Otázky z patologické fyziologie pro bakaláře

 

1.             Patologická fyziologie jako věda. Definice zdraví a nemoci

2.             Rozpoznávání zdraví a nemoci. Genetický polymorfizmus, interindividuální variabilita, normální rozmezí hodnot znaků

3.             Alternativní a odstupňovaný model zdraví a nemoci. Individuální a multivariační norma zdraví

4.             Gen, genom, genetický kód, genetická variabilita

5.             Replikace DNA

6.             Transkripce a translace DNA, proteosyntéza a degradace bílkovin

7.             Chromozomy, chromozomové mutace

8.             Geneticky podmíněné nemoci

9.             Principy a využití DNA diagnostiky

10.         Principy regulace buněčné proliferace

11.         Programovaná buněčná smrt

12.         Hojení ran

13.         Vlivy pronikavé radiace na organizmus

14.         Účinky elektromagnetického záření a změn teploty na organizmus

15.         Základní typy toxických látek, charakter jejich působení z hlediska času (chronické a akutní) a z hlediska účinků

16.         Vliv pohybu a gravitace na organizmy

17.         Zevní prostředí, jeho působení na organizmus, stimulační a škodlivé environmentální faktory

18.         Definice a mechanizmus vzniku horečky, změny organizmu při horečce

19.         Bolest - definice, typy bolesti, práh bolesti, tolerance bolesti

20.         Bolest - dráhy bolesti, modulace a principy léčby bolesti

21.         Definice a formy zánětu

22.         Akutní zánět – změny mikrocirkulace, role cévní stěny

23.         Chronický zánět

24.         Buňky účastnící se zánětu, mediátory zánětu, všeobecné reakce organizmu při zánětu

25.         Charakteristika a principy funkce imunitního systému

26.         Vrozená (nespecifická) imunita a její poruchy

27.         Získaná (specifická) imunita - charakteristika a rozdíly mezi humorální a buněčnou imunitou, poruchy

28.         Imunodeficitní choroby - primární a sekundární imunodeficity

29.         Nadměrné reakce imunitniho systému (reakce přecitlivělosti)

30.         Autoimunita a autoimunitní choroby

31.         Molekulární podstata kancerogeneze

32.         Regulace buněčného cyklu

33.         Protoonkogeny, nádorové supresorové geny a reparační mechanizmy DNA

34.         Interakce nádoru a organizmu hostitele, podstata metastazování

35.         Patofyziologie poruch metabolizmu sacharidů a jejich rozdělení

36.         Diabetes mellitus

37.         Poruchy metabolizmu lipidů

38.         Poruchy metabolizmu bílkovin z aminokyselin

39.         Poruchy metabolizmu purinů a hemu

40.         Poruchy výživy

41.         Vitaminové karence

42.         Poruchy regulace příjmu potravy a tělesné hmotnosti

43.         Obezita, inzulinová rezistence, metabolický syndrom

44.         Rozdělení a příčiny poruch růstu

45.         Příčiny a průběh stárnutí organizmu

46.         Smrt organizmu, nekróza versus apoptóza

47.         Patofyziologie onemocnění červené krevní řady

48.         Patofyziologie onemocnění bílé krevní řady

49.         Poruchy hemostázy

50.         Základní data o morfologii a fyziologii srdce - přehled morfologie a funkce chlopní, převodní systém srdce, srdeční arytmie

51.         Ischemická nemoc srdce, infarkt myokardu

52.         Revmatická horečka a bakteriální endokarditis

53.         Srdeční selhání – definice, příčiny, průběh

54.         Fyziologické odpovědi na vznikající srdeční dysfunkci. Projevy, diagnóza a terapie srdečního selhání

55.         Vrozené srdeční vady

56.         Ateroskleróza

57.         Ischemická choroba dolních končetin

58.         Postižení žilního systému dolních končetin

59.         Hypertenze

60.         Poruchy ventilace, jejich typy a příčiny, prostá hypoventilace

61.         Obstrukční a restrikční ventilační poruchy

62.         Poruchy difuze a perfuze plic - zejména intersticiální postižení plic, plicní embolie

63.         Plíce a metabolizmus – acidobazická rovnováha, respiračni koeficient

64.         Kompartmenty tělesných tekutin, vodní bilance, koncentrace elektrolytů

65.         Difuze a osmóza

66.         Bilance elektrolytů,  renální regulace tekutin a elektrolytů

67.         Nerovnováha tělesných tekutin, dehydratace  a intoxikace vodou

68.         Nerovnováha sodíku, zvýšení a snížení cirkulujícího volumu, příčiny, důsledky a terapie

69.         Nerovnováha draslíku, chloridů a kalcia - příčiny, důsledky a terapie

70.         Základní mechanizmy regulace acidobazické rovnováhy, princip funkce nárazníkových systémů

71.         Interakce oběhového a dýchacího systému v udržování acidobazické rovnováhy

72.         Poruchy metabolizmu vedoucí k poruchám acidobazické rovnováhy

73.         Dopad onemocněni plic a  ledvin na acidobazickou rovnováhu

74.         Nemoci glomerulů, terminologie a patogeneze

75.         Nefrotický a nefritický syndrom

76.         Tubulointersticiální nemoci

77.         Renovaskulární nemoci a nefrolitiáza

78.         Selhání ledvin, přehled etiologie

79.         Nádory močové soustavy, dialýza a transplantace ledvin

80.         Onemocnění dutiny ústní

81.         Patofyziologie chorob jícnu

82.         Gastritidy a vředová choroba gastroduodena

83.         Specifické střevní záněty

84.         Malabsorpční stavy

85.         Karcinom tlustého střeva a jeho prevence

86.         Patofyziologie průjmů

87.         Patofyziologie žloutenky

88.         Jaterní cirhóza, portální hypertenze, jaterní selhání

89.         Patofyziologie chorob slinivky břišní

90.         Mechanizmus účinku hormonů

91.         Regulace hladin hormonů na úrovni celého organizmu

92.         Obecné rysy poruch endokrinní  funkce

93.         Obecná patofyziologie endokrinních nemocí

94.         Poruchy štítné žlázy

95.         Poruchy kůry a dřeně nadledvin

96.         Hydrocefalus a mozkový edém

97.         Cévní mozkové příhody

98.         Epilepsie

99.         Nitrolební nádory, poškození  a degenerativní poruchy mozku

100.     Bolest hlavy, senzorické poruchy

101.     Poruchy motoriky

102.     Demyelinizační nemoci

103.     Definice, etiopatogeneze a typy šoku

 

Otázky z praktik odpovídají názvům praktických cvičení.