Zápis
z jednání Akademického senátu LF MU v Brně,
dne 23. 11.  2004

Jednání se účastnilo 30 členů AS LF MU. Za vedení fakulty byli přítomni pan děkan, prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc., proděkani prof. Kubešová, prof. Táborská, prof. Vaněk, doc. Vokurka, paní tajemnice ing Sochorová a JUDr. Stárková. Mezi početnými hosty byli jmenovitě doc. Bendová, prof. Češková a prof. Wechsler, PhDr. Beharková, mgr. Trojanová.

Jednání zahájil a přítomné přivítal předseda AS LF MU prof. Šlapák. Předem zaslaný program jednání byl jednomyslně schválen,stejně jako zápis z minulé schůze. Prof. Šlapák upozornil zástupce studentské komory, že mnozí mají nedostatečnou kapacitu elektronické schránky, takže nebylo možno rozeslat jim všechny materiály k jednání.

Pan děkan zdůvodnil žádost o prodloužení funkčního období přednostovi Ústavu histologie a embryologie prof. MUDr. D. Horkému, DrSc., do 31.12.2005. V současné době se nepodařilo získat habilitovaného kandidáta jako nástupce prof. Horkého, který je zdravotně i odborně připraven a schopen nadále funkci přednosty zastávat. Lze předpokládat, že během roku 2005 se podaří uskutečnit habilitaci možného nástupce, výhledově nelze vyloučit spojení Ústavu s jinými příbuznými obory. V tajnému hlasování vyslovilo souhlasné stanovisko 22 senátorů (2 hlasy záporné, žádný neplatný): návrh na prodloužení funkčního období byl schválen.

Výuku psychologie na LF MU uvedl pan děkan prosbou, aby problematika byla probírána konstruktivně. V historickém pojetí byla lékařská psychologie vyučována jako odnož psychiatrie. V České republice i v zahraničí jsou různé modely, které v zásadě buď pojímají pracoviště lékařské psychologie jako součást psychiatrie či jako samostatnou kliniku. Na LF MU jsou ve výuce klinické psychologie u mediků značné rezervy, a to jak v porovnání v rámci výuky psychologie nelékařských oborů, tak ve srovnání s dalšími fakultami Masarykovy univerzity, i s některými lékařskými fakultami v ČR (zejména 1. LF UK). Jak podle hodnocení studentů, tak i podle stanovisek absolventů a vedení fakulty je současná výuka mediků nedostatečná zejména v oblasti získávání a nácviku praktických dovedností při komunikaci s pacienty. Důsledkem je, že také stížnosti pacientů se nejčastěji týkají jednání zdravotnického personálu a ne kvality odborné práce. Proto vedení fakulty po diskusi, která trvá už rok, doporučuje posílení oboru, vytvoření samostatného ústavu psychologie.

Prof. Češková sdělila názor, že přidružení psychologie k psychiatrii, které je v současnosti, je správné z historického i věcného hlediska, výhodné i z ekonomického hodnocení. Citovala doporučující vyjádření prim. Tůmy, člena mezinárodní společnosti pro unifikaci výuky psychologie (členové AS obdrželi předem spolu s obdobným stanoviskem prezidenta Americké psychiatrické asociace M.B.Riby).
Doc. Bendová zdůraznila, že nejde o spor psychiatrie versus psychologie. V jejím pojetí je výuka klinické psychologie zaměřena především na nácvik komunikace lékaře s pacienty i s ostatními zdravotnickými pracovníky. Pomáhá i lékařům v prevenci před syndromem "vyhoření". Psychogenní faktory se podílejí na 25% až 40% nemocí. V USA i v Evropě se psychologie většinou vyučuje samostatně. Začátek diskuse o organizaci výuky psychologie se datuje do r. 1999 na základě žádosti studentů - mediků.
Diskuse byla poznamenána tím, že členové AS LF MU nedostali v předstihu materiál, z něhož by bylo zřejmé, v čem se liší koncepce výuky variant předkládaných prof. Češkovou a doc. Bendovou. Nebyl rozpor v názoru, že výuku klinické psychologie u mediků je nutno zkvalitnit a přizpůsobit potřebám praxe. Výuka psychologie na LF byla studenty hodnocena jako nejhorší při porovnání s hodnocením studentů na ostatních fakultách MU, kde je psychologie také součástí curricula.
Více individuální přístup (místo teoretických seminářů tréning praktických dovedností) vyžaduje přijetí dalších odborníků, což by bylo umožněno po zvýšení rozpočtu při přijímání většího počtu studentů bakalářských a magisterských oborů. V současné době je psychologie vyučována v rámci předmětu ošetřovatelství, v rámci psychiatrie a jako jeden z povinně volitelných předmětů (v loňském roce jej zvolilo 101 studentů). Žádná z variant nepočítá s navýšením výukových hodin, z vyjádření obou předkladatelek bylo možno usoudit, že by pravděpodobně byly vzneseny návrhy na určité změny v zařazení do jednotlivých semestrů.
Pan děkan připomenul, že ve fakultních nemocnicích pracuje řada psychologů, jejich práce není koordinována, sledována ("ošetřena").
Standardní řešení organizace výuky psychologie na lékařských fakultách není ani v rámci ČR, ani v zahraničí: organizační varianty samostatného pracoviště nebo začlenění do psychiatrie jsou ovlivněny lokálními možnostmi ekonomiky a zejména osobností představitelů oborů. Základem musí být koncepce a personální možnosti.
Ve veřejném hlasování podpořilo vytvoření samostatného ústavu psychologie 14 senátorů. Pro přijetí návrhu byla potřebná nadpoloviční většina všech členů AS (17 hlasů), návrh nebyl přijat.

