Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

HODNOCENÍ STUDENTSKÉHO WORKSHOPU 2011

Datum konání akce: 3.5.2011
Celkem respondentů: 48

1. Spokojenost s průběhem jednotlivých přednášek

Účastníci workshopu byli s jednotlivými přednáškami v souhrnu spokojeni. Průměry hodnocení se na škále 1-6 pohybují v rozmezí 1,5 – 1,9, což je dobrý výsledek.
Pořadí přednášek podle dosaženého hodnocení spolu s průměry ukazuje následující tabulka:

Tab.1. Pořadí přednášek

Pořadí přednáška průměr
1 4. FN Bnro - Biochemické vyšetření potu 1,46
2 7. Studentské prezentace 1,55
3 6. FN Brno - Vyšetření mozkomíšního moku 1,6
4 2. Společná prezentace - Exkurze ve výrobním závodě Roche 1,7
5 5. FN Brno - Screening kolorektálního karcinomu 1,73
6 1. Úvod - konkrétní výstupy projektu /doc. Dastych/ 1,78
7 3. ROCHE - Decentralizovaná laboratorní diagnostika 1,87

Průměry ale nejsou pro toto hodnocení nejlepším ukazatelem, vzhledem k poměrně vysoké variabilitě odpovědí, proto je nejlépe orientovat se podle následujícího grafu, kde jsou procentuálně zastoupené odpovědi všech respondentů:

Graf.1.Spokojenost s průběhem přednášek

2. Zajímavost a užitečnost informací

V této otázce měli respondenti na škále 1-6 uvést, do jaké míry souhlasí s následujícími výroky:
„Získané informace jsou pro mě velmi zajímavé“
„Získané informace jsou pro mě užitečné a využiji je při své budoucí práci“

Graf.2. Zajímavost a užitečnost informací

3. Materiály

Graf.3. Materiály

Materiály byly účastníky hodnoceny velmi dobře, dvě třetiny je pokládají za rozhodně vyhovující a dostačující, zbylá třetina s tímto více či méně souhlasí. Záporná odpověď nebyla zaznamenána ani jedna.

4. Celková spokojenost

Graf.4. Celková spokojenost

Respondenti byli s workshopem spokojeni (38%) či „velmi spokojeni (58%). Negativní odpověď opět nebyla zaznamenána ani jedna, což je velmi příznivé.

5. Co se líbilo … v čem by byl prostor ke zlepšení

Celkem 34 účastníků využilo možnosti napsat vlastními slovy, co se jim na workshopu líbilo a v čem by naopak využili prostor ke zlepšení:

