Otázky z Morfologické a funkční patologie-

část Patologická fyziologie

 

Obecná patofyziologie

 

1.             Patologická fyziologie jako věda. Definice zdraví a nemoci. Normální interval hodnot kvantitativního znaku.

2.             Gen, genom, genetický kód, genové mutace,  vzácné alely a genetické polymorfismy

3.             Replikace DNA

4.             Transkripce a translace DNA, proteosyntéza a degradace bílkovin

5.             Chromozomy a jejich aberace

6.             Principy regulace buněčné proliferace

7.             Programovaná buněčná smrt

8.             Hojení ran

9.             Vlivy pronikavé radiace na organizmus

10.         Účinky elektromagnetického záření a změn teploty na organizmus

11.         Základní typy toxických látek, charakter jejich působení z hlediska času (chronické a akutní) a z hlediska účinků

12.         Vliv pohybu a gravitace na organizmy

13.         Definice a mechanizmus vzniku horečky, změny organizmu při horečce

14.         Bolest - definice, typy bolesti, práh bolesti, tolerance bolesti

15.         Definice a formy zánětu

16.         Akutní zánět – změny mikrocirkulace, role cévní stěny

17.         Chronický zánět

18.         Buňky účastnící se zánětu, mediátory zánětu, všeobecné reakce organizmu při zánětu

19.         Charakteristika a principy funkce imunitního systému

20.         Vrozená (nespecifická) imunita a její poruchy

21.         Získaná (specifická) imunita - charakteristika a rozdíly mezi humorální a buněčnou imunitou, poruchy

22.         Imunodeficitní choroby - primární a sekundární imunodeficity

23.         Nadměrné reakce imunitniho systému (reakce přecitlivělosti)

24.         Autoimunita a autoimunitní choroby

25.         Molekulární podstata kancerogeneze

26.         Regulace buněčného cyklu

27.         Protoonkogeny, nádorové supresorové geny a reparační mechanizmy DNA

28.         Interakce nádoru a organizmu hostitele, podstata metastazování

29.         Patofyziologie poruch metabolizmu sacharidů a jejich rozdělení

30.         Poruchy metabolizmu lipidů

31.         Poruchy metabolizmu bílkovin z aminokyselin

32.         Poruchy metabolizmu purinů a hemu

33.         Poruchy výživy

34.         Vitaminové karence

35.         Poruchy regulace příjmu potravy a tělesné hmotnosti

36.         Obezita, inzulinová rezistence, metabolický syndrom

37.         Rozdělení a příčiny poruch růstu

38.         Příčiny a průběh stárnutí organizmu

39.         Smrt organizmu, nekróza versus apoptóza

40.         Patofyziologie onemocnění červené krevní řady

41.         Patofyziologie onemocnění bílé krevní řady

42.         Poruchy hemostázy

43.         Definice, etiopatogeneze a typy šoku

 

 

Speciální patofyziologie

 

44.         Základní data o morfologii a fyziologii srdce - přehled morfologie a funkce chlopní, převodní systém srdce, srdeční arytmie

45.         Ischemická nemoc srdce, infarkt myokardu

46.         Revmatická horečka a bakteriální endokarditis

47.         Srdeční selhání – definice, příčiny, průběh

48.         Fyziologické odpovědi na vznikající srdeční dysfunkci. Projevy, diagnóza a terapie srdečního selhání

49.         Vrozené srdeční vady

50.         Ateroskleróza

51.         Ischemická choroba dolních končetin

52.         Postižení žilního systému dolních končetin

53.         Hypertenze

54.         Poruchy ventilace, jejich typy a příčiny, prostá hypoventilace

55.         Obstrukční a restrikční ventilační poruchy

56.         Poruchy difuze a perfuze plic - zejména intersticiální postižení plic, plicní embolie

57.         Plíce a metabolizmus – acidobazická rovnováha, respiračni koeficient

58.         Kompartmenty tělesných tekutin, vodní bilance, koncentrace elektrolytů

59.         Difuze a osmóza

60.         Bilance elektrolytů,  renální regulace tekutin a elektrolytů

61.         Nerovnováha tělesných tekutin, dehydratace  a intoxikace vodou

62.         Nerovnováha sodíku, zvýšení a snížení cirkulujícího volumu, příčiny, důsledky a terapie

63.         Nerovnováha draslíku, chloridů a kalcia - příčiny, důsledky a terapie

64.         Základní mechanizmy regulace acidobazické rovnováhy, princip funkce nárazníkových systémů

65.         Interakce oběhového a dýchacího systému v udržování acidobazické rovnováhy

66.         Poruchy metabolizmu vedoucí k poruchám acidobazické rovnováhy

67.         Dopad onemocněni plic a  ledvin na acidobazickou rovnováhu

68.         Nemoci glomerulů, terminologie a patogeneze

69.         Nefrotický a nefritický syndrom

70.         Tubulointersticiální nemoci

71.         Renovaskulární nemoci a nefrolitiáza

72.         Selhání ledvin, přehled etiologie

73.         Nádory močové soustavy, dialýza a transplantace ledvin

74.         Onemocnění dutiny ústní

75.         Patofyziologie chorob jícnu

76.         Gastritidy a vředová choroba gastroduodena

77.         Specifické střevní záněty

78.         Malabsorpční stavy

79.         Karcinom tlustého střeva a jeho prevence

80.         Patofyziologie průjmů

81.         Patofyziologie žloutenky

82.         Jaterní cirhóza, portální hypertenze, jaterní selhání

83.         Patofyziologie chorob slinivky břišní

84.         Mechanizmus účinku hormonů

85.         Regulace hladin hormonů na úrovni celého organizmu

86.         Obecné rysy poruch endokrinní  funkce

87.         Obecná patofyziologie endokrinních nemocí

88.         Diabetes mellitus

89.         Poruchy štítné žlázy

90.         Poruchy kůry a dřeně nadledvin

91.         Hydrocefalus a mozkový edém

92.         Cévní mozkové příhody

93.         Epilepsie

94.         Nitrolební nádory, poškození  a degenerativní poruchy mozku

95.         Bolest hlavy, senzorické poruchy

96.         Poruchy motoriky

97.         Demyelinizační nemoci