Zápis
ze shromáždění akademické obce Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně
konaného dne 17. dubna 2002

 

Pro jednání byly členům akademické obce poskytnuty v elektronické poště písemné dokumenty:
- zpráva předsedy AS FL MU o činnosti AS LF MU od posledního Shromáždění akademické obce v roce 2001
- zpráva o ekonomické činnosti LF MU v r. 2001
- rozpočet LF MU na rok 2002 schválený AS LF v březnu 2002.

Shromáždění akademické obce LF MU se z pozvaných hostů zúčastnil předseda AS MU doc. PhDr. L. Kostroň,CSc.; ostatní pozvaní představitelé vedení MU se omluvili z důvodu jednání s pracovníky MŠMT, které se konalo v době jednání AS LF MU.

Hlavními body projednávanými na Shromáždění byly:
1) Návrh děkana LF MU v Brně na změnu rozpočtových pravidel uvnitř LF MU Brno
2) Vyhlášení voleb do AS LF MU a voleb zástupců LF MU v AS MU na funkční období 2002-2005

Projednání návrhu změn rozpočtových pravidel na LF zahájil děkan LF MU prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc., připomenutím, že právní subjektivita university se musí odrazit i v samostatnějším přístupu jednotlivých pracovišť k hospodaření s ekonomickými prostředky, do nichž budou v letošním roce zahrnuty i prostředky mzdové. V přímé pravomoci vedoucího každého pracoviště na LF bude nakládání s těmito prostředky.

Vedení fakulty vypracovalo první návrhy metodiky rozdělování mzdových prostředků na jednotlivé ústavy a kliniky. Princip metodiky objasnila tajemnice LF MU paní ing. Sochorová:
- objem mzdových prostředků byl vytvořen z dotací na studenty a nespecifický výzkum a z části mimorozpočtových zdrojů (92,661 mil. Kč);
- z celkového objemu byly vyčleněny částky na rezervy, na příplatky v kompetenci děkana a částky pro neakademická pracoviště;
- po této úpravě činí objem mzdových prostředků na ústavy a kliniky 66,270 mil. Kč;
- tato částka byla připravena k rozdělení na jednotlivá pracoviště podle počtu odučených hodin v pregraduálním studiu.

Takto rozdělený objem mzdových prostředků pro jednotlivá pracoviště byl určen pro všechny pracovníky na daném pracovišti. Na základě připomínky, písemně zaslané k tomuto materiálu, byla vznesena námitka, že mzdové prostředky pro neučitelské zaměstnance, pracující zejména na teoretických ústavech, jejichž případný podíl na výuce není tvůrčí, musejí být vyčleněny zvlášť, aby nedošlo k výrazné nerovnováze v ekonomickém hodnocení výukové hodiny na teoriích a klinikách.
Dle sdělení děkana LF MU prof. Vorlíčka je tedy připravena k přerozdělení mzdových prostředků druhá verze, která bude zohledňovat zmíněné připomínky.

Diskusi k tomuto problému zahájil předseda AS LF MU konstatováním, že v uplynulé době podnikl řadu jednání jak s vedením MU, tak se členy Správní rady MU, s cílem dosáhnout pro LF MU spravedlivějších podmínek pro přidělování ekonomických prostředků. Upozornil, že podrobnější informace jsou uvedeny ve zprávě o činnosti AS LF MU, která byla zveřejněna v rámci akademické obce LF MU. Z této pak vyplývá, že některá kritéria se podařilo přizpůsobit ve smyslu určitého "zrovnoprávnění" lékařské fakulty, nicméně faktem zůstává, že LF má stále v rámci MU nízké tzv. "pedagogické výkony" (související s velkým počtem učitelů) a nízký přínos z nespecifického výzkumu.

Na konkrétní dotazy prof. Tomana upřesnila tajemnice LF, že rektorát snížil Lékařské fakultě odvody za plochy (odpočet za plochy pronajaté jiným subjektům) a také odvody za zaměstnance. Tyto dílčí úpravy však nemohou ovlivnit zdroje příjmů podstatným způsobem.

