Zápis z jednání dne 18. 1. 2005

Zápis ze schůze Akademického senátu LF MU, konané dne 18. ledna 2005

Přítomno bylo 23 senátorů (16 ze zaměstnanecké, 7 ze studentské komory), za vedení LF pan děkan, prof. MUDr. J. Žaloudík,CSc., proděkani prof. Dubový, prof. Kubešová, prof. Táborská, prof. Vaněk, doc. Vokurka, paní tajemnice, JUDr. Starková a hosté.


Prof. Šlapák přivítal přítomné a požádal o schválení předem zaslaného programu (schváleno jednomyslně). Konstatoval, že ze zápisu z minulé schůze nevznikly žádné nové úkoly, kromě některých bodů, jejichž projednání bylo předloženo.


Pan děkan informoval o aktuální situaci ve výstavbě Kampusu. Výstavba 1. etapy trojbloku, kde budou i některá pracoviště lékařské fakulty (blok molekulárních technologií), úspěšně pokračuje a proto vedení LF zadává odbornou revizi projektů této části, zejména laboratorních provozů, aby bylo možno ještě ve fázi výstavby dořešit případné chyby. Současně se angažují v průběžné kontrole vnitřních prací vedoucí pracovníci těch ústavů, které tuto stavbu převezmou.

V organizaci výstavby Kampusu došlo v souvislosti s definitivním vyřešením problémů s pozemky (výhradním vlastníkem je nyní MU) k významným změnám, které by měly řízení stavby zjednodušit a urychlit. Původní plán etapovité výstavby (etapa modrá, žlutá, zelená) byl spojen s nutností konání 3 výběrových řízení, z nichž zatím proběhlo jen jedno. Nový směr organizace ruší etapovitou výstavbu a posuzuje Kampus jako celek: z toho důvodu bylo původní výběrové řízení rektorem MU zrušeno a nové již bude posuzovat celou stavbu komplexně. MU jako investor a majitel pozemků prosazuje dodržení podmínek, aby projekt byl připraven v původně dohodnutých cenách a rozsahu. V této souvislosti lze očekávat revizi v zastoupení firem Bovis a A-Plus, aby se zlepšila jejich spolupráce s MU.

V nastávajícím pololetí, kdy budou projednávány na MŠMT ekonomické problémy výstavby související se změnami daní a cen stavebních prací, bude nutno zabezpečit pokračování prací v Kampusu budováním infrastruktury: na tuto část výstavby finančně přispívá město Brno částkou 300 milionů, a proto se připravuje jednání s novým primátorem Brna Svobodou.

Pan děkan vysoce hodnotí přístup pana rektora, který důsledně prosazuje původní koncept.


Počet přítomných senátorů umožnil projednat odkládaný problém výuky psychologie na LF MU: bylo připomenuto, že prof. Češková i doc. Bendová předložily písemné návrh variant, z nichž vyplývají 3 organizační možnosti statutárního řešení garanta výuky:

  1. zřízení Ústavu psychologie, který zajistí výuku studentů lékařských i nelékařských oborů, postgraduální výuku a akreditaci habilitací v oboru
  2. zřízení Katedry psychologie pro výuku studentů nelékařských oborů a zatímco výuku mediků by nadále zajišťovalo oddělení psychologie při Psychiatrické klinice
  3. zabezpečení výuky psychologie pro všechny směry pregraduálního studia na odd. psychologie při Psychiatrické klinice

V diskusi na dotaz o ekonomickém zabezpečení výuky na novém pracovišti bylo sděleno, že tak jako u jiných pracovišť, i toto bude dotováno podle počtu studentů a hodin (časový rozsah výuky byl vyčleněn ze stávající výuky behaviorálních věd). Na názor prof. Češkové, že výuka mediků a ostatních oborů musí být diferencována s ohledem na rozsah jejich kontaktů s pacienty, reagovali někteří členové AS a paní proděkanka prof. Kubešová nesouhlasně. Doc. Bendová naopak zdůraznila, že psychologie má mnoho moderních poznatků i metod, které lépe zvládají noví učitelé. Rovněž vyzdvihla úkoly psychologie v postgraduálním vzdělávání.

Senátoři schválili většinou 18 hlasů návrh, aby hlasování bylo tajné. Senátoři se měli vyjádřit k podpoře nebo zamítnutí první varianty, tj. zřízení samostatného Ústavu psychologie (ANO x NE). Výsledky hlasování sčítali 3 členové AS (předseda prof. Šlapák, zástupci studentské komory Valoušek a Dráb) se závěrem, že 16 hlasů bylo kladných (ANO), 6 záporných (NE), jeden se zdržel hlasování. Vzápětí bylo konstatováno, že došlo k procesní chybě (skrutátoři nebyli zvoleni), a proto byla následně zvolena volební komise (doc. Blaha, doc. Mašek, doc. Podlaha), která opakovaně prověřila hlasovací lístky a konstatovala stejný výsledek. Vzhledem k tomu, že pro zřízení nového pracoviště je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů (konkrétně u AS LF minimálně 17 hlasů), varianta zřízení Ústavu psychologie schválena nebyla. O dalších dvou variantách se dále už nehlasovalo, neboť podle hlasování o prvním návrhu bylo zřejmé, že nebudou schváleny.

