fágová terapie v léčbě chronických defektů
 • Distální venózní arterializace
 • Řešení infekce cévní protézy autologní femorální žilou
 • Roboticky asistovaná cévní chirurgie
 • Revaskularizace kriticky ischemické končetiny pedálním bypassem
 • Moderní trendy chirurgické léčby syndromu diabetické nohy
 • Hybridní výkony na tepenném systému
 • In-situ bypass při revaskularizaci dolní končetiny
 • léčba popáleninového šoku, chirurgická léčba popálené rány, profylaxe a léčba komplikací
 • psychická a fyzická rehabilitace po těžkému popáleninovém traumatu
 • sekundární rekonstrukční operace po rozsáhlém popálení.
 • chirurgická léčba dekubitů, diabetických gangrén a jiných chronických ran
 • chirurgická léčba ztrátových poranění, zejména obličeje.

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT