Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

WORKSHOP

s teoreticko-praktickou ukázkou molekulárně biologických a buněčných technik pro cílové skupiny pedagogů a studentů partnerů projektu.

Kdy a kde: 15. a 16. května 2012 od 8:00 do 14:30 hodin, na Vysokém učení technickém Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, Brno (laboratoře E220, E221, E310, E309)

Stanoviště 1 - Mgr. L. Vondráčková: Ukázka automatické izolace DNA
Společnost Roche umožní izolaci DNA z krve na automatickém izolátoru nukleových kyselin MagNA Pure Compact - viz www.magnapure.com pomocí izolačního kitu MPC total NA isolation kit I). Výstupem bude vyeluovaná lidská DNA.

Stanoviště 2 - Mgr. N. Jurčková: Demonstrační real-time qPCR detekce trombofilních mutací
Roche dodá real-time PCR přístroj LightCycler 2.0 www.lightcycler.com, dále kit pro molekulární PCR detekci trombofilní mutace Leidenský faktor V. V rámci experimentu se naprogramuje PCR profil dle doporučení výrobce kitu, napipetuje se PCR reakce do reakčních kapilár (master mix, kontrolní DNA, beztemplátová kontrola) a uskuteční se real-time qPCR detekce s vyhodnocením genotypu pomocí analýzy křivek tání (což je v dnešní době standard v oblasti molekulární PCR diagnostiky).

Stanoviště 3 - Ing. V. Horváth, Ph.D.: Automatické analýza a počítání buněk na přístroji Casy TT a následný xCELLigence experiment (analýza proliferace buněk v reálném čase na modelu RTCA DP)
Roche zabezpečí rozkultivované adherentní buňky. Partner (VUT) zabezpečí přístup k laminárnímu boxu (tkáňová laboratoř) a vybavení pro trypsinizaci buněk (pasážování). Po trypsinizaci se uskuteční spočítání buněk na přístroji Casy TT (www.roche-applied-science.com/sis/innovatis/index.jsp?id=innovatis_020800) a naředění suspenze buněk na koncentrace potřebné pro experiment na přístroji xCELLigence typu RTCA DP www.roche-applied-science.com/sis/xcelligence/ezhome.html . Bude proveden titrační experiment, kde do E-plate 16-ti jamkové destičky se nasadí různé koncentrace buněk (předtím spočítané na Casy TT – viz výše) a bude se monitorovat proliferace buněk v reálném čase.

Časový harmonogram:

08.00 - 08.15 Registrace účastníků
08.15 - 08.40 Úvodní slovo o Roche s.r.o. a projektu (Mgr. Dalimil Žůrek, resp. Doc. Dastych)
08.40 - 08.50 Úvod do organizace dne, rozdělení účastníků do skupin, krátké seznámení s programem na jednotlivých stanovištích a představení vedoucích stanovišť) -> odchod do laboratoří.
08.50 - 10.20 Práce ve skupinách na jednotlivých stanovištích (viz program). Teoretický výklad metodiky kombinovaný s praktickým experimentem.
10.20 - 10.40 Coffee break
10.40 - 12.10 Práce ve skupinách na jednotlivých stanovištích (viz program). Teoretický výklad metodiky kombinovaný s praktickým experimentem.
12.10 - 12.55 Přestávka na oběd (oběd formou bufetu zajištěn)
13.00 - 14.30 Práce ve skupinách na jednotlivých stanovištích (viz program). Teoretický výklad metodiky, kombinovaný s praktickým experimentem.
14.45 Ukončení akce
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