Zápis

z jednání Akademického senátu LF MU v Brně,

konaného 15.5.2002

 

Na jednání bylo přítomno 27 členů AS LF MU z toho 17 pedagogů a 10 studentů (dle prezenční listiny), dále pak děkan LF MU prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc., proděkani doc. RNDr. E. Táborská, CSc. a doc. MUDr. J. Žaloudík, CSc. a hosté: prof. MUDr. J. Vácha, DrSc., prof. MUDr. P. Wendsche, CSc. (UN Brno),  a doc. Štěrba, CSc. (FN Brno).

V úvodu senátoři schválili zápis ze Shromáždění akademické obce (17.4.2002) i navržený program jednání (viz dále) bez připomínek:

1)     diskuse k rozpočtu LF MU

2)     návrh děkana LF MU a ředitele ÚN Brno na ustanovení „Kliniky traumatologie LF MU a UN Brno“

3)     návrh děkana LF MU na změnu názvu 1. dětské kliniky – onkologické

4)     návrh děkana LF MU na ustanovení „Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno“

5)     návrh na prodloužení funkčního období přednostům dětských interních klinik

6) projednání návrhu na zkrácení výuky povinného předmětu tělesná výchova

7) informace k organizaci voleb do AS LF MU Brno 

8) různé

 

1)  

V úvodu jednání o financování jednotlivých klinik a ústavů LF MU připomenul prof. Vomela, že s prvým návrhem metodiky byli všichni  seznámeni na Shromáždění akademické obce (viz zápis ze Shromáždění akademické obce LF MU ze dne 17.4.2002, rozeslaný dne 2.4.2002 el. poštou). Uvedl, že na adresu AS LF došlo několik připomínek s námitkami k financování nákladových středisek od přednostů teoretických i klinických pracovišť, jmenovitě od: prof. Šulcové, prof. Rektora a prof. Svobody a rovněž rozklad od prof. Hrubé (zpracovaný spolu s prof. Váchou). Závěry všech zaslaných textů přečetl předseda AS LF MU.

 

Souhrn připomínek: Zásadní námitky všech jmenovaných se soustřeďují na kritiku, že „v metodice není zohledněn rozdílný podíl pracovišť LF na výzkumu“.

 

V diskusi sdělil děkan LF MU prof. Vorlíček, že jednal už s řadou přednostů jednotlivých pracovišť o konkrétních ekonomických podmínkách. Konkrétně s prof. Šulcovou a s prof. Rektorem došli při jednání k určitému koncensu, s prof. Svobodou zatím nejednal. Konstatoval, že kritici měli využít možnosti zúčastnit se zasedání AS LF MU jako hosté.

 

Proděkan Žaloudík podpořil zájem vedení LF o další diskusi nad přednesenými kritickými připomínkami s tím, že by tato měla vést k závěru, zda a jakou sumu přidělovanou na výuku by bylo vhodné vyčlenit pro ocenění výzkumné práce.

Prof. Hrubá upřesnila, že hlavní zdroje ekonomických příjmů jsou z dotací na pregraduální výuku, na postgraduální výuku a na tzv. nespecifikovaný výzkum (NV), který zahrnuje (dle Pravidel pro poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám, MŠMT ČR):

-          prostředky získané vysokou školou na řešení projektů výzkumu a vývoje, grantových prostředků a výzkumných záměrů,

-          prostředky na podíl habilitovaných pracovníků z celkového počtu akademických pracovníků,

-          prostředky na podíl absolventů magisterských a doktorských studijních programů  z celkového počtu studentů.

 

V rozpočtu na r. 2002 je objem z nespecifikovaného výzkumu ve  mzdovém fondu téměř 17,7 mil. Kč, což představuje cca 32 % z objemu mzdových prostředků pro akademické pracovníky ústavů a klinik. Požadavky na diferencované ohodnocení rozdílného přístupu k vědecké činnosti jsou nejen oprávněné, ale jsou i důležitým motivačním stimulem pro rozvoj úsilí o získávání těchto zdrojů. Objem prostředků z NV poskytuje pro tuto diferenciaci vhodný prostor.

 

Proděkan doc. Žaloudík s komentářem souhlasil a navrhl dále rozpracovávat příjmové složky a podle nich doladit návrh metodiky přerozdělování rozpočtu.