Na dotaz prof. Dítě k porovnání LF v Brně s ostatními lékařskými fakultami v ČR konstatovat děkan LF, že problémy jsou na všech LF ČR, i když lékařské fakulty Karlovy univerzity mají kritéria přerozdělování příznivější než na univerzitách v Brně a Olomouci. Zásadním řešením by bylo ustavení systému universitních nemocnic.

Proděkan doc.Žaloudík informoval přítomné o svých zkušenostech při jednáních o rozpočtu v rámci MU: kritéria byla schválena většinou fakult (7:1) a nelze očekávat, že by zástupci LF dokázali prosadit jejich změnu. Pro příklad uvedl poučku platnou obecně pro manažery podniků, která hodnotí výkonnost instituce podle vztahu mezi výnosy a náklady. Podle této poučky jsou ekonomické prostředky postaveny na kritériích výkonnosti, kde obecně platí tyto vztahy:
- při koeficientu ekonomického přínosu do hodnoty 1,5 následuje kolaps a konkurz instituce;
- při koeficientu ekonomického přínosu 1,5-2,5 jde o stagnaci instituce, která se nerozvíjí;
- až při koeficientu ekonomického přínosu větším než 2,5 nastává rozvoj systému.

Prof. Vácha upozornil, že náročnost studia medicíny je podle MŠMT hodnocena koeficientem 2,8. Toto hodnocení je přijatelné pro výuku na přírodovědecké fakultě a pro většinu teoretických oborů LF: umožňuje zajistit laboratorní práce ve větších skupinách (10 až 15 studentů). Forma výuky v menších skupinách vedených 1 učitelem (při klinické praxi) je srovnatelná s tzv. ateliérovou výukou na uměleckých školách, kterou MŠMT oceňuje koeficienty vyššími než 3. Budeme-li chtít tuto formu výuky realizovat, bude třeba zajistit zvýšení koeficientu dotací z MŠMT. Za současného stavu je výuka na LF znevýhodněna proti Přírodověd. fakultě cca 2,4 krát.

Doc. Ševela žádal, aby zvýšení koeficientu náročnosti prosazovali všichni děkani lékařských fakult.

Prof. Vomela v odpovědi uvedl, že jednání s MŠMT o překvalifikování koeficientů byla vedena, ovšem není naděje na změny, které by znamenaly podstatný zásah do financování vysokých škol, které by se projevilo v nejbližším období. Tuto skutečnost potvrdil děkan LF MU prof. Vorlíček, který sdělil, že požadavky byly vzneseny společně všemi děkany lékařských fakult v ČR a že za současné situace není politické vůle ke změně pravidel, která byla určena počátkem devadesátých let.

Dotazy prof. Váchy a prof. Rektora na započítávání výukových hodin zodpověděla proděkanka doc. Táborská: počty výukových hodin zahrnují všechny studijní programy pregraduálního studia (vč. bakalářů a magistrů) a předpromoční praxe (interna, chirurgie) je započítávána pouze v objemu 1 hod/ 1studenta/1 den. Započítávání hodin přímé výuky bylo zpracováno podle kritérií, která připravila evaluační komise AS LF.

Prof. Rektor a prof. Hrubá upozornili, že na některých zdrojích ekonomických prostředků se nepodílejí všechna pracoviště LF stejnou měrou (nespecifikovaný výzkum, postgraduální studium). To, že vysoká aktivita některých ústavů a klinik není žádným způsobem zohledněna při přerozdělování prostředků, nezvyšuje motivaci k radikálnímu posílení zájmu o získávání většího objemu ekonomických zdrojů. Prof. Rektor ještě připomenul, že i na některých klinických pracovištích pracují neučitelé a otázal se, zda je sledováno racionální využívání těchto profesí na teoriích.
Tajemnice LF MU ing. Sochorová následně upřesnila, že dotace na nespecifický výzkum činí asi 40 % objemu mimorozpočtových zdrojů. Děkan LF prof. Vorlíček uvedl, že požadavek diferenciace je sice správný, ale tč. nerealizovatelný. Do budoucna se předpokládá radikální snížení mzdových prostředků pro neučitelské pracovníky, kteří budou placeni převážně nebo výhradně z výzkumných grantů.

