Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 11. 7. 2017 10:30:11
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 772
Přístupů: 38426
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:11:48

Aktuální výzvy

UKONČENO Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 4. veřejnou soutěž o podporu na řešení projektů naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022 s předpokládaným počátkem řešení od 1.5.2018 a s předpokládaným ukončením řešení projektů nejpozději do 31.12.2021.

Návrhy budou letos podávány v nové aplikaci ISPV. Pro vstup do této aplikace je nutné mít zřízený uživatelský účet. Žádost o zřízení účtu má oprávnění zadávat za LF MU „žadatel“, kterým je Ing. Zuzana Krejčířová (zkrejcir@med.muni.cz) a Soňa Böhmová (bohmova@med.muni.cz) – žádost o založení účtu (přístup do ISPV) je nutné zaslat na výše uvedené maily do 15.6.2017.

Věnujte, prosím, pozornost Zadávací dokumentaci. K dispozici jsou také často kladené otázky (FAQ), manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP a manuál - Vyplnění a podání návrhu projektu v ISVP.

Podíl základního výzkumu v projektech může tvořit maximálně 20 % činností (a způsobilých nákladů), musí na ně ale navazovat činnosti aplikovaného výzkumu – viz Zadávací dokumentace, 5.7. Očekávané výsledky: povinnost alespoň jednoho hlavního (F, G, Jimp, N, P, R, Z) a jednoho vedlejšího výsledku (B, C, D, J), který bude do RIV VÝHRADNĚ odveden jako výsledek projektu. Podmínkou úspěšného hodnocení projektu je minimálně jeden impaktovaný článek dedikován výhradně projektu. I pro letošní rok platí, že ve veřejné soutěži je možnost vystupovat POUZE u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho jako spolunavrhovatel.

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosím, zasílejte na OVRPP průběžně. Při sestavování projektu můžete využít: excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a příklady komentářů k ekonomice. Pokud v projektu plánujete investice, konzultujte je nejpozději do 26.6.2017. Informace k ekonomické části poskytuje Ing. Eva Vrábelová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části podá Soňa Böhmová. Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci ISPV. Roli "EDITOR" přidělte, prosím, následujícím osobám:
- Ing. Zuzana Krejčířová
- Soňa Böhmová
- Jana Dvořáková
- Alena Krejčiříková
- Ing. Eva Vrábelová

Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci MU - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je v roli spolunavrhovatele projektu.

Podklady pro vyjádření Etické komise LF MU - kompletní identifikační údaje projektu, popis projektu včetně podrobné metodologie (nikoliv pouze abstrakt / anotace) a text informovaného souhlasu - je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 22.6.2017. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Přílohy, které se přikládají do ISPV ve formátu pdf:
- povolení či stanovisko SÚKL nebo čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL
- scan dokladu / oprávnění podle zvláštního předpisu (např. oprávnění k nakládání s GMO, oprávnění o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, oprávnění k používání pokusných zvířat - akreditace uživatelského zařízení + čestné prohlášení, vyjádření etické komise spolu s informovaným souhlasem pacienta)
- návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky 

Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu .pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Po doručení mailem odešleme projekty datovou schránkou. Fakultní uzávěrka projektů (zaslání finálního .pdf e-mailem a odevzdání podepsané průvodky z ISEP) je stanovena na 3.7.2017 v 15 h.


UKONČENO MŠMT vyhlašuje v průběhu roku výzvy k podávání návrhů společných výzkumných projektů základního výzkumu v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1.1.2018 do 31.12.2019. Podpora těchto projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi a zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:

Další informace:
metodický list RMU k výzvám MOBILITY

Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEP. Návrh projektu spolu s podepsaným evidenčním záznamem doručí řešitel na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY.


PROBÍHÁ Aktuální informace o programech Fulbrightovy komise na akademický rok 2018-2019.


PROBÍHÁ HORIZON 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu EU a hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Evropská komise zveřejnila přehlednou příručku k pravidlům a struktuře programu H2020. A také Technologické centrum AV ČR spustilo webové stránky k tomuto programu, kde je k dispozici také stručné shrnutí programu v češtině. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy iniciovalo vznik Národního portálu pro evropský výzkum.
V pilíři I. Vynikající věda jsou velkou oblastí ERC (European Research Council) granty - tyto granty jsou vysoce kompetitivní a jsou určeny na podporu „mezního“ výzkumu („Frontier Research“) jdoucího za hranice současného poznání. Odbor výzkumu MU ve spolupráci s CEITEC vytvořil schéma podpory ERC grantům, v rámci něhož jsou výzkumníkům nabízeny workshopy a individuální konzultace se zahraničním expertem atd.
Lékařské vědy jsou uvedeny také ve třetí prioritě Společenské výzvy, výzva první: Zdraví, demografické změny a životní pohoda. Přehled aktuálních výzev dostupný zde.
Byl zveřejněn pracovní program ERC na rok 2016 s harmonogramem výzev Starting, Consolidator a Advanced grantů. Evropská komise zveřejnila pracovní programy na období 2016-2017.

Připravované akce:
Informační dny pořádané Evropskou komisí
kalendář akcí na stránkách Technologického centra AV ČR

Materiály Odboru výzkumu RMU:
- Metodický list H2020 - návod, jak podat projekt včetně základních informací k přípravě rozpočtu, přílohou je obrazová část s postupem, jak vyplňovat projektovou žádost na Participant Portal (English version)
- H2020 v kostce - informace ke struktuře programu, základním pravidlům financování a typům aktivit (English version)
- H2020: Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů (English version)
- Schéma shrnující strukturu H2020 a zásadní informace k jednotlivým výzvám

O zájmu podávat projekt v rámci H2020, prosím, informujte vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzanu Krejčířovou - individuálně bude řešen další postup pro úspěšné podání projektu.


Aplikace ANLUPA – efektivní nástroj na vyhledávání výzev – nově nabízí uživatelům na MU své pokročilé funkce; přihlášením přes UČO a sekundární heslo je nyní možné vyhledávat konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií a prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.


 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT