Zápis

z jednání Akademického senátu LF MU, konaného dne 6.3.2002

 

    Jednání bylo přítomno 27 senátorů (viz prezenční listina, nepřítomní členové senátu byli řádně omluveni), dále děkan LF MU prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc., všichni proděkani LF MU, tajemnice LF MU ing. Sochorová a dále členové akademické obce LF, z toho jmenovitě přizvaní k jednání: prof. Vácha,DrSc. (za evaluační komisi),
dr. L. Dušek, CSc., vedoucí Centra biostatistické analýzy, pracovníci Centra výpočetní techniky.

     Předseda AS LF MU prof. Vomela, který jednání zahájil a dále řídil, navrhl pořadí projednávání jednotlivých  okruhů tak, aby byl dostatečný časový prostor zejména pro hlavní téma tj. pro projednání rozpočtu lékařské fakulty na rok 2002. Návrh programu schůze byl přijat bez připomínek.

 

1.

    O podání návrhu na Organizační řád a činnost Centra  biostatistické analýzy, na jehož zřízení a provozu se společně podílí LF a Přírodovědecká fakulta MU (zřízení tohoto Centra schválil AS LF v loňském roce),  byli členové AS podrobně informováni materiálem zaslaným dr. L. Duškem, CSc. elektronickou poštou v následujících materiálech:

-          Organizační řád,

-          Priority

-          Výuka

-          Průvodní komentář k materiálům

-          Zdůvodnění přihlášky do konkurzu

 

Všem zájemcům jsou tyto dokumenty přístupné na internetových stránkách Centra, na adrese  www.cba.muni.cz

 

Dr. Dušek ve svém vystoupení shrnul priority Centra:

A)      Efektivní výuka pregraduálních i postgraduálních studentů a dalších zájemců (již v současné době byla uveřejněna nabídka tématických  kurzů; jejich okruh bude moci být dále rozšiřován podle konkrétních zájmů, event. aktuálních novinek)

B)      Servis vědeckým pracovníkům při statistické analýze dat u studií i diplomových a disertačních prací, při přípravě vizuálních doplňků odborných přednášek a posterů.

C)      Servis organizátorům klinických studií a dalších studií  při přípravě návrhů  grantů.

 

V diskusi, která následovala  byly zodpovězeny dotazy na:

-          personální obsazení Centra: 8 pracovníků, z nich 3 z PřF, jeden stávající pracovník LF (RNDr. Polách) a 4 noví pracovníci z LF (2 z nich jsou v současné době doktorandi, 2 v úvazků výzkumných záměrů);

-          dělení režijních nákladů mezi LF a PřF v poměru 5 : 3;

-          definitivní umístění Centra: 6. patro budovy Brno Bohunice, Kamenice. Část této budovy byla pronajata pro PřF (RECETOX);

-          objem komerční činnosti Centra: bude nižší než jeho servisní bezplatná činnost;

-          minimálně 50 % z komerční činnosti bude ve formě režijních odvodů vracena LF;

 

      Formální postup při schválení Organizačního řádu: tento byl projednán kolegiem děkana LF MU; za Přírodovědeckou fakultu MU děkanem PřF MU – a to na základě schválení Radou sekce biologie PřF MU – a předkládá se ke schválení AS LF MU.

Děkan prof. Vorlíček, a proděkan doc. Žaloudík, konstatovali přínos zřízení Centra a zdůraznili jeho význam pro pracovníky i studenty LF. 

Ve veřejném hlasování byl Organizační řád Centra biostatistické analýzy jednomyslně schválen s tím, že do 8.3. tr. bude doplněn dodatkem návrhu cen u placených výkonů (zejména nutných pro přípravu grantů). Návrh ceníku bude předložen AS LF Mu po předchozím ekonomickém posouzením tajemnicí LF MU.

 

2.

    Na podněty zástupců studentské komory AS LF MU z řad bakalářů reagoval proděkan prof. Páč: předeslal, že mnohé z připomínek již byly vyřešeny v KD:

-          prázdninová praxe oboru fyzioterapie v mimobrněnských pracovištích byla zamítnuta z důvodů obtížného dohledu nad dodržením odborných kritérií;

-          započítávání pracovního úvazku do praxe bc. ošetřovatelství  bylo již vyřešeno s dr. Kyasovou;

-          připomínky k metodám speciální tělesné výchovy - bylo vyřešeno;

-          námitky proti zahrnutí základů histologie do bc. studia fyzioterapie byly odmítnuty s poukazem na podmínky, za nichž byl obor akreditován a které musí být dodrženy;

-          požadavkům o zařazení většího počtu absolventů bc. studia do magisterského studia nelze vyhovět (max. 18);

-          problematika zdravotně handikapovaných studentů na LF (konkrétně nevidomého studenta v oboru bc. fyzioterapie) musí být řešena vždy individuálně s úvahou, zda případná individuální úprava nenaruší zásadním způsobem akreditované curriculum – tak aby již při příjímání studenta ke studiu bylo zřejmé, že je schopen absolvoval tu výuku, která je předepsána: problematika byla v obecné rovině řešena i na MU v rámci diskuse o právech zdravotně postižených studentů se stejným závěrem;

-          vedení fakulty nemůže ovlivnit sortiment bufetu na LF s vyšší nabídkou druhů splňujících požadavky zdravé výživy,  lze pouze doporučit aktivní přístup studentů, který může –  přímo v rámci jejich poptávky – ovlivnit nabídku zboží;

-          připomínkám k provozu knihovny bylo vyhověno.

 

3.

Zástupci studentů v AS LF informovali o výsledcích voleb nových členů,  kterými jsou: Vladimíra Krejčí, Vojtěch Klusáček, Jan Kaňovský, Jan Hanák, Jiří Krejčíř, Tomáš Ilík.  Volební komise pracovala ve složení: doc. Palyza, K. Poláčková a J. Hruda. Volby proběhly v souladu s VŠ zákonem a s Volebním řádem LF MU.

AS LF MU vzal výsledek voleb a doplnění senátu o nové členy na vědomí.

 

4.

AS LF posoudil a schválil návrh děkana LF MU na prodloužení funkčního období vedoucím klinik a ústavů LF, a to:

  

jméno /pracoviště                              na dobu(let)    souhlas   nesouhlas   zdržel se

Doc.MUDr.M.Hirt,CSc./Ú.Soudn.lék.:              5               23            1              2

Doc.MUDr.M.Votava,CSc./Mikrob.ú.:             5               26            0              0

Doc.MUDr.P.Brhel,CSc./Kl. prac.lék.:               5               21            1              4 

Doc.MUDr.P.Ševčík,CSc./ Klin. ARO :             5               25            0              1

Prof.MUDr.R.Kostřica,CSc./Klin.ORL:             5               23            0              3

Doc.MUDr.S.Synek,CSc./Klin. oční   :              2               24            0              2

Prof.MUDr.I.Rektor,CSc./Klin.neuro.:               5               23            0              3

Doc.MUDr.D.Pacík,CSc./Klin. urolog.:             5               20            1              5

Prof.MUDr.P.Ventruba,DrSc./Kl.gyn.porod.:   5               21           4               1

Prof.MUDr.D.Horký,DrSc./Ú.histol.embr.:       2              20             1               5

Prof.MUDr.J.Řehůřek,CSc./Kl.oční (děts.)       1              24             0               2

 

    Hlasování se účastnilo 26 senátorů, prodloužení funkčního období všem přednostům bylo v tajném hlasování schváleno potřebnou většinou hlasů

 

5.

            AS LF vzal na vědomí, že bude vypsáno výběrové řízení na obsazení míst přednostů:

-          II. interní kliniky LF MU a  Nem. U sv. Anny

-          I. dětské kliniky – onkologické LF MU a FN Brno

-          II. dětské kliniky LF MU a FN Brno

 

6.

Kolegium děkana projednalo dne 1.10.2001 výši poplatku za studium v rámci celoživotního vzdělávání (dříve mimořádné studium) – maximálně 2 teoretických oborů – a stanovilo jako úhradu částku  ve výši 8 tisíc Kč/obor /semestr.

Ve veřejném hlasování AS schválil návrh většinou hlasů (1 se zdržel, nikdo proti).

 

7.

