Zápis z jednání dne 23. 2. 2005

Zápis z jednání Akademického senátu LF MU, konaného dne 23. února 2005

Přítomno: 25 senátorů, za vedení LF pan děkan prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc., proděkani prof. Kubešová, prof. Špinar, prof. Táborská, doc. Vokurka, prof. Vorlíček, paní tajemnice ing. Sochorová a JUDr. Starková, z hostů jmenovitě doc. Bendová, prof. Češková, doc. Dušek, dr.Chaloupka aj.


Po úvodním přivítání byl jednomyslně schválen program schůze i zápis z minulého jednání, v němž nebyly žádné úkoly s výjimkou bodů zařazených do řádného programu schůze.


Ke schválení byly předloženy dvě varianty výuky klinické psychologiena LF MU: a) zřízení Ústavu lékařské psychologie, který by zajišťoval výuku pro mediky i studenty nelékařských oborů, b) zřízení Katedry psychologie a komunikace pro výuku studentů nelékařských oborů a ponechání výuky mediků na odd. psychologie psychiatrické kliniky. V tajném hlasování byla většinou hlasů (21) schválena varianta vytvoření Ústavu lékařské psychologie při LF MU (4 hlasy pro variantu B). Hlasování hodnotili zvolení skrutátoři doc. Cejpek, dr. Jurajda, M.Pešl.


Vedení LF MU předložilo ke schválení rozpočet na r. 2005, včetně podkladů obsahujících metodiku přerozdělování na LF MU jednotlivým pracovištím. Průměrný nárůst mzdových prostředků proti r. 2004 je u akademických pracovníků (vč. sekretářek) téměř 10%: nejvíc u chirurgických oborů (1,20), nejméně u teoretických oborů (1,01). V úvodu diskuse pan děkan sdělil, že metodika, přijatá před 3 lety, nezohledňuje dostatečně skutečnost, že v prvních ročnících studia, které zabezpečují teoretické ústavy, jsou vyšší nároky na výuku podstatně větších skupin studentů, kteří si navíc ještě neosvojili formy vysokoškolského studia. Vedení LF proto (podobně jako loni) přidělilo teoretickým ústavům k objemu prostředků získaných propočtem podle jednotné metodiky dalších 2,5 milionů Kč.
V diskusi, v níž někteří zástupci teoretických ústavů poukazovali na malý nárůst mezd a zpochybňovali aktuálnost pravidel pro přerozdělování, i expanzivní nárůst počtu studentů, reagovali zástupci vedení LF MU:

 • vedení LF připraví přehled vývoje mezd v učitelských kategoriích. Odborové organizace požadují plošný nárůst mezd o 2.200 Kč, s tím ale vedení LF nesouhlasí. V nových instrukcích není už omezena horní výše odměn, AS LF by mohl navrhnout klíč k rozdělování fondu odměn (pan děkan)
 • podklady pro rozpočet 2005 nebylo možno poslat členům AS LF dřív, než byly zpracovány materiály zaslané Univerzitě z MF a MŠMT (ing. Sochorová)
 • z celkové sumy rozpočtu je na LF MU více než 70% určeno pro mzdový fond, což je více než na jiných fakultách MU. Další navýšení podílu mezd by ohrozilo provoz pracovišť LF i jejich další (investiční) rozvoj (ing. Sochorová)
 • pravidla pro přerozdělování byla vytvořena před 3 lety, cca 10% mzdového fondu ovlivňují výsledky vědy a výzkumu, podstatnou část tvoří počet odučených hodin: jejich přehled dostali vedoucí pracovišť, kteří po kontrole správnosti mohli reklamovat nalezené chyby. V letošním roce byla pravidla ještě více zprůhledněna (prof. Táborská)
 • vedení LF neuvažuje o dalším zvyšování počtu studentů všeobecného lékařství, navýšení je možno realizovat u oboru zubního lékařství, dále u nelékařských oborů stávajících i nově akreditovaných a u studentů v postgraduálních doktorandských studiích. Podmínkou je ovšem zachování náročnosti výuky (pan děkan)
 • z prostředků přidělených státem, došlo v letošním roce k navýšení dotace na 1 studenta (činí více než 90 tisíc/rok). V zájmu rozvíjení odbornosti výuky nechce vedení LF žádným administrativním způsobem brzdit kvalifikační růst učitelů, ani tvořit systemizovaná místa: tento postup je ovšem na druhé straně spojen s nárůstem objemu tarifních platů. Spíše bude vytvářeno prostředí pro změny struktury těch jednotlivých pracovišť, která dlouhodobě nejsou z pohledu zajištění výuky rentabilní (pan děkan)
 • vývoj průměrných mezd v posledních 4 letech vykazuje na LF MU trend nárůstu o 22,7%: (v r. 2001 byla průměrná mzda 13.300 Kč, v r. 2002 16.400 Kč, v r. 2003 20.200 Kč, v r. 2004 25.300 Kč)(ing. Sochorová)
 • do pravidel přerozdělování rozpočtu by se mělo přehodnotit přidělení koeficientu na ty státní závěrečné zkoušky v nelékařských oborech, jejichž součástí je i obhajoba diplomových prací bakalářů a magistrů: probíhá obdobným způsobem jako obhajoby disertačních a habilitačních prací (prezentace autorem, čtení oponentských posudků, reakce autora na připomínky oponentů i dotazy členů komise). Následuje klasická zkouška. V komisi obvykle zasedají i externí členové z jiných fakult i univerzit, celé řízení je vedeno v protokolech. Koeficient 1,5/studenta nezohledňuje tyto skutečnosti, vhodnější je koeficient 4,0 (prof.Hrubá)
 • v započítávání účasti učitelů na postgraduální výuce stojí za zvážení určit jednorázovou odměnu školiteli, který úspěšně dovede doktoranda k obhajobě a zakončení PGS: kromě alespoň symbolického ocenění práce školitele jde i o určitý motivační prvek. Na některých lékařských fakultách je tento princip zaveden (3.LF UK Praha)(prof. Hrubá)
Ve veřejném hlasování byl rozpočet na rok 2005 schválen většinou 23 hlasů(2 se zdrželi).
Na některé z příštích schůzí bude zařazena do programu diskuse o současných pravidlech přerozdělování prostředků s možností jejich zdůvodněné modifikace.


Dr. Chaloupka v zastoupení doc. Krbce přednesl návrh na ustanovení Univerzitního centra pro léčbu skolióz, sdružujícího odborníky z brněnských univerzitních pracovišť. Písemné zdůvodnění dostali členové AS LF MU v předstihu. Jde v podstatě o institucionalizaci činnosti, která se reálně provádí. V ČR není jiné obdobné koordinující pracoviště v této specializaci. Ustanovení Univerzitního centra pomůže při získávání dalších grantových prostředků a vylepšení odbornosti oboru, což se projeví i ve zkvalitnění výuky.
Pan děkanpotvrdil, že vedení LF MU prověřilo informovanost a aktivní účast všech zainteresovaných pracovišť, i to, že ambiciózní cíle nejsou spojeny s požadavky na finanční nebo personální podporu LF MU. Ve veřejném hlasování bylo ustanovení Univerzitního centra schváleno většinou 24 hlasů (1 se zdržel).


Ke znovu předloženému projednání struktury pracovišť LF jako přílohy k organizačnímu řádu připravil doc. Dušek obsáhlou zprávu o činnosti Centra biostatistiky a analýz (CBA) od jeho založení. Na minulé schůzi se diskutovalo, proč je CBA přiřazováno k teoretickým pracovištím. Uznání statutu "akademického pracoviště" pokládá jeho vedoucí za nezbytně nutné pro další akreditaci oboru, získávání zahraničních grantů i rozvojových projektů. Z hlediska zařazení CBA mezi teoretické ústavy LF dává v úvahu i možnost změny názvu na Ústav biostatistiky a analýz. Ve veřejném hlasování bylo většinou 24 hlasů schváleno zařazení CBA mezi teoretické ústavy.
Další diskuse se týkala začlenění kateder obecně, a jmenovitě pak zřízení Katedry výživy, kterou po předchozích jednáních s prof. Brázdovou zamítlo vedení LF i vědecká rada. Obecné začlenění všech kateder do stávající struktury bylo schváleno 23.11.2004. S poukazem na to, že v současné době řádné katedry vznikají, nebo se připravuje jejich zřízení v nejbližší době, bude návrh na strukturu pracovišť znovu upraven tak, že v preambuli budou definovány různé typy (ústavy, kliniky, centra, katedry) a stávající a výhledová pracoviště budou odlišena. Po těchto úpravách bude návrh znovu projednáván v AS LF MU.


