Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

HODNOCENÍ STUDENTSKÉHO WORKSHOPU 2010

1. Kde jste se dozvěděli o studentském workshopu?
- dohromady 90% studentů získalo informace o studentském workshopu na internetu nebo od pedagogů (50% od pedagogů, 25% na internetu a 15% z obou zdrojů). Zbylých 10% připadá na vývěsku ve škole a informace od kamarádů a známých.

2. Do jaké míry souhlasíte s tím, že Vás k účasti motivovaly:

  průměr
Zájem o projekt 2,3
Rozšíření informací o svém oboru 1,5
Příležitost hledat budoucí uplatnění v zaměstnání 1,8
Získání nových kontaktů i mimo svoji fakultu 2,8

- Největší motivací k účasti na ws bylo rozšíření informací o svém oboru a hledání budoucího uplatnění (to se mimochodem objevuje často i v komentářích jako jedna z ústředních věcí, které by studenty zajímaly ve vztahu k náplni projektu)
- z uvedených možností naopak nejmenší motivací k účasti bylo získávání nových kontaktů a bohužel také zájem o projekt (což mohl být důsledek špatné informovanosti; studenti šli na „akci“, aniž by pořádně věděli, kdo a za jakým účelem ji pořádá, na druhou stranu „zájem o projekt“ není to, co by studenti chtěli vytěžit, nepředstavuje to pro ně ve srovnání s ostatními nabízenými možnostmi nic atraktivního) – ani tak se ovšem výsledek nedostal na negativní polovinu, s čímž můžeme být spokojeni

3. Jaký přínos pro Vás celkově tato akce měla?

- na škále 1-5 (velký přínos – žádný přínos) se studenti rovnoměrně pohybovali kolem čísla 2 – dalo by se tedy trochu krkolomně říci, že workshop pro ně měl relativně velký přínos.

4. Jak jste spokojeni s těmito částmi workshopu?

Organizace 1,6
Místo konání 1,1
Občerstvení 1,3
Programová skladba 2
Studentská vystoupení 1,6

- není neobvyklé, že respondenti hodnotili nejlépe místo konání a občerstvení, organizace a studentská vystoupení se pohybují na pomezí 1 a 2 (velmi spokojen a spíše spokojen). V této baterii otázek dopadla nejhůře programová skladba (i když s dobrým výsledkem), ve slovních komentářích pak bylo nejvíce vytýkáno nedodržování časového harmonogramu a časové proporce jednotlivých částí (čas ponechaný jedné části mohl být více využit v druhé apod. – viz. Komentáře).

5. Uvítali byste při příštím workshopu něčeho méně nebo naopak více?

- k této otázce se vyjádřilo 24 respondentů (70%), 27% studentů by nechalo workshop beze změny

SLOVNÍ KOMENTÁŘE
č. resp. text
5 - uvítali byste při příštím workshopu něčeho méně nebo naopak více?
  méně více
7 prezentací o financování z oblasti robotiky, bioinformatiky a aplikační sféry biomedicínské techniky
8   těch dobrých koláčků
9 prezentací akad. Pracovníků o PřF, LF a VUT si můžu přečíst sám info pro budoucí praxi
10 info dostupných na webu metodických info z praxe
12 propagace řešitelských pracovišť odborného programu, jako byla prezentace FN Brno
13 obecných info o jednotlivých pracovištích (najdu si na internetu) konkrétních postupů z praxe, jak to chodí, třeba i info ze zákulisí , daně spol. náplň práce, systém, možnosti uplatnění apod.
14   školních projektů pro rozšíření různých témat firem (nejen Roche), které by se prezentovaly
15 info z historie info, jak se zapojit do projektu, info z výzkumů Roche
16 info o členění akademických pracovišť zp. Další aplikace firmy Roche
17 historií jednotl. Fakult prezentací studentů o bioanalyzátorech
18   času na diskuzi s přednášejícími
21   dodržovat čas. Harmonogram
22 FN Brno Roche
25 úvodných slov, väčšia stručnosť toho, čo bolo už povedané při predstavování projektu  
26 slov v úvodu  
27 prezentace školních pracovišť tech. Informací z praxe, názorné ukázky
29   praktické ukážky meranie
30   info o budoucím uplatnění studentů v zaměstnání, jak získat praxi (2 roky)? Kde můžeme uplatnit naše vzdělání?
31   seznámení s prac. Místy a uchycení absolventů v praxi bez požadované praxe (2 roky) - já zájem o takové studenty?
32   info o budoucím uplatnění
33   info o budoucím uplatnění
36   info o budoucím uplatnění
37   info o budoucím uplatnění
38   firem + studentských prací
39 biochem. Témat biomedicínských technologií + větší zapojení firem do aplikační sféry, více firem = více možností pro studenty

6. Jakým způsobem byste chtěli dostávat informace o dalších aktivitách Projektu?

- dohromady 84% respondentů by chtělo získávat další informace z webových stránek nebo e-mailem, zájem je i o informace prostřednictvím facebooku (ale pouze jako doplnění k jinému druhu získávání informací) a drobné procento studentů by informace uvítalo mimo jiné i na vývěskách školy.

