OTÁZKY Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE

Platné od  dubna 2007

pro studenty  oboru  Zubní lékařství

 

OTÁZKY Z UČEBNICE

Obecná patofyziologie

 

 1. Teorie regulace, kompenzace a dekompenzace patologického stavu
 2. Zevní faktory vzniku a rozvoje nemocí
 3. Účinky ionizačního záření na organismus
 4. Vliv chladu a tepla na organismus
 5. Mechanismus účinku xenobiotik na organismus
 6. Biologické patogenní podněty
 7. Buňka a buněčné interakce v patogeneze tkáňového poškození
 8. Poškození buňky a smrt buňky
 9. Hojení rány
 10. Zánět
 11. Horečka
 12. Patofyziologie nádorového bujení
 13. Poruchy funkce imunitního sytému, imunodeficience
 14. Nadměrná  funkce imunitního systému. Hyperreaktivita. Alergie
 15. Autoimunitní nemoci
 16. Transplantační imunita
 17. Stres
 18. Hypoxie
 19. Poruchy objemové a osmotické rovnováhy
 20. Poruchy bilance sodíku a chloridů
 21. Poruchy bilance draslíku
 22. Poruchy bilance kalcia a fosfátů
 23. Poruchy acidobazické rovnováhy
 24. Poruchy metabolismu. Malnutrice
 25. Poruchy metabolismu glycidů
 26. Poruchy metabolismu lipidů
 27. Poruchy metabolismu bílovin a aminokyselin
 28. Poruchy metabolismu vitamínů
 29. Poruchy metabolismu mikronutrientů a stopových prvků v organismu
 30. Poruchy vývoje organismu

 

 

Speciální patofyziologie

 

 1. Poruchy a onemocnění krve a krvetvorné tkáně. Myeloproliferační syndromy a onemocnění
 2. Aplastické syndromy
 3. Anémie
 4. Leukopenie, leukocytóza a poruchy funkce granulocytů
 5. Patofyziologie sleziny
 6. Patofyziologické aspekty transfúze krve a krevních derivátů a transplantace kostní dřeně
 7. Poruchy srážení krve
 8. Hlavní funkce cirkulačního aparátu
 9. Poruchy krevního tlaku
 10. Kolaps cirkulace
 11. Cirkulační šok
 12. Lokální poruchy cirkulace krve
 13. Ateroskleróza
 14. Srdeční selhání: příčiny, kompenzace, typy a syndromy
 15. Poruchy srdeční frekvence, přehled arytmií
 16. Vrozené a získané srdeční vady
 17. Endokarditida, myokarditida a kardiomyopatie
 18. Ischemická choroba srdeční 
 19. Nemoci perikardu a perikardiální dutiny
 20. Syndromy respirační insuficience
 21. Poruchy alveolo-kapilární membrány
 22. Poruchy perfúze plic
 23. Změny mechaniky dýchání při patologických stavech
 24. Vyšetření zaměřená na posouzení změn plicní mechaniky
 25. Akutně vzniklé poruchy funkce respiračního aparátu-etiologie a patogeneze
 26. Plicní edém
 27. Subakutní a chronické poruchy funkce respiračního aparátu
 28. Bronchiální astma
 29. Chronická obstrukční plicní nemoc
 30. Ischémie a hypoperfúze ledvin
 31. Glomerulopatie a tubulopatie
 32. Akutní renální selhání
 33. Chronické renální selhání
 34. Dysfunkce vývodných cest močových
 35. Regulace funkce trávicího systému
 36. Patofyziologie jícnu a žaludku
 37. Patofyziologie zevně sekretorické funkce pankreatu
 38. Patofyziologie duodena a tenkého střeva
 39. Poruchy tlustého střeva
 40. Patofyziologie jater
 41. Cholestáza
 42. Ikterus
 43. Patogeneze vybraných onemocnění jater
 44. Patofyziologie žlučových cest
 45. Diagnostika endokrinních poruch založená na stanovení hladin hormonů
 46. Poruchy funkce hypothalamu
 47. Poruchy funkce hypofýzy
 48. Patofyziologické syndromy způsobené změnou sekrece hormonů štítné žlázy
 49. Patofyziologické syndromy způsobené změnou sekrece hormonů příštítných tělísek
 50. Hypofunkce kůry nadledvin
 51. Hyperfunkce kůry nadledvin
 52. Hypo- a hyperaldosteronismus
 53. Hypo- a hyperfunkce dřeně nadledvin
 54. Patofyziologie endokrinní funkce pankreatu
 55. Diabetes mellitus
 56. Patofyziologie reprodukčního systému
 57. Příčiny poruch funkce nervového systému
 58. Poranění hlavy, míchy a periferních nervů
 59. Intrakraniální hypertenze, intrakraniální krvácení a poruchy  likvoru
 60. Hypoxie a ischémie mozku
 61. Účinky metabolických poruch a změn vnitřního prostředí na funkci CNS
 62. Záchvat a epilepsie
 63. Poruchy čití
 64. Bolest
 65. Poruchy somatického eferentního systému
 66. Poruchy vegetativního nervového systému
 67. Poruchy vědomí
 68. Poruchy kognitivních funkcí
 69.  Poruchy speciálních smyslů
 70.  Příčiny a projevy svalových poruch

 

Otázky z přednášek

 

 1. Interindividuální variabilita ve fenotypu. Vliv "velkého" faktoru. Nemoc  podmíněná jednou "velkou" příčinou.
 2. Nemoc jako plynulá funkce znaku. Více znaků v systémové  interakci. Zdravé (eufunkční) extrémy
 3. Koncepce normálnosti v klinice, konstrukce referenčních intervalů
 4. Zánět – cytokiny a chemokiny.
 5. Etiologie a patogeneze zánětlivého postižení parodontu
 6. Úloha sliny v patogeneze onemocnění dutiny ústní
 7. Změny v dutině ústní při karenčních stavech
 8. Projevy systémových nemocí v ústní dutině
 9. Hypotéza hygieny
 10. Úloha epitelu dýchacích cest v patogeneze astmatu
 11. Role nervového systému při vzniku astmatu
 12. Hypoxie organizmu
 13. Autoregulace ledviny
 14. Vztah glomerulární filtrační rychlosti a  clearance
 15. Mechanizmy vzniku glomerulonefritid
 16. Faktory ovlivňující distribuci draslíku mezi intra- a extracelulárním prostorem
 17. Regulace rovnováhy vápníku a fosfátů  u chronického selhání ledvin
 18. Funkce inzulínu na úrovni buňky receptivní pro inzulín.
 19. Mechanismus sekrece inzulínu beta buňkou pankreatu.
 20. Mechanismus akutních a pozdních účinků hormonů
 21. Sekrece HCl v žaludku a mechanismy jejího ovlivnění.
 22. Etiopatogeneze gastritid
 23. Patofyziologie nespecifických střevních zánětů.
 24. Patofyziologie osteoporózy, osteodystrofie a osteomalácie.
 25. Metabolismus kalcia ve vztahu k nemocem.
 26. Obezita.
 27. Maligní transformace buňky. 
 28. Protoonkogeny a onkogeny, jejich význam pro diagnostiku malignit, aktivace protoonkogenu na onkogen, supresorové geny
 29. Hlavní zdroje radiačního zatížení organizmu dnes.

                                 

Každý posluchač si u rigorózní zkoušky z patologické fyziologie vylosuje 1 otázku z obecné patofyziologie, jednu otázku ze speciální patofyziologie a jednu otázku z přednášek

 

Otázky z praktik odpovídají názvům praktických cvičení.