Tab.2. Co se líbilo X prostor ke zlepšení

  co se vám líbilo… příležitost ke zlepšení
1 více praktických ukázek (testů)
2 líbila se mi přednáška o okultním krvácení
3 (+) praktická ukázka analyzátoru, přednášky FN Brno a Roche zajímavé; zlepšení: nejprve zveřejnit názvy přednášek (podrobnější program by asi zaujal více studentů, protože mají lepší představu o tom, o čem to vlastně je) (+) informace jak se přihlásit na workshop
6 líbilo se mi uspořádání workshopu, dobré časování pro jednotlivé prezentace, příjemné občerstvení
7 přednášky FN Brno se kryjí s přednáškami ve výuce ZDRL
8 líbila se mi prezentace firmy roche, do prezentace doktorů bych zapojila i jiné (z přírodovědy nebo z VUT)
10 výborné občerstvení, přednášku o likvoru jsem slyšela už potřetí
14 Roche - decentralizovaná lab. Medicína - přednáška byla velmi zajímavá, Pro nás jako laboranty zbytečná - s kapesními analyzátory se zas tak často nesetkáme, aby nám musely být představeny jednotlivé typy na trhu
15 Líbilo se mi to, že jsem se dozvěděla, jak má taková prezentace o laboratorní práci vypadat
16 Workshop mi přinesl mnoho zkušeností, užitečných poznatků a hlavně inspiraci k vytvoření bakalářské práce v příštím roce. Jsem moc ráda, že jsem zde mohla být a že jste pro nás tyto aktivity vytvořili
17 nové poznatky, praktické informace
18 velice se mi líbil program a přednášky MUDr. Z FN Brno, které jsou pro mě velice přínosné
19 Byla jsem spokojena s příjemnou atmosférou po celou dobu konání workshopu. Všechny přednášky byly zajímavé a poctivě připravené. Některé byly zajímavější, jiné méně. Ráda se zúčastním dalších aktivit projektu.
20 líbil se mi větší prostor pro studenty, než minulý rok. Tyto přednášky byly zajímavým poučením
22 dobrá organizace, velký zájem o názor studentů, bohužel však většina prezentací se netýká zaměření studia na VUT - biomedicína - pomoc zavedením předmětů volitelných ve VUT
23 líbilo: velký prostor pro studentské prezentace
27 co se týče studentských prezentací, nechala bych studenty povinně mluvit do mikrofonu. Nebylo totiž bohužel skoro nic slyšet v mnohých případech
28 líbilo se mi, stíhal časový rozpis
29 více praktických ukázek by ho činilo zajímavějším
30 absolutní selhání při informovanosti studujících přednášejících. Do poslední chvíle jsem netušil, zda budu prezentovat a nikdy jsem se nedozvěděl pokyny pro prezentaci (doba, kompatibilita SW/HW/) atd. až na toto nezvládnutí se ovšem jedná o super akci
31 celkově se mi školení líbilo
32 zlepšil bych funkčnost analyzátoru krve, který prý kvůli nedostatku krve neměřil. Líbila se mi … odborných prezentací spolu s prezentacemi od studentů. Zázemí a organizace byla dobrá. Občerstvení bylo velice příjemné
33 zajímavé informace v odborných přednáškách
34 přátelský přístup. Mohlo by být více krevních testů (či jiných) kt. bychom si mohli vyzkoušet - nevím, do jaké míry realizovatelné
35 líbilo se mi, že prezentující byli opravdu odborníci a uměli srozumitelně a poutavě mluvit o své práci
36 vhodné volby témat, velmi zajímavé. Mohly by se zlepšit testy či pokusy, které se zde provádí, zvýšením počtu a kapacit
37 líbily se mi přednášky FN Brno ohledně vyšetření potu, mozkomíšního moku a screeningu kolorektálního karcinomu. Také praktické vyzkoušení analyzátoru
38 skvělá byla demonstrace přístroje, uvítal bych i víc
39 praktické vyskúšanie analyzátora. Zároveň stručné objasnenie fungovania jednotlivých prístrojov
41 studentské prezentace byly výborné
43 líbila se mi prezentace studentů a připomínky k jejich prezentaci
44 líbilo se mi příjemné prostředí díky přátelskému přístupu organizátorů a také to, že byl poměrně velký prostor dán studentským pracím; rozšířila bych prezentace z jednotlivých oddělení nemocnic
45 líbilo se mi vše, uvítala bych vypnutou/zeslabenou klimatizaci
48 páči sa mi možnosť zúčastnit sa na workshope aktívnou formou

6. Informace o konání workshopu

Graf.5. Informace o konání WS

Téměř polovina zúčastněných se o konání worksopu dozvěděla od pedagogů, další velká část (25%) pak z webových stránek projektu. Několik respondentů tuto informaci získalo také na facebooku nebo od svých kolegů. V kategorii jiné se objevoval jako zdroj informací loňský workshop, exkurze v Rotkreuzu nebo vedoucí pracovník laboratoře.

7. Účast na loňském workshopu

Graf.6. Účast na loňském WS

Mezi letošními účastníky bylo 40% těch, kteří se již účastnili minulého wokshopu, avšak všichni pouze jako pasivní posluchači, z minulých přednášejících či prezentujících jej nenavštívil nikdo.

8. Účast na letošním workshopu

Graf.7. Účast na letošním WS

Letošní workshop tvořili z jedné třetiny přednášející, zbylé dvě třetiny pak pasivní posluchači.

9. Webové stránky projektu

Graf.8. Webové stránky - existence

O existenci webových stránek věděli téměř všichni účastníci (až na jednoho).

Graf.9. Návštěva stránek

Stránky drtivá většina z nich také navštěvuje, 27% pravidelně, více než polovina respondentů je navštěvuje nepravidelně, zbývajících 13% je nenavštěvuje vůbec.

Ti kteří uvedli, že stránky navštěvují nepravidelně, popsali svou frekvenci návštěv následovně (absolutní počty respondentů):

1x měsíčně 6
2x měsíčně 6
1x za 2 měsíce 2
1x týdně 2
ostatní 4

Pro odběr novinek z webových stránek se zaregistrovala necelá třetina respondentů.

Graf.10. Registrace novinky

10. Aktivity projektu

U otázek týkajících se projektu jako takového byla zjišťována míra souhlasu s následujícími výroky:

„Považujete cíle projektu za užitečné?“
„Máte dostatečné informace o aktivitách projektu?“
„Považujete dosavadní aktivity projektu za přínosné?“

Graf.11. Aktivity projektu

Cíle považují účastníci worhshopu rozhodně za užitečné (73% uvedlo, že rozhodně ano). V případě informací o projektu se názory trochu více liší, ale přesto je celkem 77% přesvědčeno, že informací mají dostatek, zbytek váhá kolem středu.
Aktivity projektu označili respondenti jako víceméně přínosné (převažovaly odpovědi „rozhodně ano“ a „ano“).