V aktuální informaci o průběhu výstavby Kampusu pan děkan vyzdvihl příkladný přístup pana rektora a pracovníků MU, pověřených dohledem nad pokračováním prací. V uplynulém období byly definitivně vyřešeny všechny problémy s pozemky, které jsou nyní kompletně v majetku MU. Průběh výstavby pokračuje dle harmonogramu, hlavním problémem je finanční deficit vzniklý květnovým navýšením DPH a zvýšením cen stavebních prací, který činí 1,4-1,5 mld Kč. Jsou vyvíjeny aktivity k získání dalších zdrojů. Znovu bylo petrifikováno, že ekonomické problémy nepovedou k redukci schváleného projektu, spíše se prodlouží doba výstavby do let 2007-2008.

Materiál k projednání návrhu na zřízení kateder pro nelékařské obory na LF MU předložila paní proděkanka prof. Kubešová v písemné formě v předstihu, takže členové AS LF MU jej mohli dobře prostudovat. V úvodu prezentace návrhu připomenula, že první bakalářský obor Výživa člověka byl na LF MU otevřen v r. 1993, od té doby vznikly další obory a některé nové jsou připraveny k akreditačnímu řízení. V koncepčním řešení se předpokládá, že by byly vytvořeny nové katedry na LF MU, a ke studiu by byl přijímán větší počet uchazečů. Během cca 10 let by se měl vytvořit kádr habilitovaných odborníků, kteří by umožnili postupnou redukci účasti lékařů - učitelů LF MU - na výuce. Katedry by tvořily základ pro případný vznik nové fakulty pro výuku nelékařských zdravotnických pracovníků. Katedry a jejich umístění na stávající pracoviště LF MU projednala prof. Kubešová s většinou dosavadních garantů, mnozí jsou připraveni na nárůst studentů. Upozornila na skutečnost, že na některých pracovištích je výuka nelékařů "nerovnoprávná" v porovnání s výukou mediků (je zřejmá tendence k podceňování).
V diskusi bylo poukázáno, že termín "katedra" je staronovým pojmem, v současnosti jsou na LF ústavy a kliniky. Pan děkan potvrdil, že termín byl zvolen záměrně, neboť vyjadřuje realitu, kdy na katedrách budou seskupeni experti různých oborů a že tedy katedry se skutečně budou lišit od ústavů a klinik.
Návrh na zřízení kateder:

Navrženo zřízení těchto kateder:
- katedra ošetřovatelství
- katedra porodní asistence
- katedra radiologie
- katedra fyzioterapie a RHB
- katedra optometrie a ortoptiky
- katedra laboratorních technik
- katedra výživy
- katedra dentální

Návrh byl schválen 23 kladnými hlasy (3 se zdrželi, žádný záporný).
Pan děkan vyslovil nesouhlas s hlasováním k výuce klinické psychologie a požádá AS LF MU o nové projednání. Výuka klinické psychologie mediků i nelékařských oborů by měla být řešena společně. Předkladatelky obou variant výuky psychologie budou požádány o vypracování koncepce a náplně oboru a materiál bude v dostatečném předstihu předložen členům AS LF MU k novému jednání.

