Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 9. 2017 10:09:28
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 772
Přístupů: 39360
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:11:48

Aktuální výzvy - Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu

NOVÉ: Rektor Masarykovy univerzity vyhlásil interní soutěž pro rok 2018 na podporu projektů v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU) v těchto tematických okruzích:
A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů
B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti
 
Finanční rozmezí pro předkládané projekty: minimálně 50 000 Kč, maximálně 100 000 Kč
Sběr návrhů projektů: od 1. 10. do 31. 10. 2017. Přihláškou do soutěže je návrh projektu zpracovaný v ISEP.
Období řešení projektů: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
 
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 31. 10. 2017 v 15 hod. - řešitel dodá podepsaný Návrh projektu a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Ing. Zuzana Krejčířová.
 
Další informace:
 

NOVÉ: Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila pro rok 2018 soutěž o projekty Programu podpory výzkumu v kategorii G - Mezioborové výzkumné projekty s počátkem řešení od 1.3.2018 na dobu 3 let. Mezioborové výzkumné projekty se řídí Směrnicí MU č. 8/2017 a pravidly soutěže , která jsou přílohou této směrnice. Hlavními hodnotícími kritérii je mezioborovost, originalita a vědecká kvalita projektu. Výhodou je spolupráce oborů s různým zaměřením (přírodovědné a humanitní). Maximální výše podpory pro 1 projekt je 5 mil. Kč /na 3 roky.
 
Seznam požadovaných dokumentů žádosti:
Rozpočet projektu, rozdělený na jednotlivé kalendářní roky, včetně zdůvodnění uvedených nákladů (vygenerováno z ISEP)
Životopis hlavního navrhovatele a klíčových spoluřešitelů (max. 5 životopisů)
Průvodka návrhu projektu (vygenerováno z ISEP)
 
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 27. 10. 2017 do 12 hod. Řešitel do tohoto termínu vloží všechny požadované dokumenty do systému ISEP (záložka Dokumenty) a doručí 1 podepsaný výtisk formuláře návrhu projektu včetně všech požadovaných příloh a Průvodky na Oddělení pro výzkum, rozvoj projektovou podporu. 
Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Jana Šplouchalová a informace k personálním záležitostem poskytuje Alena Krejčiříková.
 
Detailní informace: 
Pro usnadnění výpočtu nákladů projektu můžete využít propočtovou tabulku (.xls)
 

NOVÉ: Rektor Masarykovy univerzity rozhodl o vyhlášení soutěže Grantové agentury MU o projekty Specifického výzkumu (výzkum prováděný studenty akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním) pro rok 2018.  Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Projekty budou realizovány od 1. 1. do 31. 12. 2018.
 
Specifické požadavky v rámci Lékařské fakulty:
- Každé pracoviště LF může podat maximálně jeden projekt, proto je nutné zaslat potvrzení zájmu o podání projektu nejpozději do 22. 9. 2017, a to  prostřednictvím e-mailu na adresu pověřeného proděkana pro výzkum doc. Aleše Hampla ahampl@med.muni.cz a v kopii Ing. Zuzaně Krejčířové zkrejcir@med.muni.cz. Alokovaná částka pro LF bude rozdělena mezi pracoviště, která projeví zájem návrh projektu podat.
- Pro rok 2018 je na Lékařské fakultě možné podávat jen projekty kategorie A – Grantové projekty specifického výzkumu. 
- Finanční limit projektů je 2,0 mil. Kč.
- Navrhovatelem projektu a jeho řešitelem může být akademický pracovník LF nebo student LF zapsaný v doktorském studijním programu LF, v takovém případě musí být členem řešitelského týmu školitel, který působí jako odborný garant. Předkladatel projektu musí mít úvazek na LF již při podání návrhu projektu, členové řešitelského týmu musí mít úvazek na LF. 
- Osobní náklady členů řešitelského týmu (studentů a akademických pracovníků přímo realizující projekt včetně stipendií) musí činit více jak 70 % všech nákladů, osobní náklady členů řešitelského týmu = studentů přímo realizující projekt včetně stipendií musí činit více jak 60% všech osobních nákladů, počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu.
 
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 31. 10. 2017 v 15 hod. Řešitel do tohoto termínu doručí podepsaný Návrh projektu a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Jana Šplouchalová a informace k personálním záležitostem poskytuje Alena Krejčiříková.
 
Detailní informace:


PROBÍHÁ HORIZON 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu EU a hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Evropská komise zveřejnila přehlednou příručku k pravidlům a struktuře programu H2020. A také Technologické centrum AV ČR spustilo webové stránky k tomuto programu, kde je k dispozici také stručné shrnutí programu v češtině. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy iniciovalo vznik Národního portálu pro evropský výzkum.
V pilíři I. Vynikající věda jsou velkou oblastí ERC (European Research Council) granty - tyto granty jsou vysoce kompetitivní a jsou určeny na podporu „mezního“ výzkumu („Frontier Research“) jdoucího za hranice současného poznání. Odbor výzkumu MU ve spolupráci s CEITEC vytvořil schéma podpory ERC grantům, v rámci něhož jsou výzkumníkům nabízeny workshopy a individuální konzultace se zahraničním expertem atd.
Lékařské vědy jsou uvedeny také ve třetí prioritě Společenské výzvy, výzva první: Zdraví, demografické změny a životní pohoda. Přehled aktuálních výzev dostupný zde.
Byl zveřejněn pracovní program ERC na rok 2016 s harmonogramem výzev Starting, Consolidator a Advanced grantů. Evropská komise zveřejnila pracovní programy na období 2016-2017.

Připravované akce:
Informační dny pořádané Evropskou komisí
kalendář akcí na stránkách Technologického centra AV ČR

Materiály Odboru výzkumu RMU:
- Metodický list H2020 - návod, jak podat projekt včetně základních informací k přípravě rozpočtu, přílohou je obrazová část s postupem, jak vyplňovat projektovou žádost na Participant Portal (English version)
- H2020 v kostce - informace ke struktuře programu, základním pravidlům financování a typům aktivit (English version)
- H2020: Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů (English version)
- Schéma shrnující strukturu H2020 a zásadní informace k jednotlivým výzvám

O zájmu podávat projekt v rámci H2020, prosím, informujte vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzanu Krejčířovou - individuálně bude řešen další postup pro úspěšné podání projektu.


Aplikace ANLUPA – efektivní nástroj na vyhledávání výzev – nově nabízí uživatelům na MU své pokročilé funkce; přihlášením přes UČO a sekundární heslo je nyní možné vyhledávat konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií a prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.


 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT