Zápis

z jednání Akademického senátu LF MU v Brně,

dne 9. března 2004

 

Jednání se účastnilo 29 členů AS, pan děkan, paní tajemnice, proděkani  s výjimkou omluvených (prof. Kubešová,  prof. Špinar). Jako host JUDr. Starková

 

Po přivítání předsedou AS LF MU prof. Šlapákem byl  jednomyslně schválen program jednání a rovněž zápis z minulé schůze, z něhož nevyplývaly žádné kontrolovatelné úkoly.

 

Předseda AS LF MU seznámil přítomné s přípravou volby rektora dle informací poskytnutých volební komisí, která se sešla začátkem března. Přihlášení kandidáti budou představeni 15.3. a 5.4. na řádném a mimořádném zasedání AS MU a 19.4. na shromáždění akademické obce MU, které se bude konat na Právnické fakultě MU. Bylo doporučeno, aby se členové AS LF MU seznámili s programovými tézemi kandidátů (prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. z LF MU, prof. PhDr. Petr  Fiala, Ph.D. z Fakulty sociálních studií, Mgr. Václav Linkov z Fakulty sociálních studií), které jsou uveřejněny na www stránkách MU ve složce Aktuality.

 

Na výzvu rektorátu MU zaslal prof. Šlapák zápisy z jednání AS LF MU, konaných za jeho volebního období, k archivování.

 

K aktuální problematice jednání LF s Vyšší zdravotní školou Podsedníka o možnostech spolupráce při výuce bc. studia ošetřovatelství a případné podpory pro akreditaci této školy na  novou fakultu, podal vysvětlení pan děkan.

Uvedl, že v souladu s  linií zákona o lékařských a nelékařských povoláních roste a bude dále růst počet studentů v bc. a mgr. programech ošetřovatelství a některých specializacích (některé jsou již na LF MU akreditovány, jiné akreditaci připravují). Na zmíněné VZŠ vyučuje v současné době 28 učitelů z LF MU a proto jednání vedoucích pracovníků obou škol o případné bližší spolupráci bylo přirozeným aktem. Poté, co  paní proděkanka prof. Kubešová bylo pověřena projednáváním  konkrétnějších a reálnějších možností spolupráce, bylo nutno konstatovat, že vedení VZŠ  chápe spolupráci jako jednostrannou podporu ze strany LF MU, za kterou nenabízí žádnou protihodnotu. Proto  možnost  dalšího rozvíjení vztahů s touto institucí byla vedením LF MU zamítnuta.

Na poradě proděkanů však byla v diskusi věnována  problematice studia ošetřovatelství pozornost. Studium má svá odborná specifika, pro která nemá LF MU žádného habilitovaného odborníka. Akreditované specializované bakalářské  studijní programy jsou navázány ve větší míře na určité obory LF MU, které nemají na výuku potřebný počet učitelů a řeší výuku pomocí externích pracovníků. Není zatím komplexním způsobem zajištěno postgraduální vzdělávání absolventů, o které zřejmě budou usilovat různé nemocnice a žádat o akreditace. Lékařská fakulta by si měla proto zvážit své další priority a  zabezpečit alespoň koordinaci pojetí curricula pregraduálního, postgraduálního i celoživotního vzdělávání.

Vedení LF MU se chce těmito problémy zabývat na konferenci o koncepci ošetřovatelství, které se účastní rovněž zástupci MZ ČR (ředitelka Kohoutová).

Pan děkan i pan proděkan prof. Vorlíček dále zmínili možnosti jednat o prohloubení spolupráce na tomto úseku s vedením stávajícího Institutu pro doškolování zdravotnických pracovníků v Brně (kde je zatím ochota vedoucích pracovníků ke spolupráci, která by byla výhodná i pro LF MU, vstřícnější) včetně úvah o možnosti založení nové Fakulty zdravotnictví/ošetřovatelství.

