Profil kliniky a organizační struktura

Základní specializace kliniky:

Implantologie, transplantologie, vitreoretinální chirurgie, konstrukční oftalmochirurgie, laserová chirurgie.

Další specializace kliniky:

Diagnostika a léčba glaukomu, pacientů s diabetem. Oční ultrasonografie, elektrofyziologie, topografie a endoteliální mikroskopie rohovky, fluoroangiografie.

Vědeckovýzkumná činnost:

Cyklosporin A u vysoce rizikových perforujících keratoplastik.
Klinické vyšetření pacientů s časným glaukomem netradičními metodami.

Pedagogická činnost:

Výuka  
 
 

Organizační struktura:

Klinika se člení na složku ambulantní a lůžkovou.  
 
 


AMBULANTNÍ SLOŽKA

Ve složce ambulantní pracují dvě specializované poradny (ordinariáty):

- glaukomová

- diabetologická


sedm diagnostických laboratoří:

- elektrofyziologická

- ultrazvuková

- fluoroangiografická

- laserová

- perimetrická

- rohovkové topografie

- endoteliální mikroskopie


a čtyři specializovaná pracoviště:

- excimer laser

- ambulantní stacionář

- infusoterapie

- výpočetní technika  


GLAUKOMOVÁ PORADNA
Glaukomová poradna je jediným pracovištěm na Moravě, které provádí vedle léčby i depistáž, dispenzarizaci a superkonziliární činnost pro nemocné s glaukomem. Komplexní péče je zajištěna v návaznosti na laboratoř
perimetrickou a laserovou (ambulantní chirurgie) a lůžkové oddělení. Pro špičkové materiálně-technické a personální vybavení je školícím pracovištěm ČR pro glaukom.

DIABETOLOGICKÁ PORADNA
Poradna pro oční komplikace diabetu se specializuje na depistáž, dispenzarizaci a léčbu očních komplikací diabetu, kterých neustále přibývá. Poradna pracuje v úzké návaznosti na
laserovou laboratoř, kde se provádí ambulantní laserová léčba diabetické retinopatie a na lůžkovou část, kde se chirurgicky řeší pozdní komplikace cukrovky (vitreoretinální chirurgie).Spádová oblast pro chirurgické řešení je pro značnou část regionu Moravy. Koncepce péče o nemocné s očními komplikacemi diabetu je problematickou oblastí oftalmologie především ve včasné indikaci laserové nebo chirurgické léčby. V rámci konsiliární činnosti periferním ambulantním nebo i lůžkovým pracovištím se snaží vybudovat systém včasné komplexní péče o nemocné s diabetickou retinopatií.  


Specializované laboratoře:

ELEKTROFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ
Elektrofyziologická laboratoř patří mezi nejlépe technicky vybavená pracoviště v České republice. Provádí elektroretinografická (ERG) a elektrookulografická (EOG) vyšetření, včetně vyšetření zrakových evokovaných potenciálů (VEP resp. VER) pro celý region Moravy a částečně i Čech. Je školícím pracovištěm pro elektroretinografii.

ULTRAZVUKOVÁ LABORATOŘ
Ultrazvuková laboratoř je špičkovým pracovištěm zabývající se UZV diagnostikou intraokulárních i orbitálních afekcí. Prioritní postavení laboratoře je dáno erudicí pracovníků, kteří jsou žáky zakladatelů uzv diagnostiky celosvětově vůbec (prof. Vanýsek, dr. Preisová). K diagnostice využívá zobrazení A i B pro léze oka i očnice, včetně standardizované echografie pro diferenciální diagnostiku. Vedle úzké návaznosti na ostatní laboratoře provádí také biometrie nutné k výpočtu dioptrické hodnoty IOL při implantaci umělé nitrooční čočky po extrakci katarakty. Pro vysokou odbornost je školícím pracovištěm ČR.
 

FLUOROANGIOGRAFICKÁ LABORATOŘ
Fluoroangiografická laboratoř pomocí kontrastu analyzuje dynamiku krevního toku v cévách sítnice a cévnatky. Je podkladem k rozhodování konzervativní a laserové léčby řady chorob (diabetes, záněty a degenerace). Provádí se na lůžkových odděleních nemocnic. Kontrastní angiografické vyšetření cév duhovky je v regionu Moravy možné pouze na našem pracovišti. Laboratoř je školícím pracovištěm pro Moravu.