Doposud se nějaké aktivity zúčastnila nadpoloviční většina respondentů.

Graf.12. Účast aktivita projektu

pracovní den v RD 19
Rotkreuz 2
FN Bohunice 6
workshop 2010 8

Většina se účastnila pracovního dne v Roche s.r.o., dále pak byl často uváděn loňský workshop, exkurze ve FN Bohunice či návštěva v centrále Roche v Rotkreuzu.

Na následující otázku, zjišťující, jaký měly tyto aktivity pro respondenty přínos, neodpovědělo 44% dotázaných (n/a), protože se jednalo o otázku pod filtrem. Odpovídali proto pouze ti, kteří uvedli, že se nějaké aktivity v minulosti zúčastnili.

Aktivity projektu, kterých se studenti v minulosti účastnili, pro ně měli jednoznačně velký přínos a přinesly jim nové zkušenosti. Na pětibodové škále se byly zaznamenány pouze odpovědi 1 a 2, žádná prostřední ani negativní odpověď se neobjevila.

Graf.13. Přínos aktivity

V další části dotazníku měli respondenti možnost slovně vyjádřit, v jaké oblasti by uvítali zlepšení aktivit projektu. Této možnosti využilo 17 účastníků:

Tab.3. Zlepšení aktivit

  zlepšení aktivit
1 umožnění přístupu studentům z jiných fakult VUT
3 hlavně aktivní zapojení studentů (informovat o možnostech)
7 více nabídek pro zdravotní laboranty, myslím si, že projekt nabízí více studentům PřF a VUT
10 obsahově jiné další pracovní dny v roche
11 nepořádat workshopy v blízké době ke státnicím
17 více zapojených firem
18 více informací pro studenty kombinovaného studia
20 možnost mít kredity za volitelné předměty by byl obrovský přínos
22 zahrnutí i jiných odvětví než biochemie
25 větší propagace mezi studenty, více akcí podobných workshopu
28 zahrnout do aktivit více i magisterské studenty
31 pozměnit témata. Předpokládám, že ne každý rozuměl každé PPT z důvodu velké variability. (PC, biochemie, anal. Chem., anatomie, org. Chemie)
32 aktivní zapojení skupiny studentů na nově zapojených projektech
34 informovanost o existenci - např. informovat v nižších stupních studia
45 častější konání workshopů
46 častější konání workshopů
48 uvítala by som možnosť využívať finančné zabezpečenie cesty do Prahy aj pre slovenských študentov; možnosť cesty do centrály Roche pre viacerých študentov

Další otázka (také otevřená) se týkala rozšíření aktivit projektu. 21 studentů připojilo své návrhy:

Tab.4. Rozšíření aktivit

  rozšíření aktivit
3 efektivnější způsob informování
9 více exkurzí
10 jak tento program využijeme při hledání zaměstnání???
17 zprostředkování studentských praxí ve firmách
18 kombinovaná studia MU
20 navazující aktivita na pracovní den v Roche
22 zajištění volitelných předmětů na VUT
23 pořádání malých seminářů (2 x za měsíc), diskuze aktuálních článků, metod ( s větším přesahem)
25 přednášky odborníků na jejich témata, exkurze na odborné pracoviště
28 exkurze, praktické ukázky
30 De facto se jedná o akci PřF + LF, VUT podle mě není čím do studentských WS přispět tak, aby PřF a LF účelně doplňovalo. Předmět zabývající se laboratorní technikou, kterou studenti PřF a LF využívají k pracím, probíhá až v 5. ročníku. Naproti tomu systémy, o kterých pojednávají studenti VUT , nejsou u studentů PřF a LF využívány. Tudíž bych rád uvítal zapojení např. radiologické, kardiologické kliniky atp.
32 větší provázanost skupin studentů starších s více zkušenostmi, tak mladších se zkušenostmi menšími
34 Exkurze
35 odborné aktivity
38 letní škola
41 více možností pro studenty se zúčastnit exkurzí zaměřených na praxi
42 poskytnutie viac možností pre študentov, aby sa mohli zapojiť do práce
43 větší spolupráce s praktickým využitím v praxi
44 více výletů do Švýcarska s možností vycestování na výlet i studentům, kteří zatím neukončili studium nebo nemají praxi
45 více přednášejících studentů, navýšení kapacity studentů pro exkurzi do Roche do Švýcarska
46 více přednášejících studentů, navýšení kapacity studentů pro exkurzi do Roche do Švýcarska

11. Diskusní fórum

Následující blok otázek se týkal diskusního fóra o srovnání vybraných předmětů založeného na webových stránkách projektu.