Dalším bodem jednání byla Výroční zpráva o čerpání rozpočtu LF MU za rok 2001, kterou AS LF MU předložil děkan LF MU v písemné podobě před jednáním AS LF MU.

Před jejím projednáváním byl AS LF MU seznámen se všemi kroky, které učinili členové AS LF MU v rámci daných pověření:

-          Předseda AS LF, prof. Vomela informoval o jednáních s předsedou Správní rady Masarykovy university (primátorem města Brna) a s dalšími členy Správní rady MU; dále o jednáních v AS MU o možnostech zlepšení rozpočtových podmínek pro lékařskou fakultu (jak mu uložila akademická obec LF). Problematika LF MU byla diskutována ve správní radě MU (ještě před stanovením rozpočtu MU), která však – bohužel –  neshledala oprávněný důvod, proč do rozpočtu MU zasahovat. Proto i nadále rozpočtová pravidla –  schválená AS MU –  trvají. Obdobná jednání probíhala i s rektorem MU a dalšími funkcionáři univerzity.

-          Opakovaně jednal předseda AS LF MU i členové EK AS LF MU s funkcionáři naší fakulty. Výsledkem těchto jednání bylo zpracování celé řady materiálů, které by  umožnily – pokud možno – co nejobjektivnější pohled na ekonomiku fakulty a to zejména na náklady spojené s vlastní výukou. Jako kriteria pro tyto podklady byly použity jak tzv. ”kredity”, tak i tzv. ”odučené hodiny výuky”. Obě kriteria však byla zatížena prvky subjektivních vlivů, které do nich vložily jednotlivé obory při tvorbě curricula a náplní či rozsahu oborů, proto výsledky z nich nemohly sloužit jako alespoň trochu objektivní podklad.

-          Předseda Ekonomické komise AS LF MU doc Litzman opakovaně jednal o rozpočtu v Ekonomické komis AS MU – a to vždy se snahou o zlepšení rozpočtových pravidel pro LF MU; o činnosti Ekonomické komise informoval za doc. Litzmana (služební cesta) prof. Vomela.

 

Návrhem na racionalizaci výuky na lékařské fakultě se zabývala od června 2001 evaluační komise AS LF, jejíž činnost byla ukončena v lednu 2002.  Pro jednání AS byly připraveny tyto  výsledné materiály:

-          Zpráva o činnosti evaluační komise

-          Usnesení evaluační komise s přílohou "Kritéria hodnocení náročnosti jednotlivých forem výuky na LF MU v Brně”

-          Návrh metodiky systemizace učitelských míst na LF MU v Brně ("model prof. Váchy")

-          Závěrečný sumář evaluační komise

 

Zájemci mohou jednotlivé materiály získat elektronickou poštou na adrese hruba@med.muni.cz 

 

V krátkém vystoupení shrnula předsedkyně evaluační komise prof. Hrubá hlavní závěry, k nimž komise dospěla a prof. Vácha demonstroval praktické použití matematického modelu, který vychází z předpokladu započitatelné bonifikace klinických učitelů. Zdůraznil, že více individuální forma výuky na lékařské fakultě (ve skupinách po 5 studentech) nebo zrušení přednášek neodpovídá koeficientu náročnosti výuky stanovenému na MŠMT (2,8 pro mediky, 2,25 pro bakaláře), ale spíše se blíží koeficientům některých uměleckých (ateliérových) oborů. Závěr písemné zprávy Evaluační komise AS LF MU však nekonstatoval shodu v zásadním pohledu na výuky klinických předmětů.

V diskusi, která se k materiálům rozvinula, připomenuli děkan prof. Vorlíček a proděkan doc.  Žaloudík, že je nutno sice zachovat při pregraduální výuce curriculum, které bylo akreditováno, nicméně je nutno hledat racionálnější formy výuky. Bylo připomenuto, že  stávající forma praktické výuky na klinických pracovištích byla reálná v době, kdy  rozpočty LF  byly významně doplňovány příspěvky zahraničních studentů - samoplátců. Tento zdroj příjmů je nyní výrazně nižší a obdobná situace (s příjmy za studium zahraničních studentů bude pokračovat i v nejbližší budoucnosti), takže je třeba se daným ekonomickým  poměrům přizpůsobit.

