AKADEMICKÝ SENÁT


Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Komenského nám. 2, 662 43 Brno
Telefon: 05-42 12 64 90 (Ing. D. Malá); Fax: 05-42 21 39 96; E-mail: dmala@med.muni.cz

 

Vážený pan
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Děkan LF MU
Brno

24.6.2002

Spectabilis vážený pane děkane,

AS LF MU se na svém posledním jednání, kterému jste byl přítomen, zabýval i připomínkami jednotlivých ústavů k otázkám financování výuky na LF MU, i připomínkami se strany děkana či kolegia děkana. Možnosti akademických senátů jsou limitovány zákonnou normou, která určuje a přesně vymezuje oblasti, kam vliv senátu vstupuje a touto normou se LF MU vždy řídil.
   Ve Vaší připomínce k aktivitě AS LF MU, která zazněla na posledním jednání AS LF MU lze nalézt jak racio tak i poučení pro :
- retrospektivní hodnocení činnosti akademického senátu a exekutivy fakulty v uply-nulém desetiletí,
- prospektivní definovaní úkolů pro zbytek funkčního období stávajícího AS LF MU, ale i pro příští akademický senát fakulty,
- skutečnost, že na fakultě nejsou přesně odlišovány povinnosti exekutivy a AS LF MU.

   Reflexí činnosti AS LF MU na ekonomickou situaci fakulty, která předešla kritice vyslovené na jednání senátu, byla již dříve předložená "Zpráva předsedy AS LF MU", vypracovaná pro shromáždění Akademické obce LF MU (17. dubna 2002 a zveřejněná 2.4.2002), ve které byly poměrně podrobně pojmenovány hlavní příčiny, které vedly k ekonomické krizi LF MU v uplynulých letech a které de facto připravily již počátkem devadesátých let stávající ekonomické problémy naší fakulty.
   Příčiny této krize vycházejí z neoponované prognostické rozvahy ekonomiky fakulty v uplynulém desetiletí, zejména pak z nekorigování "extenzivní expanze" fakulty racionálním zohledněním vývoje jediného vnějšího ekonomického faktoru, který toto umožňoval - objemu peněz od zahraničních studentů. Dalším negativním faktorem pak byla fixace fakulty pouze na jediný příčinný bod, který byl neustále akademické obci předkládán (bohužel ne zcela oprávněně) jako hlavní zdroj rozpočtových potíží fakulty - rozdělení finančních prostředků se rektorátem MU.
   Protože v letošním roce končí funkční období stávajícího akademického senátu fakulty, je třeba ještě nyní vytvořit mechanismy, které neodloží vzniklou situaci a její řešení do období až po volbách do AS LF MU a následně pak po volbě děkana LF MU, tedy minimálně o jeden rok. Proto chce stávající AS LF MU ještě před prázdninami připravit podmínky pro plynulé řešení, kterého bude třeba při změnách, které v rámci fakulty jsou buď již připravovány, nebo které bude třeba v blízké době realizovat. Tento postup AS LF MU je ve shodě se zadáním děkanovi LF MZ, které vyplynulo z jednání AS LF MU - ustanovit společnou komisi - jmenovanou děkanem LF MU, která se bude zabývat racionalizací přístupu fakulty k výuce.

V oblasti výuky považuje AS LF MU za podstatné následující body:

