Logo: Poznej a zlepši svoje zdraví

Tato aplikace byla vytvořena pro potřeby informujícího a motivujícího preventivního vyšetření sestaveného na ústavu preventivního lékařství LF MU v Brně. Jedná se o standardní postup vycházející z mnohaletých zkušeností obsahující podrobné schéma s detailním popisem použitých vyšetřovacích metod.

Podstatou je hodnocení individuálního zdravotního rizika v rámci vybraných faktorů, následné podrobné informování vyšetřené osoby o výsledcích a souhrn konkrétních doporučení ke snížení rizika.

Vlastní vyšetření lze členit na část dotazníkovou a klinickou. Faktory charakterizující životní styl jsou zjišťovány retrospektivně pomocí dotazníkových metod, zatímco určité fyziologické parametry jsou přímo měřeny klinickými vyšetřovacími metodami. Selekce hodnocených faktorů je provedena především podle jejich významu vzhledem k riziku kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny.
Výsledkem zpracování počítačem je podrobná grafická zpráva, která v přehledné a názorné formě zobrazuje individuální výsledky všech provedených vyšetření u konkrétní osoby.
Hlavním cílem metody je upozornit dotyčnou osobu na její individuální rizika a zejména motivovat ke konkrétně cíleným pozitivním změnám životního stylu.

Dle dosavadních zkušeností se metoda v praxi velmi osvědčuje. Jsou předloženy výsledky dvou úspěšných intervenčních preventivních projektů, kterých se účastnilo celkem 2100 osob.
Metodika se jeví jako vhodný standardní postup komplexního primárně-preventivního vyšetření.

Základní odkaz: Brázdová Z, Fiala J: Dietary Guidlines in the Czech Republic. Acta Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae 115. Brno 1998, 247s.

Tento projekt je součástí Národního programu podpory zdraví, jako projekt č.58/1999.


POPIS APLIKACE

Celá aplikace obsahuje 17 volitelných modulů:

VÝŽIVA - podle modelu výživové pyramidy + skóre tuku a vlákniny
ALKOHOL
KOUŘENÍ - aktivní a pasivní kouření
POHYB - frekvenční vyšetření + sport-index
PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽ
BORTNEROVA ŠKÁLA - standardní protokol
ANAMNÉZA - zjištění některých anamnestických údajů
RIZIKO CM
ZÁKLADNÍ ANTROPOMETRIE - BMI, ideální hmotnost a popřípadě index WHR
KOŽNÍ ŘASY - procenta tuku
SOMATOTYP - metoda Heath-Carter
BODYSTAT - impedanční měření složení těla
ČINNOST SRDCE - tlak a tep
BIOCHEMIE - celkový cholesterol, HDL, poměr HDL/cholesterol, TAG, LDL, glykemie a hemoglobin
ERGOMETR
SPIROMETR
SHRNUTÍ - soupis zjištěných podstatných rizik


Výstupní protokol má při úplném vyplnění všech údajů rozsah 11-ti stran formátu A4. Grafická úprava odpovídá možnostem EXCELU verze 7.0 (Office'95), ale ve vyšších verzích ji lze bez problémů upravit podle vlastních požadavků.


Kliknutím si můžete zobrazit některé stránky vzorového výstupního protokolu:

Ukázka výživového protokolu část modulu VÝŽIVA
Ukázka protokolu antropometrie základní ANTROPOMETRIE
Ukázka zobrazení somatotypu výstup modulu SOMATOTYP a části modulu BODYSTAT
Ukázka zobrazení biochemických hodnot BIOCHEMIE

Zpět

Případné dotazy týkající se tohoto projektu Vám zodpoví MUDr.Jindřich Fiala.