 

Děkan prof. Vorlíček kritizoval AS LF MU jako „pasivní“ a to s tím, „že tento orgán nepracoval tak, aby byl pro vedení fakulty účinnou podporou“. Zmínil, že „např. kritéria pro přerozdělování rozpočtu mohl zpracovat AS“. Na dotaz doc. Škorpíkové, proč ještě nejednal s prof. Svobodou, odpověděl, že zatím nebylo fyzicky možné projednat do tohoto dne rozpočet se všemi přednosty ústavů a klinik,  kterých je přes 60.

 

V reakci na tuto výtku předseda senátu prof. Vomela  okamžitě protestoval proti této kritice a řekl, že „rozhodně nepokládá AS LF za pasivní“. Odvolal se při tom na text Zprávy, která byla rozeslána před Shromážděním akademické obce LF MU (dne 2.4.2002), kde byl nastíněn vývoj přístup LF MU k financování fakulty v posledních letech. V tomto textu jsou pojmenovány příčiny, které vedly k současné ekonomické krizi fakulty. Konstatoval, že AS LF MU a akademická obec byli ještě ve velmi nedávné minulosti informováni, že „příčinou úbytku finančních prostředků LF MU je skutečnost, že MU nastavila nesprávně kritéria rozdělování dotace z ministerstva způsobem, který zásadně poškozuje LF MU“. Ještě na jednání akademické obce LF MU byla tato informace podána členům akademické obce. Na tomto jednání tehdejší tajemník LF MU – de facto ekonomický „ředitel fakulty“ vyzýval fakultu, aby se „rozhodně postavila těmto trendům“. Na základě této skutečnosti uložila akademická obec LF MU předsedovi AS LF MU jednat mj. se členy Správní rady MU. Všechna tato jednání proběhla – včetně jednání s vedením MU a včetně členů správní rady MU.

 

AS LF MU byl v dubnu 2001 postaven děkanem LF MU – bez možnosti předchozího projednání – před dilema, které spočívalo buď v restriktivních ekonomických opatřeních, která by se dotkla pedagogických pracovníků klinik. V případě nepřijetí těchto opatření (tehdy) konstatoval děkan LF MU, že odstoupí. Rozhodnutím AS LF MU byla tato krizová situace zažehnána. Proto, aby se však neopakovala a aby měl AS LF MU adekvátní informace byla vytvořena komise AS LF MU pro evaluaci a byly uloženy konkrétní úkoly pro ekonomickou komisi AS LF MU. Oba tyto orgány AS LF MU opakovaně aktivně jednaly a AS LF MU (a na jeho fóru i děkan LF MU) byl o těchto jednáních průběžně informován. Jednání obou orgánů se účastnil jak prof. Vomela, tak prof. Hrubá.

 

Dále předseda senátu připomenul, že akademický senát může řešit ty úkoly, které vyplývají ze statutu. Závěrem prof. Vomela rozhodně odmítl formulaci kritiky tak, jak byla formulována děkanem LF MU.

 

Prof. Hrubá v diskusi k tomuto bodu připomenula obtížnou práci evaluační komise, které hledala co nejpřesnější  objektivní pravidla pro evaluaci výuky. Výsledkem řady jednání byla nakonec dohoda na všech definovaných kritériích, s výjimkou započítávání objemu předpromoční praxe, kde se nepodařilo ovlivnit postoj zástupců interních oborů. Kritéria obsáhla nejen výuku všeobecného a stomatologického směru, ale poprvé i  bakalářských a magisterských oborů a také postgraduálního studia. Výsledky práce evaluační komise byly využity pro zpracování počtu započítaných hodin výuky (prod. Táborskou) a tento materiál pak byl výchozí bází pro metodiku rozdělování rozpočtu LF MU, kterou lze ještě s přihlédnutím ke kritériím PGS dále využívat.