Vedení LF MU předložilo návrhy na prodloužení funkčního období vedoucím pracovišť, jimž končí jejich pracovní poměr. V tajném hlasování byly všechny předložené návrhy schváleny:
 • prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., klinika traumatologie, na 5 let
  (20 pro, 2 proti, 1 se zdržel)
 • prof. MUDr. Zuzana Brázdová,DrSc., Ústav preventivního lékařství, na 5 let
  (21 pro, 2 proti)
 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., Biofyzikální ústav, na 5 let
  (19 pro, 4 proti)
 • prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, na 4 roky
  (19 pro, 3 proti, 1 se zdržel)
 • prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc., Fyziologický ústav, na 3 roky
  (20 pro, 2 proti, 1 se zdržel).
Hlasování hodnotili zvolení skrutátoři doc. Cejpek, dr. Jurajda, M.Pešl.


Pan děkan informoval o aktuálním stavu výstavby Kampusuv Bohunicích. Výstavba prvních bloků postupuje dle harmonogramu, připravuje se finální schůzka zástupců rektorátu, stavbařů, odborníků z dotčených pracovišť s auditory, kteří kontrolovali dodržení všech norem EU, s případnou možností uplatnit poslední připomínky ve výstavbě.
Probíhají jednání vedení MU s MŠMT, MF a Investiční bankou o problémech financování další výstavby. Byly zvažovány i možnosti redukce stavby s následnou finanční úsporou: v žádném případě se nesmí týkat výukových a výzkumných možností, lze postrádat propojení pavilonů zasklenými vytápěnými koridory a zvážit i možnost ponechání děkanátu ve stávající historické budově v centru Brna. Vedení MU řeší nespokojenost s vedením stavby. Oficiálně uznávaný skluz výstavby se stále pohybuje na úrovni jednoho roku.


AS LF MU schválil ve veřejném hlasování zprávu vedení LF MU o hospodaření v r. 2004 (22 hlasů kladných, 2 se zdrželi)


V diskusi o neuspokojivé účasti studentů na přednáškáchvystoupil zástupce ze studentské komory a prezentoval některé důvody:

 • koncem semestru se začínají studenti připravovat na zkoušky
 • ve 4. a 5. ročníku jsou zaměstnáni ve SVOČ
 • cestování mezi různými výukovými pracovišti v Brně zabírá neúměrně mnoho času
 • studenti z nižších ročníků se do přednáškových sálů nevejdou, od samého začátku studia tak nezískávají potřebné návyky
 • někteří vyučující dávají najevo neochotu přednášet s poukazem na nízké finanční ohodnocení jejich práce
 • texty přednášek by mohly být zveřejňovány na internetu
 • zájem studentů by nesporně podpořilo zpoplatnění studia.
V reakci na to poukazovali pan děkan a někteří další učitelé na význam prezentace osobnosti významných představitelů oborů (profesorů, docentů), kteří obvykle přednáší. Není možné generalizovat nechuť ojedinělých vyučujících (studenti zmiňovali, že jde o spíše mladé učitele). Je chybné uvádění přednášek jako "nepovinné" formy výuky, vhodnějším termínem je přednášky "doporučené". Znalosti o přednesené látce by měly být vyžadovány u zkoušek.


Studenti sledují diskusi o poskytování příspěvků na ubytování: MŠMT schválilo pravidla, která doporučilo k realizaci (příspěvek studentům bydlícím mimo statutární město jejich VŠ). Diskuse je vedena i na půdě AS MU.


Výuka cizích jazykůje v současné době předmětem diskuse, která zahrnuje otázky:

 • které světové jazyky by měly být vyučovány
 • v jakém rozsahu výuku poskytnout
 • jak výuku hodnotit v kreditním systému v porovnání s odbornými předměty
 • jak výuku hodnotit v ekonomickém systému: protože u studentů LF je ekonomický koeficient 2.8, zatímco u ostatních studentů koeficient 1.0, "dotuje" LF výuku každého studenta téměř trojnásobně víc než ostatní fakulty.
Vedení LF se přiklání k názoru, že studenti by měli získat znalosti v oblasti všeobecné lékařské terminologie (latina) a lékařské angličtiny. V diskusi byla přednesena zajímavá informace ze Švédska, kde pro mediky jsou psána skripta v angličtině.


Příští schůze AS LF MU bude 5. dubna 2005


Zapsala: D. Hrubá
Autorizoval: prof. MUDr. I. Šlapák, CSc.


V Brně, 25. února 2005