Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 2. 7. 2009 13:22:12
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 792
Přístupů: 10055
Vytvořeno: 2. 7. 2009 13:19:21

Stipendijní programy LF MU

(ve znění účinném od 22. 6. 2009)

Podmínky a postup pro přiznávání stipendií studentům Masarykovy univerzity (dále jen "MU") upravuje Stipendijní řád MU, který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2006. V souladu s čl. 3. uvedeného Stipendijního řádu vyhlašuje děkan Lékařské fakulty tyto Stipendijní programy:

Stipendijní program prospěchový

 1. Účelem stipendia je motivace studentů k dosažení vynikajících studijních výsledků a ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu fakulty a její reprezentaci na veřejnosti.
 2. Prospěchová stipendia mohou být poskytována pouze studentům zapsaným na LF v prezenčních magisterských nebo bakalářských studijních programech. Studentům kombinované formy studia, studentům v presenčním studiu s individuálním plánem a studentům (samoplátcům) studujícím na LF ve studijních programech podle § 58, odst. 5 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších předpisů (dále jen "zákon") se stipendium neposkytuje.
 3. Stipendium student nepobírá za měsíce červenec a srpen.
 4. Prospěchové stipendium je po splnění kriterií stanovených tímto stipendijním programem přiznáno děkanem automaticky.
 5. Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
 6. Prospěchové stipendium lze přiznat i studentovi, který přeruší studium na LF, po opětovném nástupu do studia.
 7. Prospěchová stipendia lze přiznat za splnění následujících podmínek:
  1. získání stanoveného počtu kreditů do konce zkouškového období jarního semestru příslušného akademického roku, který musí být roven nebo větší než součin počtu odstudovaných semestrů x 30,
  2. dosažení celkového požadovaného průměru známek (tzv. vážený průměr podle čl. l7 odst. 2 studijního řádu, vypočteného z podkladů v informačním systému MU (IS).
 8. Výše přiznaného prospěchového stipendia je odvozena od celkového množství finančních prostředků vyčleněných LF na prospěchová stipendia. Přidělené finanční prostředky se vydělí sumou získanou součinem indexů (základ pro výpočet stipendia v jednotlivých kategoriích) a počtu studentů. Vypočtená hodnota se označuje jako stipendijní jednotka. Výše prospěchového stipendia pro jednotlivého studenta v každé kategorii se rovná součinu indexu a stipendijní jednotky.
 9. Jsou-li splněny podmínky uvedené v odst. 2. a 7. shora, prospěchová stipendia se za:
  1. 1. - 2. semestr - neudělují
  2. 3. - 4. semestr, index 100- udělují studentům, kteří dosáhli během prvních dvou semestrů studijní průměr od 1,00 do 1,11
  3. 5. - 6. semestr, index 300- udělují studentům, kteří dosáhli během předchozích čtyř semestrů studijní průměr od 1,00 do 1,11
  4. 7. - 8. semestr, index 200- udělují studentům , kteří dosáhli během předchozích šesti semestrů studijní průměr od 1,12 do 1,30
   7. - 8. semestr, index 500- udělují studentů, kteří dosáhli během předchozích šesti semestrů studijní průměr od 1,00 do 1,11
  5. 9. - 10. semestr, index 300- udělují studentům, kteří dosáhli během předchozích osmi semestrů studijní průměr od 1,31 do 1,50
   9. - 10. semestr, index 500- udělují studentům, kteří dosáhli během předchozích osmi semestrů studijní průměr od 1,12 do 1,30
   9. - 10. semestr, index 700- udělují studentům, kteří dosáhli během předchozích osmi semestrů studijní průměr od 1,00 do 1,11
  6. 11.-12. semestr, index 300- udělují studentům, kteří dosáhli během předchozích deseti semestrů studijní průměr od 1,31 do 1,50
   11. - 12. semestr, index 500- udělují studentům, kteří dosáhli během předchozích deseti semestru studijní průměr od 1,12 do 1,30
   11. - 12. semestr, index 900- udělují studentům, kteří dosáhli během předchozích deseti semestrů studijní průměr od 1,00 do 1,11
 10. Děkan může rozhodnout o snížení celkového počtu kreditů, potřebných pro získání prospěchových stipendií (srov. odst. 7. shora).
 11. Podklad pro vyplacení stipendia po odsouhlasení navržené výše děkanem připraví studijní oddělení a podepíše příslušný proděkan pro studium.

