Zápis
ze schůze Akademického senátu LF MU, dne 22. 6. 2004
 
 

Přítomno: 19 senátorů, pan děkan prof. MUDr. Jan Žaloudík,CSc., proděkani prof. Kubešová, prof. Špinar, prof. Táborská, prof. Vaněk, doc. Vokurka, paní tajemnice ing. Sochorová a JUDr. Stárková.
Neúčast omluvilo předem 5 senátorů ze zaměstnanecké komory: nebylo dosaženo minimální dvoutřetinové přítomnosti členů AS LF, takže nebylo možno přijímat usnesení spojená s hlasováním.

Po úvodním přivítání předsedou AS LF MU prof. Šlapákem byl jednomyslně schválen program schůze, z něhož však musely být vyloučeny body spojené s hlasováním: návrh na zřízení Univerzitního centra pro imunodeficienci a návrh na prodloužení funkčního období prof. Smrčky - jsou přeloženy na jednání příští schůze.
Byl rovněž schválen bez připomínek zápis z mimořádného jednání AS LF MU, autorizovaný panem rektorem.

Proděkanka prof. Táborská podrobně seznámila přítomné s výsledky přijímacího řízení na LF MU v Brně: bylo organizováno pro lékařské studijní obory všeobecného lékařství a zubního lékařství, pro 6 bakalářských oborů prezenčních a 1 kombinovaný a navazující magisterské studium zdravotních věd (3 bakalářských oborů). Přijímací řízení probíhalo dvoukolově: testy studijních předpokladů a testy odborné (biologie, chemie, fyzika pro lékařské mgr obory, 2 odborné testy pro bc obory). Do navazujícího magisterského studia byli uchazeči přijati bez zkoušek.
V testech studijních předpokladů bylo možno dosáhnout maxima 80 bodů, ale vzhledem k větším rozdílům obtížnosti mezi jednotlivými variantami byly výsledky hodnoceny pomocí percentil, na jejichž základě se přidělovaly body. Kritické připomínky uchazečů k tomuto způsobu hodnocení jsou postupovány rektorátu, rektor MU rovněž vystoupil s informací a vysvětlením tohoto postupu v televizi.
V letošním roce podalo přihlášku na LF MU v Brně celkem 4.708 uchazečů, z nichž 3.647 (78%) se dostavilo k přijímacím zkouškám. Podle předem schválených prospěchovách kritérií bylo 99 uchazečů o obor všeobecného lékařství a 18 uchazečů o zubní lékařství přijato bez zkoušek (včetně studentů ze SR, kteří splňovali prospěchová kritéria). Výsledky u jednotlivých studijních oborů: (pozn.: počet studentů, kteří se skutečně zapíší na LF MU v Brně, bude dle zkušeností menší, než je počet přijatých)

 

OBOR PŘIŠLO KE ZKOUŠKÁM PŘIJATO
všeobecné lékařství 1514 524 + 99 bez zkoušky (39%)
zubní lékařství 388 92 + 18 bez zkoušky (27%)
bc. optika,optometrie 121 38 (31%)
bc. výživa člověka 205 52 (25%)
bc. fyzioterapie 553 67 (12%)
bc. ošetřovatelství (prezenční) 422 24 (6%)
bc. porodní asistentka 72 32 (44%)
bc. všeobecná sestra 85 30 (35%)
bc. ošetřovatelství (kombinov.) 297 52 (17%)

Do navazujícího magisterského studia bylo přijato 59 uchazečů.

V diskusi, která se zaměřila zejména na testy studijních předpokladů, informoval pan děkan, že i nadále budeme analyzovat korelace výsledků těchto testů s testy odbornými a studijními výsledky v prvních 2 letech studia na LF.

Prof. Šlapák upozornil na výzvu předsedy AS UK v Praze, prof. Hampla, aby se sešli zástupci vysokých škol ČR k jednání o financování vysokých škol: naši fakultu budou reprezentovat senátoři doc. MUDr. P. Cejpek, CSc. a MUC Martin Pešl - nominace byla přijata jednomyslně.

Pan děkan upozornil na publikaci MU "Uplatnění absolventů MU", v níž jsou mimo jiné uvedeny výsledky ankety absolventů všech fakult MU z let 2001 a 2002. Lékařská fakulta byla bývalými studenty hodnocena velmi kriticky: za výuku speciálních dovedností obdržela v pětistupňové klasifikační škále průměrnou známku 3,4 a v ostatních markerech (práce s PC, kreativita, jazyky aj.) použitých pro hodnocení výuky byla klasifikace nejhorší (známky v průměru 3,8).
Vzhledem ke specifickému odbornému zaměření nejsou všechna použitá kritéria pro lékařskou fakultu stejně vhodná jako pro jiné obory. Nicméně je třeba materiál kriticky analyzovat a podpořit zlepšení zejména v oblasti výuky psychologie (pro práci lékaře jeden z klíčových předpokladů) a řídící práce (každý lékař je minimálně řídícím pracovníkem pro střední a nižší zdravotní personál).
Vedení LF se bude tímto materiálem zabývat, chystá pro AS LF přípravu dvou variant výuky psychologie pro lékaře, kurzy managementu ve zdravotnictví byly připraveny do seznamu odborných výběrových předmětů. Doporučuje se, aby se s publikací seznámil co nejširší okruh členů učitelského sboru, zejména pak senátorů.

Prof. Vaněk informoval přítomné, že připravil dopis týkající se doporučení studentům zakupovat instrumentální výukové pomůcky: návrh bude ještě konzultovat se zástupci studentů a konečnou formu doporučení připraví pro nový školní rok.

Pan děkan sdělil, že nový ministr zdravotnictví ČR jmenoval novou vědeckou radu MZ ČR, jejímiž členy jsou děkani všech lékařských fakult, z LF MU v Brně ještě i proděkanka prof. Kubešová a prof. Ševčík: ve sboru 21 odborníků jsou 3 zástupci LF MU v Brně. Předsedou VR MZ ČR je děkan 1.LF UK prof. Svačina. Aktuálním úkolem je postgraduální (atestační) vzdělávání. Rovněž narůstá nespokojenost s IGA a proto jsou vítány náměty na zlepšení.

Pan děkan poděkoval Akademickému senátu LF MU za práci v uplynulém školním roce, v níž vyzdvihl zejména vstřícnost a racionálnost.

Předseda AS LF MU, prof. Šlapák, popřál členům AS LF MU i vedení LF MU dobré podmínky pro odpočinek během letních prázdnin a oznámil, že příští schůze AS bude v začátku nového školního roku.


V Brně, 24.6.2004

Zapsala: D. Hrubá