V ý z k u m

 

Charakteristika grantů realizovaných v období 1998-2000:

Cyklosporin A u vysoce rizikových perforujících keratoplastik.

Klinické vyšetření pacientů s časným glaukomem netradičními metodami.

-      -      -

Cyklosporin A u vysoce rizikových perforujících keratoplastik

IGA MZ ČR 3729-3

Nositel grantu: Fakultní nemocnice Brno
Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Eva VLKOVÁ, CSc.
Spoluřešitelé: MUDr. Zuzana Hlinomazová, PhD.
  MUDr. Hana Došková
Doba řešení: 1996-1998
Hodnocení: Kategorie B

Projekt hodnotil význam kombinované imunosupresivní léčby u pacientů s rizikovou keratoplastikou.

Závěry řešení projektu lze shrnout následovně:

1. Kombinovaná imunosupresivní léčba kortikosteroidů lokálně a systémově podávaných s dlouhodobou systémovou aplikací cyclosporinu A má zásadní význam v transplantační chirurgii. Výrazně snižuje procento totálních rejekčních reakcí, kterých jsme v našem souboru za celou sledovací dobu zaznamenali celkem 17 tj. 32,1 % a chronických stromálních parciálních rejekcí 6 tj. 11,5 %.
2. Cyclosporin A zabraňuje vaskularizaci terče (obr.37) s tvorbou cirkulární vaskulární pleteně kolem terče. Vysazení cyclosporinu A dříve než po 8 měsících vedlo ve 100 % k totální rejekci terče. Nasazení cyclosporinu A v průběhu již rozběhlé rejekční reakce bylo bez odezvy a ustoupili jsme od něj. K lokální aplikaci cyclosporinu A jsme nepřistoupili pro jeho liposolubilitu a nestabilnost koncentrace roztoku.
3. Systémové komplikace cyclosporinu A nás vedly k velmi pečlivému výběru pacientů vhodných k nasazení tohoto imunosupresiva s nezbytností pravidelných kontrol nejen očních ale i interních.
4. Léčba endoteliálních rejekcí pokud byla zahájena včas byla úspěšná v 95 % při lokální aplikaci kortikosteroidů. Systémové podávání steroidů v pulzní intravenosní terapii jsme indikovali u těžkých endoteliálních rejekcí. Podávání kortikosteroidů p.o (Prednison tbl) se nám při léčbě endoteliálních rejekcí neosvědčilo.
5. Sekundární glaukom se u skupin poleptaných očí a herpetických keratitid vyskytl ve 100%. Toto alarmující číslo nás vedlo k velmi pečlivému sledování nitroočního tlaku v pooperačním průběhu. Včasná lokální léčba betablokátory případně kombinovaná s acetazolamidem ev. chirurgické řešení zabránilo vážným komplikacím plynoucím z tohoto onemocnění.
6. V případě totálních rejekcí transplantátů jsme indikovali rekeratoplastiku ne dříve než za 1 rok po transplantaci za pravidelných kontrol nitroočního tlaku, k jehož nekorigovatelnému vzestupu může dojít z celé řady důvodů (dlouhodobá aplikace kortikosteroidů, srůsty v oblasti komorového úhlu, při tvorbě retrokorneální membrány, neovaskularizace v komorovém úhlu).
   
Doporučujeme:
Problematikou rizikových keratoplastik se zabývá publikace autorek Evy Vlkové a Zuzany Hlinomazové: Riziková keratoplastika (Sborník prací Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1999)

 

-      -      -

 

Klinické vyšetření pacientů s časným glaukomem netradičními metodami

IGA MZ ČR 4775-3

Nositel grantu: Fakultní nemocnice Brno
Hlavní řešitel: MUDr. Zuzana Hlinomazová, PhD.
Spoluřešitel: Prof. MUDr. Eva VLKOVÁ, CSc.
Doba řešení: 1998-2000
Hodnocení: odevzádno k hodnocení

Projekt hodnotil ve tříleté studii různé druhy vyšetřovacích metod pro zjištění časných stadií glaukomu.

Závěry řešení projektu lze shrnout následovně:

1. Kontrastní citlivost je psychofyzikální vyšetřovací metoda, která detailněji a komplexněji informuje o funkci oka než pouhým vyšetřením centrální zrakové ostrosti. U glaukomu je vhodná k časné diagnostice a ke sledování průběhu. Prokázali jsme že dochází u glaukomu k poruše kontrastní citlivosti bez ohledu na věk.Jedná se o metodu s vysokou senzitivitou a nižší specificitou. Jedná se tedy o doplňkovou nespecifickou metodu, kde interpretace výsledků bez posouzení klinických souvislostí by mohla vést k omylu.
2. Barevná dopplerovská ultrasonografie očnicových cév patří k velmi časově náročné metodě, neinvazivní, která umožňuje zobrazení části cévního zásobení hlavy optického nervu. Pro diagnostiku časných stadií glaukomu je vhodné provádět vyšetření a ophthalmica a aa. ciliares posteriores breves, kde výsledky v časných stadií glaukomu vykazují statisticky významné rozdíly v rezistenčních indexech. Vyšetření a. centralis retinae není dle našich výsledků v diagnostice glaukomu přínosem a neumožňuje rozpoznat jeho počínající stadia. Metoda vyžaduje zkušeného vyšetřujícího a vhodné technické vybavení k vyloučení falešně pozitivních a negativních vyšetření vlivem mnoha artefaktů.
3. Elektrofyziologická vyšetření A/ Pattern ERG je metodou k možnosti rozpoznání časných stadií glaukomu se střední senzitivitou a vysokou specificitou. Může být vhodnou doplňující metodou k časné diagnose glaukomu.B/ Pattern VEP je metoda, která v našem souboru prakticky neprokázala vhodnost použití u pacientů s glaukomem počínajících stadií.
4. Chromatická modro-žlutá perimetrie patří k psychofyzikální vyšetřovacím metodám, která je schopna odhalit časné stadium glaukomu – s vysokou senzitivitou i specificitou . Nevýhodou této vyšetřovací metody je její časová náročnost a náročnost pro pacienta stran soustředění. U starších pacientů je nelze doporučit jako screeningovou metodu, zatímco u mladších pacientů je velmi citlivou metodou.

Zpět


Úvodem | Profil | Personál | Výuka | Výzkum |Publikace | Home