 1. LF MU musí mít stanovenu formu dlouhodobého programu svého rozvoje - jde o úkol, který stojí jak před kolegiem děkana, tak před Vědeckou radou LF MU. Tento materiál by se měl stát rámcovou dlouhodobou koncepcí fakulty, racionálně zohledňující i podmínky, které pravděpodobně nastanou v souvislosti s budováním univerzitního kampusu. Na přípravě tohoto programu se musí podílet jak exekuti-va fakulty, tak i společné komise jmenované děkanem LF MU, ve kterých budou též členové senátu fakulty tímto navržení.
 2. S ohledem na skutečnost, že proběhla schvalovací jednání, kterými byla de facto odstartována vize univerzitního kampusu, je třeba tuto vizi podrobněji definovat a dále rozpracovat s ohledem na perspektivu jednotlivých pracovišť kliniky a to včetně ekonomiky provozu kampusu.
 3. Je třeba se programově věnovat dlouhodobému personálnímu rozvoji fakulty.
 4. Snahu o vytvoření pedagogického normativu, který vychází z přepočtu hodin výuky ve školním roce 2001-2002 a vynuceného nedostatkem mzdových prostředků pro jednotlivé ústavy a kliniky, je třeba v průběhu školního roku 2002-2003 maximálně objektivizovat.
  Protože jde o nový přístup k tvorbě pedagogické normy (která ve stávající ekonomické situaci bude zcela měnit přístup jak jednotlivců, tak i ústavů a klinik fakulty k výuce) je třeba definovat mimo tuto normu:
  - objektivní pravidla - platná již pro akademický rok 2002-2003;
  - podrobit výuku a všechny náklady s ní spojené objektivnímu rozboru tak, aby již pro školní rok 2003-2004, mohlo být výše zmíněné kritérium doplněno o další objektivní a racionální metodiku.
 5. V souvislosti s projednávanými náklady na personální zajištění výuky a s ohledem na její finanční krytí se strany fakulty předkládá AS LF MU následující úkoly pro kolegium děkana, které považuje v dané situaci za potřebné - pro personální stabilizaci fakulty - dodržet:
  - stanovit poměrné zastoupení: přednášek - cvičení - seminářů, platné pro obory na LF MU;
  - zhodnotit význam dílčí zkoušky před státní závěrečnou zkouškou, pokud tyto přetrvaly u některých klinických oborů v pátém ročníku a tento závěr pak vztáhnout obecně na "státnicové" předměty";
  - racionalizovat: skutečnou potřebu ústavů a klinik na financování z prostředků pro výuku u:
     - nárokovaných technických pracovníků pro přípravu výuky (stávající požadavek obnáší
       personální náklady cca na 10 000 000 Kč, což je částka odpovídající (bez personálních odvodů)
       počtu 80-100 pracovníků ve skupině THP na LF;
     - administrativních pracovníků ústavů a klinik.
 6. Uzavřít s jednotlivými pracovišti fakultu smlouvu na zajištění daného objemu
  výuky.
 7. Stanovit pravidla pro standardní formu volné pracovní doby - s ohledem na již fungující částečné pracovní úvazky učitelů nebo na některý z ekvivalentů tomu odpovídajících.
 8. Definovat jasná a přehledná pravidla a podmínky pro financování ústavů a klinik, která by přenesla reálnou část pravomocí, rozhodování, ale i zodpovědnosti při nakládání s finančními prostředky na vedoucí ústavů a klinik coby základních ekonomických jednotek fakulty s definovanými úkoly; rozpočet těchto ekonomických jednotek by pak měl zahrnovat i prostředky určené pro sociální a zdravotní odvody (pro maximální objektivizaci skutečných nákladů pracoviště spojených s výukou). Současně je třeba tuto skutečnost zohlednit i v předpisech LF.
 9. Umožnit i jiné možné formy zajištění výuky (např. smluvní vztahy) zejména na klinických pracovištích (výuka formou "objednávky" apod.).
 10. Vytvořit účty pro financování kliniky či ústavu a to včetně možnosti podúčtů - např. pro sponzorské příspěvky pro pracoviště apod. - opět včetně definovaných pravidel (nejlépe v podobě manuálu)
 11. Pokud pracoviště nevyčerpá mzdové prostředky umožnit jejich ponechání na účtu a případný přesun do dalšího období pro využití klinikou.
 12. Definovat statut interních postgraduantů na ústavech a klinikách a to včetně jejich případných povinností vůči ústavu - zajištění výuky apod.
 13. U oborů, kde více pracovišť (ústavů nebo klinik) zajišťuje výuku stejného předmětu zachovat pro šk. rok 2002-2003 poměrné zastoupení objemu výuky platné v roce 2001-2002.
 14. Jednat s řediteli obou fakultních nemocnic o postavení učitelů LF na klinických oborech.

   Úkolem pro další období pak bude revidovat obsah výuky a vyloučit obsoletní náplň jednotlivých předmětů eventuálně dublování některých témat, která jsou vyučována v řadě oborů, případně vyloučit výuku, která je jednoznačně středoškolské povahy nebo, která má již historizující charakter a směřovat k tzv. "formě problémové výuky" v rámci fakulty.
   AS LF MU se v této souvislosti nezabýval otázkami vědy a výzkumu a dalšími atributy vysokoškolské práce, aby nedošlo k rozmělňování problému. Považuje však za potřebné, aby se tomuto problému věnovalo i některé z nejbližších jednání akademického senátu.

   Vážený pane děkane, dovoluji si Vás požádat, aby na jednání AS LF MU, které proběhne začátkem měsíce října 2002, předložila exekutiva fakulty svá stanoviska a případné návrhy kroků k realizaci vybraných problémových okruhů, které AS - v oblasti výuky považuje za významné pro stabilizaci pedagogické činnosti ústavů a klinik naší fakulty a to včetně realizačních týmů a reálných termínů v průběhu školního roku 2002-2003 tak, aby tyto informace mohly být zařazeny do rozvrhových plánů studia na LF MU pro šk. rok 2003-2004.
   Současně je třeba vznést i představu kolegia děkana v podobě námětů, na kterých by se AS měl podílet, aby nebyly směšovány pojmy a náplň exekutivy a volených orgánů fakulty. Členové AS LFMU by uvítali, pokud tyto náměty budou v kontextu s výtkou děkana LF MU vznesenou vůči AS LF MU.
   Obdobně by do formování perspektiv fakulty měla být zapojena i vědecká rada LF MU. Přínosem by jistě bylo uspořádat neformální společné jednání jak Vědecké rady, tak kolegia děkana tak AS LF MU počátkem zimního semestru, což tímto AS LF MU navrhuje.

V úctě

Jindřich Vomela