Předseda AS LF MU, prof.Šlapák stručně informoval o hlavních bodech jednání zástupců Akademických senátů v Špindlerově mlýně (15.-16.10.). Účastnici vyslovili podporu požadavku vzneseném na konferenci rektorů o navýšení ekonomických prostředků pro zlepšení kvality výuky (tedy bez vazby na další zvyšování počtu studentů). Současné počty studujících v magisterském lékařském studiu na fakultách pokládají za maximálně možné. Doporučují vyhotovení nezávislé analýzy potřeb absolventů lékařského magisterského studia. Pozornost byla věnována i problematice fakultních nemocnic ve vztahu k výuce mediků.

Zástupce studentské komory MUC. Kaňovský upozornil na problémy ve výuce klinických oborů, které souvisejí s nárůstem počtu studentů ve studijních skupinách. Upozornil, že zatímco v letošním 5. ročníku je cca 200 studentů a ve 4. roč. 220, pak ve 3. ročníku je 300, ve druhém 360 a v prvním ročníku 400 studentů. Organizaci výuky řeší různá pracoviště odlišně: zatímco v některých klinických oborech jsou studenti jedné skupiny rozděleni na 3, či dokonce více malých skupin a výuka se tak výrazně individualizuje, na jiných klinikách jsou studenti vyučováni převážně formou semináře, tedy teoreticky. Nepříznivou situaci ještě komplikuje studijní oddělení tím, že ke stabilním skupinám přiřazuje další studenty s individuálním typem studia (někdy až v počtu 5 k jedné studijní skupině).
Pan děkan vysvětlil, že počty studujících jsou determinovány jednak trendem usilujícím o zvýšení počtu vysokoškoláků, jednak ekonomickými hledisky (fakulta dostává finance podle počtu studujících). Souhlasil, že další navyšování přijímaných mediků už není únosné, a že se fakulta bude orientovat na zvyšování počtu studentů nelékařských oborů. Vedení fakulty podporuje úsilí o vytvoření univerzitních nemocnic. Počty vyučujících na klinikách jsou rozdílné kvůli různému pojetí úvazků (učitelských x zdravotnických): tam, kde je víc lékařů zapojeno do výukového procesu malým úvazkem, je situace lepší než tam, kde méně lékařů má větší školský úvazek.
Paní proděkanka Táborská slíbila, že organizaci studentů do skupin projedná se studijním oddělením. Zástupci z klinik konstatovali, že mezi studenty není prakticky zájem o pobyt na klinikách v době mimo oficiální výuku (odpoledne, večer, v noci).
Problematikou výuky na LF MU se bude zabývat Konference o studiu (17. ledna 2005).

S žádostí o projednání byly zaslány členům AS LF MU materiály k vytvoření Universitního centra pro komplexní léčbu onemocnění dutiny hrudní, mezihrudí a hrudní stěny, a Universitního centra chirurgie dna pánevního (předkladatelem prof. Wechslerem). Pan děkan uvedl tento bod konstatováním, že termín "centrum" je v současné době inflační, jde v podstatě o kooperativní skupiny odborníků vytvořené k řešení určitých problematik. Pod pojmem "Centra" se zahrnuje několik typů kooperativních skupin:
- centra pro řešení grantového úkolu
- centra edukační (nevyžadují žádné nové prostředky)
- Výzkumná centra (od r. 2002)
- centra při nemocnicích (organizační)
- centra s vymezeným specifickým zaměřením (např. imunodeficience)
- centra univerzitní: ta by měla sdružovat všechna pracoviště LF, která vzhledem k náplni své práce mohou na dané problematice participovat. Název "univerzitní centrum" lze použít i v tom případě, kdy sdružuje pouze pracoviště jedné (lékařské) fakulty, když na jiných fakultách další pracoviště s možným kooperačním zapojením neexistuje
- centra krajská sdružují i mimofakultní pracoviště (zatím nebyla nikde tvořena).