Dále bylo obecně konstatováno, že vyrovnaného rozpočtu LF MU v roce 2001 bylo možno dosáhnout pouze za cenu úspor, kterých bylo dosaženo redukcí úvazků učitelů na klinických oborech.

            Ve veřejném hlasování byla Výroční zpráva o čerpání rozpočtu na LF MU za rok 2001 schválena.

 

8.

Následujícím bodem jednání byl návrh rozpočtu LF MU na rok 2002. Písemný materiál k rozpočtu na rok 2002 obdrželi před jednáním AS všichni členové senátu. Předložený materiál byl doplněn následujícím komentářem:

-          rozpočet fakulty musí být – dle zákona – vyrovnaný (tzn., že nelze schválit takový rozpočet, kde by výdaje převyšovaly příjmy – tzv. deficitní);

-          plánované výdaje LF MU na rok 2002 jsou (oproti roku 2001) zvýšeny – mj. vládním opatřením, kterým dochází ke zvyšování nárokové tarifní složky platu;

-          plánované příjmy LF MU na rok 2002 jsou (oproti roku 2001) sníženy o příjmy ze studia zahraničních studentů);

-          pro rok 2002 již nelze na LF MU kopírovat rozpočtové podmínky a pravidla, která vycházela z období let, kdy LF MU byla ”fakultou bohatší” díky vysokým příjmům za výuku zahraničních studentů (prvá polovina devadesátých let);

-          ani redukční platová opatření schválená v dubnu 2001 AS LF MU, která byla uskutečněna v průběhu roku 2001, nejsou pro rok 2002 dostačující (další úbytek zahraničních studentů – díky předpisům v jejich mateřských zemích o uznávání lékařských diplomů; zvýšení výdajů na mzdy po nařízení vlády o platových úpravách apod.);

-          pro rok 2002 je tedy třeba – k vytvoření vyrovnaného rozpočtu LF MU – snížit náklady LF MU (příjmy nelze tč. žádnou dostupnou formou v roce 2002 zvýšit);

-          podle platných předpisů, kterými se řídí chod univerzity a jejich fakult je v pravomoci univerzity – v případě ekonomických či jiných  problémů některé z fakult – ustanovit na této fakultě tzv. nucenou správu nebo jiným způsobem ovlivnit její chod (precedentním případem v ČR byla před nedávnem situace na pražské Univerzitě Karlově, kde byla takto postižena fakulta bohoslovectví); od toho okamžiku tedy chod fakulty není řízen orgány volenými akademickou obcí fakulty.

 

Členové AS LF MU obdrželi před jednáním řadu materiálů (které byly vypracovány coby podklady pro jednání) elektronickou poštou. Tyto byly ještě před jednáním doplněny o další tyto písemné materiály:

-          podklady pro hodnocení nákladů ročníků (skutečné náklady, snížené náklady);

-          komentář k podkladům "náklady ročníků";

-          srovnání jednotlivých fakult MU podle přínosů ze vzdělání a přínosů z nespecifikovaného výzkumu v roce 2001;

 

Návrh rozpočtu LF MU pro r. 2002 předložil  děkan LF MU.  Písemné materiály obsahovaly:

-          návrh rozpočtu na r. 2002 včetně tabulkového přehledu nákladů a výnosů;

-          rozvaha o možném vývoji – vycházející z  porovnání s r. 2001.

 

Rozpočet byl připraven jako vyrovnaný v souladu s ustanovením § 18 zákona o vysokých školách; náklady i výdaje jsou ve výši 222 256 tis. Kč. Celkové dotace jsou o cca 10 mil Kč vyšší než v r. 2001. Rozhodující nákladovou položku tvoří mzdové náklady (90,6 mil. Kč). Je nutno – jak je již výše uvedeno – zvýšit (podle vládního nařízení s platností od 1.3.2002) tarifní platy – jde o opatření, které musí být realizováno.