Problém výuky psychologie bude znovu předmětem jednání AS po vyjádření pana děkana, které zašle písemně.


Na podnět doc. MUDr. M. Maška, CSc. byl projednán návrh na zřízení Kliniky úrazové chirurgie FN Brno. Návrh podpořili písemným doporučením děkan prof. Žaloudík i ředitel FN dr. Burian. Doc. Mašek stručně charakterizoval personální i materiální zabezpečení stávajícího oddělení, spolupráci s dalšími obory na LF, zapojení do výuky pregraduální (medici i bakaláři fyzioterapie, rtg. laboranti, výhledově ošetřovatelství) i postgraduální na LF i na Fakultě sportovních studií MU, spolupráci s bezpečnostními orgány, atd. Pracovníci kliniky chtějí nejen zvýšit úroveň výuky prezentací moderních poznatků, ale rovněž pracovat na sjednocení sylabu výuky. S ohledem na dlouhotrvající nekoncepčnost zdravotnictví je v rámci MU příležitost vytvořit moderní koncepci a vahou odborné autority ji rovněž obhájit a prosadit i mimo lokální oblast LF MU. Oddělení splňuje kritéria pro klinické pracoviště.

Pan děkan připomenul, že ještě před 3 lety nebyla traumatologie organizována samostatně. Ve FN Brno, která je druhá největší v ČR a je lokalizována v blízkosti významné dopravní tepny, je úrazová klinika logickou potřebou. V rámci spolupráce s dalšími traumatologickými pracovišti v Brně se výhledově nabízí další rozšíření náplně formou Univerzitního traumatologického programu. Zajímavým obohacením by bylo pořádání výukových kurzů simulujících určité havarijní situace, které traumatologie řeší (včetně popálenin, plastické chirurgie apod.)

Ve veřejném hlasování byl návrh schválen většinou 22 hlasů (1 se zdržel hlasování).


Vedení Lékařské fakulty předložilo na základě dřívějšího podnětu AS LF návrh Organizační struktury LF, který by po schválení byl další přílohou ke statutu AS LF MU. V diskusi bylo poukázáno na to, že:

  • zřízení Katedry výživy již dříve odmítla schválit porada proděkanů i vědecká rada LF MU na základě vyjádření přednostky Ústavu preventivního lékařství, prof. Brázdové, která odůvodnila, že organizaci výuky programu výživy člověka nadále zajistí Ústav preventivního lékařství v rozsahu širším, než jen klinická výživa (tento předmět je součástí studijního bc. oboru Výživa člověka). V návrhu organizační struktury nebyly tyto okolnosti respektovány
  • předkladatelé nedokázali vysvětlit, proč Centrum biostatistiky a analýz bylo začleněno v návrhu mezi teoretická pracoviště, zatímco Biofyzikální centrum mezi jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost: obě pracoviště mají mezifakultní působnost a proto jejich rozdílné zařazení (bez bližšího odůvodnění) není logické. Malá informovanost členů AS LF se projevila i při hlasování, kdy pro návrh, aby CBA bylo zařazeno mezi teoretická pracoviště hlasovalo 6 senátorů (4 proti, 12 se zdrželo) a pro zařazení CBA mezi "jiná pracoviště" hlasovalo 10 senátorů.

Pan děkan všechny připomínky zváží a návrh znovu předloží ke schválení: bude-li přijat AS LF MU, bude jej nutno dále postoupit ke schválení AS MU.

JUDr. Starková v této souvislosti poznamenala, že AS LF by měl mít legislativní komisi, která by předkládané návrhy posoudila a na jednání AS prezentovala prostřednictvím zpravodaje.


Stručně byly projednány bezprostřední ohlasy na Konferenci o studiu (17.1.2005). Pochvalné ocenění vyjádřil za mnohé členy AS LF MU dr. Jurajda. Pan děkan sdělil, že autory všech sdělení požádá o písemné znění jejich příspěvků, aby mohly být soustředěny v pracovním sborníku. Vedení fakulty je bude analyzovat a dále s nimi pracovat. Vybrané závažné náměty se stanou předmětem monotématitkých odborných setkání, na nichž budou podrobněji rozpracovány i s návrhy na řešení.


Termín příští schůze AS LF MU byl předběžně stanoven na 1.3.2005, bude se ovšem řídit podle harmonogramu přípravy a schvalování rozpočtu na rok 2005.


V Brně, 20. 1. 2005Zapsala: prof. D. Hrubá,


Revidoval a schválil: prof. I. Šlapák