S komentáře pana děkana lze uvést, že na LF vznikala a dále je žádoucí aby vznikala pouze Univerzitní centra jako nástroje horizontální koordinace vzdělávání nebo výzkumu nebo obojího, univerzitní centra mají také usnadnit získávání grantových prostředků na komplexní a integrované projekty, náklady pro LF nepředstavují, případně z nich má LF režie. Děkan zdůrazňuje, že termín "centrum" je užíván velmi inflačně, výstižnější by asi bylo Kooperativní skupina, ale v ČR není zavedeno a v grantových přihláškách vyznívá méně atraktivně než "centrum" Kromě toho se začala z MŠMT vytvářet Výzkumná centra jako formy výzkumných grantů, LF samozřejmě tyto aktivity podporuje . Dále vytvářelo MŠMT centra jako organizační stuktury ourčitého typu péče v rámci resortu zdravotnictví (například traumacentra) a mnohé nemocnice na své půdě zřizují různá "centra" pro specifické činnosti a služby. Do těchto struktura pojmenování nemá LF právo nikterak zasahovat a vyhrazuje si pouze právo na značku a schvalování "univerzitních center" složených z pracovišť nebo odborníků v okruhu působnosti LF. Zrovna třeba Centrum pro primární imunodeficience bylo zamý¨šleno a schvalováno jako Univerzitní centrum pro primární imunodeficience - pokud z něj někdo omylem či záměrně název "Univerzitní" vypouští, dává mu jiný smysl i jiného zřizovatele. Bylo také dohodnuto, že o potvrzení souhlasu s fungováním Univerzitních center budou v rámci inventury znovu požádáni ředitelé, v jejichž nemocnicích univerzitní centra svou činnost vyvíjejí)

Předkladatel prof. Wechsler informoval, že návrhy na nová Centra vznikly na základě dobrovolného spojení pracovišť s obdobnou problematikou. Vytvoření center není spojeno s ekonomickými nebo personálními požadavky. Zatímco u Centra chirurgie dna pánevního se zapojila pracoviště z FNUSA i Bohunic, Centrum pro nemoci hrudníku nezahrnuje zatím pracoviště z Bohunic, ale jejich spoluúčast je vítána, subalterní postavení kteréhokoliv pracoviště nepřichází vůbec v úvahu.
V diskusi bylo upozorněno na to, že bude vhodné doladit koordinaci se stávajícím Onkologickým centrem a vyřešit spoluúčast i mimouniverzitních pracovišť v regionu. Pan proděkan prof. Vaněk připomenul, že při vzniku Univerzitního stomatologického centra bylo zřizovateli pamatováno i na koordinaci oblasti výzkumu a nejen pregraduálního, ale i postgraduálního a celoživotního vzdělávání.
K tomu pan děkan vysvětlil, že Centra nemocniční a universitní jsou dva různé útvary. Při zřizování centra univerzitního typu je nutno nalézt konsenzus v rámci University. Případná účast neuniverzitních pracovišť by měla být buď vyhrazena pro centrum krajského typu, nebo by měla mít jinou formální úpravu vztahů, než mají pracoviště univerzitní.
Doc. Mašek velmi pregnantně vyjádřil, že hlavní potenciál center je reprezentován odborníky v pracovní skupině. Centra mají monopolní postavení v tvorbě koncepcí, v postgraduálním vzdělávání nových odborníků.
Projednávání tohoto bodu bylo uzavřeno s tím, že návrhy budou ještě doplněny ve smyslu připomínek vznesených v diskusi a předloženy znovu ke schválení AS LF MU.

Na námitku bakalářů studujících v nelékařských oborech, přednesenou MUC Kaňovským, že při přednáškách někteří lektoři zjišťují prezenci, bylo odpovězeno, že studijní řád nevyřešil kontrolu absolvování předmětů, které jsou založeny jen na přednáškách (byť nepovinných). Vyučující si mohou zjišťovat účast studentů při této formě výuky.

MUDr. Jurajda byl navržen za člena ekonomické komise AS MU: předseda AS LF MU i pan děkan vyslovili přesvědčení, že bude dobře hájit zájmy LF MU.

Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. vedoucí oddělení nukleární medicíny informoval přítomné o návrhu na vznik Kliniky nukleární medicíny, který podpořil ředitel FNB a děkan LF, a předložil stručné argumenty k této žádosti. V hlasování se vyjádřilo 23 senátorů kladně a návrh na zřízení kliniky byl přijat.

Příští jednání AS LF MU by se mělo konat v úterý 14.12. v 14.oo v zasedací místnosti děkanátu.

Zapsala: prof. Hrubá,

ověřil: prof. MUDr. I. Šlapák,CSc.
V Brně, 25. 11. 2004