Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 5. 2018 9:17:36
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 772
Přístupů: 42151
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:11:48

Aktuální výzvy - Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

NOVÉ: Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo 5. veřejnou soutěž o podporu na řešení projektů naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015-2022 s předpokládaným počátkem řešení od 1. 5. 2019 a s předpokládaným ukončením řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2022. 
Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně na internetové adrese on-line v aplikaci ISPV http://eregpublic.ksrzis.cz tak jako v loňském roce.  
Pro vstup do této aplikace je nutné mít zřízený uživatelský účet.  Pokud nemáte uživatelský účet v ISPV zřízen, je potřeba zažádat o jeho zřízení Ing. Zuzanu Krejčířovou (zkrejcir@med.muni.cz) a nebo Soňu Bőhmovou (bohmova@med.muni.cz). 
 
Podíl základního výzkumu v projektech může tvořit maximálně 20 % činností a zároveň 20% způsobilých nákladů, dále na ně musí navazovat činnosti aplikovaného výzkumu – viz Zadávací dokumentace, 5.7. Očekávané výsledky: povinnost alespoň jednoho hlavního (F, G, Jimp, N, P, R, Z) a jednoho vedlejšího výsledku (B, C, D, J), které budou do RIV odvedeny VÝHRADNĚ jako výsledky projektu. I pro letošní rok platí, že ve veřejné soutěži je možnost vystupovat POUZE u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho jako spolunavrhovatel.
 
Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosím, zasílejte na OVVPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít: excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a příklady komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Ing. Eva Vrábelová, k personální části Alena Krejčiříková a informace k věcné části podá Soňa Bőhmová. Pokud v projektu plánujete nákup investic, oznamte tento váš záměr Ing. Evě Vrábelové nejpozději do 14. 6. 2018
Pracovnice OVVPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci ISPV. Přiřaďte proto roli „Editora“ u vašeho návrhu projektu v záložce „Pověřené osoby“ pro:
- Soňu Böhmovou
- Janu Dvořákovou
- Alenu Krejčiříkovou
- Zuzanu Krejčířovou
- Evu Vrábelovou
Podklady pro vyjádření Etické komise LF MU (http://www.med.muni.cz/index.php?id=465)  - kompletní identifikační údaje projektu, popis projektu včetně podrobné metodologie (nikoliv pouze abstrakt / anotace) a text informovaného souhlasu je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 14. 6. 2018. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo na tel. 549 49 4913.
 
Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVVPP podepsanou průvodku k projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je v roli spolunavrhovatele projektu. 
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Po doručení mailem odešleme projekty datovou schránkou.
Fakultní uzávěrka projektů (zaslání finálního pdf e-mailem a odevzdání podepsané průvodky z ISEP) je stanovena na 25. 6. 2018 v 15 hod.
Další informace:
- Zadávací dokumentace (ZDE)
- Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)
- Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)
- Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)
- Příručka pro podání návrhu projektu v ISVP v roli navrhovatel (ZDE)
- Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese helpdesk@azvcr.cz, tel. číslo 271 019 257 (po-           pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
- Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222 269 999

 
NOVÉ: MŠMT INTER-VECTOR
MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19). Cílem podprogramu je posílit zastoupení české komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru. Očekávaným výsledkem podpory je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího propojení české a zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 18. 6.  2018 do 12 hod.
 
Před odevzdáním projektu, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.
 
Dokumenty k výzvě jsou dostupné na webových stránkách MŠMT a také na dokumentovém serveru MU.

NOVÉ: MŠMT MOBILITY
MŠMT vyhlásilo další výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity podpora MOBILITY s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Cílem podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu v partnerských státech. V projektech jsou financovány výhradně cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
 
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi. Zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné a v souladu s kritérii stanovenými oběma poskytovateli. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:
 Polskem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 18. 6. 2018 do 12 h
 Čínou (max. finanční částka na projekt je 300 000 Kč): web MŠMT, fakultní uzávěrka:  18. 6. 2018 do 12 h.
 
Další informace:
Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEPu. Návrh projektu spolu s podepsanou Průvodkou doručí řešitel na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY.

NOVÉ: Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje Výzvu č. 06-2018 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept. 
Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány.
Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 16 měsíců, minimální a maximální výše podpory jednoho projektu se pohybuje mezi 100 000 a 800 000 Kč.
 
Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP).
Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 28. 5. 2018 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané dokumenty:
- životopis všech členů řešitelského týmu v předepsané struktuře
- průvodku návrhu projektu vytištěnou z ISEP
Podrobné informace:
 
Kontaktní osoba CTT: Mgr. Hana Půstová

PROBÍHÁ: MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Cílem této podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu v partnerských státech. V projektech jsou financovány výhradně cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
 
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi,  zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:
Rakouskem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 18. 5. 2018 do 12 h. (finální název projektu do 14. 5. 2018)
Německem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 18. 5. 2018 do 12 h. (finální název projektu do 14. 5. 2018)
Francií (maximální finanční částka na rok je 78 000 Kč, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 15. 6. 2018 do 12 h. (finální název projektu do 11. 6. 2018)
Další informace:
Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEPu. Návrh projektu spolu s podepsanou Průvodkou doručí řešitel na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY. 

 PROBÍHÁ Granty AquaLife Institutu - jedná se o grantovou podporu výzkumu v oblasti vody, pitného režimu anebo hydratace, která bude poskytována na 1 rok s maximální poskytnutou částkou 250.000,-Kč/projekt. 
 
Náležitosti a vzor grantové přihlášky do výběrového řízení na granty v roce 2018 najdete na http://www.aqualifeinstitute.cz/ .
 
Uzávěrka pro podání  žádosti o grant na fakultě je 25. 5. 2018  v 15 hod. - řešitel dodá podepsanou Žádost o poskytnutí grantu na výzkum ve 4 originálech a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu vygenerovanou z ISEPu. Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Ing. Zuzana Krejčířová.


 Aplikace ANLUPA – efektivní nástroj na vyhledávání výzev – nově nabízí uživatelům na MU své pokročilé funkce; přihlášením přes UČO a sekundární heslo je nyní možné vyhledávat konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií a prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.


 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT