Zápis

z jednání Akademického senátu LF MU v Brně,

konaného 13. ledna 2004

 

 

Jednání se účastnilo 28 členů AS (19 ze zaměstnanecké, 9 ze studentské komory – viz prezenční listina). Za vedení LF byli přítomni pan děkan, prof. MUDr. J. Žaloudík,CSc.,  proděkani doc. Táborská, doc. Vokurka,  prof. Vorlíček, paní tajemnice a jako hosté prof. MUDr. J. Wechsler,CSc. a JUDr. Starková.

 

V úvodu předseda AS LF MU, prof. Šlapák, CSc. přivítal všechny přítomné, jmenovitě pak nové členy studentské komory AS LF, kteří byli zvoleni v doplňovacích volbách. Požádal o doplnění a schválení programu jednání, s nímž byli všichni předem  seznámeni: program byl schválen jednomyslně. Při kontrole zápisu z minulého jednání bylo konstatováno, že nebyly uloženy žádné úkoly s výjimkou těch, které jsou navrženy k projednání na této schůzi.

 

V letošním roce proběhne volba nového rektora MU. Prof. Šlapák informoval, že k volbě byla ustanovena volební komise, jíž předsedá prof. A. Vašků z LF MU. Komise vypracuje a zveřejní pravidla pro přihlášení kandidátů a svolá shromáždění Akademické obce MU, na kterém se jednotliví kandidáti představí. Poté AS MU zvolí nového rektora, k jeho zvolení je potřeba minimálně 23 hlasů (ze 45 členů AS MU). Lékařské fakulta navrhuje jako kandidáta prof. MUDr. J. Wechslera, CSc., který byl na jednání pozván a vyzván, aby stručně nastínil svůj program.

Prof. Wechsler připomenul, že kandidaturu přijal na základě výzvy vedení LF MU a po zralém uvážení. Nechce být „rektorem lékařské fakulty“, ale celé Masarykovy univerzity. Jeho základní vizí je, že nechce převratně měnit Masarykovu univerzitu, ale chce usilovat o nastolení průhlednějších vztahů vedení MU k jednotlivým fakultám a k projektu výstavby Kampusu v Bohunicích a zlepšení vzájemné komunikace mezi rektorátem a fakultami. Svoji práci ve funkci rektora si představuje ne jako „ředitelování“, ale jako „službu na celý úvazek“. Hodlá se obklopit slušnými a dělnými lidmi. I když cítí, že jeho věk může být někým chápán jako určitá nevýhoda, domnívá se, že naopak má díky nabytým zkušenostem předpoklady pro správné rozhodování. Svoji kandidaturu považuje za výzvu už také proto, že Lékařská fakulta neměla dlouho žádného představitele v čele Masarykovy univerzity.

Prof. Šlapák doplnil, že prof. Wechsler vedl dlouhá léta velký kolektiv pracovníků 1. chirurgické kliniky a vždy rozhodoval ve prospěch jiných lidí, především pacientů. Zdůraznil, že prof. Wechsler je muž čestný, odborně zdatný, nestranný, který je schopen zajistit, že Lékařská fakulta MU nebude znevýhodňována.

Pan děkan v obsáhlém diskusním příspěvku se přihlásil k tomu, že byl jedním z vyzyvatelů a především zdůrazňoval, že věk kandidáta v žádném případě nemůže být vnímán jako handikap. Funkce rektora vyžaduje ctihodné vystupování, čestné jednání a především velké zkušenosti. Nastávající období lze chápat jako „boj Lékařské fakulty o místo na slunci“, neboť se potýkáme s problémy prostorového uspořádání, klinickou výukou ve zdravotnických zařízeních  postižených špatným systémem centrálně nastaveného řízení a specifickým postavením přírodovědně zaměřených fakult (harware) mezi humanitními fakultami (software) univerzity. Uvedl, že obdobné problémy jsou i v zahraničí a jako příklad poukázal na zřizování lékařských univerzit v Rakousku. Výstavba Kampusu, který má poskytnout moderní pracovní prostředí pro zaměstnance a studenty lékařské a přírodovědecké fakulty, je současnou prioritou. Potýká se s mnoha problémy a proto by v čele MU měl stát reprezentant, který problematice rozumí a její řešení bude pokládat za svůj osobní úkol. V osobnosti prof. Wechslera spatřuje pak děkan a vedení LF záruku, že osud dalšího rozvoje přírodovědných fakult bude ve správných rukou. Doporučil, aby ti senátoři, kteří mají stejný názor jako vedení LF MU, lobovali podle svých možností v AS MU.

Prof. Šlapák upozornil, že diskusi s prof. Wechslerem je možno vést i elektronickou poštou.

 

Členové AS LF MU obdrželi v dostatečném předstihu návrh konečného znění přílohy č. 1 ke Statutu LF MU, která se vztahuje k činnosti a volbě AS LF. Protože nedošly žádné připomínky, bylo přistoupeno ke hlasování: znění bylo schváleno většinou 27 hlasů (1 se zdržel hlasování).

 

Senát projednal materiály týkající se přípravy rozpočtu na rok 2004: v úvodu bylo stručně konstatováno, že pravidla pro tvorbu rozpočtu MU, přerozdělení na fakulty a na jednotlivá pracoviště se v zásadě nezmění proti roku 2003.

Pan děkan informoval, že paní tajemnice připravila různé varianty možného přístupu rektorátu a že konstatovala, že v praktických dopadech pro LF MU nejsou mezi jednotlivými variantami podstatné rozdíly. Protože už v r. 2003 byla dotace pro LF podstatně příznivější než v předchozích letech, je vedení LF vcelku spokojeno. Také vnitřní přerozdělení na jednotlivá pracoviště bude v zásadě podle loňských kritérií. Jde především o oblast mzdových prostředků pro učitele, které jsou dávány podle výkonu a ne podle personálního obsazení, o kterém může vedoucí pracoviště rozhodovat ve své pravomoci (s tím, že  některé teoretické ústavy bude nutno podpořit).

Významnější změnou bude, že na jednotlivá pracoviště budou převedeni i neakademičtí pracovníci s jejich dosavadními mzdovými prostředky, aby vedoucí mohli zvážit jejich využití a tím dále posílit své pravomoci. Na pracovištích, která školí doktorandy v PGS programech, bude objem prostředků o něco snížen, aby bylo možno odměnit i výuku společných předmětů, zajišťovanou pro všechny doktorandy.

S přerozdělováním prostředků úzce souvisí počty odučených hodin: v tomto ohledu bylo navrženo a po diskusi i vědeckou radou LF schváleno proporcionální rozdělení forem studia na klinických oborech: 20% přednášek, 40% seminářů, 40% praktik. Požadavky stomatologů na podstatné zvýšení koeficientu náročnosti (z 2,8 na 7) nebude možno akceptovat, ale určité navýšení (na cca 3,5) bude hrazeno z prostředků, které získáme po zkrácení studia zubního lékařství o 1 rok. I když vedení fakulty vnímá zdůvodnění  požadavků některých dalších klinických oborů (např. gynekologie) na větší individualizaci výuky, nepřipravuje zatím v tomto ohledu změny. Bylo připomenuto, aby se do výuky více zapojila audiovizuální demonstrace, kdy na LF byly vytvořeny technické podmínky pro pořizování vhodných výukových materiálů.

Pan děkan ještě uvedl, že v rozporu s původními směrnicemi rektora MU o nutnosti zajistit vyrovnaný rozpočet, bylo koncem listopadu požadováno, aby hospodářský výsledek fakult byl cca 3%, což konkrétně pro LF MU představuje asi 6,3 mil. Kč.

Paní tajemnice doplnila, že zdroje financí pro LF jsou dotace na výuku (70%), PGS (20%) a specifický výzkum (10%): podle tohoto klíče budou přerozdělovány prostředky  na jednotlivá pracoviště i letos, kdy očekáváme menší navýšení objemu zdrojů. Prostředky z PGS, které dostanou pracoviště zajišťující výuku společných povinných předmětů, se budou odvíjet z počtu odučených hodin při sazbě 500 Kč/hod.

Proděkanka Táborská zopakovala metodiku výpočtu výukových úvazků, která je stejně jako loni a bude použita při hodnocení jednotlivých pracovišť (hodiny výuky, zkoušek, vedení a obhajob diplomových prací, výuka na jiných fakultách, pokud je pracoviště a zástupce LF veden jako garant). Do konce ledna předpokládá ukončení aktualizace současného stavu, která pak bude přístupna na www stránkách.