Graf.14. Info o DF

O založení fóra se dozvěděly dvě třetiny dotázaných, a to nejčastěji na webu, od pedagogů nebo od kolegů. Jako jiné zdroje byl ve všech případech uveden právě probíhající workshop. Vzhledem k tomu, že žádný ze zdrojů nebyl zastoupen ve výrazně převyšující míře, dalo by se usuzovat, že studenti přichází k informacím tak nějak porůznu a nemají jeden společný zdroj, na který by se spoléhali. Pozitivní však zůstává, že se (ať už jakkoli o diskusním fóru přeci dozvěděli).
Stejně tak jakov případě otázky na informace o konání workshopu zde hrají webové stránky a pedagogové významnou roli coby zdroj informací (i když v tomto případě to není tak výrazné).

Graf.15. info DF – jakou formou

Studenti se v diskusním fóru zatím nevyjádřili především z toho důvodu, že o něm nevěděli (35%), nebo že neměli čas (31%), další část diskusní fórum nezajímá, nebo na něj zapomněli. Mezi dotázanými, kteří na otázku neodpověděli (n/a) se objevují i ti,. Kteří do diskusního fóra přispěli (tato možnost se bohužel v nabídce odpovědí neobjevila).

Graf.16. DF – důvody nevyjádření

Diskusního fóra hodlá v budoucnosti využít rozhodně 21%, nadpoloviční většina je toho, názoru, že jej spíše využijí, zbývající mají pocit, že spíše ne.

Graf.17. využití DF

12. Informovanost v rámci projektu

Tři čtvrtiny studentů mají pocit, že jsou informováni spíše dostatečně, 8% je o tomto rozhodně přesvědčeno. Dalších 8% ale míní, že jsou informováni spíše nedostatečně a podporuje je v tom i pár kolegů, kteří si stojí za tím, že rozhodně nejsou dostatečně informováni. Ve finále je ale jasné, že v souhrnu jsou studenti s informovaností celkem spokojeni.

Graf.18. Dostatečná informovanost

Několik studentů odpovědělo také na otázku, V ČEM by se měl podle nich způsob informovanosti zlepšit,

Tab.5. V čem zlepšit informovanost

  v čem zlepšit způsob informovanosti
1 např. lepší informovanost o programu workshopů - seznam prezentací a jejich titul abychom si mohli připravit dotazy
3 způsobem informování (ne jen, elektronicky)
14 Vyučující (např. v předmětu klinické biochemie) by mohli informace podávat ve větší míře a s větším předstihem
16 pedagogové by měli více informovat studenty na přednáškách a cvičeních. Informovat studenty dříve dopředu o událostech pomocí mailu
18 více informovaných studentů a zaměstnanců nemocnic, kam studenti chodí na praxi
19 informovat studenty ve výuce o užitečnosti projektu
20 informovanost je dostatečná, studenti by měli být všímavější
22 ocenila bych větší informovanost co se týče menších událostí, seminářů, praktických ukázek
25 informace v tištěné podobě na nástěnkách
28 víc informačních e-mailů
31 RSS, to by bodlo
32 pro nejlepší informovanost mi přijde užití poznámek přes facebook, popřípadě přes školní e-mail
35 informovanost byla pro mě víc než naprosto dostatečná
36 rozesílání e-mailů

A také JAK by se měl zlepšit:

Tab.6. Jak zlepšit informovanost

  jak zlepšit způsob informovanosti
1 dříve zveřejnit program workshopů na webových stránkách; prostor pro dotazy na workshopu
3 krátké reporty, co se děje; bylo by vhodné uspořádat informační přednášky o projektu na jednotlivých školách
14 pedagogové by mohli přímo poukázat na možnost navštěvování přednášek na jiných fakultách a osobně o tom diskutovat nebo alespoň informovat o vývinu a průběhu nabídky (osobně nebo na fóru)
15 zasláním e-mailu o konání workshopu na IS
17 formy informování jsou dostatečné
18 více informačních letáků ve třídách a na chodbách fakult, časopis PES jsem v kampusu ještě neviděla
20 informační mail o aktualizaci stránek by měl obsahovat informaci o tom, co bylo aktualizováno
22 přehled a možnost přihlásit se na kapacitně omezené malé události a praktické ukázky na internetu
30 Uvědomit si, že pro studenty se jedná o prestižní akci, často první přednes před desítkami posluchačů. Studenti by měli být informováni o SW/HW, času a dalších prostředcích souvisejících s prezentací
32 lepší provázanost studentů a firem, fotky z posledních seminářů bych posílal formou odkazů zúčastněným
44 myslím si, že je to dostačující

Osobní informace

Poměr studentů z jednotlivých fakult byl poměrně vyvážený; studenti VUT zaujímali jednu třetinu, studenti PrF MU měli počet studentů trochu vyšší na úkor studentů z LF MU.

Graf.19. Fakulta

Šetření se zúčastnilo 70% žen a 30% mužů.

Graf.20. Pohlaví

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