7. Chtěli byste se sami zapojit do spolupráce na tomto projektu?

- téměř polovina respondentů se k tomuto vyjádřila pozitivně (13% odpovědělo, že určitě ano, 36% že spíše ano), 5 z nich připojilo i komentář s návrhem, jak se do projektu zapojit. Dalších 31% studentů odpověděla, že neví, zbylých 21% by se do spolupráce na projektu nezapojilo.
Na odpovědi samozřejmě mělo vliv to, že studentům nebyl předložen návrh na zapojení, ani ta příležitost, nevěděli o tom, že by něco takového připadalo v úvahu. Je proto nutno brát tuto otázku jen jako jakýsi nástřel. V tomto ohledu (a vzhledem k vrozené lenosti studentů) bych to považovala za celkem slušný výsledek a výzvu k rozšíření tohoto nápadu

7 - chtěli byste se zapojit do spolupráce na tomto projektu? - Jak?
5 aktivní účastí na některém z výzkumů/projektů
7 spolupráce na projektech, brigádní výpomoc
18 vypracovávat různá témata do hloubky
27 účastí na exkurzích a pracovních dnech, aktivním zapojením studentů VUT , kde v projektu není dostatečná propagace
36 spolupráce ohl'adem bakalárskej práce

8. Ohodnoťte prosím jednotlivé části programu známkami (1 - 5) jako ve škole:

Exkurze v centrále Roche 1,7
Prezentace akademických pracovišť (PřF MU, LF MU, VUT) 2,6
Prezentace firmy Roche 1,2
Prezentace studentských prací 1,8
Prezentace FN Brno 1,8

- nejlépe z jednotlivých částí programu dopadla prezentace firmy Roche, dále pak na téměř stejné příčce exkurze v centrále Roche , prezentace studentských prací a prezentace FN Brno. Nejhůře dopadla prezentace akademických pracovišť (což může být vzhledem k distanci studentů od čehokoli akademického celkem přijatelné).

9. Komentáře:

9 - vlastní komentář
5 první část prezentace - info o EU a věcí s tím spojených - mi přišla zbytečná, nepřinesla užitečné info
7 zadat a přednést přímé technické problémy, které je potřeba řešit. Nepřednášet proces financování z EU a otázky z ekonomie. Nejsme studenty podnikatelské fakulty. Připadal jsem si jako na hodině dějepisu, kdy nám vyprávěli o procesu srovnání všech ekonomik vých. bloku na stejnou úroveň
8 být přísnější v dodržování časového plánu
12 ws by klidně mohl být o hodinu delší, aby se všechno v klidu stihlo. Vadilo mi, jak byly prezentace FN Brno uspěchané. Značně bych zredukovala představování projektu a partnerů (5 min na každého stačí, nemusí to být 2 hodiny). Jinak super nápad a byl to fajn den
13 obecné info o možnostech studia na jednotlivých fakultách, povinných předmětech apod. nejsou podle mne relevantní. Většina účastníků je už studenty Bc/Mgr a tedy příliš neocení skladbu povinných předmětů v Bc. Oboru jiné fakulty. Naopak by bylo určitě přínosné zařadit více info z praxe (to je to, k čemu se dostane menší část studentů během studia). Konkrétní info jak to na pracovištích chodí, jaké je uplatnění absolventů, praxe během studia, spolupráce atd.
14 líbily se mi prezentace FN Brno, byly rozšířením vědomostí získaných ze školy a zajímavá byla konfrontace s praktickým využitím.
16 informace o budoucích záměrech PES!!!
21 úvodné slovo o projekte sme už počuli ve FN Bohunice. Milo prekvapila
23 prezentace studentů byly velmi přínosné
26 organizace byla dobrá, jen mi vadil časový skluz a zbytečně dlouhý úvod. Jinak se mi tento ws líbil
27 velice zajímavá byla pasáž studentských prací - bylo by zajímavé spojit práci jednotlivých studentů ze všech 3 škol do nějakých společných projektů, které by nám studentům pomohly zažít si mezioborovou spolupráci v akci. WS byl plnohodnotně strávený čas, doufám, že se tato akce bude opakovat
28 prezentace akad. Pracovišť byly zaměřeny spíše na uchazeče o studium na jedn. Oborech, což je na ws již studujících lidí naprosto zbytečné
31 info o nabídkách prac. Míst pro absolventy
39 kromě prezentace firmy Roche jsem se jako studentka VUT nedozvěděla nic nového, prezentace studentů jsou zajímavé, ovšem nic neříkající, pokud nepatří do oboru pozorovatele, nebo nedostatečné, pokud se oborem posluchač zabývá. Celkově se ale jedná o jedinečnou příležitost pro studenty dostat se do styku s možnými zaměstnavateli, což hodnotím pozitivně.

Dotazník vyplnilo 40 účastníků workshopu, z toho byla drtivá většina žen (72%).
Nejvíce zastoupenou fakultou byla PřMU, která obsadila 40%, dále LFMU s 28% studentů a zbylých 33% obsadila VUT.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