Proděkan Vokurka zdůraznil, že dohodnuté schema zastoupení jednotlivých forem výuky na klinických oborech (20 : 40 : 40) je změna velmi významná. Připustil další diskusi, nečeká ovšem zásadní obrat. Vedení fakulty se zabývá nárůstem počtu studentů, kteří přicházejí do vyšších ročníků, zejména do klinických oborů a jako jedno z významných řešení navrhuje postupnou tvorbu vidoprogramů.

Pan děkan při této příležitosti znovu zdůraznil nutnost zavedení individuálních povinných prací, které by studenti (medici) vypracovávali  v rámci tvůrčí činnosti, na kterou dostává fakulta cca 20% z celkového objemu prostředků na výuku.

V diskusi  dr. Bartl tlumočil dotazy svých voličů a požádal vedení LF o odpověď:

-         jak má být chápána budoucnost LF, když ve studijních skupinách bude na klinických pracovištích stážovat 25 studentů, což zcela jistě negativně ovlivní kvalitu praktické výuky

-         co je chápáno pod pojmem „stálý zaměstnanec“ LF, když vyučující mají smlouvy na dobu určitou (jsou obavy, že při redukci počtu pracovníků v nemocnicích budou více postiženi lékaři pracující ve školství)

-         kritéria habilitačních řízení se neustále zvyšují, takže vzniká dojem snahy o regulaci zvyšování kvalifikace učitelů LF

Pan děkan ve své odpovědi uvedl, že:

-         nárůst počtu studentů na LF byl vyvolán ekonomickým a i společenským tlakem. Během příštích 3 až 4 let bude situace průběžně analyzována a balancována, rozhodující bude rovněž dostavba a zprovoznění Kampusu. Nedokážeme v této chvíli odhadnout, zda jsme již dosáhli nebo dokonce překročili únosnou mez

-         pracovní smlouvy se zaměstnanci LF čekají na nový zákon, v němž se očekává obecný úzus, že s novým zaměstnancem bude uzavírána smlouva na zkušební dobu 1 roku a pak na dobu neurčitou. Zatím není jisté, že toto znění zákona bude schváleno (jsou námitky zejména u oborů, v nichž se předpokládá celoživotní vzdělávání). Smlouvy na dobu neurčitou by byly asi více opodstatněné u pracovníků teoretických ústavů, na klinikách by byl výhodnější souběh pracovních poměrů ve zdravotnictví a ve školství. Koncem ledna má být v parlamentu projednáván návrh zákona o univerzitních nemocnicích, který připravuje vytvořená komise. Zatím se zdá, že není politická vůle k vytvoření a realizaci konceptu univerzitních nemocnic, který sebou nese navýšení dotací pro nemocnice vyššího typu (počet 7 by představoval cca 4 mld Kč), a ztrátu  „vlajkových lodí“ pro MZ. Jeho slova potvrdil proděkan Vorlíček.

-         Kritéria habilitací  se zvýšila za funkčního období minulé vědecké rady s cílem vyrovnat se především nárokům 1. LF UK Praha. I když jsou v současné aprobační komisi 2 trendy (zastánci radikálních přitvrzení a přívrženci postupných kroků), není  předpoklad, že by se stávající kritéria nadále významně zpřísňovala, ale nebude ani tendence je znovu mírnit. V žádném případě však není možné usuzovat, že vedení fakulty by chtělo regulovat a omezovat růst kvalifikace akademických pracovníků.

Pan proděkan Vorlíček potvrdil, že vzájemné srovnání habilitačních požadavků na LF a PřF ve srovnání s mnoha ostatními fakultami MU není spravedlivé, ale LF MU se musí  vyrovnat ostatním lékařským fakultám v ČR

 

Na návrh vedení LF, který byl projednán s odbornými pracovníky I. Chirurgické kliniky FNUSA, schválil AS LF MU prodloužení funkčního období přednosty kliniky, prof. MUDr. J.Wechslera,CSc. do 30. 6. 2004 (26 pro, 1 hlas proti).

 

Výukový provoz fakulty, jeho koordinace s ostatními lékařskými fakultami a jednání s MŠMT vyžadují zřízení funkcí dalších 2 proděkanů: pro obor zubního lékařství (prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.) a pro nelékařské obory (prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.). AS LF MU schválil jmenované do jejich funkcí většinou hlasů (prof. Vaněk 27 pro, prof. Kubešová: 25 pro, 2 proti).