 

Na poznámku prof. Horkého, že před 7 lety prof. Vácha a prof. Toman zpracovali nezávisle 2 materiály pro evaluaci výuky, které pak nebyly vedením fakulty využity pro postupné úpravy počtů učitelů, reagovali děkan prof. Vorlíček a doc. Žaloudík konstatováním, že v té době nebyla ekonomická nutnost personální restrikce. Studijní curricula byla vytvořena bez ohledu na ekonomické možnosti jejich realizace, rozsah a formy výukové činnosti jsou stále nad ekonomickou realitou. Vedení fakulty na tato fakta zareagovalo až v loňském roce

 

Doc. Táborská upozornila, že v současné době nemohou být  zpochybněny podmínky, které umožnily akreditaci jednotlivých studijních programů, nicméně akreditační materiály umožňují určité limitované varianty, které mohou vést k racionálnějším formám výuky.  I když nutnost personální restrikce postihuje většinu pracovišť LF,  není nutné personální omezení asi na 15-17 % pracovištích; na klinice geriatrie, ošetřovatelství a všobecného lékařství  je dokonce nedostatek pracovníků ve vztahu k objemu výuky (je řešen externími učiteli).

 

Děkan LF MU nakonec uzavřel za svoji osobu tuto část diskuse tím, že svojí kritickou poznámkou chtěl diskusi úmyslně vyvolat. Proděkan doc. Žaloudík dále konstatoval,  že úkoly volených zástupců (AS LF MU) a exekutivy jsou i na fakultě přesně určeny.

 

Prof. Hrubá upozornila na závažný nedostatek metodiky, kdy z objemu mzdových prostředků určených k přerozdělení na pracoviště nebyl vyčleněn fond pro vyplácení rizikových příplatků. Tímto způsobem jsou poškozena pracoviště, kde zaměstnanci pracují na rizikových pracovištích, protože ze zákona povinná platba je zahrnuta do prostředků adekvátně rozdělovaných podle odučených hodin. Děkan prof. Vorlíček a  proděkan doc. Žaloudík odpověděli, že po vstupu do EU budou rizikové příplatky pravděpodobně zcela zrušeny. 

 

V této souvislosti byla diskutována úloha odborových organizací na LF MU – zejména tuto skutečnost postrádají učitelé na klinikách, kde je zastoupení zdravotnických odborů, které však neřeší školskou problematiku. Děkan prof. Vorlíček sdělil, že s představiteli odborů LF jedná, že mnohá jeho rozhodnutí jsou po jednání s odbory modifikována.

 

K problematice přerozdělování mzdových prostředků bylo na návrh předsedy AS LF MU prof. Vomely přijato usnesení, které:

ukládá děkanovi LF MU do konce června 2002 jmenovat komisi pro evaluaci a metodiku ekonomiky příštího rozpočtu. Za AS LF MU byli do této komise delegováni: prof. MUDr. A. Hep, CSc. , doc. MUDr. M. Hirt, CSc., MUDr. M. Mašek, CSc., doc. RNDr.  J. Škorpíková, CSc., za studenty V. Krejčí. Jednání komise se dále zúčastní předseda AS prof. Vomela a místopředsedkyně AS prof. Hrubá.

 

K některým návrhům, které zvažovaly, zda ustanovení této komise neponechat již příštímu AS LF, který nastoupí své volební období na podzim roku 2002 konstatoval předseda AS LF MU, že nelze ztrácet čas a že příprava fakulty na rozpočet 2003 by neměla být ponechána až na začátek školního roku 2002/2003.

 

2)

Děkan LF MU  uvedl další jednání o podaném návrhu na

ustanovení „Kliniky traumatologie LF MU a ÚN Brno“ konstatováním, že jde o příklad možnosti expanze i za restriktivních podmínek. Návrh na toto nové pracoviště  podává opakovaně (po předchozím zamítnutí Akademickým senátem LF), což je v jeho pravomoci (návrh UN Brno byl tentokráte formulován nikoliv jako Chirurgická klinika, ale ve výše uvedeném znění). Stručně tlumočil souhrnné stanovisko chirurgických oborů, vypracované prof. Wechslerem: odborníci uznávají vysokou odbornou kvalitu pracoviště, ale v současné době nepovažují  vytvoření této kliniky za nutné vzhledem k tomu, že traumatologie je vyučována na stávajících pracovištích a při zřízení nové kliniky dojde k poklesu hodin výuky na stávajících chirurgických klinikách.  Upozornil, že v současné době je na Úrazovou nemocnici dislokován učitelský úvazek v rozsahu 1,0 a že po případném vytvoření  kliniky nedojde k jeho navýšení. Stejně tak nevzniknou lékařské fakultě žádné jiné ekonomické náklady.

 

Zástupce Úrazové nemocnice, prof. Wendsche, krátce zdůraznil, že nemocniční pracoviště bylo založeno v původním vědeckém ústavu a stále  zachovává vysoký výzkumný standard oboru traumatologie. Jmenovitě zmínil spinální jednotku, která je v rámci ČR unikátní. Výuka pregraduální může nabídnout studentům vyšší obsah, a to včetně postgraduálního doktorandského studia.

 

Akceptování návrhu a kladné rozhodnutí AS  podpořil i doc. Žaloudík poukazem na to, že v současné předělové době, kdy se rozhoduje o zařazení zdravotnických pracovišť mezi regionální (spravovaná krajem) a univerzitní (přidělování dotací od státu), je pro zařízení výhodnější centrální tok financí a pro univerzitu je výhodné získat špičkové pracoviště, ekonomicky soběstačné.

 

Prof. Vomela ocitoval stanoviska chirurgických pracovišť LF MU, která byla písemně předána děkanovi LF MU a dále některých dalších odborníků oboru chirurgie – konkrétně: prof. Táborské, doc. Tecla a doc. Havlíčka. Tato stanoviska cca ze dvou třetin nedoporučují ustanovení nové kliniky:

 

Ve veřejném hlasování byl návrh na ustanovení Kliniky traumatologie schválen 17 hlasy (4 proti, 3 se zdrželi hlasování).

 

3)  

Žádost o zřízení Kliniky dětské onkologie v Bohunicích a o změnu názvu I. dětské interní kliniky onkologické na I. dětskou interní kliniku uvedl doc.Žaloudík a doplnil doc. Štěrba krátkou reminiscencí vývoje oboru dětské onkologie v ČR. Samostatný obor dětské onkologie byl zastoupen v Praze (prof. Koutecký), teprve od r. 1998 bylo vyhláškou MZ ČR oficiálně ustanoveno Oddělení dětské onkologie ve FN  Brno jako dosud jediné decentralizované centrum. Získalo mezinárodní i národní kredit pro transplantace kostní dřeně a soustřeďuje dětské onkologické pacienty, kteří byli dříve léčeni ve FDN.  Na oddělení pracuje 12 lékařů, je zde rovněž učitelský úvazek 0,2. Změna ze samostatného oddělení na kliniku nebude znamenat požadavek na nárůst personálních úvazků ani na provozní náklady. 

 

Ve veřejném hlasování byl návrh na zřízení Kliniky dětské onkologie přijat 22 hlasy (2 se zdrželi). Návrh na přejmenování I. dětské interní kliniky onkologické na 1. dětskou interní kliniku byl přijat jednomyslně.

 

4)         

Návrh na prodloužení funkčního období přednostů I. a II. dětské interní kliniky doc. MUDr. Hany Hrstkové, CSc. a doc. MUDr.  Zdeňky Doležela, CSc. do 31. 8. 2003 byl  schválen v tajném hlasování.

 

5)  

Proděkanka doc. RNDr. E. Táborská, CSc., předložila AS ke zvážení návrh kolegia děkana na zkrácení povinné výuky předmětu tělesná výchova z 8 na 4 semestry a zařazení Výcvikového kurzu jako volitelný předmět, od nového akademického roku 2002/2003. Platnost akreditace studijních programů nebude touto změnou dotčena. Důvodem je nově vzniklé ekonomické zatížení fakulty úhradou za výuku, která byla od ledna 2002 převedena pod Fakultu tělesné výchovy a sportu a které je takto započítáván objem kreditů. Ve srovnání s ostatními fakultami  MU je dosavadní rozsah TV na LF (a právnické F) dvojnásobný. Většina zástupců studentů v KD s tímto návrhem souhlasila. FTVS nabídne studentům možnosti různých sportovních činností za přímou úhradu.

 

V diskusi vystoupila studentka oboru bc. studia fyzioterapie s poukazem na to, že na LF MU v Brně je skutečně velmi široká nabídka různých sportovních aktivit a s kritikou, že ve studijním programu bc. fyzioterapie je přes velký rozsah hodin předmětu Metodika tělesné výchovy absolutní nedostatek, resp. absence aktivního cvičení. Bylo doporučeno, aby tuto konkrétní stížnost řešilo KD a prod. Táborská byla požádána o tlumočení požadavku.

 

Vedení LF MU nemohlo zodpovědět dotaz, kolik peněz konkrétně ušetří LF realizací této redukce.

 

Hlasováním byl návrh schválen většinou hlasů (3 se zdrželi, žádný proti).

 

6)      

Dr. Tallová  tlumočila informace prof. Palyzy k přípravě voleb nového AS LF MU:

-          ve druhé polovině května budou na všechny pracoviště LF zaslány písemné materiály k volbám se žádostí o doporučení členy obvodní komise a návrhu kandidátů do AS LF;

-          shromažďování údajů by mělo být skončeno v průběhu června 2002;

-           ustavení obvodních volebních komisí bude v září.

 

AS navrhuje do celofakultní komise RNDr. Jiřího Totuška, CSc. (Ústav preventivního lékařství)  a  MUDr. P. Grece, CSc. (biofyzikální ústav). Po zajištění jejich souhlasu s návrhem budou senátoři o návrhu hlasovat elektronickou cestou.

 

7a)

AS odmítl jednat o návrhu na změny názvu předmětu Klinická a patologická fyziologie v bakalářských studijních oborech, neboť návrhy nebyly zdůvodněny.  Předseda AS si vyžádá písemné vyjádření navrhovatelů (prof. Sieglová, prof. Vácha), seznámí s ním senátory a požádá o hlasování elektronickou cestou.

 

7b)

AS přijal na vědomí zprávu, že Sdružení studentů stomatologie má kritické připomínky k hodnocení studia tohoto oboru a že vedení fakulty již zahájilo jednání se studenty.  Zástupce studentů v AS byl informován jen okrajově o aktivitě tohoto Sdružení a nemohl přednést konkrétnější informace. AS bude s dalším vývojem seznámen.

 

7c)

Proděkanka Táborská stručně informovala AS LF o novém celouniverzitním studijním řádu: byl vedení fakulty doručen začátkem května a  jeho změny vyžadují vytvoření nových studijních plánů, platných od nového akademického roku. V současné době návrhy připravuje studijní komise. Nové studijní plány podléhají schválení AS LF MU, přechodný stav bude administrativně řešen Směrnicí děkana.

 

Zásadními změnami jsou zápisy pro jednotlivé semestry a sloučení pojmů „zkouška“ a „rigorózní zkouška“ v jednotný pojem „zkouška“. Na Lékařské fakultě tyto dva druhy zkoušek odlišovaly jednak objem zkoušené látky, jednak formální průběh rigorózní zkoušky (2 examinátoři).

 

V diskusi bylo zvažováno, zda se bude v nových studijních řádech vyžadovat přítomnost jednoho nebo dvou examinátorů u každé zkoušky. Bylo rozhodnuto, že nadále u zkoušek, které byly historicky označovány jako "rigorózní",  budou přítomni 2 examinátoři a tyto zkoušky budou taxativně vyjmenovány v Katalogu předmětů. U všech ostatních zkoušek bude možná přítomnost jen jednoho examinátora. Forma SZZ a SRZ se nemění.

 

Návrh byl schválen jednomyslně.

 

7d)

Prof. Horký upozornil AS, že na ekonomické odd. děkanátu LF MU je přijímána další úřednice (pro granty) a její pracovní stanoviště řešil architekt  pozvaný fakultou a to za současných restriktivních opatření vynucených ekonomickými problémy. Obrátili se na něj pracovníci LF se žádostí o tlumočení tohoto dotazu s tím, že obecně je toto řešení považováno za plýtvání prostředky. Chtěl by proto znát zdůvodnění tohoto kroku. Protože z vedení fakulty zůstala na konci jednání AS jen proděkanka Táborská, která o  této situaci neměla žádné informace, byla požádána, aby dotaz přednesla na kolegiu děkana.

 

 

 

V Brně, 17. května 2002

 

 

Zapsala: prof. Hrubá