LASEROVÁ LABORATOŘ
Laserová laboratoř pracuje s třemi typy laserů. Kontinuální tepelný Argon a Dye laser slouží k léčbě chorob zadního segmentu oka (cukrovka, degenerace, cévní změny). Dye laser, který umožňuje speciální výkony v oblasti centrální krajiny byl první na Moravě. Pulsní Nd-YAG laser slouží k chirurgii lézí předního segmentu disrupcí (sekundární šedý zákal, srůsty, vazivové pruhy). Pro erudici personálu a zkušenosti se laboratoř stala konziliárním pracovištěm pro léčbu makulárních lézí spádové oblasti. Zavedením
excimer laserové terapie k odstranění refrakčních vad oka se pracoviště stalo komplexně vybaveným laserovým centrem.

PERIMETRICKÁ LABORATOŘ
Slouží k vyšetření zorného pole pomocí statické a kinetické perimetrie. Počítačový perimetr umožňuje kvantitativní a kvalitativní analýzu zorného pole. Laboratoř pracuje v úzké návaznosti na
glaukomovou a diabetologickou poradnu a elektrofyziologickou laboratoř. Speciální programy umožňují cíleně vyšetřovat různé choroby oka. Počítačových perimetrů pracuje v regionu několik. Jedná se o základní vyšetření. Spádová oblast je převážná oblast jižní a částečně i severní Moravy.  

LABORATOŘ ROHOVKOVÉ TOPOGRAFIE
Rohovkové topografie - počítačový videokeratoskop umožňující kvantitativní a kvalitativní analýzu povrchu rohovky byl donedávna jediným zařízením v celé ČR. V souvislosti s
excimer laserovou technikou se postupně rozšiřuje, převážně v privátních excimer - laserových pracovištích. Je nezbytný v předoperační a pooperační analýze především u transplantací rohovky a refraktivní chirurgii.

LABORATOŘ ENDOTELIÁLNÍ MIKROSKOPIE
Endoteliální mikroskopie dovoluje posoudit stav endotelu rohovky a tak zlepšit diagnostiku pacientů před rizikovými transplantacemi rohovky.

PRACOVIŠTĚ EXCIMER LASERU
Pracoviště excimerové refraktivní chirurgie provádí korekci zrakových refrakčních vad. Kromě povrchové PRK používá také jako jediné v regionu techniku LASIK, v současnosti jedinou vhodnou techniku pro korekci vyšších stupňů myopie, astigmatismu a hypermetropie. Metoda PTK je na pracovišti využívána k léčbě onemocnění rohovky.

AMBULANTNÍ STACIONÁŘ
V souladu s celosvětomým trendem přistoupila oční klinika jako jedno z prvních pracovišť v republice k ambulantnímu provádění některých operací - především operací nekomplikované katarakty.

INFUSOTERAPIE
Pracoviště je určeno pro pacienty, kteří mají indikované infúzní podávání léků, ale jejich stav nevyžaduje hospitalizaci. Umožňuje poskytnout pacientům adekvátní léčbu i při snižování lůžkové kapacity kliniky.

LABORATOŘ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Laboratoř výpočetní techniky slouží k výpočtu nitročních implantátů (čoček) a jejich evidenci. Spravuje databáze nemocných s různými chorobami vyžadující statistické zpracování.  
 
 

LŮŽKOVA SLOŽKA

Lůžkové oddělení slouží k léčbě nejzávažnějších onemocnění oka a k pooperační péči. Disponuje 32 lůžky (ještě v roce 1995 měla oční klinika celkem 62 lůžek).
V souladu se současným trendem dochází ke zkrácení doby hospitalizace a zvýšení obratu na lůžku. Další restrikce lůžek je velmi obtížná vzhledem ke stále stoupajícímu zájmu o ošetření na oční klinice a to jak ze strany privátních lékařů, tak i zdravotnických lůžkových zařízení z celého regionu Moravy a části Čech.

Spektrum hospitalizovaných pacientů tvoří především pacienti po extrakci komplikovaných katarakt, pars plana vitrektomiích, perforujících keratoplastikách a vážnějších traumatech oka. Mnoho operací včetně nekomplikovaných katarakt bylo přesunuto do ambulantní sféry. Hospitalizace z důvodů diagnostických je na oční klinice vyjímkou. Většina vyšetření nutných ke stanovení diagnózy se provádí ambulantně.

Hlavní náplní oční materiálně a technicky i personálně náročné mikrochirurgie je operace šedého zákalu všemi známými technikami, včetně fakoemulsifikace čočky (vysokofrekvenční ultrazvuk) s implantací měkkých i tvrdých nitroočních čoček. Jako jedno z mála pracovišť provádí klinika též implantace tórických čoček a jako první pracoviště v České republice získala licenci na implantace intraokulárních kontaktních čoček americké firmy STAAR. Tuto licenci vlastní pouze několik prestižních očních pracovišť v Evropě.

Další sférou zájmu je mikrochirurgie zeleného zákalu, včetně implantací speciálních silikonových implantátů u infaustních forem glaukomu.

Zpět na začátek