MUC Kaňovský seznámil AS LF MU s výsledky doplňujících voleb do studentské komory: za 4 absolventy, kteří studium ukončili, byli zvoleni: Michal Dráb (1. roč.), Libor Streit (2. roč.), Martin Pešl (3. roč.) a Jana Lísková (1. roč. bc.). Protože dodatečně oznámil zástupce stomatologického směru přerušení studia, bude jeho nástupce zvolen v další doplňující volbě.

 

Paní tajemnice přednesla zprávu o postupu stěhování ústavů z budovy na Joštové 10: podle plánu, i když s určitým zpožděním, zaviněným opožděnou kolaudací budovy MEDIPO na Kamenici, se stěhují postupně ústavy biofyziky, histologie, geriatrie a ošetřovatelství, v rámci budovy MEDIPO pak ještě Centrum biostatistiky. Tato dislokace je již definitivní.

Současně probíhá původně neplánovaný přesun pracovišť do uvolněných prostor na Komenského nám. (Centrum výpoč. Techniky, odd. lékařské etiky a ústav sociálního lékařství a veř. zdravotnictví) a do bývalé transfuzní stanice Tomešova (lék. knihovna).

Připravuje se rekonstrukce budov na Tomešové ul., aby je bylo možno zprovoznit pro další 3 ústavy LF MU: biologie, farmakologie, preventivního lékařství. Prodejna Knihy bude umístěna do prostor kavárny v přízemí rektorátu MU.

V diskusi tlumočila prof. Hrubá názory pracovníků z Joštovy ul., že vpád stavebních firem a jejich činnost významně narušil pracovní prostředí zaměstnanců i studentů a nutnost podřídit se špatně sestavenému harmonogramu si vyžádá několikamilionové náklady, které by byly lépe využitelné při modernizaci přístrojového vybavení.

Pan děkan v zásadě s tímto postojem souhlasil, nicméně vysvětlil, že rekonstrukce objektů na Joštové a Kotlářské jsou součástí výstavby Kampusu a harmonogram prací byl schválen při zahájení realizace záměru. Stávající podmínky zhoršuje zpožďování výstavby v Bohunicích.

Na připomínku o nutnosti zlepšit dopravní obslužnost do Bohunic pan děkan reagoval konstatováním, že dle jeho zkušeností vyznějí snahy vedení LF asi naprázdno.

 

Dr. Svoboda požádal o vysvětlení, proč se mění původní architektonické řešení Kampusu a navrhl přizvat na příští jednání AS LF MU pana rektora.

Pan děkan odpověděl, že koordinací výstavby Kampusu byl pověřen prof. Slovák a nový kvestor: oba jsou proto detailněji informováni, než pan rektor. Ustanovená řídící komise se schází ve 14 denních intervalech a posuzuje postup prací. Je zřejmé, že termín dokončení stavby koncem r. 2006 nebude dodržen, stále se ještě nepodařilo vykoupit všechny pozemky. Změny v původní projektové dokumentaci jsou vedeny snahou vejít se do rozpočtu investičních prostředků. Dosud bylo  změněno kongresové centrum, řešily se problémy umístění zvířetníku a skleníků, „zahušťuje“ se zástavba na daném prostoru. I v této situaci se daří Lékařské fakultě uhájit požadavek na pavilonové řešení jednotlivých ústavů. AS MU bude výstavbu Kampusu projednávat na dubnovém zasedání. Na dotaz, zda nový rektor může nějakým způsobem  pozitivně zasáhnout do výstavby Kampusu, pan děkan odpověděl, že ano: může žádat definitivní ukončení projektových záměrů, zasahovat do výběrového řízení stavebních firem, ovlivnit jednání s Investiční Bankou, která budou provázet nedodržení termínu stavby, atd. Rok 2004 je  rozhodující a proto i výběr osobnosti rektora a jeho vztah ke Kampusu jsou prioritami.

Při hlasování o návrhu, zda pozvat rektora MU na jednání AS LF byl návrh zamítnut (7 hlasů pro, 8 proti, 8 se zdrželo).

 

Doc. Mašek požádal vedení LF, aby se zabývalo otázkou výuky traumatologie na traumatologickém oddělení v Bohunicích. Bylo sděleno, že tato problematika by se měla přenést na jednání chirurgické sekce, kterou vede doc. Gál.

 

 

V Brně, 14.1.2004        

Zapsala:  D. Hrubá