Stipendijní program pro studenty, kteří reprezentují fakultu

 1. Účelem stipendia je motivovat studenty k činnostem, které pomohou reprezentovat fakultu a zvyšovat tak její kredit kvality na veřejnosti.
 2. Stipendium lze přiznat studentovi, který reprezentuje fakultu nebo se organizačně podílí na zajišťování akcí, reprezentujících fakultu, a to například:
  1. člen AS, funkcionář IFMSA, sportovní reprezentant apod., na mimo fakultních akcích konaných v tuzemsku nebo v zahraniční,
  2. pořadatel, spolupořadatel, organizátor atd. při zajišťování reprezentačních akcí pořádaných fakultou.
 3. Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty.
 4. Stipendium uvedené pod odstavcem 2, písmeno a) shora, je jednorázové a může být hrazeno do výše prokázaných vzniklých výdajů spojených s výkonem funkce v rámci platných právních předpisů. Žádost o přiznání stipendia podává student příslušnému proděkanovi pro studium.
 5. Stipendium uvedené pod odstavcem 2, písm. b) shora je odměnou za aktivitu studenta při organizování reprezentační akce. Výši stipendia navrhuje organizátor akce v závislosti na významu akce.
 6. Podklad pro vyplacení stipendia po odsouhlasení navržené výše děkanem připraví studijní oddělení a podepíše příslušný proděkan pro studium.

Stipendijní program pro podporu účasti pregraduálních studentů na odborných akcích a stážích v tuzemsku i v zahraničí

 1. Účelem stipendia je podporovat
  1. studenty pregraduálního studia při účasti na odborných akcích a stážích, na které je student vyslán v rámci studovaného oboru.
  2. studenty pracující ve SVOČ, kteří se účastní odborných konferencí, kde prezentují své výsledky
  3. studenty, kteří prokáží vynikající výsledky v SVK a jsou školitelem nebo garantem SVK navrženi ke stáži související s jejich vědeckou činností.
 2. Stipendium může být uděleno studentovi, který je navržen k účasti na odborné akci nebo stáži konané v tuzemsku nebo v zahraničí:
  1. garantem studovaného oboru,
  2. školitelem SVOČ
  3. garantem konference SVK.
 3. Zdrojem financování může být jak stipendijní fond fakulty, tak jiné zdroje poskytnuté na podporu odborných aktivit a stáží externí organizací.
 4. Stipendium hrazené ze stipendijního fondu může být poskytnuto až do výše prokázaných vzniklých výdajů za konferenční poplatek, ekonomické jízdné a ekonomické ubytování související s absolvovanou akcí. Stipendium, je-li hrazeno ze stipendijního fondu, může činit:
  1. při účasti na konferenci v tuzemsku nebo zahraničí maximálně 10 000,-Kč
  2. pro stáž v rámci Evropy maximálně 30 000,- Kč.
  3. pro stáž mimo Evropu maximálně 50 000,- Kč.
  4. Výše stipendia v případě hrazení z jiných zdrojů je plně v kompetenci poskytovatele.
  Žádost o přiznání stipendia a návrh jeho výše podává navrhovatel (viz odst.2 a,b,c) děkanovi fakulty.
 5. Podklad pro vyplacení stipendia po odsouhlasení navržené výše děkanem připraví studijní oddělení v případě, že stipendium bude hrazeno ze stipendijního fondu fakulty. Pokud bude stipendium hrazeno z jiných finančních zdrojů, vystaví doklad pro vyplacení stipendia sekretariát zainteresovaného pracoviště.

