Sylabus zkušební látky z předmětu

TECHNIKY MOLEKULARNÍ BIOLOGIE A GENETIKY

 

 

Meióza versus mitóza.

Genetické důsledky meiózy..

Vztah mezi geny a znaky.

Genotyp a fenotyp.

Alely a mnohotná alelie

Homozygot a heterozygot.

Dědičnost monogenních znaků.

Dominance a recesivita.

Dědičnost autosomální.

Dědičnost gonosomální..

Genová vazba.

Dědičnost polygenních znaků.

Pleiotropie. Polysomie.

Charakteristika lidského karyotypu.

Mapy lidských chromosomů

Dědičnost krevních skupin

Příklady hemoglobinopatií.

Hemofilie. 

Příklady dědičných metabolických vad.

Strukturální a numerické aberace lidských chromosomů

Genová diagnostika.

Genová terapie – strategie, vektory, kandidátní choroby, současná praxe

Rizika a etické problémy genové terapie

Základní cíle a metody projektu sekvenace lidského genomu.

Struktura lidského genomu.

 

Struktura lidského proteomu

Proteomika

Aplikace proteomiky v medicíně

Úloha proteinů ve vzniku nemocí

Metody proteomiky

Analýza interakcí protein-DNA

Proteinové motivy

 

Protilátky a jejich příprava

Monoklonální protilátky

Polyklonální protilátky

SP2 buňky a splenocyty a jejich úloha v tvorbě protilátek

 

Western-blotting

Typy přenosu a typy membrán

Vizualizace proteinů na membránách

 

Tkáňové kultury

Manipulace s buňkami

Studium transkripce – transkriptom

Northern blotting

 

Izolace DNA a RNA z biologického materiálu,nakládáni s biologickým

materiálem, skladováni.

Uchovávání biologického materiálu pro stanovení mRNA

Molekulové hmotnosti - bp, Da – co vyjadřují.

Elektroforesa - princip, druhy, použití.

Principy denzitometrie. Jaké informace může poskytnout denzitometrické měření.

Základy techniky  PCR.

Vizualizace  DNA na agarosových gelech

Příprava polyakrylamidového gelu.

Princip dělení molekul technikou PAGE,význam "stacking a running gel"

Sekvenování nukleových kyselin.

Hybridizace nukleových kyselin.

Genetická transformace.

Využití metod genového inženýrství v lékařství

Technologie rekombinantní DNA.

Klonování a transfer genů. Vektory genů.

DNA knihovny.

Transgenní organismy.

Geneticky modifikované organismy

Genové sondy.

Restrikční endonukleázy.

Restrikční mapování

Principy DNA diagnostiky.

DNA čipy.

 

 

Hodnocení variability: medián, modus a aritmetický průměr.

Interval „normálních hodnot“ při měření biologických parametrů.

Zdroje a hodnocení vědeckých informací. Impakt faktor

Základy práce s optickým mikroskopem

Principy metod analýzy obrazu