Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Úsek speciálních metod

Tento úsek zpracovává většinou vzorky s méně běžnými a méně častými požadavky.Výjimku tvoří vyšetřování acidobazické rovnováhy a krevních plynů, osmolality a některých léků.Tato vyšetření se provádí denně a lze je požadovat i statim.
Vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů se provádí na analyzátoru OMNI S firmy Roche. Měříme pH , parciální tlak oxidu uhličitého pCO2a kyslíku pO2 v krvi na iontově selektivních elektrodách. Z těchto měření analyzátor vypočítává další parametry (base exces, bikarbonáty, saturaci hemoglobinu kyslíkem…) nutné pro hodnocení metabolického stavu pacienta a funkčnosti jeho dýchacího ústrojí. Dále spektrofotometricky měří deriváty hemoglobinu (karbonylhemoglobin - COHb a methemoglobin - MetHb) a saturaci Hb kyslíkem.
Osmolalitu v séru, plazmě a moči měříme kryoskopickou metodou ( snížení bodu tuhnutí v přítomnosti osmoticky aktivních látek) – osmometr Arkray s automatickým měřením vzorků a osmometr Advanced s manuálním měřením (záložní přístroj).
Vyšetření stopových prvků – Se, Zn, Cu v séru, případně močí provádíme metodou AAS s atomizaci v plameni nebo elektrotermicky na kyvetě. Vyšetření se provádí podle požadavků 1 -3x týdně. Atomizaci v plameni stanovujeme rovněž koncentraci vápníku a hořčíku v moči a to denně v rámci rutinního vyšetření.K dispozici máme atomový absorpční spektrofotometr Spectr AA – 10 Plus s kyvetou GTA 96 firmy Varian a duální atomový absorpční spektrofotometr ThermoElemental s kyvetou GF 95 , kde lze měnit atomizaci plamen-kyveta softwarově. Vyšetření stopových prvků je důležité pro sledování pacientů v kritickém stavu a pro diagnózu některých onemocnění z nedostatku nebo nadbytků těchto prvků.Nejznámější je např.Wilsonova choroba, kdy dochází k nadměrnému ukládání mědi v játrech nebo mozku, což způsobuje jejich vážné poškození a u neléčených případů až smrt.
Stanovení hladin léků provádíme imunochemickou metodou FPIA – fluorescenční polarizace nebo metodou HPLC.Metoda FPIA se provádí na analyzátoru AxSYM firmy Abbott, která rovněž dodává sety pro tato stanovení. Takto stanovujeme antiepileptika – karbamazepin, valproát a fenytoin a imunosupresivum cyklosporin. Stanovení léků metodou HPLC používáme pro méně časté speciální požadavky monitorování, kde není dostupná komerční souprava pro stanovení.Zde často vyvíjíme vlastní metodiku na základě literárních poznatků.Metodou HPLC stanovujeme antimykotika – vorikonazol a posakonazol, inhibitory thiokinázových receptorů (léčba chronické myeloidní leukémie) – imatinib, dasatinib a nilotinib a imunosupresivum MPA – mykofenolát. Monitorování léků je důležité pro volbu dostatečně účinné dávky a bez projevu toxicity. Hladiny lithia v séru monitorujeme metodou emisní spektrofotometre s využitím AAS Solaar.
HPLC využíváme i pro stanovení metabolitů. Stanovujeme porfyriny (frakce), kyselinu δ – aminolevulovou, metabolity katecholaminu – kyselinu vanilmandlovou (VMK), kyselinu homovanilovou (HVK) a metabolit serotoninu – kyselinu hydroxyindoloctovou (HIOK).
K dispozici máme 4 sestavy HPLC s detektory fluorescenčním, spektrofotometrickým, elektrochemickým a hmotnostním.
Dále máme ještě jednoúčelový analyzátor HPLC – BioRad D 10 na stanovení glykovaného hemoglobinu.Glykovaný hemoglobin je vhodným parametrem sledování kompenzace diabetu. Není závislý na čase odběrů a vypovídá a stavu diabetika za dobu až 6-ti týdnu.
Na analyzátoru AxSYM dále stanovujeme některé analyty metodou MEIA – imunoanalýza na mikročásticích, např. anti CCP (protilátky proti cyklickému citrulinovému peptidu) – diagnostika revmatoidní artritidy, BNP (natriuretický peptid typu B) – diagnostika srdečního selhání.

V moči ještě vyšetřujeme oxaláty a citráty, zejména u pacientů se sklonem k tvorbě močových kamenů.Jedná se o spektrofotometrické metody.
Dále provádíme měření spektrálních křivek v likvoru a plazmě k průkazu nebo i kvantifikaci hemoglobinu a bilirubinu v těchto tekutinách, kde jejich přítomnost je známkou poruchy. K dispozici máme spektrofotometry Beckman DU 65 (Beckman) a CARY 3E ( Varian) – tento s možností měření derivačních spekter.
Ve stolici vyšetřujeme přítomnost krve – okultní krvácení, důležitý faktor při průkazu rakoviny tlustého střeva.

Úsek speciálních metod má rutinní systém vnitřní kontroly kvality a zúčastňuje se možných externích kontrol (SEKK). Má akreditované metody glykovaný hemoglobin, Zn, Cu v séru a moči a Se v séru.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