Stipendijní program na podporu studentů vyjíždějících na zahraniční stáže v rámci výměn organizovaných MU

 1. Účelem stipendia je podporovat studenty při studiu v zahraničí v rámci akcí na jejichž organizaci se podílí MU(Sokrates-Erasmus, Leonardo, Action ad).
 2. Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty.
 3. Stipendium může být na žádost studenta, poskytnuto až do výše 100% prokázaných vzniklých výdajů za ekonomické jízdné 1x do místa pobytu a zpět, nejvýše však 10 000,- Kč.
 4. Podklad pro vyplacení stipendia po odsouhlasení navržené výše děkanem připraví studijní oddělení a podepíše proděkan pro vnější vztahy (pregraduální studenti) nebo příslušná referentka pro PGS (postgraduální studenti).

Stipendijní program na podporu prázdninových praxí organizovaných LF

 1. Účelem stipendia je přispět studentům na náklady spojené s účastí na prázdninové praxi mimo místa jejich trvalého bydliště organizované LF.
 2. Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty.
 3. Stipendium zahrnuje příspěvek na ubytování a jízdné, a to:
  1. příspěvek na ubytování činí 30,- Kč denně, koná-li se praxe mimo bydliště studentů a nemohou-li být ubytováni bezplatně. Nutno doložit potvrzením o zaplacení ubytování. Při ubytování v Brně na kolejích se příspěvek poskytuje pouze v období prázdnin.
  2. příspěvek za jízdné při denním dojíždění z místa trvalého bydliště do místa vykonávání praxe a zpět se poskytuje ve výši nejlevnějšího dopravního prostředku pouze za pracovní dny (bez sobot, nedělí a svátků) maximálně do výše 30,- Kč za jednu jízdu. Proplácí se na základě přiložené jízdenky.
  3. příspěvek při praxi mimo bydliště (i s ubytováním) se poskytuje na jízdné z místa bydliště při nástupu na praxi a zpět po ukončení praxe za použití nejlevnějšího dopravního prostředku. Během praxe se jízdné nehradí. Maximální příspěvek je 100,- Kč za jednu jízdu.
 4. Podklad pro vyplacení stipendia na žádost studenta, po odsouhlasení navržené výše děkanem připraví studijní oddělení a podepíše příslušný proděkan pro studium.

Stipendijní program na podporu tvůrčí činnosti studentů, tj. činnost vědecko-výzkumná a pedagogická (včetně studentů doktorského studia)

 1. Účelem stipendia je podporovat rozvoj a kvalitu tvůrčí činnosti studentů bakalářského a magisterského a doktorského studia zaměřenou na vědecko-výzkumné a pedagogické aktivity fakulty.
 2. Stipendium může být uděleno studentovi magisterského, bakalářského nebo doktorského studia, který je prokazatelně zapojen do řešení vědecko-výzkumné práce v rámci SVOČ, dále za pedagogické aktivity (tvůrčí činnosti) v rámci ústavů a klinik a za zapojení do specifického výzkumu, do výzkumných záměrů, do výzkumných center a do aktivit souvisejících s řešením projektů a grantů v rámci doplňkové činnosti.
  Toto stipendium je poskytnuto rovněž studentům , kteří se na konferenci SVK umístili na I. až III. místě.
 3. Zdrojem financování je stipendijní fond , případně jiná zakázka , prostřednictvím které je v rámci fakulty tvůrčí činnost realizována.
 4. Stipendium v případě, že se jedná o tvůrčí činnost v rámci SVOČ, se vyplácí 1x za semestr a jeho maximální výše je 3 tisíce Kč. Výše stipendií za ostatní tvůrčí činnost je plně v kompetenci garanta (řešitele) zakázky, prostřednictvím které je daná činnost na fakultě realizována, rozpočtována a účtována.
 5. Návrh na udělení stipendia za práci v SVOČ podávají vedoucí ústavů a klinik Podklady připravuje oddělení pro vědu a výzkum a schvaluje proděkan pro vědu a výzkum, V případě vítězů konference SVK, garant této konference.
  Stipendia za ostatní tvůrčí činnost připravují a schvalují garanti (řešitelé) zakázek (projektů, grantů).