Bez úsporných finančních opatření však nelze realizovat platovou úpravu. Proto byly hledány možnosti finančních úspor. Přes veškerou snahu a hledání možností úspor, nelze – při současném způsobu výuky a počtu pracovníků na LF MU – dosáhnou úspor jinou cestou, než redukcí personálních nákladů. Bez snížení nákladů nelze zvýšit tarifní část platu a současně zachovat jak osobní složky mzdy, tak vyplacení 13. platu a odměn (ve výši odpovídající r. 2000) u stávajícího počtu učitelů. Lékařská fakulta by se tak v průměrném platu ještě výrazněji propadla vůči mzdám srovnatelných kategorií na ostatních fakultách MU, navíc by nebyla zajištěna  možnost dalšího rozvoje fakulty.

Předseda senátu před následující rozpravou připomenul veškeré dosavadní aktivity, které byly uskutečněny z pohledu ekonomiky fakulty. Uvedl, že Ekonomická komise AS LF MU hledala objektivní podklady, podle kterých by bylo možno konstatovat přiměřené či nepřiměřené náklady na výuku jak v jednotlivých oborech, tak v jednotlivých oborech.

Upozornil i na:

-          nedostatek objektivních kriterií při hledání objektivní metody pro určení počtu učitelů v jednotlivých oborech (hodnocení výuky podle kreditů i podle počtu hodin pro jednotlivé obory nemůže být kriteriem, protože vychází z přání jednotlivých oborů, nikoliv z ekonomických možnosti fakulty;

-          nemožnost názorové shody v Evaluační komisi, která nemohla určit objektivní kriteria pro hodnocení objemu výuky a s tím spojený počet vyučujících (k závěrům Evaluační komise přišla celá řada písemných i ústních připomínek, které se závěrů komise buď zastávaly anebo je naopak zpochybňovaly;

-          potřebu objektivizovat kriteria, podle kterých by bylo možno určit reálné počty vyučujících podle finančních možností fakulty.

 

Předseda AS LF MU konstatoval, že v současné situaci lze objektivně určit možné náklady na výuku  bohužel pouze prostou kalkulací: příjem fakulty ze státní dotace, který připadne na počet studentů konkrétního ročníku (počet studentů v ročníku x státní dotace = ekonomický příjem pokrývající výuku v ročníku). Náklady na výuku v konkrétním ročníku by tedy neměly překročit výši příjmů takto stanovených. 

Obdobně lze stanovit (přepočtem na jednotlivé předměty) i možné náklady, které lze vynaložit na konkrétní předmět. V současné době jsou tyto údaje jediným “objektivním” kritériem dostupným pro racionalizaci výuky při současném systému financování vysokých škol.

Předseda AS LF MU poděkoval proděkance LF paní docentce Táborské a tajemnici LF paní ing. Sochorové, za spolupráci, při tvorbě těchto podkladů.

V rozpravě promluvil děkan LF MU, proděkan Žaloudík a předseda AS. Bylo konstatováno, že kvalita výuky nesmí být narušena a že úsporná opatření musí být organizována z ústavů a klinik, které nejlépe znají své podmínky. Dále je třeba, aby se hospodaření přeneslo na nižší organizační celky – ústavy, kliniky a oddělení, která budou napříště samostatně rozhodovat o hospodaření s přidělenými prostředky.

Návrh na reformu hospodaření fakulty připraví kolegium děkana LF MU, spolu s kritérii pro přidělování prostředků na jednotlivá nákladová střediska do konce března tak, aby v prvé polovině dubna mohla být s návrhem řešení seznámena akademická obec a poté tyto návrhy projedná AS LF MU.

Do racionalizačních tendencí budou zapojeni všichni vedoucí ústavů a klinik LF:

k 1.5.2002 budou zřízena nákladová střediska, kdy ekonomickou jednotkou se stane každý ústav a klinika.

Z rozborů, které byly připraveny výše zmíněným způsobem je zřejmé, že poměr mezi náklady a příjmy je příznivý v 1. a 2. ročnících studia vš. a stom. směru a bakalářského studia (0,64, 0,96, 0,66) a naopak nepříznivý (ztrátový) u 3.-6. ročníků vš. a stom. směru (1,38 resp. 1,78). Snížením nákladů na výuku (např. změnou poměru mezi společnou a dělenou výukou) lze dosáhnout úspory ve výši cca 9,5 mil Kč.

