Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

O projektu

Cíl projektu

Cílem projektu je vypracovat, v praxi ověřit a provozovat vzorový efektivní algoritmus  pro zajištění kontinuálního kontaktu různých vzdělávacích subjektů mezi sebou a se zástupci aplikační a podnikatelské sféry. Zajištění výstupů, které umožní lepší spolupráci a využitelnost poznatků z praxe ve vzdělávacím procesu s ohledem na definované potřeby praxe, s cílem zvýšení adaptability, konkurenceschopnosti a profesní úspěšnosti jejich absolventů.
Tento cíl bude naplněn realizací následujících dílčích cílů:

  1. Vytvoření a zavedení systému sdílení informací a vzájemné komunikace, který jednak podpoří spolupráci realizátorů projektu a rovněž ve svém výstupu poskytne pro studenty inspirativní prostředí jako základ výzkumné a vývojové aktivity, podchytí smysl pro jejich kreativitu a inovativní myšlení.
  2. Navázání a rozvoj spolupráce a kontaktu s reálným prostředím medicínských laboratorních provozů, s praktickou činností firemních servisních, aplikačních a marketinkových sekcí, usnadnění přístupu k aplikačním materiálům nových instrumentálních a analytických technologií zaváděných do rutinního diagnostického laboratorního provozu, včetně účasti na tuzemských i zahraničních odborných akcích s tématikou laboratorní medicíny, která povede k zvýšení připravenosti pedag. pracovníků k týmové spolupráci partnerských vzdělávacích institucí i vnějších partnerů, reciproční využití jejich znalostí, schopností a dovedností s konečným efektem na univerzálnost absolventů, jejich podnikavost, inovativnost a uplatnění v praxi.

Partnery projektu jsou 2 vzdělávací instituce univerzitního typu: Masarykova univerzita - lékařská a přírodovědecká fakulta a VUT Brno. Spolupráci s aplikační sférou zajišťují v projektu dva vnější partneři z oblasti praktické činnosti - Fakultní nemocnice Brno a firma Roche s.r.o., Diagnostics Division.
Cílovými skupinami projektu jsou jednak akademičtí pracovníci a jednak studenti jednotlivých studijních programů. Společným jmenovatelem je jejich biomedicínské zaměření.

Zdůvodnění potřebnosti

V oblasti aplikační sféry praktického uplatnění absolventů profesně zaměřených bakalářských a magisterských studijních programů jsou patrné rezervy v jejich optimální připravenosti vzhledem k reálným požadavkům praxe, což je způsobeno nedostatkem spolupráce a kontaktu akademického prostředí s aplikační sférou. Tyto poznatky vycházejí ze zkušeností vedoucích pracovníků různých typů klinických laboratorních pracovišť, se kterými jsou účastníci partnera projektu (FN Brno) v dlouholetém kontaktu. 
Formou dotazníku byl zjištěn zájem akademických pracovníků na zřízení platformy pro vzájemný kontakt a komunikaci s výměnou zkušeností a možnosti širší týmové spolupráce zaměřené na přenos poznatků z praxe směrem k cílové skupině a obráceně, zajištění nezbytné znalosti požadavků praxe prostřednictvím trvalého a efektivního kontaktu pedagogických pracovníků s aplikační sférou. Synergické působení týmové spolupráce partnerů projektu je efektivním prostředkem pro odstraňování neopodstatněné rivality vzdělávacích subjektů. Umožňuje potřebné maximální využití specifických znalostí a didaktických dovedností jednotlivých partnerů v oblasti technicko-instrumentální, analytické a klinicko-biochemické. Přináší tak naplnění záměrů připravované reformy terciárního vzdělávání zaměřené na interdisciplinární pojetí vzdělávání s klíčovou rolí oborů technických a přírodovědných a jejich spolupráci s laboratorní aplikační sférou. Realizovaná týmová spolupráce partnerů projektu umožní odstraňování nedostatečné provázanosti a nízké propustnosti mezi jednotlivými stupni na různých vysokých školách. Rovněž napomáhá potřebnému zapojení pedagogů se zkušenostmi z praxe do výukového procesu a zajištění kontaktu s praktickou aplikací vyučovaných předmětů a témat v rutinních laboratorních provozech. Pro zajištění principu trvalého zlepšování je potřeba definovat standardizované metody hodnocení kvality výuky včetně jejich jednotné a srovnatelné aplikace.

Cílové skupiny projektu

Cílovými skupinami projektu jsou jednak akademičtí pracovníci zapojení ve výuce profesně zaměřených bakalářských a magisterských studijních programů (LF MU, Přírodovědecká fakulta MU a VUT Brno) v počtu 61 osob, jednak studenti jednotlivých studijních programů všech zúčastněných partnerů projektu v počtu 232 osob. Společným jmenovatelem je jejich profesní biomedicínské zaměření.

Cílová skupinu angažovaných akademických pracovníků zúčastněných partnerů má vysoké odborné pedagogické kvality, praktikuje využívání nových didaktických postupů, včetně soustavné inovace obsahu vyučovaných předmětů. Účastí v předkládaném projektu získá možnost přímého, nezprostředkovaného kontaktu se současnou aplikační sférou i mezi sebou navzájem, získá prostor i nástroj pro vzájemnou komunikaci. Spoluprací s aplikační sférou získá cílová skupina nové poznatky a zvýší si schopnost přiblížit a reálně komentovat studentům situaci a požadavky v praxi.

Cílová skupina studentů je tvořena studenty prezenčního studia LF MU, PřF MU a studenty VUT v počtu uvedeném výše. Studenti prezenčního studia velmi často v anketách hodnotí výuku uvádějí požadavek  zapojit se do týmové spolupráce s praxí, pociťují nedostatek informací o možné spolupráci a zapojení se do společných aktivit, nedostává se jim informací o nejnovějších trendech v oboru. Na jejich požadavky budou reagovat aktivity projektu, které vytvoří platformu pro naplnění jejich potřeb. Studenti se budou na projektu podílet účastí na workshopech, předáváním poznatků získaných prostřednictvím praktických demonstracích současných nejmodernějších aplikací instrumentálních a analytických technologií v praxi. Vytvořené kontaktní místo zajistí dostatek informací o možnostech zapojování se do společných aktivit a projektů, bude vytvořen prostor pro vznik samostatných  studentských iniciativ v rámci uzavřených partnerství, včetně možnosti aktivního zapojení v rámci sdělení vlastní výzkumné činnosti.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