Stipendijní program za vynikající výsledky dosažené při studiu

 1. Účelem stipendia je odměnit studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří během svého studia dosáhli vynikajících studijních výsledků.
 2. Stipendium je jednorázové a je uděleno studentům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří ukončili studium s celkovým výsledkem "prospěl s vyznamenáním" dle kriteria Studijního a zkušebního řádu MU.

  Absolventi pětiletého nebo šestiletého magisterského studia, kteří dosáhli během studia váženého průměru ≤1,30 obdrží částku 10 000,-Kč.

  Absolventi pětiletého nebo šestiletého magisterského studia s průměrem 1,31- l,50 obdrží částku 5 000,- Kč.

  Absolventi oboru Všeobecné lékařství, kteří v průběhu tříletého studia dostudují obor Zubní lékařství a ukončí s celkovým výsledkem "prospěl s vyznamenáním" obdrží částku 3000,- Kč.

  Absolventi bakalářských studijních programů končící studium s celkovým výsledkem "prospěl s vyznamenáním" obdrží částku 3000,- Kč.

  Absolventi dvouletého navazujícího magisterského studia končící studium s celkovým výsledkem "prospěl s vyznamenáním" obdrží částku 2000,- Kč.
   
 3. Stipendium je po splnění kriterií stanovených tímto stipendijním programem přiznáno děkanem automaticky.
 4. Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
 5. Podklad pro vyplacení stipendia připraví studijní oddělení a podepíše příslušný proděkan pro studium.

Stipendijní program pro podporu účasti studentů doktorského studia na odborných akcích a stážích v tuzemsku i v zahraničí

 1. Účelem stipendia je podporovat studenty doktorského studia při účasti na odborných akcích a stážích v tuzemsku i zahraničí.
 2. Stipendium může být uděleno studentovi, který je vyslán školitelem nebo garantem studovaného oboru na odbornou akci nebo stáž konanou v tuzemsku nebo v zahraničí.
 3. Zdrojem financování může být jak stipendijní fond fakulty, tak jiné zdroje poskytnuté na podporu odborných aktivit a stáží externí organizací. Stipendium hrazené ze stipendijního fondu může být poskytnuto až do výše prokázaných vzniklých výdajů za konferenční poplatek, ekonomické jízdné a ekonomické ubytování související s absolvovanou akcí.
  1. v případě konferencí nebo stáží v délce trvání do 1 měsíce konaných v rámci Evropy je maximální výše stipendia 30 tis. Kč,
  2. v případě konferencí nebo krátkodobých stáží v délce trvání do 1 měsíce konaných mimo Evropu je maximální výše stipendia 50 tis. Kč,
  3. při stáži delší než 1 měsíc lze poskytnout stipendium maximálně ve výši 50 tis. Kč.
  4. Výše stipendia v případě hrazení z jiných zdrojů je plně v kompetenci poskytovatele
 4. Žádost o přiznání stipendia doporučenou školitelem nebo garantem oboru podává student děkanovi fakulty. Výše stipendia v případě hrazení z jiných zdrojů je plně v kompetenci poskytovatele.
 5. Podklad pro vyplacení stipendia po odsouhlasení navržené výše děkanem připraví příslušná referentka pro PhD studium. Pokud bude stipendium hrazeno z jiných finančních zdrojů, vystaví doklad pro vyplacení stipendia sekretariát zainteresovaného pracoviště.

Stipendijní program pro podporu studijního pobytu na UT Southwestern v Dallasu – zrušen, zahrnut do Stipendijní programu pro podporu účasti studentů doktorského studia na odborných akcích a stážích v tuzemsku i v zahraničí

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
děkan

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT