Zemřel Doc. MUDr. Václav Hrachovina, CSc.

 

Dne 17.2.1998 náhle zemřel ve věku nedožitých 66 let Doc. MUDr. Václav Hrachovina, CSc. z II. oční kliniky lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích. Docent Hrachovina se narodil 9.3.1932 v Brně. Vyrůstal v rodině obvodního lékaře a pod vlivem tohoto prostředí zřejmě uzrálo rozhodnutí věnovat se lékařskému povolání. Studia na lékařské fakultě UJEP v Brně ukončil v roce 1957. Bylo mu dopřáno, že se od začátku své lékařské dráhy mohl věnovat oboru, kterému zasvětil celý život. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na očním oddělení nemocnice v Opavě. V roce 1960 složil atestaci I. stupně z oboru oftalmologie. V roce 1963 se vrací do Brna a pracuje jako sekundární lékař na oční klinice v Brně. V roce 1964 byl přijat na místo odborného asistenta téže oční kliniky lékařské fakulty UJEP v Brně. Atestaci II. stupně z oftalmologie úspěšně absolvoval v roce 1970. Předmětem jeho zájmu byla v té době především oční elektrofyziologie. Této zcela specifické oblasti oftalmologie byl zaměřen i studijní pobyt v SRN v letech 1966-1967. Doktor Hrachovina navázal na znalosti a zkušenosti průkopníka oční elektrofyziologie u nás Prof. Vanýska. Bylo mu dokonce dopřáno několik let pracovat pod jeho vedením. Pedagogický postup tehdy ještě odborného asistenta doktora Hrachoviny byl však zastaven v roce 1970 normalizační konsolidační prověrkou. Až v roce 1980 mu byla umožněna obhajoba kandidátské dizertační práce. Teprve rehabilitační komisí a vedením lékařské fakulty MU v Brně v roce 1990 mu bylo schváleno habilitační řízení. O rok později v roce 1991 byl po úspěšné obhajobě habilitační práce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové jmenován docentem. V té době už pracoval na nově otevřené II. oční klinice ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích. Zde zastával funkci zástupce přednosty pro školství a koordinátora výuky očního lékařství na očních klinikách lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Pedagogická činnost byla hlavní náplní jeho činnosti. Aktivně se podílel jak na praktické výuce, tak na přednáškové činnosti. Výklad problematiky očního lékařství opíral o bohaté vědomosti a zkušenosti. Nouze nebyla ani o více či méně humorné zážitky, tak jak je přináší běžná lékařská praxe. Není divu, že pro studenty byl tento typ pedagogického přístupu poutavý a docent Hrachovina byl mezi studenty velmi oblíbený. Vedle výuky v rámci řádného studia na lékařské fakultě se podílel též na výuce oboru “oční optik” na Střední zdravotnické škole a výuce bakalářského studia v oboru optometrie. Kromě pedagogické činnosti se i nadále věnoval již zmíněné problematice oční elektrofyziologie, kde byl považován za uznávaného odborníka nejen v rámci jihomoravského regionu. A protože oční lékař je zároveň i chirurg, doménou docenta Hrachoviny byla v této oblasti oftalmologie především rekonstrukční chirurgie odvodných slzných cest a očních adnex. Bohatá byla i jeho přednášková a publikační činnost. Přednášel na sjezdech, pracovních dnech a sympoziích pořádaných Čs. oftalmologickou společností i na krajských a interních seminářích pořádaných oční klinikou. Publikoval 50 vědeckých prací převážně s elektrofyziologickou tematikou, z toho 5 v zahraniční literatuře. Aktivně pracoval na řešení grantových výzkumných úkolů, a to jako hlavní řešitel i jako spoluřešitel. Docent Hrachovina pracoval i přes svůj nárok na zasloužený odpočinek až do posledního dechu. Chtěl toho stihnout ještě hodně. Elán byl, vyměřený čas nikoliv - smrt ho zastihla zcela nečekaně. V dějinách české oftalmologie bude však mít vždy své trvalé místo.

Zpět