Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Klíčové aktivity projektu

1. zřízení a provoz kontaktního místa

Vytvoření a provoz kontaktního místa je základní aktivitou a současně i plánovaným výstupem projektu - vytvoření a zavedení systému sdílení informací a vzájemné komunikace, zajištění přenosu sdílených poznatků do praxe. Cílem této aktivity je vytvořit reálné místo, kde cílové skupiny získají aktuální informace o možnostech vzájemné spolupráce, kontakty na konkrétní osoby, informace o náplni činnosti partnerů, připravovaných workshopech apod.

Základní náplní činnosti kontaktního místa bude distribuce informací o službách žadatele a partnerů, zajištění činnosti pracovních skupin, propagace kontaktního místa i projektu, organizace workshopů, správa webové stránky. Bude zajišťovat přímý kontakt s cílovou skupinou studentů, rovněž formou konzultaci vytipovaných zveřejněných témat např. výběr námětů diplomových a disertačních prací, poradenství pro volbu zaměstnání po absolvování studia apod., nabídky volných kapacit pro společný výzkum, orientace v nových trendech vývoje v biomedicínské technice.

Výstupy

Významnou aktivitou kontaktního místa bude edukační, expertní, konzultační a poradenská činnost za účasti odborníků-členů realizačního týmu i externích expertů na vytipovaná, cílové skupiny zajímající, témata.
Konzultace budou mít formu individuální, případně při větším počtu účastníku proběhnou seminární formou.

2. Pracovní skupiny

Činnost pracovních skupin je klíčová aktivita, která realizuje především dílčí cíl-navázání a rozvoj spolupráce a kontaktu s reálným prostředím medicínských laboratorních provozů. Je nástrojem, který doplňuje ostatní aktivity v tom, že umožní nastavit vzájemná pravidla pro zvýšení informovanosti, realizovat konkrétní spolupráci mezi žadatelem a partnery. Na činnosti pracovních skupin se budou rovnoměrně podílet členové realizačního týmu, kteří ke spolupráci přizvou i zástupce cílové skupiny.

Pracovní skupina Kontaktní místo a Multilaterální komunikace
se bude zabývat vytvořením systému a pravidel pro vzájemnou komunikaci, předávání informací o aktivitách partnerů a možnostech spolupráce, nabídkou a distribucí volných kapacit a způsobu její praktické realizace. Bude vytvářet podklady pro webový portál. Současně bude pro kontaktní místo zajišťovat pravidelnou konzultační a poradenskou činnost.

Pracovní skupina Edukační aktivity FN Brno a Roche s.r.o., Diagnostics Division
se bude především zabývat vypracováním obsahu a forem kontaktu cílových skupin s praktickou aplikační sférou laboratorních provozů a podnikatelské sféry. Vytvoří logbooky, které se budou využívat při pracovních pobytech, nastaví pravidla pro pobyty, stanoví zadání cílovým skupinám. Bude organizačně a obsahově zajišťovat workshopy. Tato pracovní skupina průběžně zpracuje kromě logbooků texty vzniklé jako výstupy realizované spolupráce, popisy dobré praxe využité a získané při realizaci projektu, které budou základem pro udržitelnost v dalším období.

3. Workshopy

Aktivita zahrnuje 2 formy konkrétní spolupráce - organizace tématických workshopů a pobyty cílové skupiny v místech působení praktických partnerů zaměřené na rozvoj spolupráce.
Tato klíčová aktivita především zajišťuje naplnění praktických forem spolupráce, osobního kontaktu, předávání informací, postupů dobré praxe a rozvíjí další možnosti vzájemné spolupráce žadatele a partnerů.

  1. tématické workshopy - v průběhu projektu uspořádáme 6 tématických workshopů určených pro cílové skupiny (pedagogy a studenty), které budou zaměřeny na informace o aktuálních trendech v dané oblasti, nabídku spolupráce (volných výzkumných kapacit), výsledky a příklady úspěšné spolupráce. Workshopy zajistí setkání a navázání kontaktů mezi akademickou sférou (studenty a pedagogy) a komerční sférou, budou představeny požadavky organizací z praxe na spolupráci. Workshopy budou rovněž zaměřeny na aktuální témata praktických aplikací a uplatnění vědomostí a znalostí absolventů v praxi. Studenti budou prezentovat své vlastní výsledky a návrhy pro budoucí spolupráci.
  2. pracovní pobyty cílové skupiny, které budou zaměřeny na navázání vzájemných kontaktů a vytvoření základu platformy budou probíhat ve FN Brno, v národním centru Roche s.r.o., Diagnostics Division v Praze a v centru Roche-Rotkreuz. Tyto pobyty budou sloužit k předávání dobré praxe, přípravě záměru dalších společných projektů. Informace získané na pobytech budou zástupci cílové skupiny, kteří se pobytu zúčastnili, předány ostatním v rámci výše uvedených workshopů, čímž bude docházet k diseminaci získaných poznatků. Součástí pobytu je i účast na světové výstavě laboratorní techniky MEDICA v Düsseldorfu, které se zúčastní zástupci pedagogů i studentů MU a partnera VUT Brno. Cílem poskytnout zástupcům cílové skupiny kontakt s nejmodernějšími poznatky v oboru. Získané informace budou opět předány v rámci workshopu.

Výstupy

Výstupem bude 6 workshopů za dobu trvání projektu. 3 workshopy o kapacitě 60 osob budou více tématicky zaměřeny na cílovou skupinu studentů, nicméně se jich bude účastnit i cílová skupina pedagogů. 3 workshopy o kapacitě 25 osob budou více tematicky zaměřeny na cílovou skupinu pedagogů, opět s možnou účastí studentů. Na workshopech budou kromě jiných odborných témat prezentovány výstupy z pracovních pobytů cílových skupin.

Dalšími výstupy budou:

12 jednodenních pracovních pobytů cílové skupiny ve FN Brno OKBH (4 studenti, 1 pedagog).

9 jednodenních pracovních pobytů v Roche s.r.o., Diagnostics Division Praha (1 pedagog, 10 studentů, člen projektového týmu)

3 jednodenní pracovní pobyty v centrále Roche Rotkreuz (Švýcarsko) - vždy 1 pedagog, 2 studenti a 1 koordinátor

3x účast na výstavě MEDICA Düsseldorf (2009,2010, 2011) 1 pedagog, 2 studenti a 1 koordinátor.

Studenti budou na účast na pobytech vybráni na základě studijních výsledků a aktivitě na workshopech. S pravidly budou seznámeni při zahájení projektu. Možnost účastnit se výše uvedených pobytů vnímáme jako významný motivační prvek.

4. Webová stránka projektu

Vytvoření webové stránky v rámci portálu LF MU

Výstupy

Výstupem této klíčové aktivity bude využití uživatelsky přátelského nástroje na webu pro potřeby realizace záměrů projektu. Bude sloužit pro realizaci plánovaných aktivit.
Na stránkách budou uloženy a zpřístupněny produkty projektu ve formě textových, Power-Pointových a audiovizuálních dat. Pro cílové skupiny budou zařazena témata s interaktivní aplikací včetně diskusních fór.
Pro účely komunikace mezi členy řešitelského týmu a pracovních skupin budou zavedeny a využívány multipointové konference.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