Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 12. 2. 2009 10:47:11
Garant obsahu:
Zdeněk Doležel
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 730
Přístupů: 10403
Vytvořeno: 12. 2. 2009 10:47:11

Doktorské studium - Pediatrie

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Cíl studia: Pediatrie je lékařský obor, který se zabývá péčí o dítě ve zdraví a nemoci od novorozeneckého období až do dosažení dospělosti (ukončeného 18 roku života). Cílem doktorského studijního programu je prohloubit vědecké základy oboru a aplikovat je při výzkumu konkrétního úkolu v oblasti dětského lékařství.

Profil absolventa: odborník v oboru pediatrie s užší znalostí speciálních vyšetřovacích, diagnostických a terapeutických postupů dle témat disertační práce.

Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni samostatné vědecké práce, osvojí si dovednosti v oboru pediatrie a subspecializací v oboru pediatrie: dětská kardiologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská nefrologie, dětská pneumologie, dětská revmatologie, dětská onkologie a hematoonkologie, diabetologie a endokrinologie, dorostové lékařství, dětská infektologie, neonatologie a úzce souvisejících oborech jako je genetika, molekulární biologie a imunologie, fyziologie, patologická fyziologie a další teoretické a klinické obory.

Úspěšné ukončení doktorského studia je dobrým základem pro habilitační řízení.


Vstupní požadavky

Podmínky k přijetí ke studiu:

 • Úspěšně ukončené magisterské studium obor všeobecné lékařství neb všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na Lékařské fakultě
 • úspěšné složení přijímacího pohovoru k DSP
 • schválení projektu disertační práce

Studijní předměty

Povinné předměty:

 • Anglický jazyk – DSAJz01
 • Rétorika, kultura mezilidské komunikace
 • Analýza klinických dat

Povinně volitelné předměty (povinně vybrat 2 z níže uvedených k povinným předmětům):

 • Molekulární biologie a genetika
 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Trendy v lékařské imunologii
 • Etika vědecké a experimentální práce
 • Získávání vědeckých informací
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Užívač počítačové sítě

Studijní předměty odborné:

Povinné:

 • Pediatrie obecná
 • Pediatrie speciální

Povinně volitelné (povinně vybrat jeden z níže uvedených k povinným odborným předmětům:

 • Infekční nemoci a vakcinace
 • Civilizační nemoci u dětí
 • Pohyb a zdraví dětí
 • Etické problémy pediatrie
 • Základy vědecko výzkumné práce v pediatrii

Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře České pediatrické společnosti. Zároveň jim bude umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace.

Ze závazných studijních předmětů (světový jazyk, molekulární biologie a genetika, patologická fyziologie a imunologie) skládá doktorand zkoušky před komisí. Závazné výukové kurzy jsou zakončeny kolokviem.

Obsahem státní doktorské zkoušky z pediatrie jsou vědní základy oboru pediatrie se zaměřením na téma disertační práce.

Další povinnosti

 • Aktivní účast na vzdělávacích akcích
 • Pravidelné studium odborné literatury
 • Pedagogická činnost v rozsahu nejvýše 100 hodin za standardní dobu studia
 • Příprava disertační práce
 • Příprava teoretických podkladů k disertační práci v publikační formě
 • Publikační výstup: Nejméně 2x první autor původní práce v českém recenzovaném odborném časopise nebo 1 x první autor původní práce v odborném časopise s IF nebo 2x spoluautor původní práce v odborném časopise s IF
 • Konzultace disertační práce se školitelem
 • Prezentace dílčích výsledků disertační práce na odborném semináři (s garantem kvality, školitelem)

Doporučené:

 • Aktivní účast na přípravě grantové přihlášky vědeckého projektu (FRVŠ, GAČR, IGA MZČR, atd.)
 • IF prvoautorské publikace nad 1,0 (v případě spoluúčasti na publikaci s IF vyšším než 4 je možné prominout některá z povinných kriterií)
 • Zahraniční stáž (v délce nad 2 týdny) na renomovaném pracovišti

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou:

 • vědní základy oboru pediatrie se zaměřením na téma disertační práce.
 • prokázání základní znalosti vědecké práce

Návrh témat prací

 • Dlouhodobé sledování pacientů po onkologické léčbě
 • Oběhové funkce u dětí s diabetes mellitus
 • Výživa dětí všech věkových kategorií
 • Výživa chronicky nemocných dětí (idiopatické střevní záněty, epidermolysis bullosa atd.)
 • Poruchy hemostázy u dětí
 • Poruchy růstu u dětí
 • Astma bronchiale
 • Cévní malformace u dětí
 • Studium septických stavů u dětí
 • Vliv genetických polymorfizmů na rozvoj septického stavu u dětí
 • Studium biomarkerů u septických stavů u dětí
 • Charakteristika regulačních T lymfocytů u diabetes mellitus 1. typu u dětí
 • Využití mezenchymálních kmenových buněk u dětí s autoimunitními chorobami
 • Vakcinace dětí se zhoubnými nádory s využitím dendritických buněk
 • Alogenní transplantace jako experimentální léčba v pediatrii
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT