Zápis
z jednání Akademického senátu LF MU v Brně,
které se konalo 14. 10. 2003

Přítomno bylo 22 senátorů (dle prezenční listiny), 3 členové studentské komory ukončili studia a jejich mandáty budou obsazeny novou volbou. Z jednání se omluvili 4 senátoři ze studentské komory, další 4 senátoři (2 ze zaměstnanecké a 2 ze studentské komory) se na jednání nedostavili bez předchozí omluvy.
Jednání se účastnilo celé vedení lékařské fakulty: pan děkan, všichni proděkani, paní tajemnice. Jako hosté byli přítomni JUDr. Stárková a prim.MUDr. Gaillyová.

Předseda AS LF MU, prof. Šlapák, zahájil jednání a požádal o schválení předem zaslaného programu: schválen bez připomínek. Rovněž zápis z minulého jednání byl schválen, bylo upozorněno na chybné označení virtuálního diskusního klubu (chybně WRITTEN, správně je součástí Rady pro informační technologie v medicíně, RITM).

Senátoři byli seznámeni s výsledky konkurzních řízení a v tajném hlasování je schválili:
Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., přednosta interní kardiologické kliniky, od 1.1.2004 na dobu 5 let (22 hlasů kladných)
Prof. MUDr. Jirka. Mačák,CSc. (z LF UP v Olomouci), přednosta patologicko-anatomického ústavu, od 1.1.2004 na dobu 5 let (21 hlasů kladných, 1 záporný)
Doc. MUDr. Anna Vašků, CSc., přednostka ústavu patologické fyziologie, od 1.1.2004 na dobu 5 let (20 hlasů kladných, 2 záporné)

Příloha ke Statutu LF MU, o které bylo diskutováno na posledním jednání AS LF MU, byla poskytnuta k prostudování JUDr. Stárkové, která na výzvu prof. Šlapáka přednesla své poznámky. Upozornila, že v rámci Přílohy není vysvětlen systém voleb do AS LF MU, který musela zjišťovat u posledního předsedy fakultní volební komise. Uvedla přehled hlavních principů a doporučila provedení určitých změn v určování počtu mandátů v jednotlivých volebních okrscích: podle dosavadního způsobu se mandáty v zaměstnanecké komoře určují z počtu zaměstnanců akademické obce podle přepočtených úvazků k určitému datu. Doporučuje, aby byly brány v úvahu úvazky přepočtené za delší časové období. Bude rovněž třeba rozhodnout, jak začlenit do volebního systému postgraduální studenty, kteří mají právo volit i být zvoleni, přičemž někteří mohou mít i částečný pracovní úvazek na LF MU. Nedoporučuje možnost korespondenční volby, která není obvyklá ani v ČR, ani na vysokých školách v ČR. Je rovněž třeba přesně určit, které konkrétní věci je možno v rámci AS LF MU odhlasovat elektronickou poštou a upřesnit funkci tajemníka AS LF MU.
Bylo dohodnuto, že JUDr. Starková vypracuje pracovní verzi Přílohy s uplatněním platných právních norem a zašle ji prostřednictvím předsedy AS LF MU k diskusním připomínkám členům AS LF MU. Materiál by mohl být připraven na příští jednání AS LF MU. JUDr. Starkové bude nápomocen MUDr. Jurajda při poskytování, případně získávání potřebných informací o organizaci LF MU.

Pan děkan, prof. Žaloudík, podal informace o záměrech vedení LF MU, které vyžadují stanovisko AS LF MU:
Obor Klinická genetika je na LF MU vyučován v podstatě 7 let odbornými pracovníky odd. klinické genetiky ve fakultní dětské nemocnici. Pan děkan vysvětlil záměr institucionalizovat tuto skutečnost vytvořením oddělení klinické genetiky v rámci Biologického ústavu LF MU, přičemž stejně jako dosud by byl tomuto pracovišti přidělován rozpočet podle odučených hodin. Vedoucí oddělení by byl jmenován děkanem po konzultaci s vedoucím Biologického ústavu. Vytvoření oddělení klinické genetiky bude znamenat m.j. i posílení Biologického ústavu a v širším kontextu i teoretických ústavů LF MU. V současné době se na výuce podílí 5 odborných pracovníků (á..0,05úvazku) tohoto pracoviště v celkovém úvazku 0,25. Po diskusi, při níž na některé otázky odpovídala i přítomná prim. MUDr. R. Gaillyová, schválil AS LF tento záměr počtem 20 kladných hlasů (2 se zdrželi, žádný záporný).

Toto pracoviště by se nadále mělo podílet na vytvoření univerzitního Centra genetiky MU spolu s takto odborně zaměřenými pracovišti Přírodovědecké fakulty MU a dalšími pracovišti Lékařské fakulty MU, která se genetickou problematikou zabývají. V diskusi pak bylo vyjasněno, že vytvoření Centra genetiky by přineslo celou řadu výhod: přístup k získávání mimofakultních ekonomických prostředků, koordinace výuky genetiky na LF a PřF (včetně bakalářských laboratorních programů), v neposlední řadě i další zvýraznění oboru genetiky v Brně, kde zatím působí prestižní Mendlovo genetické centrum. AS LF MU souhlasil 22 kladnými hlasy, aby vedení LF MU zahájilo jednání s Přírodovědeckou fakultou MU o vytvoření tohoto univerzitního centra.

V dalším bodu jednání pan děkan připomenul podstatné změny výuky stomatologického směru, které probíhaly v r. 2002. Našim odborníkům se podařilo vypracovat vzorový studijní program, který byl akreditován a pomáhá i ostatním lékařským fakultám v ČR. Po zkrácení studijního programu o 1 rok zůstaly zachovány původní ekonomické prostředky, takže pro obor přinesly navýšení o 1/6. Ani teď však nejsou zcela uspokojeny nároky na kvalitní studium oboru, který patří v rámci lékařských fakult k ekonomicky nejnáročnějším (zejména kvůli potřebě dostatečného množství pomůcek, materiálu, učitelů pro dělení studentů do malých skupin). Nicméně stávající vybavení, které se bude postupně dál doplňovat, je vyhovující i pro postgraduální vzdělávání. Vytvoření Centra stomatologie, které by zahrnovalo nejen stávající pracoviště fakultní, ale i Ústavu doškolování (IDVPZ Brno), by otevřelo možnosti podnikatelské (zejména v oboru implantologie) i výukové (postgraduální vzdělávání), které současný statut kliniky neumožňuje. Prof. Vaněk již připravuje ve spolupráci s odborníky z IDVPZ program pro postgraduální vzdělávání, aby se fakultní stomatologická pracoviště mohla akreditovat (po schválení zákona o zdravotnických pracovnících).

Pan děkan informoval AS LF MU, že stavba Kampusu v Bohunicích je trvale sledována: práce v budově MEDIPO pokračují podle plánu a je reálné předpokládat, že budou skončeny do konce r. 2003. Naopak práce na nových stavbách jsou v současnosti asi o 3 měsíce opožděny. Podařilo se udržet záměr, aby každý ústav měl samostatný blok. O vnitřním členění bloků rozhodují vedoucí ústavů. Při výstavbě bude nutno uspíšit stavbu poslucháren a rovněž koordinovat nové stavební prvky s provozem pracovišť FN v Bohunicích.

Pan děkan upozornil, že na lékařské fakultě bude nutno řešit, jak vykazovat využití cca 20% ekonomických prostředků, které jsou v rozpočtu určeny pro tvůrčí práci studentů. Do práce ve SVOČ je zapojena jen malá část mediků a proto bude asi vhodné pro ty, kteří se tímto způsobem dosud neangažují, vytvořit systém povinných samostatných diplomových prací (podobně jako v bakalářských směrech a v navazujícím magisterském studiu). Systém by se nejspíše zaváděl od nového školního roku a všichni přednostové jednotlivých oborů by nabízeli studentům vhodná témata pro rešeršní nebo praktické práce. Studenti by si mohli vybírat tématické záměry během celého studia a i práce odevzdávat a obhajovat v libovolných termínech (ne až v závěrečném ročníku). Bylo konstatováno, že v současné době všichni studenti zpracovávají a obhajují práce malého rozsahu s tématy veřejného zdravotnictví v rámci SZZ "zdraví, prevence, zdravotnictví"

Členové AS LF MU schválili většinou 21 hlasů (1 záporný) návrh na změnu v udílení prospěchových stipendií (bude nutno opravit nepřesnost v čl. 4, odst. 3)

V diskusi k návrhu o kritériích přijímání studentů bez přijímacích zkoušek bylo vysvětleno, že se LF MU musí přizpůsobit zvyklostem na ostatních fakultách, neboť jinak by ztrácela mnoho nejnadanějších studentů, kteří dají přednost přijetí na fakultu bez zkoušek. Podle analýz dosavadních průběhů přijímacího řízení je zřejmé, že studenti, kteří splňují kritéria pro přijetí bez zkoušky, by stejně přijati byli, neboť výsledky jejich testů patří k nejlepším. Návrh na to, aby se podrobili alespoň testům všeobecných znalostí bez vlivu na jejich přijetí, byl odmítnut vedením fakulty a názor akceptován vedením MU.
V současné době dělá student ucházející se o vysokoškolské studium v průměru 8 přijímacích zkoušek. Ve značně nepřehledné situaci se pracovníkům studijního odd. a zkušeným proděkanům daří nastavit taková kritéria, která zabezpečují přijetí vhodného počtu studentů do prvních ročníku: v letošním roce bylo zasláno kolem 670 oznámení o přijetí na LF MU, z toho se k zápisu dostavilo cca 400 studentů a skutečně nastoupilo cca 370 studentů.
V rámci tzv. celoživotního vzdělávání (umožnění placeného studia prvního ročníku nepřijatým studentům po uhrazení částky cca Kč 70.000) bylo letos přijato 34 studentů, což je více než v loňském roce. Ze studentů, přijatých v r. 2002 jich 50% postoupilo do 2. ročníku při vykonání příslušných pohovorů.
Návrh na přijímání cca 100 studentů všeobecného a 20 studentů stomatologického směru, splňujících vytvořená kritéria, schválili všichni přítomní senátoři (22 hlasů kladných).

Pro doplňovací volby do studentské komory AS LF MU byli jmenováni doc. Bláha (předseda) a MUC Kaňovský.

Na dotaz o možnostech praktických stáží cizinců na pracovištích LF MU odpověděl pan děkan, že zatím nejsou vytvořena jednotná pravidla a proto je třeba improvizovat a vždy rozhodovat o konkrétních případech. Na rozhodnutí musí vždy participovat ředitelství příslušného zdravotnického zařízení, ošetřit stáž pracovní smlouvou (s vyjasněním platby sociálních dávek a nemocenského pojištění). Bude třeba vypracovat systém certifikátů.

Příští jednání AS LF MU bude ve středu, 12. 11. 2003 ve 13.00 hodin a na ně bude navazovat shromáždění akademické obce LF MU (od 15 hodin). Dne 24.11. se bude konat shromáždění akademické obce MU.

Zapsala: prof. MUDr. D.Hrubá, CSc.
Schválil: prof. MUDr. I.Šlapák,CSc., předseda AS LF MU
V Brně, 15.10.2003