Do diskuse několikrát vstoupil i předseda AS MU, doc. Kostroň. Vyjádřil pochopení problémů, s nimiž se potýká lékařská fakulta vzhledem ke specifickým charakteristikám výuky, nicméně připomenul, že otázky racionalizace výuky byly řešeny i na jiných fakultách university. Změna strategie vedení fakulty přenesením ekonomické odpovědnosti na vedoucí pracovníky ústavů a klinik byla v řadě fakult MU provedena již v minulých letech a osvědčila se. Je obtížné přebírat konkrétní zkušenosti z fakult s odlišným zaměřením, ale obecné postoje a zkušenosti jsou přenositelné a je třeba je akceptovat.

Vysokoškolští učitelé zatím řeší především obranu institucionálních zájmů. Nezahájili diskusi o strategicky významných otázkách, např.
- jaké zaměření odborníků bude Česká republika potřebovat?
- kolik budoucích lékařů bude třeba při stále klesajícím počtu populace ČR a na kolika lékařských fakultách se budou vzdělávat?
- budou absolventi lékařských fakult v ČR "vývozním artiklem" státu?
- mohou na českých lékařských fakultách studovat zahraniční studenti, když jsou požadavky na jejich výuku v jejich rodném jazyce?

Diskuse k rozpočtu byla zakončena odpovědí děkana LF MU a následně předsedy AS LF MU k dotazu prof. Váchy, k jakým změnám dojde na základě tohoto Shromáždění: změnu strategie v přerozdělování prostředků na LF pokládá pan děkan za výzvu přednostům ústavu a klinik k jejich odvaze řešit personální otázky na jejich pracovištích. Prof. Vomela zhodnotil jednání jako informování členů akademické obce a jako přínos a podklad pro následující jednání AS LF MU, které se tímto materiálem bude dále zabývat.

Předseda volební komise LF MU, prof. Palyza, informoval přítomné o přípravě voleb AS LF MU a zástupců do AS MU na období 2002-2005. Na LF bude ustaveno tradičních 5 volebních obvodů:
1. Teoretické ústavy Komenského náměstí, Joštova, Kamenice,
2. FN u Sv. Anny a Klinika plastické chirurgie
3. FN Brno - pracoviště Bohunice, Gyn.por. klinika a MOÚ
4. Dětská FN
5. Studentský obvod

Do AS LF bude voleno 22 zástupců z řad členů akademické obce LF MU - zaměstnanců (jeden na cca 20 zaměstnanců) a 11 zástupců studentů. Z každého pracoviště je možno podávat návrh na jednoho kandidáta, podpořený minimálně 10 podpisy zaměstnanců. Podrobné informace o termínech voleb, budou zveřejněny.
Studentská komora AS LF MU byla vyzvána k předložení návrhu na případné změny v zastoupení reprezentantů jednotlivých studijních směrů a ročníků v rámci rovnoprávného zastoupení všech ročníku LF MU v AS LF MU.

Předběžný harmonogram voleb:
- do poloviny května předloží jednotlivá pracoviště LF MU a studenti návrh na zástupce ve volební komisi;
- do konce května budou ustanoveny volební komise;
- do začátku října předloží pracoviště a studenti návrh na kandidáty do AS LF;
- do poloviny října se kandidáti představí akademické obci (na www stránkách);
- ve 2. polovině října proběhnou volby do AS LF MU a do AS MU.
-
V AS MU budou pracovat 3 + 1 zástupci každé fakulty.
Podrobnější informace budou zveřejňovány na adrese LF MU: http://www.med.muni.cz/fakulta/dalsiinf.html

Předseda AS LF MU prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. následně vyhlásil - v souladu se Statutem LF MU volby do AS LF MU a do AS MU a poté ukončil Shromáždění akademické obce LF MU v Brně.

Zapsala: prof.MUDr. D. Hrubá, CSc.
četl: prof. MUDr. J. Vomela, CSc.
V Brně, 18. dubna 2002