V diskusi podotkl doc. Žaloudík, že formy výuky, speciálně velikosti skupin studentů, bude nutno přizpůsobit ekonomickým možnostem a že je nutno mít na zřeteli i další materiální rozvoj, který je možno očekávat tehdy. Upozornil na standardní kriteria efektivity manažerské práce, která hodnotí efektivitu instituce v opačném poměru, kterým je stanovena koeficient využívající: poměru příjmů vůči nákladům. Instituce se chová efektivně, dosáhne-li (podle tohoto koeficientů alespoň hodnoty 2,5 a vyšší. Současné ekonomické tlaky jsou nejlepším motivem pro restrukturalizaci výuky, i pro hledání jiných racionálních postupů.

Děkan LF MU konstatoval, že se výuka preferováním sice vhodných pedagogických forem, ale ekonomicky neracionálních – bez přednášek (výuka interny) – výrazně zdražila. Konstatoval, že jsou v každém  oboru obecně rezervy, které budou využity teprve poté, až se do racionalizace zapojí všichni vedoucí pracovníci.

Po této diskusi následovala desetiminutová přestávka k diskusi mezi členy AS. Poté proběhlo hlasování k rozpočtu na rok 2002. Ve  veřejném hlasování byl návrh na rozpočet 2002 AS LF MU jednomyslně schválen.

Současně AS LF MU uložil děkanovi LF MU připravit do příštího jednání AS LFMU materiály –  které předloží AS LF MU k vyjádření, podle kterých bude vedení LF MU realizovat racionalizační opatření, která budou určena k dosažení vyrovnaného rozpočtu LF MU 2002.

 

9.

            V další diskusi upozornil předseda AS LF MU, na skutečnost, že v příštích létech lze předpokládat, že LF MU bude postižena za využívání nepřiměřeného objemu plochy svými ústavy a klinikami. Objem plochy, který je užíván – výhradně teoretickými ústavy (tj. v prvých pěti semestrech studia) –  LF MU v budovách spravovaných MU je nepřiměřeně vysoký při porovnání s ostatními fakultami, kdy podstatně nižší plocha slouží k výuce po dobu deseti semestrů. Tento argument je dalším negativním aspektem z pohledu vedení MU vůči lékařské fakultě. Z těchto důvodů je třeba hledat cesty, jak snížit prostory, které jsou využívány teoretickými ústavy. Příkladem může být i skutečnost, že mnohé z poslucháren na Komenského náměstí i na Joštově ulici jsou využity po minimální dobu. Nabízí se otázky, zda není výhodnější tyto prostory předat do správy MU a výuku si v těchto posluchárnách nasmlouvat dle skutečné potřeby.

Obdobný problém nastane pokud by vznesla v příštích létech některá z brněnských fakultních nemocnic finanční požadavky k úhradě za využívání svých prostor pro výuku studentů LF MU. Tímto krokem by vznikly LF MU opět další finanční problémy při tvorbě rozpočtu.

Dále předseda AS LF MU upozornil, že činnost Ekonomické komise AS LF MU by měla dále pokračovat, právě v období nastupujících racionalizačních opatření. Obdobně se otevírá prostor pro Evaluační komisi AS LF MU, která by mohla v následujícím období spolupracovat s komisemi ustanovenými děkanem LF MU tak, aby členové Evaluační komise mohly průběžně informovat o jednání těchto orgánů.

 

10.

V závěru jednání prof. Vomela připomenul, že v r. 2002 končí  mandát současnému AS LF MU a je proto třeba připravit – v souladu s Volebním a jednacím řádem AS LF MU – volby pro příští funkční období AS LF MU (2002-2005) a na stejné období i volbu zástupců LF MU do AS MU.

Předseda volební komise LF MU, doc. Palyza, připraví návrh organizace voleb do AS LF MU na příští zasedání AS LF MU.

 

11.

Příští jednání AS LF MU proběhne v návaznosti na shromáždění akademické obce LF MU. Termín obou jednání bude stanoven v závislosti na realizaci úkolů vyplývajících z jednání AS LF MU a bude stanoven v dostatečném předstihu jak před vlastním jednání AS LF MU, tak před realizací realizačních opatření navržených děkanem LF MU.

           

Zapsala: prof. MUDr. D. Hrubá, CSc.

Schválil: prof. MUDr. J. Vomela, CSc.