 

Ve výběrovém řízení na přednostu Neurochirurgické kliniky  FN USA byl většinou 26 kladných hlasů schválen doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc. (ze 28 hlasujících 1 záporný, 1 se zdržel hlasování).

 

Prodloužení funkčního období bylo schváleno u všech navržených vedoucích pracovníků (hlasovalo 28 senátorů)

-         prof. MUDr. Aleš Reitar,CSc., I PAÚ FN USA, na 2 roky (26 kladných, 1 záporný, 1 se zdržel)

-         prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., Stomatologická klinika, na 2 roky (26 kladných, 1 záporný, 1 se zdržel)

-         doc. MUDr. Svatopluk Synek,CSc., Klin. nemocí očních a optometrie FN USA, na 5 let (26 kladných, 1 záporný, 1 se zdržel)

-         prof. MUDr. Vlastimil Válek,CSc., Radiologická klinika FN, na 3 roky (24 kladných, 3 záporné, 1 se zdržel)

-         doc. MUDr. Martin Krbec,CSc., Ortopedická klinika FN, na 5 let (27 kladných, 1 se zdržel)

-         doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc., Klinika dětské radiologie FN, na 1 rok (22 kladných, 5 záporných, 1 se zdržel)

-         prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., I. Dětská interní klin. FN, na 3 roky (26 kladných, 1 záporný, 1 se zdržel)

-         prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., II. Dětská klinika FN, na 3 roky (27 kladných, 1 se zdržel)

-         prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc., Ústav histologie a embryologie, na 1 rok (26 kladných, 2 záporné)

V diskusi odpověděl pan děkan na dotaz, že délka doby prodloužení u jednotlivých kandidátů je navrhována po dohodě s řediteli zdravotnických zařízení při současném posuzování očekávaných organizačních změn či perspektivních nástupců.  U několika klinik (I. Chirurgická  a Ustav klinické imunologie a alergologie FN USA,  Infekčních nemocí, neurochirurgie a dětské oční ve FN) bude v letošním roce provedeno výběrové řízení.

 

Téma postgraduálního studia uvedl pan děkan konstatováním, že je počtem 560 doktorandů v různých ročnících studia velmi objemné. V současné době jsou shromažďovány připomínky oborových rad k novele studijního řádu MU (zpracované rektorátem MU) a k návrhu podmínek na LF MU. Po projednání ve VR LF MU bude materiál předložen AS LF MU.

V současné době zahrnuje doktorandské studium jak klasicky pojatou vědeckou práci, tak i určitou formu postgraduálního specializačního studia na úrovni atestací (zejména u absolventů nelékařských oborů). Tyto formy bude třeba definovat, případně oddělit s tím, že LF by měla zůstat integrujícím orgánem při současném případném zapojení jiných než fakultních nemocnic. Stejným způsobem bude třeba řešit celoživotní vzdělávání.  Na to, aby principy byly v souladu s EU, pamatuje zákon.

 

Materiály pro schvalování rozpočtu Lékařské fakulty MU na rok 2004 byly členům AS LF MU zaslány v dostatečném předstihu (zpráva o hospodaření v r. 2003 a návrh rozpočtu pro rok 2004).

Pan děkan ke Zprávě o hospodaření za rok 2003 uvedl, že podle pokynů rektorátu MU bylo nutno vytvořit přebytek (zisk) ve výši 3% ročního rozpočtu, tj. 6,3-7 mil. Kč. LF MU hospodařila s celkovým přebytkem více než 11,3mil (CBA vytvořil neočekávaně zisk 2,5 mil. Kč). Rozdělení hospodářského výsledku podléhá schválení MŠMT. Předpokládá se odvod 10% do centralizovaných prostředků MU, zbylé prostředky rozdělit v poměru 20% (odměny) a 80% (fond reprodukce investičního majetku). Podle dosavadních zkušeností je třeba vynaložit na každé pracoviště, které se přestěhuje do nových prostor, cca 2 mil Kč a k tomu zejména fond slouží. Průměrný měsíční plat za všechny činnosti LF MU byl 21.465 Kč, což proti roku 2002 představuje nárůst o 21%. Došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 2,6% (12 osob).

Z programu výstavby Kampusu bylo investováno 7 mil Kč do vybavení laboratoří, 5 mil. Kč do dovybavení pracovišť .

Členové AS LF vyslovili zprávě o hospodaření jednomyslný souhlas.

 

V návrhu rozpočtu  na r. 2004 se počítá s celkovým příjmem necelých 290 mil. Kč. Nutný zisk (3%) představuje 8,3 mil. Kč. Náklady na mzdy a odvody z mezd  jsou propočítány na 168,5 mil. Kč, účelové příjmy téměř 58 mil. Kč (nevyčerpané prostředky se vracejí).  Částku na náklady za energie, opravy, údržbu, služby, cestovné, bylo nutno proti r. 2003 navýšit z důvodů očekávaných změn DPH. Také nová evidence odpisů zatěžuje fakultu 10%  (cca 1 mil. Kč ).

Principy přerozdělování financí na jednotlivá pracoviště LF MU budou stejné jako v r. 2003, tj. podle odučených hodin. Malá redukce bude u propočtu financí za doktorandy, kdy adekvátní část prostředků bude poskytnuta pracovištím, která zajišťují výuku společných předmětů. Podle těchto principů se rozdělí 80 mil. Kč, což představuje 97% celkového objemu prostředků. Zbývající 3% je nutno řešit nesystémovým způsobem, tj. přerozdělením ze společného rozpočtu (největší diskrepance vznikla v minulosti u teoretických oborů). Koeficient nárůstu prostředků proti roku 2003 je v průměru 1,36 (v rozpětí od 1,14 do 1,8). V rezervě děkana jsou prostředky pro neočekávané náklady v dislokovaných pracovištích  (Tomešova, Kamenice),  na nové daně z přidané hodnoty, na nepředvídané výdaje spojené se vstupem do EU, na vyrovnání rozpočtu a na osobní hodnocení v pravomoci děkana.

V diskusi bylo poukázáno na to, že návrhy  podmínek pro doktorandské studium zahrnují jejich aktivní vystupování na domácích a zahraničních konferencích, na což nejsou vyčleněny  finanční prostředky a nejsou vytvořeny administrativní předpisy, které by umožnily proplacení cestovních výdajů. Pan děkan odpověděl, že ze stipendií nechce vytvářet fond a že tedy je nutno hledat prostředky v rozpočtu školících pracovišť. Připustil, že ekonomicky nelze všem studujícím účast v zahraničí zajistit.

Na návrh člena studentské komory více zohledňovat prospěchová stipendia a  diferencovaně odměňovat učitele dobře hodnocené studenty bylo v diskusi konstatováno, že:

-  ve stipendijním fondu jsou jen omezené prostředky a stipendium by mělo především zohledňovat sociální podmínky studentů (jako je tomu v zahraničí)

-   hodnocení učitelů studenty nejsou systematická, některé vyučující část studentů nepozná, dosavadní výsledky jsou značně rozporné.

Návrh rozpočtu LF MU na rok 2004 byl schválen jednomyslně.

 

Různé:

- AS LF MU jednomyslně schválil změnu názvu Kliniky interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství.

-Vedení LF MU připravuje setkání evaluační komise LF se studenty a zaměstnanci LF.

-Informace o směně Bakešovy nemocnice za FN U Sv. Anny byly dostatečně vysvětleny v tisku článkem pana děkana. V současné době se už spekulace nevyskytují.

-Pan děkan konstatoval, že zápis z lednového zasedání AS LF MU přispěl k posunu realizace Kampusu.

- Dne 9.3. byla slavnostně otevřena 3. etapa morfologického centra v Bohunicích.

Příští zasedání AS LF MU bude 4. května 2004.

 

Zapsala: prof. Hrubá                                                                 Správnost ověřil: prof. Šlapák