Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 21. 3. 2019 10:18:52
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 772
Přístupů: 45777
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:11:48

Aktuální výzvy - Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

NOVÉ: MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení  2020 - 2021. Cílem této podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu  a vývoje v partnerských státech a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů. V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi,  zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou spolupráce s:
Rakouskem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 23. 4. 2019 do 12 h. 
 • Francií (maximální finanční částka na rok je 78 000 Kč, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 21. 6. 2018 do 12 h
V termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY je potřeba dodat na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu návrh projektu včetně všech příloh spolu s podepsanou Průvodkou z ISEP. 
Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.

NOVÉ: MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION: USA (LTAUSA19). Výzva se vztahuje na podporu mezinárodní spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA v rámci projektů základního a aplikovaného výzkumu ve všech vědních oblastí.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 1. dubna 2019 (v případě předpokládaného pozdějšího doručení kontaktujte Ing. Zuzanu Krejčířovou – bude domluven individuální postup).
 
Před odevzdáním projektu, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.
Dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné zde (aktuálně MŠMT zveřejnilo také sekci Často kladených dotazů). Další informace k podávání návrhů projektu LTAUSA19 naleznete na dokumentovém serveru.

PROBÍHÁ: Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských, mezinárodních a EXPRO projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. Soutěžní lhůta všech typů projektů končí 08. 04. 2019. 
Fakultní uzávěrka je stanovena na 02. 04. 2019!
 
Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, zasílejte na oddělení OVVPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu, pro projekty EXPRO používejte tuto tabulku a Příklad komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Soňa Böhmová.
 
Pracovnice OVVPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GRIS, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.
 
Podklady pro stanovisko Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 22. 03. 2019. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu včetně metodologie a text informovaného souhlasu  (http://www.med.muni.cz/index.php?id=465). Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.
 
Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVVPP podepsanou Průvodku návrhu projektu. Totéž platí i v případě, že je LF MU spolunavrhovatelem projektu.
Po kontrole posílejte vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL  současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.
Prokázání způsobilosti bude zasíláno hromadně rektorátem pro celou univerzitu, scan bude k dispozici po odeslání na GAČR. 
 
Další informace:
Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty 
Vyhlášení veřejné soutěže Juniorské projekty 
Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní projekty 
Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO projekty
Často kladené dotazy FAQ.
 
Prezentace ze semináře k aktuálním výzvám. 

PROBÍHÁ: Rakouská agentura pro vědu /Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung/ (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásily společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.
 
Soutěžní lhůta projektů: 07. 01. 2019 – 12. 04. 2019
Fakultní uzávěrka je stanovena na 05. 04. 2019 do 12 h.!
 
Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu – pro projekty se začátkem řešení v roce 2020 byla pro roli LA zvolená rakouská FWF. Projekty mohou být maximálně tříleté, LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými obvyklými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a FWF uděleným projektům financují každá příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.
Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informaci následujícího charakteru:
Přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery
Popis přidané hodnoty deklarované spolupráce
- Přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského) Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde: http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/
 
Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách FWF zde: http://www.fwf.ac.at/en/research-funding/application/international-programmes/joint-projects-era-nets/
 
Návrh projektu podepisuje řešitel a statutární zástupce za rakouskou stranu a odevzdává jej FWF do 12. 04. 2019, čeští navrhovatelé dodávají do stejného termínu:
- formulář Návrh grantového projektu s údaji popisujícími uchazeče za ČR, řešitelský tým a finanční požadavky českého uchazeče elektronicky
- elektronickou kopii návrhu grantového projektu podaného k FWF (poté, co je podán k FWF) na e-mail la.fwf@gacr.cz
- dokumenty prokazující způsobilost - čestná prohlášení, případně i speciální oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Způsobilost za MU se prokazuje hromadně z RMU.
 
Fakultní uzávěrka je stanovena 05. 04. 2019! Do stejného termínu je potřeba založit návrh projektu i v interní aplikaci Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVVPP podepsaný evidenční záznam návrhu projektu + finální verzi návrhu projektu v PDF, zaslání datovou schránkou zajišťuje OVVPP.
Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a k věcné části se obracejte na Soňu Böhmovou.
Kontaktní osobou ve FWF pro spolupráci s GA ČR je Dr. Christoph Bärenreuther, christoph.baerenreuter@fwf.ac.at; +43 (0)1 / 505 67 40 – 8702
 

  Aplikace ANLUPA – efektivní nástroj na vyhledávání výzev – nově nabízí uživatelům na MU své pokročilé funkce; přihlášením přes UČO a sekundární heslo je nyní možné vyhledávat konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií a prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT